MEHĨ TITU NÃPIN HAP PAURU MIENOI
1
Mesup ti Pauru miwan atipo­'oro ewawi uiwy Titu. Uito ti meiũ Tupana eropat hat i'ewyte wuat'i Porekuat Iesui ehay moherep hat uito. Sa'a­wy'i ti Tupana ui'airo tehay moherep hamo tomi­'ai­roria piat hamo uipo­'oro. Mio tã e uhepe — Atiky­'esat en uhehay pywuat moheg miit'in miat hamo e. Uha'yru mohey hap moheg hamo uimi­'ai­roria mu'e hamo woro­'airo en e Tupana uhepe. Katu­pono sa'a­wy­'ite at yt kat i te turan to'e Tupana ahepe — Atum aru ehepe eheĩne'en wuat'i e'at piat hamuat e ti Tupana. Yt heso i ahete Tosa­'yru mohey haria pe. Mi'i hap yn wahe­katup aito mesup. He'at put'ok'e ra'yn hawyi Tupana timo­herep ta'yn uhepe tehay — Atum aru wuat'i e'at piat eheĩne'en hap Uha'yru mohey haria pe e Tupana ahepe. — Koitywy woro­po­'oro en Pauru uha'yru etiat sehay moherep hamo katu­pono woro­mohey en inug hamo e uhepe. Mi'i tupono ti atimo­herep Ha'yru wuat'i uwania pe Tupana e hap ewywuat. Aheha­kye­ra'at Tupana piat hap Iesui mikyi'at moherep hat areĩne'en mesup uito. Uito ti Pauru.
En ni Titu uha'yru sese Iesui mohey hap kaipywiat katu­pono aimi­mohey ti wẽtup ok yn toĩne'en mote 'i pote wẽtup ok yn aito. — Etum no egyi'at hap uha'yru Titu pe are'e mesup mesuwe Ai'ywot Tupana pe. I'ewyte imowepit kahato hap etum o uha'yru Titu pe are'e mesup mesuwe Tupana pe Iesui Uheha­kye­ra'at hat pe wuat'i Porekuat pe.
Sa'a­wy'i woro­mo­py­hu'at en y'y to'o­raniat yi Kereta pe yt uiminug yne re'ym moma hamo. Pyno waku eti'airo torania yne tawa puat Iesui mohey haria apykok hanuaria are'e sa'a­wy'i epe uha'yru. Waku eti'airo yt i'aparap i hat wẽtup ok yn ihary'i rakat are. I'ewyte imẽpyt'in Iesui mohey haria ewywuat eti'airo. Yt eti'airo tei'o imẽpyt'in ipy'ahak poity'i rakat ne'i are'e. Yt to'ywot ehay upiat i haria. Mi'i yt naku i ai'a­pykok hano. Tupana potpap nug haria pote waku yn nug hat waku eti'airo. Ma'ato — Uito po'og waku irania'in kai e hat yt eti'airo tei'o. I'ewyte marak'a yt eti'airo tei'o. Mahy u hat pote yt naku Iesui mohey haria apykok hat wo topy­hu'at are'e. Yt eti'airo tei'o mi'i hat ewywuat. Wu'uka teran hat i'ewyte yt naku i — Uiwano yn na'yn e hat. Mi'iria ewywuaria yt put'ok'e Iesui mohey haria apykok hanuaria wo. Mi'i pote waku yn nug hat eti'airo. Waku hegyi'at miit'in miat — Ereke ro e hat i'atu­'akag wo waku eti'airo. Wakuap yn nug neran hat waku eti'airo. Iwe'eg kahato hat waku hãpyk kahato rakat waku Tupana ewywuat wakuat rakat eti'airo waku. Wewãikuap hat waku eti'airo i'atu­'akag nuat. Eti'airo aimi­mohey wuat'i e'at piat moherep hat Iesui mimu'e ewywuat eti'airo. Mi'i hat ewywuat eti'airo pote hesaika rakaria watu­kup­te'en ipotmu­'eria pywo piat ta'a­tu­mu'e pote. 10 Mi'i hat eti'airo pote meremo ta'a­tu­mo­pe­rup'i tehay pywuat no yt i'ewy i rat e haria.
Ta'i tukup­te'en aipy­'e­set­piaria aimi­mu­'eria wẽtup ehay upiat myhu'at haria. Mi'iria tu'uka teran kahato sehay pywuat ete aima'at teran haype. — Uruto Iesui mohey haria i'atu'e wen ma'ato wẽtup sehay ete aimu'e. Sehay pot'i Iuteu ywania eko enoi haria mi'iria. 11 — Wãi'ere o i'atuepe yt naku i mi'i tã ehenoi katu­pono urumo­'a­kag'aia kahato yne aimẽ­pyt'in nywo ere'e ro mi'iria pe. Pyno ti yt naku i watu­wa­nẽtup mi'i haria ehay kape katu­pono mi'iria ti ahekat ky'ewi aimu'e. Pyno waku te'e­ru­we­mõti mekewat aheka­re'en ky'ewiat hap ete. 12 Sa'a­wy'i yi Kereta pe toĩne'en wẽtup ok wo'o­nãpin hat. Mi'i hat to'e — Pywo ti rat ai'y­wania yi Kereta piaria ti heso heso rakaria e. Haiwot rakaria wo tukup­te'en e. Ienuk yn neran haria. Yt ipotpap teran i rakaria e ti sa'a­wy'i yi Kereta piaria mu'e hat to'y­wania etiat pe. 13 Pywo kahato to'e mi'i miit katu­pono mi'i tã ti tukup­te'en yi Kereta piaria. Mi'i tupono o eti'a­tu­nãpin o Iesui mohey haria — Ewetoiat ro ei'y­wania yi Kereta eko sa'ag hawyi ewei'aipok to Iesui mohey hap kape ere'e o yi Kereta piaria pe. — Pywo ti i'atu'e hawyi mono i'atu­haĩte ra'yn imohey hap ete. 14 — Yt eweimu'e tei'o po'og mekewat eimu'e sa'a­wy­'iwuat heso rakat ete ere'e ro iperup takaria pe. I'ewyte eweitoiat ro Iuteuria eko ko'i aimu'e hap ko'i yt Tupana ehay kaipywiat i ko'i ere'e o epotmu­'eria pe are.
15 Waku hap etiat wanẽtup haria pe — Waku yne Tupana minug ko'i mesuwat yi totiat ko'i i'atu'e. Te'e­ru­wehum yn Tupana minug ete ma'ato irania'in yt imohey i haria yt wẽtup i waku Tupana minug ko'i. Yt naku i i'atu'e yn Tupana miium ete katu­pono i'atu­wa­nẽtup hawe yt naku i hap yn topy­hu'at. Te'e­ru­we­mõti kahato te'e­ru­wa­nẽtup hawe yt ta'a­tunug i i'atueko ewy pote. 16 Mi'iria — Uruikuap Tupana i'atu'e wen ma'ato i'atu­minug ko'i yt Tupana mohey haria minug ewy hin i katu­pono hema­rak'a poity'i irania'in ete. Yt uwe ehay upi i mi'iria te'e­ro­py­hu'at teran. I'ewyte yt kat i i'atu­minug wakuap heremo. Yt ta'a­tu­he­pap'i wakuap nug hap pãi — Uruikuap kahato Tupana i'atu'e pytkai. Mi'i tã hap ewy mi'iria. Uito Pauru.