2
Is Ampù ni Jonas
Ne zutun te ziyè si Jonas te ǥetek te isdà, mid-ampù sikandin diyà te Nengazen he Megbevayè din. Ke sikandin te,
Nengazen, edsempiten ku sikew tenged te kemereǥenan he neeǥiyan ku.
Ne midineg a kenikew.
Ne midtevangan a kenikew hein edserupatey ad.
Ne ǥuntaan intimbag a kenikew kayi te mezalem, ne zini ad te zizalem te zaǥat.
Ne nelened a wey netembunan a te zekelà he menge vaǥel he midhimu nu.
Minsan pa te impekeziyù a puun kenikew, netuenan ku he ebpekehendiyà a ǥihapun te segradu he valey nu.
Inteledted ad te wahig ne henduen te egkelened ad.
Is ulu ku, nevukusan te sagbet diyà te zagat.
Kunaan ku ke nepirisu ad diyà te kinezizeleman te wahig te wazà pidtemanan.
Piru inggaun a kenikew puun te kinezizeleman, He Nengazen he Megbevayè ku.
Ne hein edserupatey ad, netenuzan ku sikew.
Ne zutun mid-ampù a, ne is ampù ku nezineg nu,
su nekeuma ziyà te kenikew zutun te segradu he valey nu, ne midtavak nu haazà.
Sikan is menge etew he iyan edsimbahan dan is duma he menge ed-ezapen, ne mid-engkezan dan is gaǥew nu kandan.
Iyan, siak mulà, emun edlibriyen a kenikew ne ebpemuhaten ku sikew te kanta te kebpeselamat.
Ne heini is impenaad ku, edtumanen ku.
Sikew is Nengazen, iyan ka ebpekelibri!”
10 Ne midsuǥù te Nengazen sikan is isdà he iutè din si Jonas diyà te veyvey, ne midtuman dutun te isdà haazà is insuǥù kandin.