IESUI SAIPEPIARIA MINUG KO'I
1
UIMIKY'E TEOWIRU
Pyno mesuwat waku uimiwan ewawiat mehĩ Teowiru atipo­'oro. Uito ti ewy Iruka. Ha'a­wyte atipo­'oro wẽtup uimiwan Iesui etiat ewawi mehĩ. Ha'a­wyte uimiwan me ahenoi epe yne Iesui minug sa'a­wy­'iwuat hap ko'i ete i'ewyte imienoi sa'a­wy­'iwuat ko'i hap ahenoi. Mekewat miwan ahet'ok Iesui etiat Iruka mienoi are.
MAKU 16.15 IRUKA 24.51 PIAT EWY
Sa'a­wy'i Iesui ti'a­tu­'airo temiit'in sese hawyi to'e i'atuepe — Uiwy­ria'in e woro­ho­'o­po­'oro eipe uimo­herep wuat'i ywania piat hamo e. Mi'i hawyi Iesui iku'uro ra'yn aika­wiano ma'ato ti toku­'uro pyi toĩne'en pakup i ra'yn. Mi'i hawyi tuwe­mo­herep i ra'yn temiit'in kape. 40 e'at kapiat tuwe­mo­herep i'atue­wawiat tuwẽtem gu'uro pywiat hawyi. Wẽtup ewaty hap ewy toi'a­tu­mu'e itote hawyi ta'a­tu­mohey sese ra'yn heĩne'en pakup i hap. Toi'a­tu­mu'e aikotã aru Tupana topy­hu'at Miit'in Porekuat no hap ete. Wẽtup ewaty toi'a­tu­mu'e hawyi te'e­ru­wa­'a­tunug yne Iesui kape. Mi'i hawyi to'e temiit'in me — Uiwy­ria'in apuete meiũran ti aru Ui'ywot tipo­'oro Topã'ãu ehowawi e. Aikotã sa'a­wy'i are'e ehepe hap ewy — Tupana ehet'ok kahato irane Topã'ãu wo uiwy­ria'in are'e sa'a­wy'i. Sa'a­wy'i sese Iuwãu ehet'ok y'y wo ma'ato mesup Tupana to'e uhepe — Uha'yru e wẽtup e'at pe aru yne esaipe­piaria ati'a­tu­set'ok Uipã'ãu Wakuat no e uhepe. Pyno mi'i to'e hap ewy irane einug eipe Topã'ãu Wakuat no uiwy­ria'in e. Mi'i pote waku ewehe­katup o meiũpe tawa Ieru­sarẽi me Tupana Pã'ãu Wakuat ut hap e'at e. Areto irane atipy kape hawyi Ui'ywot tipo­'oro meremo ehowawi Uipã'ãu Wakuat aikotã are'e sa'a­wy'i ehepe hap ewy e. Mi'i hawyi waku kahato eweikup­te'en eipiit yne puo Tupana Pã'ãu Wakuat topy­hu'at hawyi e Iesui temiit'in me.
Wẽtup e'at tokosap hawyi apo'i­'a­tu'e Iesui pe — Uruka­'iwat i'atu'e koitywy apo eti'a­tue­ha­kye­ra'at irane ra'yn ai'y­wania ahewa­nĩ­kaptia po pyi sio yt i'atu'e. Koitywy apo ai'y­wania pe etum i ra'yn ahe'yi sio yt i'atu'e. Mi'i hawyi toi'a­tu­wesat — Uiwy­ria'in e Tupana yn ni ikuap kat e'at pe aru tutum ai'y­wania pe i'atue'yi Kanã'ã i ra'yn hap e. Tupana yn ni ikuap kat e'at pe tutum i ai'y­wania po pe hap i ra'yn e. Mi'i pote yt eipo pe kuap i e. Ta'i Ai'ywot yn ikuap karãpe ahewa­nĩ­kaptia po pywiat ai'y­wania e'yi hep hamuat e. Kat e'at pe kat ewaty pe hap Tupana yn ni ikuap e. Ma'ato pywo tut irane Tupana Pã'ãu ehowawi eimoe­saika hamo e. Totopag Topã'ãu Wakuat ehepe hawyi ti aru Uimo­herep ta'yn eipe wuat'i miit'in me e. Sa'a­wy'i ti aru tawa Ieru­sarẽi miaria pe Uimo­herep ehehay wo e. Mi'i hawyi ti aru yi Iuteu piaria pe uimo­herep hawyi yi Samaria piaria pe Uimo­herep e. Mi'i hawyi yi wato hap ok tã wyti aru Uimo­herep eipe ehehay wo wuat'i ywania puo e Iesui topot­mu­'eria pe ahepe.
MAKU 16.19 IRUKA 24.50 PIAT EWY
Mio tã to'e rokirẽ Iesui ta'am na'yn yity'ok pyi. Mi'i hawyi te'e­ra­ha'at turan teke ra'yn ywyhig me. Mi'i hawyi yt heremo i ra'yn Iesui. 10 Mi'i hawyi te'e­ra­ha'at re turan typy ok atipy kaipywiat put'ok'e i'atuete i'atue­sokpe ikytsig kahato rakaria. 11 Mi'iria te'e­ro'e Iesui saipe­piaria pe — Kat poteĩ eweha'at atipy kape eipe yi Karireia piaria i'atu'e katu­pono toto ra'yn Iesui atipy kape i'atu'e ma'ato aikotã toto hap ewy te ti aru ta'aipok i i'atu'e ipotpo­'o­roria pe ahepe.
12 Mi'i hawyi Ipotpo­'oria te'e­ra­'aipok i ra'yn Uriweira ypia pyi tawa wato Ieru­sarẽi kape yity'ok apype kaipyi te'e­ra­'aipok i. Yt pya pyi i te'e­ra­'aipok aikotã Iuteu ywania i'atue­wyry yt pya i Tupana mõtypot e'at turan hap ewy. 13 Mi'i hawyi put'ok­'i­'a­tu'e i ra'yn ipotpo­'o­roria mekewat okipy ywaiti rakat pe. Mi'i hawyi itote tukup­te'en i ra'yn aikope sa'a­wy'i Iesui wywo tukup­te'en hap tote. Itote tukup­te'en ipotpo­'o­roria PETERU IUWÃU hawyi TIAKU hawyi ÃTERE WIRIPI TUME PATORUMEU MATEU TIAKU mekewat Auweu sa'yru SIMÃU mekewat surara IUTA mekewat Tiaku ywyt. Mi'iria ipotmu­'eria sese tukup­te'en aikope sa'a­wy'i Iesui tenuk okipy ywaiti tote hap tote te'e­ro­py­hu'at 11 ok takaria. 14 Mi'i hawyi irania'in Iesui mohey haria i'ewyte hary­po­ria'in ko'i Iesui ty Maria tukup­te'en itote. Mi'i hawyi Iesui ywyt'in ity mẽpyt'in tukup­te'en itote torania. Mi'i hawyi at ka'ap i'atuehay Tupana kape mi'iria. To'o­'e­wy­'ewy ta'a­tu­hẽtup Tupana kape wẽtup wanẽtup hap ewy yn. Itote wẽtup ehay yn i'atu­wa­nẽtup hap Tupana kape.
15 Wẽtup e'at pe 120 ok takaria Iesui mohey haria tuwe­hyt'ok ywaiti pe. Mi'i hap tote Peteru ipoĩ'ãm i'atu­py­'a­setpe tehay i'atue­wawiat hamo. 16 Mio tã to'e i'atuepe — Uiwy­ria'in e sa'a­wy'i sese ti Tupana Pã'ãu henoi kahato Tosa­'yru Iesui etiat aha'a­se'i morekuat Tawi pe — Meiũran aru atipo­'oro esaipepiat Wuat'i Porekuat nuat e. I'ewyte Uimi­po­'oro ma'at hanuat aru toĩne'en wẽtup ok hemiit sese e Tupana sa'a­wy'i morekuat Tawi pe yiannote Aika­'iwat Iesui ma'at hanuat Iuta etiat tohenoi e Peteru. Mi'i hap ewy Iuta tima'at sa'ag Aipo­rekuat Iesui aikotã Tupana to'e aha'a­se'i Tawi pe hap ewy ra'yn e. 17 Ga'atpo Iuta wywo watoĩ­ne'en 12 ok te. Ta'i ipotpap kahato mi'i aiwywo e. 18 Ha'a­wyte Aika­'iwat ma'at hap sa'up wywo toikyi'at te'yi. Mi'i hawyi Iuta yt iwepit hin i tominug sa'ag hap ete hawyi tuwe­'auka ra'yn tuwe­'ut'yp kytyt pe. Mi'i hawyi ipiit ipuk kahato. Mi'i hawyi i'oghyt'at yi itote hap tote i'ok pok'e hawyi ime'en wẽtem e. 19 Mi'i hawyi ti Ieru­sarẽi miaria ikuap ta'yn Iuta iku'uro hap. Mi'i hawyi iku'uro hap tote ta'a­tu­set'ok — Suu sa'up muat mikyi'at yi i'atu'e ma'ato i'atu­pusu puo Akeutama i'atu'e. 20 Ta'i sa'a­wy­'iwuat mienoi morekuat Tawi pypy'e hap ewywuat — Ewei'atoiat ro iwat he'yi e i'ewyte ewei'atoiat i'yat e. Waku yt uwe i toĩne'en itote e. Mi'i hawyi mono waku wẽtup ok po pe ra'yn iwat motpap topy­hu'at e Tupana Tawi pe sa'a­wy'i Iuta piat pe Saumu 109.8 pe e. 21 Pyno uiwy­ria'in waku Iuta potpap wẽtup ok po pe watopag aikotã sa'a­wy'i Tupana to'e Tawi wẽ pywiat hap ewy e Peteru. 22 Waku ti watopag wẽtup miit wakuat po pe Iuta mipun motpap e Peteru. Waku wati­'airo wẽtup ok miit ha'a­wy­tewuat Iesui wywuat hewyry rakat e. Waku wati­'airo wẽtup ok yne Iesui minug ko'i kapiat akasa hat i'ewyte Iuwãu miat Iesui het'ok hawyi ta'am i ra'yn To'ywot kape hap kapiat akasa hat e. Waku wati­'airo wẽtup ok wakuat yne Iesui toku­'uro hawywiat toĩne'en pakup i hap kapiat akasa hat e Peteru Iesui potmu­'eria pe. 23 Mi'i hawyi ta'a­tukat hawyi ta'a­tu­puẽti typy ok Iesui potmu­'eria ha'a­wyte wuaria ikuap kahato haria ipotmu­'eria sese wẽtup ok Matia hawyi wẽtup ok Iuse. Typy ok ta'a­tu­puẽti Iuta saipepiat waku rakat. Iuse set wẽtup Para­sapa i'ewyte Iutu i'atu'e. — Pyno waku watikat uwe Tupana miky­'esat eywuat 12 ok takat sio mehĩ Matia sio mehĩ Iuse i'atu'e. 24 Mi'i hawyi ta'a­tu­hẽtup — Tupana i'atu'e ehenoi uruepe aiũ emiky­'esat ewywuat Iuta saipe­painuat i'atu'e. Katu­pono En yn miit'in py'a wanẽtup hap kuap hat. Mi'i pote En yn etikuap uwe waku rakat sio Matia sio Iuse i'atu'e. 25 Katu­pono yt uwe i Iuta potpap nug hat mesup i'atu'e. Toto ra'yn Iuta teiam aria wo'o­mo­so­'opot hap kape i'atu'e. Pyno waku eti'airo wẽtup ok Iuta saipe­painuat sio Iuse sio Matia i'atu'e Tupana pe. 26 Mi'i hawyi ti te'e­ru­we­ma­hara ra'yn aikotã Tupana tiky­'esat typy ok takaria kaipywiat kuap hamo. Mi'i hawyi i'atu­we­ma­hara hap henoi ra'yn Matia e. Mi'i hawyi — Ta'i Matia ti Tupana mi'airo i'atu'e to'ope. Mi'i hawyi ta'a­tupag 11 ok takaria kape mehĩ Matia hawyi 12 ok i ra'yn topy­hu'at ipotmu­'eria sese ra'yn tukup­te'en itote. Waku i ra'yn.
Aikotã hap ewy ahenoi mesuwe uimiwan me uito Iruka.