2
Mensajes a las siete iglesias: El mensaje a Efeso
Xe o ña e Jesucristo o xitsi:
―Rí dyopjü 'naja carta c'ü je rí penpe c'ü pjörü c'e nitsjimi a Efeso. Rí xipjigueji c'ü rí mangö a cjava: “Nutscö rí jüngö yo yencho seje cja ín jodyë; rí nzhodügö a nde yo yencho lámpara yo oro. Nu'tsc'eji i̱ṉ cãrãji a Efeso, rí pãrãgö texe c'o i̱ṉ cjagueji. Rí pãrãgö c'ü me i̱ṉ pëpjigueji na zëzhi; dya tõgüts'üji. Xo rí pãrãgö, dya i̱ṉ jëziji xe ra zo'c'üji nu c'o cja na s'o. Bübü c'o va ẽ zo'c'üji, cjapü ñaji o̱ jña Mizhocjimi pero na s'oji. I̱ ñu'tp'üji c'ü dya cjuana c'o mamaji. I̱ṉ sufridogueji na puncjü, na ngue c'ü ni 'ñejmezüji. Pero dya tõgüts'üji. Pero bübü 'na cosa c'ü dya jo c'ü i̱ṉ cjagueji c'ü rá xi'ts'iji. Dya cja i̱ṉ s'iyazüji nza cja 'ma cja vi pãcãgöji. Y dya cja xo pötqui s'iyaji yo nin cjuarmaji. Rí mbeñegueji ja ma cja 'ma mi s'iyazüji 'ñe mi pötmi s'iyagueji. Nguec'ua rrã ö'tc'üji ra nzhogü in mü'bügueji. Rí tsjagueji c'ua ja nzi mi tsjagueji 'ma cja vi 'ñejmezüji. Ngue'tsc'eji 'naja yo yencho lámpara. Pero 'ma dya ra nzhogü in mü'büji, rá ẽ jünügö cja o̱ lugar c'e lámpara c'ü ngue'tsc'eji. Nuc'ua ya ra juench'e ín jya's'ügö c'ü bübü cja in mü'bügueji. Pero rí pãrãgö bübü 'na cosa c'ü i̱ṉ cjagueji na jo. Me i̱ṉ s'ogueji c'o cja'a nu c'o xiji nicolaíta. Dya xo rí negö c'o cjaji. Nu'tsc'eji o̱ ntets'üji Mizhocjimi c'ü ín Tatagö i̱ṉ äräji yo xi'ts'iji o̱ Espíritu, rí tsjagueji c'ua ja nzi ga mama. Texe c'o sido ra dyätcäji y ra s'iyazüji cja na 'ñeje c'o o̱ cjuarmaji, rá unüji ra ziji o fruta cja c'e za'a c'ü 'ne'e cja o̱ huerta Mizhocjimi. Y ra bübütjoji co nutscö a jens'e”, eñe e Jesucristo c'ü o xitsigö rá xi'tsc'öji.
El mensaje a Esmirna
Xe o ña e Jesucristo o xitsi:
―Rí dyopjü 'na carta c'ü je rí penpe c'ü pjörü cja c'e nitsjimi a Esmirna. Rí xipjiji c'ü rí mangö a cjava: “Nutscö exmi bübügö y rá bübütjogö 'ma ya rguí nguarü texe. Nguetscö ró tũgö; cja rron tegö na yeje. Nu'tsc'eji i̱ṉ cãrãji a Esmirna, rí pãrãgö me i̱ṉ sufridogueji na puncjü, 'ñe me sanc'üji. Nu c'o cja'c'üji yo, mamaji c'ü je menzumüji a Israel, y c'ü ma't'üji Mizhocjimi. Dya cjuana ma't'üji Mizhocjimi, na ngueje pëpiji e Satanás c'ü dya jo. Bë'ts'iji na puncjü, pero me i̱ṉ pë's'igueji na puncjü cja Mizhocjimi. 10 Dya rí sũgueji nu c'o ya ngue rí sufridoji. Dyäräji, bübü ja nzits'üji c'o ra pant'aji a pjörü. Ngueje e Satanás c'ü dya jo c'ü ra tsja. Me rí sufridogueji dyëch'a pa'a na ngueje i̱ṉ ejmezüji. Pero sido rí 'ñejmezüji zö ra mbö'tc'ügueji. 'Ma sido rí 'ñejmezüji, rá da'c'üji c'ü rgui bübüji co nutscö a jens'e. 11 Nu'tsc'eji o̱ ntets'üji Mizhocjimi c'ü ín Tatagö i̱ṉ äräji yo jña yo xi'ts'iji o̱ Espíritu, rí tsjagueji c'ua ja nzi ga mama. Texe c'o sido ra 'ñejmezü zö ra bö't'üji, rá unüji c'ü ra bübüji co nutscö. Dya ra möji a linfiernu c'ü xiji na yeje rga ndũji”, eñe e Jesucristo c'ü o xitsigö rá xi'tsc'öji.
El mensaje a Pérgamo
12 Xe o ña e Jesucristo o xitsi:
―Rí dyopjü 'na carta c'ü je rí penpe c'ü pjörü cja c'e nitsjimi a Pérgamo. Rí xipjigue c'ü rí mangö a cjava: “Nuzgö pedye 'na tjëdyi ín tegö. Ne tjëdyi me na mbeñe nza yeje lado. 13 Nu'tsc'eji i̱ṉ cãrãji a Pérgamo, rí pãrãgö texe c'o i̱ṉ cjagueji. Rí pãrãgö je i̱ṉ cãrãgueji nu ja manda e Satanás. Pero sido i̱ṉ nänngägöji ín chjũ'ũ i̱ṉ mamaji nguetscö in Jmuzügöji. E Antipas c'ü mi ngue 'najats'üji mi sido mi nänngägö c'ü. Nuc'ü, o mbö't'üji cja in jñiñigueji nu ja manda e Satanás. Zö o mbö't'üji c'e cjuarma, pero nu'tsc'eji sido i̱ṉ ejmezüji. 14 Na jo c'ü sido i̱ṉ ejmezüji; pero dya jo texe c'o i̱ṉ cjagueji. Nu c'o dya jo i̱ṉ cjaji, nuc'o, rá xi'tsc'öji c'o. Cãrãts'üji c'o ejme c'o mi xöpü e Balaam. Nuc'ü, o dyü't'ü e Balac nguec'ua o tsjapü o tsjaji na s'o nu c'o ín mboxtitajme a Israel. O xipjiji na jo ro ziji o jñõnü c'o vi mbäsp'äji c'o ts'ita. Xo o xipjiji c'ü ma jo ro tsãjã ndixũ yo bëzo; yo ndixũ ro tsãjãji bëzo. 15 Je xo ga cjanu ga xöpü dya, nu c'o xiji nicolaíta. Dya rí negö c'o jizhiji. Nu'tsc'eji cãrã ja nzi c'o tjünt'ü a xütjü anguezeji. 16 Rí xi'ts'iji ni jyodü ra nzhogü in mü'büji. Nu 'ma jiyö, dya ra metscö ndajme rá ẽcjö va a Pérgamo nu va ja i̱ṉ cãrãgueji. Nu c'o dya ra nzhogü o̱ mü'bü, rá cjajme chũ co ne tjëdyi nu pedye ín tegö nu ngueje ín jñagö. 17 Nu'tsc'eji o̱ ntets'üji Mizhocjimi c'ü mi Tatagö i̱ṉ äräji yo jña yo xi'ts'iji o̱ Espíritu, rí tsjagueji c'ua ja nzi ga mama. Mama a cjava o̱ Espíritu Mizhocjimi: texe c'o sido ra 'ñejmezü, rá unüji c'ü ra ziji c'e maná c'ü je va ẽjẽ a jens'e. Xo rá unüji 'naja ndojo c'ü na t'öxü. Juns'ü 'na tjũ c'e ndojo c'ü dya cjó pãrã. Nguextjo c'ü ra jñü c'e ndojo nguextjo c'ü ra mbãrã c'ü”, eñe e Jesucristo c'ü o xitsigö rá xi'tsc'öji.
El mensaje a Tiatira
18 Xe o ña e Jesucristo o xitsi:
―Rí dyopjü 'na carta c'ü je rí penpe c'ü pjörü cja c'e nitsjimi a Tiatira. Rí xipjigue c'ü rí mangö a cjava: “Nguetscö o̱ T'izü Mizhocjimi. Yo ín chögö 'ñetse nza cja sivi. Yo ín cuagö juës'i nza cja bronce c'ü juës'i 'ma na sant'a cja sivi. 19 Nu'tsc'eji i̱ṉ cãrãji a Tiatira, rí pãrãgö texe c'o i̱ṉ cjagueji. Rí pãrãgö i̱ṉ s'iyazüji 'ñe xo pötqui s'iyaji yo in cjuarmaji. Xo sido i̱ṉ ejmezüji; i̱ṉ pëpquiji na jo. Xo i̱ṉ sëchiji 'ma pje c'o i̱ṉ sufridoji. Xenda i̱ṉ cjagueji na jo dya, que na ngueje 'ma cja vi 'ñejmeji. 20 Pero bübü 'na cosa c'ü dya jo i̱ṉ cjaji c'ü rá xi'tsc'öji. I̱ṉ ätäji c'e ndixũ c'ü xiji Jezabel. Nu c'e ndixũ c'ü, mama c'ü pätpä Mizhocjimi ga zo'c'üji. Pero dya cjuana nu c'o xi'ts'iji. Nu c'ü cja'a, onpü yo ín ntegö. Nguec'ua c'o ya chjüntü 'ñe c'o dya be chjüntü nde jyëztjo ga tsjaji na s'o. Yo bëzo tsãji o ndixũ; yo ndixũ tsãji o bëzo. Xo siji c'o jñõnü c'o päsp'äji c'o ts'ita. 21 Nuzgö ya mezhe ró xipji c'e ndixũ Jezabel ra nzhogü o̱ mü'bü c'ü dya cja ra tsja na s'o. Pero dya pje ätcä. Sido cja c'o na s'o. 22 Dyäräji dya. Rá cjapü c'e ndixũ ra zö'dyë me ra sufrido na ngueje me cja na s'o. Xo nzitjo nu c'o xo cja c'ua ja nzi ga tsja angueze, me xo rá cjapü ra sufrido c'o; 'ma dya ra nzhogü o̱ mü'büji. 23 Nu c'o tjünt'ü a xütjü c'e ndixũ, nuc'o rá pö't'ü c'o. Nuc'ua texe ín ntegö ra mbãrãji nguetscö rí pãtpã texe o̱ mü'bü yo nte. Rí pãrãgö texe c'o cjijñi anguesji. Rá nzhocüts'üji nzi 'najats'üji c'ua ja gui tsjagueji. 24 Cãrãts'üji c'o dyaja a Tiatira c'o dya ätäji c'o xöpü c'e ndixũ. Mama c'e ndixũ c'ü ni jyodü rí tsjaji texe c'o na s'o c'ua ja nzi ga ne e Satanás c'ü dya jo. Rí xi'ts'iji, dya rí tsjagueji c'ua ja nzi ga xöpü c'e ndixũ. 25 Nu'tsc'eji nguextjo c'ü rí ö'tc'üji, sido rí dyätcäji hasta 'ma cja rá ẽcjö. 26 Nu c'o ra sido ra tsja c'ua ja nzi rgá negö hasta 'ma cja rá ẽcjö; nutscö rá unüji c'ü ra mandaji cja yo jñiñi cja ne xoñijõmü. 27 Rá unügö c'ü ra mandaji c'ua ja nzi o dyacü mi Tatagö c'ü rí mandagö. Me na zëzhi rgá mandaji; ra chjëntjovi nza cja 'ma päräji na zëzhi o s'äbä co 'na vara c'ü t'ëzi, ra chädätjo yo. 28 Nutscö rí chjëntjobe c'e seje c'ü xenda na zö ga juëbi 'ma xõrü. Nu c'o ra tsja c'ua ja nzi rgá negö, rá unüji c'ü me ra mäjäji cja ín Jmigö. 29 Nu'tsc'eji o̱ ntets'üji Mizhocjimi c'ü ín Tatagö, i̱ṉ äräji yo xi'ts'iji o̱ Espíritu, rí tsjagueji c'ua ja nzi ga mama”, eñe e Jesucristo c'ü o xitsigö rá xi'tsc'öji.