SEGUNDA CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO A TIMOTEO
1
Pablo escribe a Timoteo
Nutscö e Pablo rí pen'c'e ne carta. Ndeze mi jinguã Mizhocjimi o mama c'ü ra unü c'ü rguí bübütjo yo nte. Nguec'ua o juancügö rá cjagö apóstole rá zopcjo yo nte, ngue c'ua 'ma cjó c'o ra 'ñench'e o̱ mü'bü e Cristo Jesús, ra bübütjo c'o. Nu'tsc'e Timoteo, ngue'tsc'e rí pen'c'e ne carta. Rí cja'c'ü nza cja 'ma ri ngueje ín ch'itsc'ö, y me rí s'iyats'ü. Mizhocjimi c'ín Tataji ra nuc'ü na jo 'ñe ra juen'tsc'e. Xo 'ñe e Cristo Jesús c'ín Jmugöji ra nuc'ü na jo 'ñe ra juen'tsc'e. Nguec'ua ra mäjä in mü'bügue, dya pje rí mbeñe.
Dando testimonio de Cristo
C'o ín mboxatitagöji mi ma't'üji Mizhocjimi y mi cjaji na jo. Je xo ga cjazgö nu, rí ma't'ü Mizhocjimi y rí cjagö c'o rí pãrãgö c'ü na jo. Xo 'ñetsc'e. Nguec'ua 'ma rí ötcö Mizhocjimi xõmü ndempa, rí unügö 'na pöjö. 'Ma rí ö'tc'ö Mizhocjimi, rí mbeñegö ja vi huëgue 'ma ró jyanbügövi. Me rí ne rá jantc'a in jmi, ngue c'ua me rá mäjä. 'Ma rí ö'tc'ö Mizhocjimi xo rí mbeñegö ja gui dyätpä o̱ jña e Jesucristo. Ot'ü o creo e Loida c'ü nin nitague, 'ñe e Eunice c'ü nin nana. Y rí pãrãgö, xo 'ñetsc'e xo i̱ṉ creogue na cjuana e Jesucristo co texe in mü'bügue.
Nguec'ua rí mbennc'egö ja rvá ẽ's'ẽ ín dyëgö cja in ñigue. Mizhocjimi o dya'c'ü ja rgui tsjague 'na bëpji cja yo cjuarma. Rí mbennc'egö dya, rí tsjacjuana rí tsjague c'e bëpji. C'ü o dyacöji Mizhocjimi, dya ngue c'ü ra zũ ín mü'büji. Ngueje c'ü ra zëzhi ín mü'büji, 'ñe c'ü rá s'iyaji yo nte, 'ñe c'ü rá cjijñiji na jo 'na pjeñe. Nguec'ua, dya rí tsejegue 'ma pje ra xi'ts'i yo nte. Rí xipcjeji ja ga cja e Jesucristo c'ín Jmugöji. Nutscö rí xipji c'ü o̱ jña e Jesucristo yo nte, nguec'ua rrũ ogö a pjörü. Pero nu'tsc'e, dya rí sũgue c'ü rrã ogö a pjörü. Zö ra tsja'c'ü yo nte rí sufregue c'ua ja nzi rgá sufregö, pero xo rí sido rí xipji yo nte ja rgá sö e Jesucristo ra ndintspi o̱ mü'büji c'o na s'o. Mizhocjimi me na zëzhi; ra dya'c'ü c'ü rgui zëzhgue. Nguetsjë Mizhocjimi o 'ñevgueji libre cja c'o na s'o, y o 'ñünngü ín mü'büji rá cjaji c'ua ja nzi ga ne angueze. C'ü vi salvazgöji, dya ngue c'ü rva cjaji c'o na jo. C'ü vi salvazgöji Mizhocjimi, ngue c'ü ya vi ne a cjanu, 'ma dya be mi ät'ä ne xoñijõmü. Me go s'iyazgöji go mama c'ü ro ndäjä e Cristo Jesús. 10 Rí pãrãgöji c'ü me s'iyazgöji Mizhocjimi. Na ngueje o ẽjẽ e Jesucristo o 'ñe 'ñevgueji libre. O ndũ'ũ, cjanu o tetjo o bübütjo na yeje, nguec'ua dya cja ni jyodü rá sũgöji c'ü rá tũji. Y cja o̱ jña, rí unüji ngüenda c'ü rá bübütjoji co Mizhocjimi para siempre, zö ya rguí nguins'i ne xoñijõmü.
11 Nu o̱ jña angueze, ngue c'ü vi juancügö Mizhocjimi rá xipji yo nte yo dya menzumü a Israel, 'ñe c'ü rá xöpügöji. 12 Nguec'ua rrũ sufregö a pjörü. Pero dya rí tsegö rgá sufre. Rí ench'e ín mü'bü Mizhocjimi, rí pãrãgö c'ü na zëzhi angueze, nguec'ua ga tsja'a ja c'o nzi ga mama. Na ngueje ró unü ín mü'bügö c'ü, rí pãrãgö ra mböcügö ngue c'ua 'ma ra zädä c'e pa 'ma ra jñüncüji ngüenda Mizhocjimi, dya pje ra chötcö c'o na s'o.
13 Ró xi'tsc'ö c'ü na cjuana ja ga cja Mizhocjimi. Je xo rgui xipjigue a cjanu yo nte, dya nan'ño rgui xipcjeji. Rí sido rí 'ñejme Mizhocjimi y rí s'iyague yo nte. Na ngueje bübü e Cristo Jesús a mbo in mün'c'e. 14 Mizhocjimi o dya'c'ü i̱ṉ pãrãgue c'o jña c'o na cjuana. Nguec'ua rí pjötpügue ngüenda c'ü rgui tsjague c'o, 'ñe xo rí xipji yo nte c'ü xo ra tsjaji yo. Ra mböxc'ügue o̱ Espíritu Mizhocjimi c'ü bübü ín mün'c'öji.
15 Ya i̱ṉ pãrãgue o xõgü e Figelo 'ñe e Hermógenes co nutscö. Xo 'ñeje c'o 'ñaja cjuarma a Asia. 16 Rí ötcö Mizhocjimi ra juentse c'o cãrã o̱ ngumü e Onesíforo. E Onesíforo o mböxcö na puncjü, nguec'ua me va mäjä ín mün'c'ö. Angueze dya tseje c'ü rrũ o'o a pjörü. 17 Na ngueje 'ma o säjä a Roma, me go jyongö na puncjü hasta 'ma o chöcö. 18 Xo i̱ṉ pãrãgue ja va mböxcöji na puncjü a Efeso. Rí ötcö Mizhocjimi c'ín Jmugöji ra juentse c'e cjuarma 'ma ra jñüncüji ngüenda.