IESUI ETIAT MATEU MIENOI
1
Uito ti IESUI potmu'e Mateu. Mi'i uimiwan me atimo­herep yne Aipo­typot Iesui etiat ui'akasa hap ko'i uimikuap hap ko'i are.
IRUKA 3.23-28 PIAT EWY
Mesuwe sa'awy'i­wuaria ati'atu­set­pehik teran AIPOTYPOT IESUI e'ase'i'in set ko'i katu­pono IESUI ti aha'ase'i pot Aparãu Saipepiat Sese aikotã sa'awy'i TUPANA to'e aha'ase'i koro Aparãu me — Meiũran ti aru Emiariru kawiat Eiã'ỹi topyhu'at Wuat'i Ywania Porekuat Koro e Tupana sa'awy'i. I'ewyte Aipo­rekuat Iesui ti aipo­rekuat pot Tawi Saipepiat Sese topyhu'at aikotã sa'awy'i Tupana to'e — Meiũran ti aru Eiã'ỹi kaipywiat ra'yn topyhu'at Uimi­po'oro Wuat'i Porekuat Eporekuat no e Tupana morekuat Tawi pe Aipo­typot IESUI piat. Pyno ati'atu­set­pehik teran mesuwe Aheha­kyera'at hat IESUI e'ase'i'in set ko'i. Sa'awy'i ti APARÃU imoherep tosai­pepiat ISAKI. Mi'i hawyi ISAKI imoherep tosai­pepiat IAKO. Mi'i hawyi IAKO imoherep tosai­pepiat IUTA iywyt'in nywo. Mi'i hawyi IUTA imoherep tosai­pepiat PERE iywyt Seru wywo tehary'i Tamãu kaipyi. Mi'i hawyi PERE kaipyi tuwe­mo­herep ESEHŨ. Mi'i hawyi ESEHŨ imo­herep ARÃU. Mi'i hawyi ARÃU imo­herep AMINÃTAPI. Mi'i hawyi AMINÃTAPI kaipyi tuwe­mo­herep NASŨ. Mi'i hawyi NASŨ imo­herep SARUMÃU. Mi'i hawyi SARUMÃU kaipyi tuwe­mo­herep PUASI tehary'i Hapi kaipyi. Mi'i hawyi PUASI imoherep OPETI tehary'i Huti kaipyi. Mi'i hawyi OPETI kaipyi tuwe­mo­herep IESE. Mi'i hawyi IESE imo­herep aipo­rekuat sa'awy'i­wuanuat TAWI. Mi'i hawyi morekuat koro TAWI kaipyi tuwe­mo­herep morekuat SARUMÃU tomima'at tomi'auka Uria ehary'i kaipyi. Mi'i hawyi SARUMÃU kaipyi tuwe­mo­herep morekuat HUPUÃU. Mi'i hawyi HUPUÃU imoherep morekuat APIA. Mi'i hawyi APIA kaipyi tewe­mo­herep morekuat ASA. Mi'i hawyi ASA imo­herep morekuat IOSAWA. Mi'i hawyi IOSAWA imo­herep morekuat IURÃU. Mi'i hawyi IURÃU imo­herep morekuat USIA. Mi'i hawyi USIA imo­herep morekuat IUTÃU. Mi'i hawyi IUTÃU imoherep morekuat AKASI. Mi'i hawyi AKASI kaipyi tuwe­mo­herep morekuat ESEKIA. 10 Mi'i hawyi ESEKIA kaipyi tuwe­mo­herep morekuat MANASI. Mi'i hawyi MANASI imo­herep morekuat AMAŨ. Mi'i hawyi AMAŨ kaipyi tuwe­mo­herep morekuat IUSIA. 11 Mi'i hawyi IUSIA kaipyi tuwe­mo­herep morekuat IEKUNIA iywyt'in nywo. Morekuat IEKUNIA toĩne'en turan surara'in yi Papi­runia kaipyi tõ'ẽ tõ'ẽ kahato ai'ywania sa'awy'i­wuaria moma hamo. Mi'i hawyi i'atue­su­rara'in teropo'ok kahato i'atueyi pyi yi Papi­runia kape ta'atue­ropat hamo. Mi'i hawyi watu­kupte'en mot'i yi Papi­runia pe. Mi'i tote watu­we­potpap at ka'ap yi Papi­runia ywania emiit'in no watu­we­potpap yt kat sa'up mo i yi wato Papi­runia pe watu­we­potpap itote ahewa­nĩ­kaptia miky'esat ewy. 12 Mi'i hawyi yi wato Papi­runia pe mekewat aha'ase'i morekuat IEKUNIA kaipyi tuwe­mo­herep SARATIEU. Mi'i hawyi SARATIEU imo­herep SURUPAPEU. 13 Mi'i hawyi SURUPAPEU kaipyi tuwe­mo­herep APIUTI. Mi'i hawyi APIUTI imoherep ERIAKĨ. Mi'i hawyi ERIAKĨ imo­herep ASU. 14 Mi'i hawyi ASU imo­herep SATOKI. Mi'i hawyi SATOKI kaipyi tuwe­mo­herep AKĨ. Mi'i hawyi AKĨ imo­herep ERIUTI. 15 Mi'i hawyi ERIUTI kaipyi tuwe­mo­herep EREASA. Mi'i hawyi EREASA imo­herep MATÃ. Mi'i hawyi MATÃ imo­herep IAKO. 16 Mi'i hawyi IAKO imo­herep IUSE. IUSE ti mana MARIA e'aito wanuat toĩne'en. Mi'i hawyi mana MARIA kaipyi tuwe­mo­herep IESUI mekewat TUPANA MIPO'ORO WUAT'I YWANIA POREKUAT NUAT E HAP HET RAKAT.
17 Sa'awy'iwuat aha'ase'i pot APARÃU e'at kaipyi morekuat TAWI e'at kape 14 ok tuwe­mo­herep miit'in AIKA'IWAT IESUI e'yianmiaria ha'ase'i'in nuat. Mi'i hawyi morekuat TAWI e'at kaipyi yi Papi­runia pe wato­pyhu'at hap e'at kape 14 ok tuwe­mo­herep miit'in AIKA'IWAT IESUI e'yianmiaria ha'ase'i'in nuat.
IRUKA 1.26-35 PIAT EWY
18 Mi'i hawyi IESUI AIPOTYPOT ywã'ĩ hap etiat ahenoi teran sa'awy'i. Mesuwat miwan nug hat sese ti Mateu.
Pyno tawa Nasare pe wẽtup ok IUSE e hap het rakat tikyi'at teran tehary'i wo yt karãpiat i ihainia wywo ieĩne'en hat mana MARIA e hap het rakat. Ma'ato mi'i yt to'opytyk i te turan imẽpyt a rakano topyhu'at mana MARIA ma'ato yt ihainia kaipyi i ma'ato TUPANA PÃ'ÃU kaipyi hupi'a. 19 Mi'i hawyi iky'esat hat IUSE tikuap ta'yn hupi'a MARIA hap hawyi tuwa­nẽtup ko'i ko'i kahato — Uima'at rasig Maria e. Wẽtup ok ihainia hupi'a nug hat pote yt naku i atat Maria uhehary'i wo katu­pono wuat'i wywo waire rakat Maria e tuwa­nẽtup hawe. Pyno waku atipo'oro mana Maria wẽtup hy kape mig'i wo e Iuse tuwa­nẽtup hawe katu­pono waku rakat Iuse pote yt toiky'esat i miit'in tikuap hupi'a hap katu­pono Iuteu ywania ti'auka yt he'aito i pytkai hupi'a rakaria pote. — Pyno waku atipo'oro Maria wẽtup tawa kape mig'i wo e tuwa­nẽtup hawe. Mi'i tã atunug mote aru miit'in yt ti'auka i Maria nu wo e tuwa­nẽtup hawe. 20 Ma'ato aikotã waku Maria po'oro wẽtup hy kapiat hap kape tuwa­nẽtup turan Tupana tipo'oro ra'yn tehay enoi hat Iuse kape atipy kaipyi. Mi'i hawyi to'e imu'etu — Iuse morekuat Tawi emiariru emiariru e yt erewa­nẽtup ko'i ko'i tei'o Maria ehary'i wuat upi'a hap ete e katu­pono hupi'a yt ihainia kaipywiat minug i e. Waku etat ehary'i wo hupi'a ra'yn pytkai Maria katu­pono yt toi'aparap hin i pytkai hupi'a ra'yn toĩne'en mesup e. Ta'i Tupana Pã'ãu Wakuat kaipyi toĩne'en imẽpyt e. 21 Pyno meiũran ti aru mana Maria timo­herep ihainia hit wakuat sese rakat e. Mi'i ti Tupana Mipo'oro tomohey haria minug sa'ag popywiat hep hanuat e. Mi'i pote waku ehet'ok o Maria Mẽpyt IESUI e katu­pono Iuteu pusu puo IESUI ti WO'OEHAKYERA'AT HAT i'atu'e. 22 Pywo pe ti tuwe­mo­herep ti aru Maria Mẽpyt aikotã sa'awy'i­wuaria Tupana ehay moherep haria te'ero'e hap ewy e. 23 Mio tã e ti Tupana sa'awy'i miit'in me. — Meiũran ti aru wẽtup ok hary­poria wakuat rakat pytkai yt karãpe i he'aito pytkai imẽpyt'a rakano ti aru topyhu'at yt uwe piat topytyk pytkai i e. Meiũran ti aru imẽpyt ihainia ti aru tuwe­mo­herep hawyi Tupana AIPY'ASETPIAT rakat eset i'atu'e Tope e yianmiat Tupana ehay enoi hat Isaia tomiwan 7.14 pe e. — Mi'i hap ewywuat toĩne'en mesup ehary'i wuat mana Maria ete e atipy kaipywiat sut hat Iuse pe. 24 Mi'i hawyi Iuse tuwe­hymut ra'yn hawyi tutunug na'yn Tupana potpo'oro piat tonãpin hap ewy. Tatat ra'yn Maria tehary'i wo ma'ato yt topytyk i. 25 Meiũran ti Maria Imẽpyt ra'yn hawyi to'opytyk. Imẽpyt hawyi Iuse tum na'yn Imẽpyt pe het IESUI e hap het rakat WO'OEHAKYERA'AT e topusu puo.