HUMANU YWANIA NÃPIN HAP PAURU MIENOI
1
Humanu ywania kuekatu sese atipo­'oro ehowawi uimiwan me. Uito Pauru are. Uimiwan ni mesup sehay wakuat atipo­'oro ehowawi. Uito ti Tupana mipo­'oro sehay wakuat moherep wuat'i ywania puat hanuat. Iesui potmu'e sese ti uito. Uito ti Tupana mipo­'oro Iesui Aipo­rekuat moherep hanuat. Sa'a­wy'i te Tupana ui'airo hawyi mio tã e uhepe — Mehĩ Pauru e woro­po­'oro Uha'yru Iesui etiat sehay wakuat moherep wuat'i puat miit'in miat hamo e. Atiky­'esat sehay ewẽ pywiat Uha'yru etiat yn e uhepe. Aikotã nimo te wuaria uhehay moherep haria pe atum hap ewy woronug e. Nimo te mio tã are'e ti ra'yn uhehay enoi haria pe — Meiũran ti aru atipo­'oro ehowawi Uimi­po­'oro Wuat'i Miit'in Ehakye­ra'at hat e. Mio tã e Tosa­'yru Iesui etiat pe e Tupana uhepe. Mesup ti miwan miat toĩne'en Uha'yru etiat ui'e hap ta'yn e Tupana uhepe. Koitywy atunug na'yn ui'e hap ewy. Mi'i ti atipo­'oro ra'yn Uha'yru Iesui eipo­rekuat nuat e. Mi'i ti morekuat Tawi saipepiat sese e katu­pono Tawi emiariru emiariru sese Mi'i e Tupana uhepe. Mi'i ti Uha'yru sese e Tupana uhepe. Ui'ewy hesaika rakat e. Uipã'ãu wakuat ok tã ne hesaika rakat e. Koitywy atimo­herep ta'yn ui'e hap e Tupana. Koitywy atimo­herep ta'yn nimuat ui'e hap e Tupana. Koitywy Mi'i moherep hap niatpo kahato ra'yn aikotã atiõtem gu'uro pyi Uha'yru e Tupana uhepe ha'a­wyte uikaykay tehay sytpok hamuat hap tote are. Tosa­'yru mohey hawyi Tupana iwese kahato uhete. Mio tã e uhepe — Woronug en mehĩ uhemiit sese wo e. Atiky­'esat miit'in tukup­te'en torania Uha'yru mohey haria wo e. Atiky­'esat kahato Uha'yru ta'a­tunug Ta'a­tu­po­rekuat no hap. Mi'i haype woro­po­'oro en i'atu­mu'e hamuat e Tupana uhepe. Pyno Humanu ywania uito ti Iesui potpo­'oro Pauru are. Tapy'yia Humanu ywania eipe atiky­'esat eipe ipotpo­'o­roria wo ui'e­wywuat. Mio tã e ra'yn ti Tupana ehepe mesup — Ewetunug no Uha'yru Eipo­rekuat no e ra'yn ehepe. Tupana Eiky'e kahato hat pote ei'a­tu­kaykay yne tuwe­wawi.
Mi'i hap atiwan mesuwat uimiwan ehowawi Humanu ywania. Mio tã are'e Tupana pe — Uru'ywot kahato En. Esa'yru ti Emipo­'oro sese Uruka­'iwat nuat. Mi'i pote ahẽtup eset upi Esa'yru set upi etum no tapy­'yiaria Humanu ywania pe egyi'at kahato hap are. Ereĩne'en no hegyi'at i'atuepiat rakano etum no ewese hap yt kat sa'up i tapy'yia Huma­nu'in me are. Etunug no mi'iria wo'o­wese haria wo aikotã Esa'yru ewese hap ewy are Tupana pe.
Ha'a­wyte atikuap eweimohey Iesui hawyi arehum kahato Tupana kape. Uimo­wepit kahato haria eipe katu­pono ewetunug na'yn Iesui Eipo­typot koro wo pote. Koitywy ti yne mesuwat yi totiaria tikuap kahato ra'yn eipe Iesui mohey haria ra'yn hap. Mi'i pote arehum kahato Tupana kape. Yt uheso hin i are ma'ato Tupana tikuap yt uheso i hap. Ahẽtup at ka'ap Tupana kape eipo­wyro hamuat. Yt uheso i uiwy­ria'in. Ahẽtup at ka'ap Tupana kape eika­wiano. Pywo ti rat Tupana tikuap eweikup­te'en uiwa­nẽtup hawe at ka'ap hap. Pywo ti Tupana ui'airo tehay wakuat Tosa­'yru Iesui etiat moherep hano. Uipy'a pyi ti ateropat ehetiano at ka'ap. Ahẽtup at ka'ap Tupana kape eipo­wyro hamuat. 10 Ahẽtup Tupana kape turan mio tã are'e — Tupana atiky­'esat kahato uipo­'oro Huma­nu'in kapiat uhewyry hamo are. Tupana ewaku hap upi uipo­'oro ro En i'atu­mu'e hamo are. Tupana atiky­'esat kahato uhehay Huma­nu'in wywuat hap are mesup te ma'ato yt kat i mu'ap i'atue­wawi. 11 Atiky­'esat kahato meremo uipo­'oro Huma­nu'in kapiat uhewyry hamo. Tupana ewaku hap upi uipo­'oro o i'atu­mu'e hamo. Mi'i pote etunug o mu'ap i'atue­wawi katu­pono te'e­ra­'a­kasa uhowawiat hamo tapy'yia Humau'in kape uipap are'e Tupana pe. Atomõ'ẽ teran i'atuepe Epã'ãu miat i'atu­poi­tyro hap are. Ati'a­tu­moe­saika kary mi'iria Epã'ãu wo are'e wy. Etunug o mu'ap tapy'yia Huma­nu'in kapiat uito hamuat are Tupana pe. 12 Atiky­'esat Iesui mohey hap etiat uruwo­'o­moe­saika moesaika hap itote Tupana. Put'ok­'u­ru­to'e itotiat hawyi urutunug neran Humanu ywania ewanuaria wẽtup miit ewy Esa'yru mohey hap upi. 13 Sa'a­wy'i are'e Tupana pe — Areto teran tawa wato Huma kape katu­pono uheinyt'in uheywyt'in Esa'yru mohey haria kapiat ara'a­kasa hamo are. Ma'ato ahã'ãg hawyi toĩne'en uipyhyp pyhyp hap kat ko'i kat ko'i uikosap hamo. Uiwy­ria'in areto teran ehowawi. Mi'i hap o yt eweiwaure tei'o katu­pono woro­ho­'o­moe­saika teran eiperia Iesui mohey hap ete. Irania'in ywania aikopiat aikopiat kape areto kahu ra'yn mote areto teran ehowawi eikuap hamo. Ma'ato uipyhyp pyhyp kat ko'i kat ko'i ehowawiat uikosap hamo. Koitywy irania'in mi'iria te'e­ro­py­hu'at Iesui mohey haria itag nakaria wo ra'yn. Mi'i hap ewy atiky­'esat ehetama pe wy. Yt uheso hin i mi'i pote ahã'ãg i ahã'ãg i kahato ehowawi wen ma'ato yt put'ok­'are i te ehowawi eimotag. 14 Uipap kahato Iesui kapiat miit'in pore­ro­kosap hamo ma'ato yt atimo­herep i Iesui wuat'i ywania pe pote yt naku i nug hat arepy­hu'at Tupana pe. Mi'i pote yne ywania miit'in kape areto teran Iesui moherep hamo sio iwe'eg kahato rakaria kape sio yt. Yne ywania kape areto teran pote ehetama kape areto wy. Tawa wato piaria kape areto teran Iesui ehay moherep hamo i'ewyte yne tawa hit kape areto teran wy. Yne tapy­'yiaria kape areto wy sio haiwot rakaria kape sio iwese rakaria kape sio ga'apy puaria gupte'en haria sio tawa wato'in puaria kape areto wy. Iwan kuap kahato haria kape areto wy. Yt kat kuap i haria kape areto wy. Uipap kahato wuat'i miit ekyi Iesui kapiat hamo. Ta'i areĩne'en aikotã wete­weru hat ewy. — Etum no uhehay wuat'i miit'in me uhehay yt kuap i haria pe e Iesui uhepe pote atum neran wuat'i ywania pe wen ma'ato yt atum i pote wuat'i piat wete­weru hat ewywuat areĩne'en. 15 Mi'i pote uipap kahato ehowawi wy atum neran ei'y­wania pe Iesui etiat sehay pote. Toran kahato atimo­herep teran sehay wakuat ei'y­wania pe ehetawa wato Huma totiaria pe. 16 Mi'i pote rat yne uhesaika hap wywo ahã'ãg neran ehowawiat areto hamo wen. Katu­pono sehay wakuat Iesui etiat hesaika kahato rakat aikotã Tupana esaika hap ok tã ne. Aikotã purake ko'i esaika hap ewy Iesui etiat sehay. — Pywo ti rat uwe uwe timohey ra'yn Iesui mi'i hat Tupana mieha­kye­ra'at wo topy­hu'at sio wuat'i miit'in eropat haria sio wuat'i miit'in akagnia ko'i toi'a­tue­ha­kye­ra'at kuap torania Tosa­'yru mohey haria are'e ra'yn wuat'i ywania pe. Sa'a­wy'i waku Iuteu ywania kape wati­mo­herep Iesui etiat mi'i hawyi waku irania'in yt Iuteu i ywania kape wati­mo­herep Aipo­typot Iesui. Hesaika kahato mesuwat sehay Iesui etiat are. Iesui etiat sehay pupi ti yt aremõti hin i imoherep hamo. 17 Sa'a­wy'i Tupana to'e miwan me — Uimohey haria yn ni aru uimie­ha­kye­ra'at nuaria e. Mi'iria yn uimi­moieĩ­ne'en wuat'i e'at pianuaria e. Nimo pyi mesup te Tupana timoe­waku Tosa­'yru mohey haria yn. Pywo ti rat woro­ho­'onug eipe wakuap Ui'ewy uimohey hawyi e Tupana nimo te miwan me. Mesup te wy mio tã e — Uha'yru mohey haria yn ati'a­tu­moieĩ­ne'en wuat'i e'at pe e wuat'i ywania pe. Uiwy­ria'in pyno waku yne e'at watu­we­moheg ahepiat Iesui mohey hap ete. Imohey haria sese pe Tupana to'e — Uiwa­nẽtup hawe uipy'a pe eiperia yn wakuaria e.
18 Miit'in mesu­wa­ro­tiaria minug ko'i yt Tupana miky­'esat ewy hin i. Ta'i yt hãpyk hin i torania i'atu­minug ko'i e Tupana. Ta'a­tukuap hãpyk nug hap ta'a­tu­py'a pe wen ma'ato yt i'atu­popap i inug hamo e. Mi'i haype yt naku i nug hap yn ta'a­tunug neran e. Ta'a­tukuap yne pywuat ko'i nug hap ta'a­tu­py'a pe hepiat ta'a­tu­nãpin hap wen ma'ato yt ta'a­tunug hin i ui'e hap e Tupana wuat'i ywania pe. Yt ta'a­tu­mohey teran i ma'ato ta'a­tu­ky­'esat ta'a­tu­minug sa'ag yn neran haype e. Ta'a­tu­pyhyp at ka'ap uhehay pywuat sese moherep haria e. Mi'i haria yt uwe i uikuap teran haria mesu­wa­ro­tiaria yt uimohey i pote haria e Tupana wuat'i miit'in miat. 19 Mi'i pote miit'in minug yt nakuap i ete uhaiwot kahato areĩne'en e Tupana. Atimo­herep yne i'atuepe i'atu­'a­piheg hap i'atu­minug sa'ag etianuat atipy kaipyi wen ma'ato ta'a­tunug ne yt uimi­ky­'esat ewy i e. Ta'i yne e'at pe atimo­herep ta'yn i'atue­wawi uiwat uimi­ky­'esat ewy nug hap i'atu­py'a puo ma'ato yt ta'a­tunug i uimo­herep hap ta'a­tu­py'a piat hap ewy e. Yt te'e­ru­wewãi hin i uhehay wo. Aremo­herep at ka'ap miit'in me i'atu­wa­nẽtup hawe ma'ato uiwe­mo­herep hap ta'a­tupun ta'a­tu­py'a pyi. Mi'i pote yt ta'a­tukuap kuap i areĩne'en hap e Tupana. Areĩne'en miit'in wywo ma'ato yt uikuap i haria wo tukup­te'en e. — Tupana yt heremo i i'atu'e to'ope. — Ma'ato aremo­herep uiminug ikahu rakaria wo areĩne'en nat ui'e hap e. Te'e­ra­ha'at uiminug ko'i kape hawyi — Ta'i Tupana minug kaipyi watikuap toĩne'en Tupana hap yt i'atu'e i to'ope e. — Aremo­herep uiminug wo areĩne'en sese hap ma'ato uimi­mo­herep yt ta'a­tu­ky­'esat i ta'a­tu­wa­nẽtup hawe e Tupana sa'a­wy'i 20 Tupana minug yi at waty waikiru sem te'e­ra­'a­kasa yne pytkai — Pywo ti rat Tupana toĩne'en yt i'atu'e i te'e­ra­'a­kasa iminug yne pytkai. Yt naku i katu­pono Tupana tuwe­mo­herep kahato ra'yn tominug ko'i wo toieĩne'en hap miit'in muo. Tupana yt heremo i wen aheha pe ma'ato tuwe­mo­herep ta'yn ahepe tominug ko'i wo. Sa'a­wy'i Tupana tunug mesuwat yi hawyi i'ewyte mesu­wa­ro­tiaria ga'apy puat y'y puat miat ko'i. Mi'iria ko'i ti yt ihay kuap i rakaria tukup­te'en wen ma'ato ihay rakaria ewy — Ainug hat ri Tupana i'atu'e haria ewy. Pywo ti Ainug hat ri Tupana i'atu'e wuat'i miit'in me. Yt heremo i Tupana wen ma'ato toĩne'en kahato aikai. Ta'i hesaika sakpo'e Ainug hat i'atu'e hap ewy iminug ko'i yne ahepe. Wuat'i e'at piat — Ainug hat toĩne'en i'atu'e ahepe iminug ko'i. Yt uruwewi i urutu­wenug i'atu'e hap ewy ahepe Tupana minug ko'i wuat'i ywania pe. Mi'i hawyi miit'in te'e­ra­ha'at Tupana minug ko'i kape hawyi — Pywo Tupana ti wuat'i nug hat yt i'atu'e hin i heremo kahato pytkai. Te'e­ra­ha'at kahato hewakuap moherep hap kape pytkai — Aiwewi watu­wenug i'atu'e sa'ag ne'i to'ope. 21 Ta'i mesu­wa­ro­tiaria tikuap ta'yn Tupana toĩne'en iminug ko'i kaipyi ma'ato ta'a­tukuap toĩne'en pytkai yt ta'a­tu­mõ­typot hin i Tupana. Iwese kahato hegyi'at kahato i'atuepe pytkai — Waku kahato En Tupana yt i'atu'e hin i. Yt te'e­ru­wehum hin i Tupana miium ahepiat hap kape. Yt nakuat i wo yn te'e­ru­wa­nẽtup Tupana kape. Pywuat sehay Tupana etiat yt ta'a­tu­ky­'esat hin i mesu­wa­ro­tiaria miit'in. Yt karãpe i te'e­ru­wa­nẽtup teran Tupana kape. Yt kat i i'atu­wa­nẽtup hap Tupana etiat hap pote aikotã ho'o­wasat sese rakaria ewy tukup­te'en ta'a­tu­wa­nẽtup hawe. I'ypyryp kahato i'atu­wa­nẽtup hap mi'i pote wẽtup sehay kape yn ta'a­tu­wa­nẽtup. Yt kan hamuat i sehay rakat kape yn ta'a­tu­wa­nẽtup. Heso'ok takaria ewy tukup­te'en i'atu­wa­nẽtup hawe. Yt nakuaria i sese ta'a­tu­py'a pe. Yt i'atu­we'eg i sese rakaria ewy i'atu­wa­nẽtup hap. 22 Yt nakuaria sese pytkai — Ta'i uruto po'og uruwe'eg torania kawiat i'atu'e ta'a­tu­py'a pe. Ma'ato Tupana wanẽtup hawe yt i'atu­we'eg hin i haria wo te'e­ro­py­hu'at. 23 Tupana toĩne'en wuat'i e'at piat ieĩne'en hat pytkai mesu­wa­ro­tiaria yt timohey i mio tã e hap. Ta'i yt ta'a­tu­mõ­typot hin i Tupana Sese mekewat Wuat'i E'at Piat Ieĩne'en hat. Ma'ato ta'a­tu­ky­'esat po'og ta'a­tupo wuat ta'a­tu­minug tupa­naria sa'ag hit ko'i. Mi'i hawyi miit'in me — Eipe ti tupana i'atu'e sa'ag Tupana minug ko'i pe i'atu'e. Ta'a­tunug miit'in mesu­wa­ro­tiaria ta'a­tue­tu­pana wo. Mi'i hawyi miit'in iã'ãkap mo wuat minug ko'i kape te'e­ru­we­pỹ­'ã­tutuk — En ni tupana i'atu'e. Irania'in weitaria iã'ãkap ko'i kat kat kawiat mo wuat ta'a­tunug hawyi — Meimuẽ ni tupana sese i'atu'e sa'ag. Irania'in miat ko'i pira ko'i iakare ko'i iã'ãkap ko'i ta'a­tunug sa'ag ta'a­tue­tu­pana wo. Ta'a­tunug ta'a­tupo wo hawyi mi'iria kape te'e­ru­we­pỹ­'ã­tutuk — Mi'iria so tupana i'atu'e sa'ag. Moi ok kape i'ewyte i'atu­wẽ­pap'i at ka'ap ma'ato ta'a­tunug hat kape Tupana Koro kape mekewat Po'og Po'og Ikahu Torania Tominug Ko'i Kawiat Rakat kape yt kat i i'atu'e hap are. Te'e­ru­we­'ywyk kahato Tupana sese kaipyi ta'a­tukuap sa'a­wy'i pytkai. Nu'e sa'y­ru'in sa'a­wy­'iwuat yne aito pote. 24 Yt ta'a­tu­we'eg i hap tupa­naria yn ta'a­tu­ky­'esat pote Tupana to'e i'atuepe — Pyno ewetunug no yt eiwe'eg i hap at ka'ap eiku­'uro hap kape e. Ewetunug eimi­ky­'esat ok tã eiwepyi hap ok tã e Tupana tomohey hap pun haria pe. Mi'i hawyi po'og sa'ag nug haria wo te'e­ro­py­hu'at sa'a­wy­'iwuat kai. Mi'i hawyi yne ta'a­tu­py'a pywiat i'atu­minug sa'ag i'atu­mi­ky­'esat ko'i ta'a­tunug toran at ka'ap hawyi yt naku i nug haria sese wo te'e­ro­py­hu'at at ka'ap. Mi'i hawyi i'atueko yt naku i nug hap po pe te'e­ro­py­hu'at heso'ok takaria. Yt ta'a­tu­'atoiat kuap i ta'a­tueko ta'a­tu­hã'ãg mytkai. Yt naku i nug hap eropat at ka'ap haria te'e­ro­py­hu'at yt te'e­ru­wewãi kuap i hawyi. Mi'i tupono hewaire waire hap kahato to'ope to'ope ta'a­tunug hary­poria hary­poria wywo ihainia ihainia wywo hap ewy ta'a­tunug at ka'ap yt i'atu­we'eg i haria yne katu­pono sa'ag kahato ta'a­tunug ta'a­tupiit wywo. Yt miit ewy i te'e­ru­wewuk wuk ta'a­tupiit miky­'esat sa'ag upi. Ta'a­tu­mo­herep yt ta'a­tu­we'eg i hap ko'i to'ope to'ope. Mi'i hawyi te'e­ru­we­mõti at ka'ap hap topy­hu'at ta'a­tu­wa­nẽtup hawe i'atu­minug sa'ag hap kaipyi. 25 Sa'a­wy'i wuaria sehay Tupana etiat pywuat ta'a­tukuap ta'a­tu­wa­nẽtup hawe ma'ato mi'i hawyi heso rakaria wo tukup­te'en hawyi ta'a­tu­waure teran pywo sehay Tupana etiat. Katu­pono ta'a­tunug neran yt Tupana miky­'esat ewywuat i ko'i. Mi'i hawyi ta'a­tu­'atoiat Tupana hawyi Tupana minug ko'i kape — Eipe ti urunug hat i'atu'e. Waku watunug miit'in ahetu­pana wo i'atu'e to'ope. Mi'i hawyi heso'ok takaria sese ewy te'e­ro­py­hu'at. Mi'i hawyi ta'a­tunug ta'a­tue­tu­pa­naria ta'a­tupo wo. Mi'i hawyi te'e­ru­we­pỹ­'ã­tutuk tupa­naria iã'ãkap ran ko'i ta'a­tu­mõ­typot hamo. Mi'i hawyi Tupana minug ko'i pe — Urunug hat en i'atu'e ta'a­tupo minug ko'i pe.
Ma'ato aito Iesui mohey haria — Tupana wato'e En ni Urunug hat sese wato'e. Pywo pe ti En ni po'og wuat torania kai wato'e ra'yn. 26 Ma'ato irania'in sa'ag kape yn i'atu­wa­nẽtup hap. Mi'i tã ta'a­tu­ky­'esat pote Tupana to'e i'atuepe — Pyno hẽto e. Eiwe­ma'at teran eiminug sa'ag ko'i wywo pote woro­ho­'o­'atoiat eipe eiminug yt naku i eheko eropat haria wo e. Mi'i hawyi te'e­ru­wepyi sewaire sewaire hap kape yn ta'a­tu­ky­'esat haype. Mi'i hap urumo­wepit kahato hap topy­hu'at aru i'atu'e. Ma'ato ta'a­tunug kahato hawyi i'atu­mõti hap yn topy­hu'at. Mi'i hawyi awareria ewy tukup­te'en to'ope. Meiũran hary­poria yt hary­poria ewy hin i te'e­ro­py­hu'at. Katu­pono hary­po­ria'in yt tiky­'esat po'og ihainia ta'a­tue­'aito wo ma'ato ta'a­tu­ky­'esat hary­po­ria'in ne ta'a­tue­'aito sa'ag wo ta'a­tu­ky­'esat. 27 I'ewyte ihainia'in ti'a­tu­ky­'esat towary wo ihainia'in yt ihainia sese ewy hin i te'e­ro­py­hu'at. Yt Tupana miky­'esat ewy hin i ta'a­tu­ky­'esat pote yt Tupana minug ewy hin i te'e­ro­py­hu'at. Mi'i hawyi hary­poria ti'a­tu­'atoiat ihainia'in hawyi hary­po­ria'in to'ope to'ope to'o­ky­'esat hap topy­hu'at i'ewyte ihainia'in ihainia'in wywo to'ope to'ope yt miit ewy i yt naku i hap eropat sese haria wo. Mi'i hap upi tukup­te'en Tupana mi'a­piheg wuanuaria wo. I'atu­minug sa'ag iwato hap ok tã toi'a­tu­mo­so­'opot.
28 Mi'iria pe wahenoi sehay wakuat Tupana etiat pote wãi'i­'a­tu'e ahepe katu­pono yt ta'a­tu­ky­'esat i. Mi'i sehay kape yt te'e­ru­wa­nẽtup teran i. Yt ta'a­tu­ky­'esat i'atue­waure ka'a pe i'atu­wa­nẽtup hawe — Yt kat i Tupana sese i'atu'e to'ope pote toĩne'en pytkai. Mi'i pote Tupana to'e mi'iria ewywuaria pe — Hẽto eiwe­wa­nẽtup eiminug sa'ag kape yn at ka'ap eimi­ky­'esat ewy e. Mi'i hawyi po'og yt ihainia ewy i yt hary­poria ewy i te'e­ro­py­hu'at ta'a­tu­py'a pe ta'a­tu­wa­nẽtup hawe ta'a­tu­minug. Yt naku i hap ko'i yn ne'i ta'a­tunug ta'a­tu­wepyi hap ewy. Te'e­ru­wepyi Tupana wanẽtup hap ikahu rakat kaipyi i'atue­ha­ma­na'i. 29 Aikotã aikotã sa'ag nug kuap haria tukup­te'en. Yt naku i nug hap ete yn te'e­ru­we­moe­hapap at ka'ap — Ta'i yt nakuap i waku i'atu'e ta'a­tu­py'a pe. Uiminug yt nakuap i yn uimo­wepit sese i'atu'e. Atiky­'esat irania'in ekat yne uiwanuat uhekat hamo i'atu'e ta'a­tu­wa­nẽtup hawe. I'atuehay miit'in mõti te hap yn i'ewyte seha­'y­wywi hap yn ta'a­tunug torania miit'in ete. — Uito po'og waku eikai i'atu'e wakuaria pe i'atue­ha­'y­wywi wywo. Miit'in pot'auka haria wo te'e­ru­we­py­hu'at. Mi'i hawyi wo'o­pot­ma'at haria te'e­ru­we­py­hu'at. Te'e­ru­wepyi i'atu­hoi­ro'i hoiro'i irania'in ete. Yt pywuat sehay i ta'a­tu­henoi irania'in ete mi'iria ma'at hamo irania'in he'i he'i wo. 30 To'oeowa pe i'atu­wese kahato ma'ato haipekai miit'in atumohit kahato hap yn i'atuehay. Yt ta'a­tu­ky'e hin i Tupana sese i'ewyte miit'in me — Yt kat hamo i eiperia i'atu'e yn ta'a­tu­py'a pe. Yt i'atu­wese i i'ewyte yt ta'a­tu­wesat i irania'in katu­pono — Uito rat po'og nakat eikai i'atu'e te'e­ru­we­wa­nẽtup hawe. Atunug kuap po'og eikai i'atu'e. Yt ta'a­tu­'y­wot'in ta'a­tu­ty'in miat wãi'e hap upi hin i te'e­ro­py­hu'at. 31 Te'e­ru­wepyi ta'a­tu­pehik ta'a­tuehay — Ta'i atunug aru ui'e hap i'atu'e ma'ato yt ta'a­tunug hamuat pytkai i. Miit'in ma'at hap kape yn te'e­ru­wa­nẽtup pote — Atunug aru are ti rat ui'e hap i'atu'e pytkai yt ta'a­tunug hin i aru ta'a­tu'e hap ko'i. Yt ta'a­tukuap teran i ta'a­tu­we'eg hap. Yt ta'a­tu­ky'e kuap i irania'in. Marak'a ko'i wo tukup­te'en. Yt kat i miit'in ehaky­'e'i hap i'atu­py'a pe. 32 Ta'a­tukuap Tupana wãi'e hap mekewat kat som waku watunug kat som yt naku i watunug e hap ko'i wen ma'ato yt ta'a­tunug hin i. Yt ta'a­tu­ky­'esat i haype. — Mi'i tã ewetunug mote woro­ho­'o­'a­piheg gu'uro hamo e Tupana. Mi'i ta'a­tukuap pytkai ta'a­tu­pugha yne Tupana piat ainãpin hap ko'i. I'ewyte to'o­mo­wehum kahato to'ope to'o­minug sa'ag ko'i ete — Urumo­wepit kahato haria eipe i'atu'e yt naku i nug haria pe. Mi'i hawyi wato'e — Ma'ato uito ti yt mi'iria ewywuat hin i areĩne'en katu­pono waku kahato uito wato'e pote ti waku aiwe'eg wo o uiwy­ria'in katu­pono yne aito mi'iria ewywuaria Tupana wanẽtup hawe are.