LA CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS COLOSENSES
1
Pablo escribe a la iglesia de Colosas
Nutscö e Pablo, rí apóstolegö cja e Jesucristo; na ngueje o ne a cjanu Mizhocjimi. Rí opjügö ne carta rá pen'c'eji. E Timoteo c'ü ín cjuarmagöji xo va bö'tc'ügueji Cjimi. Rí pen'c'eji ne carta, nu'tsc'eji i̱ṉ menzumüji a Colosas. Nu'tsc'eji o̱ ntetsc'eji Mizhocjimi. Sido i̱ṉ ejmegueji e Jesucristo. Mizhocjimi c'ü ín Tatagöji ra nuc'üji na jo, y ra tsja'c'ü ra söya in mü'bügueji c'ü.
La oración de Pablo por los creyentes
'Ma rí ö'tc'ügöbe Mizhocjimi, rí unübe na pöjö Mizhocjimi c'ü nu Tata e Jesucristo c'ü ín Jmugöji. Na ngueje ró ärägöbe mamaji c'ü i̱ṉ ejmegueji e Jesucristo. Me xo i̱ṉ s'iyagueji texe yo dyaja o̱ nte Mizhocjimi. Xo i̱ṉ te'begueji Mizhocjimi ra dya'c'üji c'ü 'natjo c'ua rí bübüji a jens'e co angueze. Ngue c'ü o mama nu c'o o xi'ts'iji o̱ jña e Jesucristo. Na cjuana o̱ jña angueze. Ya o zo'c'ügueji o̱ jña e Cristo. Nguec'ua vi 'ñench'e in mü'büji angueze, y ya dadyo gui mimiji. Xo zopjüji c'o dyaja nte cja ne xoñijõmü. Nguec'ua xo ejmeji o̱ jña e Jesucristo; y ya xo dadyo ga mimiji dya. 'Ma i̱ dyärägueji o̱ jña e Jesucristo, nuc'ua ya i̱ pãrãgueji me na cjuana me nugüji na jo Mizhocjimi. Ngue e Epafras c'ü rí s'iyaji c'ü o zo'c'ügueji o̱ jña e Jesucristo. Rí mimbëpjijme e Epafras cja e Jesucristo. Nuc'ü, pëpi na jo e Jesucristo c'ü. C'ü ro ẽcjö ro ẽ zenguats'üji, o pätcägö e Epafras o ẽjẽ. Angueze o xitsibe c'ü i̱ṉ pötqui s'iyaji yo cjuarma na ngueje o̱ Espíritu Mizhocjimi bübü cja in mü'bügueji.
Nguec'ua ndeze c'e pa 'ma ró pãrãgöjme c'ü i̱ṉ ejmeji e Jesucristo, dya rí söyajme rgá ö'tc'üjme Mizhocjimi. Rí ötüjme Mizhocjimi ra tsja'c'üji rí pãrãgueji na jo c'ü ne angueze rí tsjaji. Xo ra tsja'c'üji rí pãrãgueji c'ü mbeñe Mizhocjimi. Ngue o̱ Espíritu Mizhocjimi c'ü bübü cja in mü'bügueji c'ü ra tsja'c'üji rí pãrãgueji yo. 10 Rí ötüjme Mizhocjimi c'ü rí nzhodügueji na jo c'ua ja nzi ga ne e Jesucristo c'ü ín Jmugöji. A cjanu ra mä'c'äji angueze. A cjanu rí tsjaji c'o na jo; y xenda rí pãrãgueji angueze. 11 Rí ötüjme Mizhocjimi ra dya'c'üji rí zëzhiji na ngueje Mizhocjimi me na zëzhi. Ngue c'ua zö pje c'o rí sufridoji, pero rí mäcjeji, dya ra tõgü in mü'büji. 12 Nuzgöjme rí ötüjme Mizhocjimi c'ü ín Tataji c'ü sido rí unügueji na pöjö angueze. Na ngueje o jocüts'ü in mü'bügueji. O tsja'c'üji o̱ t'its'üji angueze. Nguec'ua i̱ṉ nzhodügueji cja e jya's'ü; y 'na nu pa rí tsãrãji a jens'e cja Mizhocjimi co texe c'o o̱ t'i Mizhocjimi. 13 Mizhocjimi o 'ñembgueji libre, ngue c'ua dya cja mandazüji e Satanás c'ü cjapü ra bëxõmü cja o̱ mü'bü yo nte. O tsjacüji Mizhocjimi o̱ t'izüji, nguec'ua c'ü mandazüji dya, ngue e Jesucristo c'ü o̱ T'i. Mizhocjimi me s'iya c'ü nu T'i. 14 E Jesucristo o ngõtcüji ín nzhubüji, nguec'ua va perdonaozüji Mizhocjimi.
La paz con Dios por medio de la muerte de Cristo
15 Mizhocjimi, dya cjó janda. Pero rí unüji ngüenda ja ga cja, na ngueje texe c'ua ja ga cja angueze je xo ga cjatjonu e Jesucristo c'ü ya exmi bübüvi Mizhocjimi 'ma dya be mi t'ät'ä e jens'e 'ñe ne xoñijõmü. 16 E Jesucristo o dyät'ä e jens'e 'ñeje ne xoñijõmü c'ua ja nzi ma mbeñe Mizhocjimi. O dyät'ä yo rí jandaji 'ñe c'o dya rí jandaji. O dyät'ä c'o anxe c'o ätä angueze; 'ñe c'o dya cja ätä angueze. O dyät'ä texe, ngue c'ua ra dyätäji angueze, y ngue c'ua ra zädä texe c'o o mbeñe angueze ra tsja'a. 17 Ya exmi bübü e Jesucristo 'ma dya pje be mi t'ät'ä. Yo o dyät'ä angueze, xe bübütjo yo, na ngueje ngue angueze c'ü pjörü yo. 18 E Jesucristo ngueje ín ñigöji nutscöji rí ejmeji angueze; nutscöji ngue o̱ cuerpozüji angueze. E Jesucristo o te'e na yeje 'ma ya vi ndũ. Ngue c'ü ot'ü o te'e c'ü dya cja ra ndũ. Nguec'ua unü c'ü rguí bübütjo c'o ejme angueze. Nguec'ua ngueje angueze c'ü manda texe. 19 Texe c'ua ja ga cja Mizhocjimi, je xo ga cjatjonu e Cristo. Je va ne a cjanu Mizhocjimi. 20 Mizhocjimi o ndäjä e Jesucristo cja ne xoñijõmü ngue c'ua o 'ñe pjödü o̱ cji cja ngronsi. A cjanu e Jesucristo o jocü texe c'ü vi s'odü a jens'e 'ñe cja ne xoñijõmü, ngue c'ua texe yo nte ra sö ra nzhogüji cja Mizhocjimi.
21 Nu'tsc'eji, dya mi pãrãgueji Mizhocjimi. Me mi nugueji na ü Mizhocjimi. Me mi cjagueji c'o na s'o. Pero nudya, ya tsja Mizhocjimi ngue c'ua dya cja i̱ṉ nuji na ü dya c'ü. 22 O ndäjä e Jesucristo o ẽjẽ nza cjazgöji rí nteji. O ndũ va ngõtcüji ín nzhubügöji; ngue c'ua dya cja i̱ṉ nugueji na ü dya Mizhocjimi. Nudya, a jmi Mizhocjimi ya 'nin'tsc'iji in mü'büji, dya cja bübüts'üji c'o na s'o. Y dya cjó sö pje ra xi'ts'iji. 23 Pero ni jyodü sido rí 'ñejmegueji e Jesucristo. Sido rí 'ñejmeji Mizhocjimi, dya rí chjench'egueji. Sido rí che'begueji c'ü ra dya'c'üji e Jesucristo c'ü rí mimiji co Mizhocjimi a jens'e. Nu yo jña'a yo, ya i̱ dyärägueji yo. Ya xo o dyäräji texe cja yo jñiñi. Nutscö e Pablo, rí zopjügö yo nte rí xipjiji yo jña'a yo.
Pablo encargado de servir a la iglesia
24 Rí mäcjö dya, nu c'ü me rrã sufridogö na ngueje rí zo'c'ügöji o̱ jña Mizhocjimi. E Jesucristo o sufrido ngue c'ua ro ngãrã c'o ejme angueze. Nuc'o, ngueje o̱ cuerpo angueze. Nguec'ua rrã sufridogö, y xe rá sufridogö ngue c'ua xenda na puncjü nte ra dyärä o̱ jña Mizhocjimi. 25 Mizhocjimi o 'ñembguegö rá cjagö mbörü cja yo ejme angueze. Nguec'ua rrã zo'c'ügöji dya, yo o̱ jña Mizhocjimi; nguec'ua sö rí pãrãgueji na jo, ja cja c'ü mama Mizhocjimi. 26 C'e jña c'ü mama Mizhocjimi, dya mi pãrãji ndeze 'ma o mbürü o ngãrãji. Pero nudya, yo ejme e Jesucristo, Mizhocjimi cjapüji ra mbãrãji c'e jña c'ü dya mi pãrãji. 27 Nutscöji rí ejmeji Mizhocjimi, Mizhocjimi ne'e c'ü rá pãrãji c'e jña c'ü dya mi 'mãrã mi jinguã. Me na zö c'e jña; mama c'e jña c'ü nu'tsc'eji, dya i̱ṉ menzumüji a Israel, xo 'ñetsc'eji bübü e Jesucristo cja in mü'bügueji, nguec'ua i̱ṉ pãrãgueji 'na nu pa rí bübüji co angueze a jens'e, y exti nguetjots'üji angueze.
28 Ngueje e Jesucristo c'ü rí nännc'öjme 'ma rí zopjüjme yo nte. Rí xipjigöjme texe yo nte c'o rí chjëgöjme c'ü ni jyodü ra 'ñejmeji e Jesucristo. Rí xipjigöjme ra jyëziji c'o na s'o. Rí xipjigöjme texe c'ua ja ga dyacüjme pjeñe Mizhocjimi, ngue c'ua sido ra 'ñejmeji e Jesucristo. Ngue c'ua a cjanu ra nzhodüji c'ua ja nzi ga ne angueze na ngueje angueze ri bübü cja o̱ mü'büji. 29 Ngue c'ü rí pëpji na zëzhi texe yo pa, dya pje rí söyagö rgá xipji yo nte c'ua ja ga cja e Jesucristo. Me na zëzhi e Jesucristo c'ü dacü rá zëzhigö ngue c'ua rá cjagö o̱ bëpji angueze.