TAWA EWESU PIARIA NÃPIN HAP PAURU MIENOI
1
Uiwy­ria'in tawa Ewesu piaria koitywy atipo­'oro uimiwan ehowawi. Mesuwat miwan nug hat ti uito Pauru. Eipe ti Tupana sa'y­ru'in Tupana saki­'yt'in koitywy eipe Aika­'iwat Iesui mohey pot'i haria ti eipe. Sa'a­wy'i Tupana ui'airo hawyi uinug tosa­'yru wo Aipo­typot Iesui potpo­'oro wo tomi­ky­'esat ewy ui'airo. Pyno mio tã ahẽtup ehowawi Ai'ywot Tupana kaipyi i'ewyte Aika­'iwat Iesui kaipyi — Etum o ewese hap tawa Ewesu piaria pe emohey haria pe are i'ewyte eti'a­tu­poi­tyro kahato mi'iria are ahẽtup Tupana pe i'ewyte Iesui pe ehowawi uiwy­ria'in are.
Ta'i Aika­'iwat Iesui i'ewyte To'ywot Tupana ai'a­tu­poi­tyro poityro kahato ra'yn. — Waku kahato En wato'e Tupana pe i'ewyte Aika­'iwat Iesui pe wato'e — Waku kahato En Tupana wato'e aito Iesui mohey haria. Ta'i atipy kaipyi put'ok'e ahete aipoi­tyro kahato hap. Aheha­kye­ra'at hap tutum na'yn ahepe. Wuat'i e'at piat aimoieĩ­ne'en Tupana kapiat hap tutum ahepe towa­nuaria aito pote are. Ta'i sa'a­wy'i mesuwat yi nug hap e'yianmete Tupana ai'airo Tosa­'yru emiit no. Ta'i ahe'yian­mete ai'airo temiit'in no are. Mi'i hawyi to'e — Uha'yru mohey haria wo aru mi'iria hap ati'a­tukuap e. Mi'i pote ti atunug aru hãpyk mi'iria ui'e­wy­wuaria wo ra'yn e. Yt kat i sa'ag nug haria wo ati'a­tunug mi'iria e. Pyno yt uwe i te aito turan ai'airo Tosa­'yru emiit no. Aiky'e haype yn ai'airo mesuwat yi yt kat i te hap e'at pe turan ai'airo. Ta'i atunug aru Uha'yru mohey haria yne uha'y­ru'in uhaki­'yt'in no e. Atum aru Uha'yru i'atuepe I'atu­ka­'iwat no e ahetiat. Atunug aru mi'iria uimẽ­pyt'in no uimi­ky­'esat ewywuat uimo­wepit hamuat e Tupana ahowawi sa'a­wy'i yt uwe i te mesu­wa­rotiat turan. Pyno to'iro watu­wehum Tupana kape — Egyi'at hap yt uwe ewywuat hin i waku wato'e. Po'og po'og torania kai ewese hap waku wato'e. Uruky'e hap moherep hamuat etum Esa'yru uruepe. Wẽtup yn Esa'yru pytkai etum ne'en ne'i uruepe yt kat sa'up mo i etum uruepe uruto'e waku wato'e. Mi'i ti Esa'yru Emiky'e kahato etum na'yn uruepe urueha­kye­ra'at hamuat. Waku kahato En Tupana uruto'e ewawi. Ta'i Emipo­'oro Urupo­rekuat no iku'uro hawyi uruminug sa'ag po pyi urutu­wẽtem na'yn i'ewyte uruminug sa'ag ha'a­wy­tewuat eti'a­tu­waure waure ra'yn En. Waku kahato En. En ni po'og po'og torania kai hegyi'at rakat uruto'e ewawi Tupana uruto'e. Esa'yru suu ti urukyi'at ewanuat hap uruto'e. Etum ne'en ne'i yne yne iwato kahato sakpo emiium etum yne yne. Waku kahato En uruto'e. Ewese kahato uruto yt uruwese i pytkai uruto'e. Ewe'eg hap ok tã egyi'at hap ok tã uruky'e hap uruto'e. Urutu­wehum kahato ewawi Tupana katu­pono koitywy etunug na'yn ere'e sa'a­wy­'iwuat hap emiky­'esat ok tã uruto'e ewawi. Sa'a­wy'i emiky­'esat ewy ere'e ewepe — Atum aru Uha'yru pe wuat'i ywania ere. Atum ne'en ne'i aru Uha'yru wuat'i miit'in me I'atu­po­rekuat no. Uimo­wepit hap ewy atum aru ere'e sa'a­wy'i ewepe ewanẽtup hawe yt kat i miit'in te turan. Tupana uruikuap teran kat pote uruky'e kahato hap. Mi'i tã yt uruikuap hin i te wen ma'ato uruky'e hap mi'i uruikuap ta'yn. Waku kahato En uruto'e epe Tupana.
10 Mio tã e sa'a­wy'i Tupana — Put'ok'e uhe'at aru hawyi atunug sese ti Uha'yru wuat'i Porekuat no e tuwepe i'ewyte yne atipy piaria Porekuat no i'ewyte yne yi totiaria Porekuat no e tuwepe. Uha'yru suu wo ati'a­tu­mo­wehik sok torania yi totiaria atipy piaria uhowawi e. Mi'i hawyi wẽtup piit ewy yn na'yn wato­py­hu'at wuat'i uiminug ko'i uikai tukup­te'en e tuwepe Tupana wuat'i tominug ko'i pe tukup­te'en yianmete turan. 11 Yne tomi­ky­'esat ewy Tupana sa'a­wy'i ai'airo ra'yn tomi­ky­'esat ewy. Mi'i hawyi ainug tosa­ki­'yt'in no tosa­'y­ru'in no Aheyke'et Aikywyt Iesui ewywuat ainug wẽtup miit mẽpyt'in ko'i ewywuat ainug na'yn aito wati­mohey Iesui hawyi. Tomi­ky­'esat ewy tutum aru ahepe topo­wat'yp yne yne. Hekat kahato rakaria wo wato­py­hu'at wuat'i e'at pe aikotã to'e sa'a­wy­'iwuat hap ewy ra'yn tutum ahepe. 12 Pyno to'iro watu­wehum Tupana kape katu­pono aito ti irania'in e'yianmiat imohey haria irania'in e'yianmiat watunug Iesui Aipo­rekuat no. Waku kahato wato'e aiwo­'ope mi'i hap ete ma'ato meiũran aru i'atu kahato ahaipe­piaria Iesui mohey haria tukup­te'en kahato Tupana mõtypot wuat'i e'at piaria. Waku kahato are.
13 Pyno mesup ta'yn uru'e­wy­wuaria ra'yn Tupana ehay pywuat rakat Iesui etiat uruwẽ pyi hawyi mekewat sehay Eheha­kye­ra'at hat moherep hap topy­hu'at. Mi'i e hap etikuap hawyi Aika­'iwat Iesui mohey haria sok eweikup­te'en. Waku kahato are. Mi'i hawyi ti aru Tupana tum na'yn Topã'ãu ahepe to'e hap ewy tutum. Mi'i hawyi mesup — Mi'iria ti uianuaria e ehepe. Tutunug toset ehepe — Mi'iria wyti uiat e wuat'i miit'in me Tupana Pã'ãu. 14 Tupana tum na'yn Topã'ãu ahepe. Mi'i tutum mote mesup watikuap i'ewyte tutum aru ahepe kat e hap kat e hap — Atum aru uimẽ­pyt'in me e hap ko'i ewy. Tutum na'yn yne sa'up yne aiminug sa'ag hep hamuat Tosa­'yru suu. Mi'i pote watikuap ta'yn mesup yt kat i sa'ag toipuẽti aikai. Watoĩ­ne'en iwywo turan tuwehum ahowawi yt kat i aikai yt naku i pote yt kat i aipitpit hap. — Waku kahato En Tupana wato'e aru wuat'i e'at pe. Waku En waku En katu­pono uruhep ahiag po pywiat hat En uruto'e aru wuat'i e'at pe aru.
15 Ga'atpo atikuap ehetiat sehay — Koitywy tawa Ewesu piaria Aipo­typot Iesui mohey kahato haria tukup­te'en. Po'og imohey haria mio sa'a­wy­'iwuat kai i'atu'e uruepe. I'ewyte Tupana emiit'in ky'e kahato haria tukup­te'en mi'iria i'atu'e ehepiat pe. 16 Mio tã i'atu'e hap atikuap hawyi arehum kahato at ka'ap mesuwe — Uhetu­pana are waku kahato En katu­pono mesup tawa Ewesu piaria Esa'yru mohey kahato haria tukup­te'en na'yn mesup i'ewyte wo'o­ky'e haria tukup­te'en are at ka'ap Tupana pe. 17 — Uru'ywot koro En ni Urupo­typot Iesui eTupana are. Etum no Epã'ãu po'og tawa Ewesu piaria pe ekuap po'og po'og mono are'e Tupana pe. Uwe En sese hap kuap hamuat atiky­'esat. Epã'ãu kaipyi iwe'eg kahato rakaria wo tukup­te'en hap atiky­'esat are. Eti'a­tu­moẽ­tyhot ro i'atu­wa­nẽtup hap are. Etihep yt i'atue­ha­pytig i hap mi'i hawyi heremo i'atu­wa­nẽtup hawe etum Esa'yru mohey hap Tupana are. 18 Tupana are'e etum no Esa'yru mohey haria tapy'yia Ewesu piaria pe ewanẽtup hap kuap hamo hap are. Etum no i'atuepe ewanẽtup kuap hap kat hamo eti'a­tu­'airo mi'iria emiit'in no are. Etimo­herep to i'atuepe emiky­'esat ko'i nug neran hap ko'i are. Etimo­herep i'atuepe aikotã aru tukup­te'en atipy pe esa'y­ru'in wo esaki­'yt'in wo hap are. Etimo­herep i'atuepe kat som atipy pe are. Etimo­herep i'atuepe aikotã aru atipy pe emõtypot haria tukup­te'en hap are. Etimo­herep i'atuepe aikotã aru ewaku hap ewywuaria tukup­te'en hap are. Tupana ewaku hap ekahu hap ewato hap etimo­herep emiit'in me tawa Ewesu piaria pe are at ka'ap ehetiano uiwy­ria'in. 19 Tupana are'e etimo­herep emiit'in me esaika hap kuap hap are. Esaika hap iwato kahato uruewawi Esa'yru mohey haria pe aikotã karãpe sa'a­wy'i etihep Esa'yru gu'uro pyi hap ewy esaika hap. Tupana etimo­herep mi'i tã esaika hap Esa'yru mohey haria pe are. 20 Tupana esaika hap iwato kahato uruete are aikotã sa'a­wy'i etihep Uruka­'iwat gu'uro pyi hap ewy esaika are. Mi'i hawyi — Era'apyk o meiũpe uipo sese kai ere itote Esa'yru pe. Era'apyk to mesuwe atipy pe ere. Mi'i hawyi topy­hu'at e'e hap ewy esaika sese hap ewywuat topy­hu'at. Esaika kahato hap ewy etimo­herep uruepe Esa'yru mohey haria pe are Tupana pe at ka'ap.
21 Ai'akag Iesui topy­hu'at Wuat'i Akag wo. Toĩne'en ni Morekuat Koro wo are. Ai'akag wo toĩne'en ma'ato i'ewyte Wuat'i Akag wo atipy pe toĩne'en. More­kuaria Porekuat no topy­hu'at Iesui are. Tu'i­saria Porekuat no topy­hu'at. Surara Akag Koro wo topy­hu'at. Iesui set po'og Tupana mimõ­typot no wuat'i miit'in set kai. Po'og po'og wuat'i kai Aika­'iwat mesuwat i'ewyte wuat'i e'at pe. 22 Katu­pono Tupana tunug yne yne Iesui py ywyt'ok­pype. Aika­'iwat wuat'i okpe tote toĩne'en. Mi'i hawyi i'ewyte aito imohey haria Akag Koro wo topy­hu'at Iesui Tupana miky­'esat ewy. 23 Pyno yne aito Iesui mohey haria wato­py­hu'at Iesui wywo wẽtup piit ewy yn. Iwywo watoĩ­ne'en wẽtup ok miit ewy. Iesui piit no watoĩ­ne'en mesup mesuwat yi tote are. Atipy pe i'ewyte watoĩ­ne'en irania'in imohey haria wẽtup piit ewy yn watoĩ­ne'en aito. Imohey haria ipiit ewywuat wato­py­hu'at. Aikope Aikope Atipy pe mesuwat yi tote yne tote Aipo­typot Iesui toĩne'en Morekuat Koro wo.