Ezekiel
1
Is Nehuna he Nelewasan ni Ezekiel
1-3 Iyan a si Ezekiel, sevaha a he memumuhat ne anak a ni Buzi, wey sevaha a te menge mibihag pehendiyà te Babilonia. Duen andew he zutun diyà a te veyvey te Wahig he Kebar zuma te zuma he menge vinihag, ne neehè ku he nepuwasan is langit ne midumala a te ǥehem te Nengazen. Ne zutun duen impelewasan din kediey. Nehitavù heini hein ikelima he andew te ikeepat he vulan te ike-30 he tuig. Iyan heini timpu te ikelima he tuig te kegkevihaǥa ki Hadì Jehoyakin.
Dutun te kedtengteng ku, neehè ku is bagyu he ebpuun diyà te zizaya. Mekepal heini he kivel he egkezumahan te kenà egkeengked he kegkilat he edsiǥa he henduen be te ed-ilak-ilak he mital. Ne ziyà te teliwazà kayi zuen heepat he uuyag he menge linimbag he henduen be te menge etew. 6-8 Piru is kada sevaha kandan duen din heepat he vuked wey heepat he pakpak. Metulid is menge vuvun dan, piru is menge paa zan he henduen be te menge paa te vaka ne ed-ilak-ilak heini he iring te impesinew he brunsi. Duen belad dan he velad te etew ziyà te zizalem te kada pakpak dan, ne nekedtetemu is menge pakpak dan. Ne ebperedredseey sikandan he edlayang minsan hendei zan ebpevayà ne kenè dan en ebpenlililingey.
10 Ne iyan heini kegkeveeli te zagwey zan: diyà te sineruwan, dagwey te etew; diyà te egkekewanan, dagwey te erimaung; diyà te egkeǥivang, dagwey te tudu he vaka; diyà te iniyuǥan, dagwey te kulaǥu. 11 Is dezuwa he pakpak dan nevekar ne neketemu ziyà te pakpak te avey zan, ne is dezuwa pa he pakpak dan neketambun te lawa zan. 12 Ebpekedreredsà sikandan he edlayang minsan hendei zan ebpevayà ne kenè dan en ebpenlililingey. Ne ke hendei zan ed-uwita te Mulin-ulin ne zutun sikandan ebpevayà. 13 Is ked-ahaa ta kandan henduen be te egkeregreg he vaǥa, wey zuen ebpekepelelaǥuy he ebpekesuǥat te menge lawa zan he henduen be te sulù he utew epekesirang, ne egkilat puun dutun te sulù. 14 Heini is uuyag he menge linimbag edlikùlikù he henduen be te kilat.
15 Dutun te kedtengtengi ku kayi te heepat he uuyag he menge linimbag, duen neehè ku ziyà te zizalem dan he heepat he ligid, tigselimbaha kandan he ligid. Ne heini he menge ligid ne ziyà mekeuntud te tanà. 16 Iyan heini ked-ahaa ta wey kegkeveeli zuen te menge ligid: Ed-ilak-ilak heini iring te mahalen he vatu he krisulitu, ne neked-iiring is kegkeveeli kayi he henduen be te zezuwa he ligid he nekebelevaǥà 17 umbe ebpekehendiyà heini wey haazà is uuyag he menge linimbag te minsan hendei renged he kenè en kinahanglan he eberiyung. 18 Is pesiziveluyà te kada ligid ne melumpipì ne mekahandekhandek su neeneb te menge mata.
19 Ke hendei ebpevayà haazà is uuyag he menge linimbag ne zutun daan ebpevayà haazà is menge ligid, ne emun egkevitbit puun te tanà haazà is menge linimbag, egkevitvit daan sikan is menge ligid. 20 Is mulin-ulin duen te uuyag he menge linimbag, dutun metaǥù te menge ligid. Umbe ke hendei ebpevayà haazà is mulin-ulin ne zutun daan ebpevayà haazà is uuyag he menge linimbag wey kes menge ligid. 21 Ke hendei ebpevayà haazà is uuyag he menge linimbag, ne eduma zaan sikan is menge ligid, ne emun ebpundu sikandan, ne ebpundu zaan sikan is menge ligid. Ne emun egkevitbit sikandan puun te tanà, egkevitbit daan sikan is menge ligid, su is mulin-ulin dan, dutun man te menge ligid.
22 Ne ziyà te zivavew te menge ulu zutun te uuyag he menge linimbag duen henduen be te langit he kristal he ed-ilak-ilak, ne egkein-inuwan heini he edtengtengan. 23 Ne ziyà te zizalem kayi nevekar is dezuwa he pakpak te kada sevaha zuen te uuyag he menge linimbag, ne neketemu heini ziyà te pakpak te avey zin. Ne is dezuwa pa he pakpak dan neketambun te lawa zan. 24 Ne emun edlayang haazà is uuyag he menge linimbag, egkezineg ku is keǥurub te menge pakpak dan, he henduen be te selenuhug, wey zeǥurus te meseleg he wahig, wey iring te laǥeng te Mekeǥeǥehem he Megbevayà, wey henduen be te keǥurub te mahabet he menge sundaru. Ne emun ebpundu sikandan kenè dan ebekaren is menge pakpak dan.
25 Ne zutun te wazà mevekar is menge pakpak dan, duen laǥeng he ebpuun diyà te zivavew zuen te neketambun kandan. 26 Ne zuen dutun henduen be te pinuuwà te hadì he iyan mibeelan is menge vatu he sepiru, ne zuen mibpinuu kayi he henduen be te etew. 27 Puun te hawak din pehendiyà te zivavew, ne henduen sikandin te ed-ilak-ilak he mital he nevaǥa. Ne puun te hawak din pehendiyà te zizalem, ne henduen sikandin te edriyubriyub he hapuy, ne neliǥuy sikandin te kerayag he utew ebpekesirang. 28 Is kerayag diyà te peliǥuy zin iring te velugtu emun edtikdew is uzan.
Iring dutun is mekeǥeǥehem he kebpekiduma te Nengazen. Ne te kegkahaa ku zutun midlangkeb a ne zuen nezineg ku he nekidlalag kedì.