EPEREU YWANIA NÃPIN HAP
1
Nimo te ti Tupana ihay kahato ai'y­wania Epereu ywania Iuteu ywania pe tomi­mo­herep i moherep i ahepe nimo tehay. Aikotã aikotã toimo­herep tehay moherep haria wẽ pyi. Toho'oium i'atuepe tehay tomi­mo­herep ko'i. Yt to'o­'ewy hin i tuwe­mo­herep ai'y­wania sa'a­wy­'iwuat pe tehay e. Ma'ato mesup te Tupana aimu'e Tosa­'yru wẽ pyi. Koitywy tuwe­mo­herep ahepe Tosa­'yru ieĩne'en hap upi Tosa­'yru minug upi Tosa­'yru ehay hap upi tuwe­mo­herep mesup. Yt nimo te wuat aimu'e hap ewy hin i ra'yn tutunug mesup katu­pono Tosa­'yru po wo Tupana tunug wuat'i mesu­wa­ro­tiaria. Atipy totiat at waty waikiru ko'i Tosa­'yru po wuat iminug ko'i. Mi'i tupono ti tutum yne meimẽwat ko'i torania Tosa­'yru pe. Mesuwat torania yne meimẽwat — Ewano e. Pyno ereĩne'en no Mesuwat Yne Ka'iwat no e. Tupana Iã'ãkap Sese Ha'yru yn i'ewy sese rakat. Wẽtup Miit ewy yn i'atueko wẽtup yn i'atu­mi­ky­'esat ko'i wẽtup yn i'atu­mõ­typot hap to'o­ku­pitu. Tosa­'yru esaika hap wo toimõ­py­hu'at yne atipy ko'i mesu­wa­ro­tiaria i'ewyte atipy piaria Ha'yru inug ko'i yne yne. To'ywot ehay upi toimoe­saika yne yi at waikiru ko'i waty Ha'yru esaika hap mo inug iheg me. I'ewyte Tosa­'yru suu wo aipitpit hap aiminug sa'ag toikoho yne. Iesui tipuruk yne aiminug sa'ag hawyi — Waku era'apyk mesuwe uipo sese kai ui'ya­type atipy pe e. Waku era'apyk mesuwe uhepiat emõtypot hap tote e katu­pono woronug En Wuat'i Wuat'i Porekuat no po'og po'og wuat'i kawiat hesaika rakano e Tupana Tosa­'yru pe. Mi'i tupono yt uwe i atipy piaria po'og hesaika Ha'yru kai. Yt uwe i put'ok'e kuap tuwete atipy piaria Iesui esaika sakpo hap ete katu­pono mi'i ra'yn Wuat'i Akag Koro topy­hu'at. I'ewyte het po'og i'atuset kai iwato katu­pono Tupana tuwe­set­pehik — Uha'yru sese ti En e Iesui pe. Mi'i rokirẽ yt karãpe i atipy piaria pe — Uha'yru sese En wuat'i e'at pe E'ywot sese wo areĩne'en Uito e Tupana Tosa­'yru pe yn. Ma'ato yt karãpe i atipy piaria pe — Uha'yru sese ti En e Tupana morekuat Tawi wepy miwan 2.7 pe. Ma'ato Tosa­'yru sese tomi­mõ­typot wuat'i e'yianmete wuat pe mio tã e — Meiũran aru woro­mo­herep En wuat'i miit'in me e. Mi'i tupono uipot­po­'o­roria pe are'e — Eweimõ­typot ro Uha'yru sese are'e yn atipy piaria pe e Tupana. Ma'ato atipy piaria pe mio tã e Tupana miwan me — Eipe ti uheropat haria meremo rakaria wasere hyha hap ewywuaria eipe e. Merep merep'e hap ẽty ewywuaria eipe woro­ho­'onug e. Uhehay ereto merep hanuaria eipe e Tupana topot­po­'o­roria atipy piaria pe mekewat Tawi wepy 104 piat pe. Ma'ato Tosa­'yru pe mio tã wẽtup e — Wuat'i Porekuat Eporekuat no ti erepy­hu'at e. Wuat'i akag Porekuat no En e. Yt karãmuo i ikahuro Miit'in Porekuat Koro wo En e. Toĩne'en epo pe puretig ewywuat hap esaika moherep hamuat e. Ta'i En ni wuat'i miit'in powyro teran hanuat katu­pono wakuat yn nug hat En e Tupana Tosa­'yru pe. Morekuat Koro wo ieĩne'en hat Uha'yru katu­pono En hãpyk yn hat Wakuat Sese Ky'e Hat En mote e. En ni yne yt naku i etiat haiwot rakano e. Mi'i pote woro­'airo En Uha'yru Wuat'i Porekuat no e. Koitywy atopag e'akag me ikap takat mohag ewywuat e. Mi'i ti wuat'i kawiat Morekuat po'og po'og ekatu­wy­ria'in kai e hap e. En ni Uimi­mo­wato Uimi­mo­wepit En e Tupana morekuat Tawi miwan 45.67 piat pe.
10 Mi'i hawyi to'e Tosa­'yru piat pe sa'a­wy­'iwuat miwan me — Wuat'i nug hat En Uha'yru e. Yi ga'apy mikoi nug hat at waty waikiru ko'i nug hat En e. Torania sa'a­wy­'iwuat nug hat En e. Epo esaika hamo atunug yne yne e. 11 Ma'ato mi'iria aru meiũran te'e­ru­wewuk yne ta'a­tu­poro hawyi ikahuro ra'yn ma'ato En ni aru ereĩne'en ihãite wuat'i e'at piat rakano e. En ni ereĩne'en yne yne weityk pytkai e. Ma'ato at atipy waikiru yi ga'apy y'y waty ti aru tuwe­mo­weityk yne sokpe pot'i ewy ma'ato En yt karãpe i e. 12 Mi'iria aikotã sokpe pot'i ewywuat tukup­te'en. Topugha hawyi sokpe pot'i tuweityk hap ewy aru mi'i hawyi ipakup takat toimo­herep e. Ma'ato En Uha'yru yt karãpe i epot'i aru katu­pono ereĩne'en aru wuat'i e'at pe epakup yn e Tupana Iesui pe sa'a­wy­'i­pyite nimo te morekuat Tawi wepy 102.25 pe. 13 Mi'i hawyi Tosa­'yru pe mio tã e iwan me — Era'apyk to Uha'yru mesuwe uipo sese kai uimi­mõ­typot no e. Meiũran aru ewanĩ­kaptia okpe tote epy topy­hu'at aikotã more­kuaria tunug — Uito po'og e hap moherep hamo. Wuat'i e'at pe ewanĩ­kaptia akit hano areĩne'en e miwan me. Ma'ato irania'in atipy piaria pe yt karãpe i mio tã e. 14 Pyno ahenoi ehepe mio tã e Tupana atipy piaria pe. Ta'i mio tã e teropat haria pe — Eipe uheropat haria e. Mã'ãu kawiat eipe e. Eipe ti uimie­ha­kye­ra'at haria yi totiaria powyro hanuaria e. Mi'i nug hamo woro­ho­'o­po­'oro e. Uha'y­ru'in uhaki­'yt'in uimohey haria powyro hanuaria wo woro­ho­'onug eipe e. I'ewyte yt uimohey i te haria powyro imohey hap etiat haria wo woro­ho­'onug eipe e Tupana sa'a­wy­'ite miwan me atipy piaria pe. Pyno koitywy watikuap ta'yn po'og Ha'yru atipy piaria teropat haria kawiat hap.