IUWÃU MINÃPIN MYE'YMUAT
1
Pyno uito ti Iuwãu Iesui potmu'e sese Uito. I'ewyte imiky'e kahato uito. Waku kahato ti en mehĩ Kaiu. Mi'i pote atipo­'oro mesup uimiwan ewawi woro­ky'e kahato haype. Uheka­tuwy sese en. Mi'i pote ahẽtup kahato Tupana pe ewawi — Etipoi­tyro kahato uiwy Kaiu are. Atiky­'esat kahato ipiit ihãite hap aikotã ihãite topy'a pe Tupana wywo hap ewy are Tupana pe. Ga'atpo put'ok­'i­'a­tu'e meiũpe aiwy­ria'in Iesui mohey haria. Mi'i hawyi ta'a­tu­henoi sehay etiat aikotã Tupana ehay pywuat upi ereĩne'en mot'i imohey hap ete hap etiat ta'a­tu­henoi. Mi'i hap atikuap hawyi uimo­wepit kahato en. Karãpeĩ uimẽ­pyt'in tukup­te'en pywuat sehay upi hap uimo­wepit kahato. Mesu­wa­rotiat yt kat i po'og uimo­wepit hap mi'i kai. Atikuap uimẽ­pyt'in hãpyk kahato tukup­te'en hawyi uimo­wepit hap sese toĩne'en.
Uiwy kahato en Kaiu. Waku ti ereĩne'en mot'i Tupana potpap we. Iesui mohey haria eropat kahato hat en ereĩne'en. I'ewyte Iesui mohey hat yt emikuap ko'i i eropat kahato hat en. Mi'i pote Iesui mohey haria meiũpe ta'a­tu­henoi kahato to'ope to'ope aikotã ereĩne'en hap. — Wo'o­pot­ky'e hat toĩne'en itote i'atu'e to'ope to'ope. Mi'iria tuwat Iesui etiat enoi miit'in miat hamo wẽtup tawa piaria atumu'e hamo sakpuaria mu'e hamo tuwat aru. Waku o ewei'a­tu­po­wyro o mi'iria i'atu­potpap ete. Ewei'a­tu­po­wyro o i'atu­pu'ap sa'up ete Tupana mõtypot hamo Tupana miky­'esat nug hamo are. Tuwat ra'yn mi'iria yt kat ha'up wywo i. I'ewyte yt ta'a­tu­ky­'esat i sa'up irania'in kaipyi yt Iesui mohey i haria kaipyi katu­pono Aipo­typot eropat haria mi'iria pote. Mi'i pote ta'a­tu­ky­'esat Iesui kaipyi yn i'atu­pu'ap sa'up. Tuwat ra'yn yt kat sa'up wywo i Aika­'iwat potpap nug hamo. Aito ti Aipo­typot emiit mi'i pote waku wati­'a­tu­po­wyro hemiit'in Aika­'iwat ehay sytpok haria. Mi'iria wati­'a­tu­po­wyro pote meiũran Aika­'iwat tum ahepe i'atuwat i'atu­sa'up ok tã tutum ahepe are. Katu­pono mi'iria tuwat sehay pywuat sytpok hamo tuwat.
Sa'a­wy'i atiwan uhehay Iesui mohey haria kape tawa piaria kape ma'ato itote uhyt Teotewe toĩne'en uhehay akit hat. — Yt watu­we­waure ka'a tei'o Iuwãu piat ainãpin hap kape e hat. Waku po'og uhehay kape eweiwa­nẽtup e hat toĩne'en itote. Katu­pono toiky­'esat kahato tuwenug i'atu­'akag wo. Mi'i pote toipun uimiwan. Mi'i pote areto ewawi hawyi ahenoi iminug sa'ag ehepe. 10 Put'ok­'are itote hawyi ati'a­piheg mi'i. Ahenoi aru iminug sa'ag ko'i. Ahenoi aru i'e hap heso hap ko'i katu­pono ihay at kahato ahete yt pywo piat sehay i. Yt naku i kahato mi'i. Toipyhyp Tupana Mipo­'oro tehay sytpok hanuaria. Yt karãpe i — Ereke e Tupana ehay sytpok haria pe. Yt iwese hin i Iesui mohey haria ete. Yt toiky­'esat i Iesui mohey haria eke to'yat piat hap. Yt toiky­'esat i aimi­po­'o­roria to'yat piat hap. I'ewyte yt toiky­'esat i aimi­po­'o­roria eke Iesui mohey haria yat piat hap. Wãi'e i'atu­pu'ap tote. Mi'i hawyi karãpe aimi­po­'o­roria tuwe­hyt'ok Tupana mõtypot yat pe hawyi tohytpok hytpok ne'i. Yt iwe'eg hin i. Mi'i pote areto i'apiheg hamo. 11 Uiwy are yt ereĩne'en tei'o mi'i ewy ne'i. Kat pote mi'i sa'ag nug hat kahato are. 12 Atiky­'esat en wakuat nug hano ereĩne'en katu­pono wakuat nug hano yn Tupana wanuat. Uwe uwe inug sa'ag mi'i hat yt Tupana kuap i hat sese. Yt karãpe i Tupana toĩne'en ipy'a pe. Ma'ato toĩne'en wẽtup ok eipy­'a­setpe Temetiu e hap het rakat yne Iesui mohey haria mimõ­typot. Mi'i wyti pywuat sehay iã'ãkap yne pywuat sehay enoi haria mimõ­typot mi'i. I'ewyte uimi­mõ­typot mi'i. Uruimõ­typot kahato mi'i are.
13 Ahenoi teran po'og po'og epe mehĩ Kaiu ma'ato yt atunug neran hin i popera tote. 14 Mi'i pote areto irane meremo ewawi. Uhehay teran ewywo haype. — Tupana etum o uiwy Kaiu pe iwepit hap are Tupana pe. 15 Pyno yne meiũpiaria tipo­'oro kuekatu e hap ewawi. I'ewyte uruipo­'oro kuekatu e hap ko'i ehowawi uruwy­ria'in itotiaria kape uruipo­'oro uruepiat i'atu­ky'e haype. Pyno wuat'i aiwy­ria'in me atipo­'oro uhehay — Woro­ho­'o­ky'e kahato e hap atipo­'oro are.
Toran na'yn uimiwan. Uito ti Iesui eropat hat Iuwãu. Uhet sese Iesui miky'e.