TAWA KARATA PIARIA NÃPIN HAP PAURU MIENOI
1
Uito ti meiũ Pauru Tupana Mipo­'oro wuat'i miit'in mu'e hamuat ti uito are. Aipo­typot Iesui mipo­'oro sese uito are. I'ewyte Ai'ywot Tupana mihymut gu'uro pywiat Iesui mipo­'oro uito are. Yt karãpe i miit'in mesu­wa­ro­tiaria ui'airo Tupana mipo­'oro Aipo­rekuat nuat ehay moherep hamo. Yt miit'in mi'airo hin i uito. I'ewyte yt Iesui potpo­'o­roria mi'airo hin i uito ma'ato Tupana mipo­'oro uito are. Mi'i tupono mesup atipo­'oro uimiwan uheywyt'in Iesui mohey haria tawa Karata piaria kape. Ma'ato yt uito yn i ma'ato torania meiũpiaria Iesui mohey haria ipo'oro mesuwat ta'a­tue­kue­katu ehowawi uruwy­ria'in are. Koitywy mio tã are'e Tupana pe ehepiat — Ui'ywot pyno koitywy eti'a­tu­po­wyro ro tawa Karata piaria Esa'yru mohey haria are. Atiky­'esat kahato mi'iria egyi'at hap ok tã sese kuap haria hap atiky­'esat are. Atiky­'esat etimo­herep i'atuepe aikotã iwato hap i'atu­ky'e hap epiat hap atiky­'esat etimo­herep itotiaria pe ahẽtup. Tupana are eti'a­tunug itotiaria yt wanẽtup ko'i ko'i haria wo i are ma'ato wo'o­wese kahato rakaria wo eti'a­tunug mi'iria are. Mi'i tã are yn ahẽtup mesuwe Ai'ywot Tupana pe i'ewyte Aipo­typot Iesui pe ehepiat uiwy­ria'in. Iesui tiky­'esat kahato ti miit'in ehakye­ra'at hap. Toiky­'esat kahato i'atu­minug sa'ag kaipywiat te'e­ra­'aipok hap. Mi'i hamo tuweium aria'yp posak ete To'ywot miky­'esat ewy. Mi'i hamo Tupana tum Tosa­'yru ai'a­piheg hap u hamo aiminug sa'ag ko'i hep hamo. Mi'i tupono mesup — Waku kahato En Tupana wato'e at ka'ap mesup te mũki­'ite wuat'i e'at pe. Woro­mõ­typot kahato En Tupana waku wato'e mesup are.
Ta'i arewa­nẽtup kahato eiminug sa'ag ko'i kape. Kat hamo ten ewei'atoiat wakuap sehay Aika­'iwat Iesui kaipywiat hegyi'at kahato hap. Pywo apo eipohep ta'yn Aipo­typot aiky'e hat mohey hap ete wẽtup sehay sa'ag ky'ewi — To'iro watu­we­ha­kye­ra'at aiminug waku hap sa'up upi ewei'e apo. Ta'i mi'i e hap yt naku i wato'e katu­pono Iesui upi yn aheha­kye­ra'at kuap are. Ma'ato eipe wẽtup sehay upi ra'yn eweiwat yt sehay wakuat Iesui mienoi upi hin i sehay upi eweiwat are. Yt naku i pãi are. — Ta'i po'og ipakup sehay aimi­mohey kahu ewei'e. Hẽ ewei'e ne'i ti mesup eiwo­'ope ma'ato yt hin i. Iesui mimo­herep yn ni sehay pakup sese toĩne'en are. Wẽtup yn ni toĩne'en sehay pakup sehay pywuat are mekewat sa'a­wy­'iwuat pywiat sese uimienoi ehowawiat hap yn sehay pakup Tupana wẽ pywiat. Mi'i yn sehay pywuat sese aheha­kye­ra'at kuap hap sehay are. Ipakup sehay i'atu'e irania'in ehepe ma'ato heso rakaria sok mi'iria are. Ta'i Iesui ehay pero'ok teran wẽtup sehay nem nakat kape teran ne'i mi'iria are. Yt Aipo­typot Iesui ete hin i i'atu­mienoi ma'ato i'atueko ko'i nug hap ete yn i'atuehay. Ha'a­wyte Iesui etiat yn mekewat pywuat sese sehay etiat yn uruhenoi ehepe. Ahenoi ehepe mi'i ti sehay pakup wakuap sese rakat are. Yt naku i watoiat Iesui etiat aimu'e hap wẽtup sehay kapiat hamo are. Uito i'ewyte ma'ato mesup ahenoi wẽtup sehay yt sa'a­wy­'iwuat uimienoi yt ewy i pote waku Tupana uipo­'oro aria kape ne'i are. I'ewyte sio Wẽtup Ok put'ok'e atipy kaipyi — Uito Tupana mipo­'oro e hat pytkai wẽtup sehay toimo­herep yt Iesui mienoi yt sa'a­wy­'iwuat urumienoi ewywuat i pote — Tupana epo'oro aria kape waku ewei'e mekewat atipy piat uito e haria pe are. Katu­pono meiũran ti aru mesuwat yi tote tõ'ẽ atipy kaipywiat Tupana ehay moherep haria ewywuat ko'i ma'ato yt Iesui e hap yt ewywuat i moherep haria. Mi'i haria pe waku wato'e — Tupana yt miky'esat ewy i eimi'enoi waku ewe'eg wo katupono Tupana mi'apihag wo aru ereine'en yt Iesui e hap ewywuat etimoherep pote waku wato'e mi'iria pe. Yt naku i Tupana eipo­'oro aria kape waku wato'e wẽtup sehay wywuat õ'ẽ haria pe yt Iesui e hap ewywuat i haria pe. Pyno wyti waku Iesui ehay etiat aiwo­'o­mu'e hap yn po'og waku uiwy­ria'in i'atueso atueso hap ko'i kai are. Pyno are'e i mi'i hap ehepe uwe uwe wẽtup sehay ne'i imoherep yt Iesui mienoi wakuat ewywuat i waku mi'i hat Tupana tipo­'oro aria wato kape sese wato'e. Waku mi'i miit topy­hu'at Tupana mikuasa wuat'i e'at pianuat are. 10 Ta'i yt ta'a­tu­ky­'esat i ahehay Iesui etiat pytkai waku mi'i etiat yn wahenoi po'og are. Waku ti Tupana mowepit hap yn watunug are. Mi'i hap yn uito po'og atiky­'esat are. Yt miit'in mowepit hap i ti atunug neran. Waku ti Tupana kaipywiat — En waku e hap po'og waku miit'in kaipywiat — Waku en e hap kai are. Ma'ato uito atunug miit'in wo mowepit hap yn mote ti rẽ irania'in yt karãmuo i uhaty'i haty'i. Pyno irania'in uhaty'i haty'i pytkai uito ti Aipo­typot sese mowepit reran kahato hat uito are. Yt atimo­wepit teran i miit'in Tupana e hap wywo. Po'og waku atimo­wepit Tupana are. Ma'ato miit'in miky­'esat ewywuat ne'i ahenoi pote Aika­'iwat miky­'esat ewy yt ahenoi kuap i are. — Urumu'e ro urumi­ky­'esat ewy e haria mowepit haria wo watu­kup­te'en pote yt Iesui eropat haria wo hin i watu­kup­te'en katu­pono yt wahenoi kuap i imiky­'esat wy. 11 Pyno ti atimoheg neran uhehay eiwa­nẽtup hawe uiwy­ria'in. Pywo ti mekewat sehay wakuat sese uimienoi sa'a­wy­'iwuat ehowawiat mi'i sehay yt miit'in wanẽtup hap kaipywiat i uimi­mo­herep ehepiat are. 12 Ta'i yt miit'in miium uhepiat i ti yt miit'in mienoi uhepiat i i'ewyte yt miit'in mimo­herep uhepiat i ma'ato mekewat Aipo­typot Iesui mimo­herep uhepiat ahenoi are. Yt atikuap hin turan i Iesui tomo­herep tehay wakuap sese uhepe towẽ pyi sese uimu'e are. 13 Ta'i eweikuap aikotã sa'a­wy'i yt atikuap hin i Iesui etiat. Eweikuap kahato uito aikotã wẽtup seko upiat myhu'at hat kahato areĩne'en sa'a­wy'i mesu­wa­rote. Mi'i Iuteu ywania eko wo uhowapy ra'yn nyti mi'i turan. Sa'a­wy'i te Iuteuria kaipyi atikuap Tupana ehay. Ta'i sa'a­wy'i uito Tupana emiit'in sese Iesui mohey haria moma teran hano areĩne'en. Ta'i eweikuap aikotã sa'a­wy'i Iesui potmu­'eria saty'i saty'i hat areĩne'en sa'ag po'og tora­nia'in kai hap eweikuap ta'yn. Yt nakuat i kahato uito. Sa'a­wy'i Iesui mohey haria atu'uka hat uito areĩne'en are. Ati'a­tu­'uka sa'ag mi'iria uito are. 14 Sa'a­wy'i uiwe­motag hamo te po'og irania'in ui'y­wania kai Iuteuria eko hit ko'i yne yne ati'a­tu­ky­'esat i'ewyte ati'a­tunug yne uito. Uiwe­motag tuwyria apy'i aremoe­hapap urue'a­se­'i'in eko ete yne e'at pe. Haty wo ati'a­tunug yne yne urueko ko'i po'og po'og torania kai. 15 Ma'ato wẽtup e'at pe Tupana tomi­ky­'esat ewy ui'airo temiit no hawyi uiky'e kahato tuwe­kaipyi tuwe­wawi. Yt kat i atunug wakuat pytkai i ui'airo ma'ato uiky'e haype. Uiky'e tewa­nĩkap muat uheĩne'en pytkai ui'airo topot­po­'oro wo. Mi'i hawyi to'e uhepe — Ta'i Pauru worokuap en ha'a­wyte ety ymyẽ piat re ereĩne'en turan worokuap. Mi'i turan woro­'airo uimi­po­'oro wo e Tupana uhepe. Uiky'e yt kan hamo i uikaykay tuwe­wawi tuwepyi hap ewy are. Mi'i hap eweikuap. 16 Mi'i hawyi sake wẽtup e'at pe Tupana tuwe­mo­herep Tosa­'yru sese Iesui uhowawi uipy'a pe. Atikuap Ha'yru hawyi to'e uhepe — Pauru woro­'airo en uhehay enoi miit'in yt Iuteu ywania piat hamo i e uhepe. Mi'i hawyi yt uwe pe i — Uimu'e ro are. Katu­pono sa'a­wy'i Tupana yn uimu'e hat toĩne'en. Yt wẽtup ok miit pe i are — Waku apo areĩne'en ehay sytpok hamo yt are hin i. Yt uwe pe i mio tã are. 17 I'ewyte Iesui e'yiannote wuaria motpo­'oria yt uimu'e hin i katu­pono yt areto i tawa Ieru­sarẽi kape. Ma'ato Iesui tuwe­mo­herep uhowawi hawyi mekewat e'at pe ti areto pya kahato uiweran hap kape mekewat yi wato yahig Arapia e hap kape areto. Ikaipyi ti ara'aipok tawa Tamaku kape i ra'yn. 18 Mi'i tote ti areĩne'en mot'i mye'ym i'aman motpe areĩne'en tawa Tamaku piaria py'a­setpe. Mi'i hawyi areto tawa wato Ieru­sarẽi kape Iesui potmu'e Peteru kapiat ui'a­kasa hamo. Itote areĩne'en 15 e'at iwywo ikuap hamo. 19 Mi'i tote ti Aika­'iwat Iesui ywyt sese wẽtup ok ara'a­kasa Tiaku e hap het rakat. Ma'ato mi'i hawyi yt uwe i ati'a­tukuap itote Iesui potpo­'o­roria torania. Peteru hawyi Tiaku atikuap hawyi mi'iria yatype are'i­ne'en 15 e'at hawyi areto e tawa Ieru­sarẽi pyi. 20 Uiwyia'in mi'iria ti yt uimu'e haria i are. Yt uheso hin i ma'ato ahenoi ehepe Tupana ehamo are'e — Tupana yn ui'airo topot­po­'oro wo. Yt Iesui potmu­'eria mi'airo i uito are. Yt uikuap hin i mi'iria sa'a­wy'i. 21 Areĩne'en tawa Ieru­sarẽi piat hawyi areto yi Siria kape hawyi yi Sirisia kape. 22 Mi'i turan mekewat e'at pe yi Iuteu piaria tama Ieru­sarẽi piaria Iesui mohey haria yt uikuap hin i katu­pono yt karãpe i uhewyry i'atue­wawi. Mi'i pote uhowa ete yt uikuap hin i. 23 Ma'ato itotiaria uikuap uhehay ete yn. Mi'i hawyi te'e­ro'e to'ope itote — Ta'i koitywy ti sa'a­wy­'iwuat ai'a­tu­sa­ty'i saty'i hat ra'yn meiũ Aika­'iwat Iesui powyro hamo ra'yn topy­hu'at i'atu'e to'ope uhepiat pe. Pyno ti koitywy yt aimoma teran hin i ra'yn katu­pono topot­mu'e kahato ra'yn Iesui mohey hap ete i'atu'e to'ope uhepiat pe. 24 Mi'i hawyi ti mi'iria te'e­ru­wehum kahato ra'yn Tupana ete — Waku kahato ti En Tupana i'atu'e itote uhepiat pe Tupana pe Iesui mohey haria yi Iuteu piaria mekewat tawa Ieru­sarẽi piaria te'e­ro'e.