LA CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS GÁLATAS
1
Pablo escribe a las iglesias en Galacia
Nguetscö e Pablo rí pen'c'öji ne carta. Bübü c'o xi'tsc'eji nguetsjë yo nte yo o juancü rá cjagö apóstole. O 'ma jiyö, xi'ts'iji Mizhocjimi o 'ñünbü o̱ mü'bü yo nte o juancüji. Pero iyö. C'ü o juancü nguetsjë e Jesucristo c'ü o te 'ma ya vi ndũ, 'ñe Mizhocjimi c'ü nu Tata c'ü o tsjapü o te. Nu'tsc'eji i̱ṉ jmurüji a Galacia i̱ṉ ench'e in mün'c'eji e Jesucristo, ngue'tsc'eji rí pen'c'öji ne carta. Nutscö 'ñe texe yo cjuarma yo rí cãrãgöjme, rí zenguats'üjme. Rí ötcö Mizhocjimi c'ü mi Tataji, 'ñe e Jesucristo c'ín Jmugöji ra sido ra nuc'eji na jo, ngue c'ua ra mäjä in mü'büji, dya pje rí mbeñeji. E Jesucristo o ne o ndũ va ngõtcüji ín nzhunc'öji. O 'ñevgueji libre, ngue c'ua dya cja ra mandazüji c'ü na s'o c'ü bübü cja ne xoñijõmü. O ndũ a cjanu e Jesucristo na ngueje je ga cjanu va ne Mizhocjimi c'ü mi Tatagöji. Me na nojo Mizhocjimi 'ñe me na jo. Je ga cjanu angueze texetjo c'o cjë, 'ñe 'ma ya rguí nguarü ne xoñijõmü. Amén.
No hay otro mensaje de salvación
6-7 'Ma ró zo'c'öji, o 'ñünnc'eji in mün'c'eji Mizhocjimi o jí'tsc'eji c'ua ja va s'iyatsc'eji e Cristo va ndũ. Nguec'ua vi 'ñench'e in mün'c'eji e Jesucristo. Pero nudya va ẽtsc'eji c'o nan'ño ga zo'c'eji; dya xi'tsc'eji c'ü nguextjo e Cristo ra salvatsc'eji. Nguec'ua i̱ṉ yembeñeji; i̱ṉ ne rí creoji c'e jña c'ü xi'tsc'eji c'o nan'ño xöpüte. ¿Jenga me ts'i ni jyëzgueji a cjanu c'e jña c'ü o dya'c'eji Mizhocjimi c'ü ja ga cja e Cristo? Mi cjapcö mi nzhodügueji na jo cja o̱ 'ñiji e Cristo. C'e jña c'ü i̱ṉ ne rí creoji, dya ngue c'ü ra 'ñempc'eji libre cja c'o na s'o.
Nutscöjme ya ró xi'tsc'öjme ja rga 'ñevgueji libre e Cristo. Nguec'ua rí xi'tsc'öji, zö rí apóstolegö pero 'ma ro xi'tsc'öji nan'ño jña, nu'ma, ro jyëzgö 'ma Mizhocjimi ro tsjacü ro ma sufregö. Je xo rga cjatjonu c'o o̱ anxe Mizhocjimi c'o ixi cãrã a jens'e, 'ma ro ẽ xi'tsc'eji nan'ño jña, xo ro tsjapü Mizhocjimi ro ma sufre 'ma c'o. Ya ró xi'tsc'öji ja rgui salvagueji. Xo ró xi'tsc'öji 'ma cjó c'o ra 'ñe xi'ts'iji nan'ño jña, Mizhocjimi ra tsjapü ra sufre c'ü. Y rí yepe rí xi'tsc'öji a cjanu.
10 C'ü rvá xi'tsc'öji a cjanu, ngue c'ü rgui unnc'eji ngüenda c'ü dya ngue c'o xöpüte c'o rí jodügö ra mäcägö, ni xo ri ngue'tsc'eji; ngue Mizhocjimi rí jodü ra mäcägö. Nu 'ma cjó c'o ri ngueje cja yo nte c'ü ro jodü ro mäcägö, dya ngue e Cristo c'ü rí pëpcö 'ma.
Cómo llegó Pablo a ser apóstol
11 Rí mbeñegueji cjuarma. C'o jña c'o ró xi'tsc'öji ja ga jogü ín mün'c'öji, dya ngueje yo nte yo o nguijñitsjë o̱ mü'bü c'o. 12 Na ngueje dya cjó xitsigö yo nte ja ga cja, ni cjó xo ro xöcü. Nguetsjë e Jesucristo o jítsi ró pãrãgö ja ga jocüzü ín mü'büji.
13 Ya ró xi'tsc'öji ja ga cja rmá minc'ö 'ma dya be mi ejmegö e Cristo. Mi cjagö ín chjũrügöjme nutscöjme rí menzumüjme a Israel. Ró xi'tsc'öji c'ü me mi cjapcö ra sufre c'o o̱ nte Mizhocjimi c'o mi jmurü mi ma't'üji e Jesucristo. Y me mi cjagö ro chjotcö c'o. 14 Xenda mi cjagö ín chjũrügöjme, que na ngueje na puncjü c'o ín menzumügöjme c'o cja nde mi sẽgöjme. Na ngueje xenda mi tëpcö o̱ tjũrü c'o mi mboxpalejme. 15 Pero ante c'ü ro jmuxcü, ya vi xõcüzü Mizhocjimi c'ü ro pëpcö c'ü. Na ngue c'ü vi s'iyazügö Mizhocjimi, o ẽ 'na nu pa o 'ñünngü ín mü'bü. Y nutscö ró ench'e ín mü'bü e Jesucristo na ngueje c'ü vi s'iyazügö c'ü. 16 Y go ne Mizhocjimi go tsjacü ró pãrãgö ja ga cja e Jesucristo c'ü nu T'i. O jítsigö a cjanu ngue c'ua rá magö cja yo nte yo dya menzumü a Israel, rá ma xipjiji ja rgá sö e Cristo ra 'ñeme libre anguezeji cja c'o na s'o. 'Ma o jítsigö a cjanu Mizhocjimi, dya cjó ró önü ne rí 'naja nte ja rva cja rva zopcjö yo nte. 17 Dya xo ró magö a ma a Jerusalén ro ma önü c'o ot'ü vi mbëzhi apóstole que na nguezgö. C'ü ró cjagö, ixtó xõgütsjë ró magö a ma a Arabia. O cjogü ja nzi pa, cja rrũ nzhogö ró ẽ c'ua a Damasco.
18 Nuc'ua 'ma ya vi cjogü jñi cjë, ró magö a ma a Jerusalén c'ü tsja a Judea. Pero dya ngue c'ü ro ma önngö ja rva zopcjö yo nte. Ngue c'ü rvá ma pãrãgö e Pedro. Y dya mezhe rvá minc'ö nu, c'ü ro ñabe; yenzotjo. 19 Xo ró chjëgöbe nu, e Jacobo c'ü nu cjuarma e Jesucristo c'ín Jmugöji. Pero c'o 'ñaja apóstole, dya ró chjëgöjme c'o. 20 Nujyo rí xi'tsc'öji, dya bëchjine yo. Na cjuana yo, c'ua ja nzi ga mbãtcã ín mü'bü Mizhocjimi.
21 Nuc'ua ró pedyegö a Jerusalén ró magö a ma a Cilicia 'ñe a Siria. 22 C'o cjuarma c'o mi jmurü cja c'o 'ñaja jñiñi a Judea, dya be mi pãcãgö c'o. 23 Pero mi äräji c'o mi mama c'o o̱ dyoji: “E Pablo dya mi ne cjó ro 'ñench'e o̱ mü'bü e Jesucristo. Nguec'ua mi cjacüjme rá sufrejme y me mi ne ro mbötcüjme. Pero nudya, e Pablo xipji dya yo nte xo ra 'ñench'e o̱ mü'büji e Jesucristo”, mi eñe c'o cjuarma ma xipjiji c'o o̱ dyoji. 24 Nguec'ua c'o cjuarma c'o mi cãrã a Israel mi mamaji c'ü me na zëzhi Mizhocjimi, na nguezgö e Pablo xo ró ench'e ín mü'bügö e Jesucristo.