SÎRÎRÎ KAARETA E'MAI'NON KAARETA PAULO NÎMENUKA'PÎ
CORÍNTIO PONKON PIA
Paulo, Jesus Cristo naipontî'pîya sîrîrî kaareta menuka'pî. Moropai yarima'pîiya innape Jesus ku'nenan pia miarî cidade itese' Coríntio ponkon. Mîîkîrî Pauloya itekare ekareme'sa' wanî'pî miarî tîwanî yai. Mîrîrî eta tîuya'nîkon ya, innape Jesus kupî'pî to'ya moropai Jesus maimu yawîrî to' ko'mamî pia'tî'pî.
Î' wani' awanî sîrîrî kaareta menuka'pîiya, maasa pra e'mai' pe inkamoro Coríntio ponkonya kaareta yarima'pî iipia. Î' kai'ma tîîko'mamî anepu'pai to' wanî'pî. Mîrîrî ye'nen Paulo yekaranmapo'pî to'ya. To' kaaretarî yapi'sa' tîuya ya, sîrîrî kaareta menuka'pîiya, to' maimu yuukupa. Moropai to' yekare etasai'ya wanî'pî, morî pe innape iku'se pra to' ko'mamî yekare. Mîrîrî ye'nen sîrîrî kaareta menuka'pîiya teserukon miakanmato'pe to'ya, Paapa wakîri pe to' ko'manto'pe. Mîrîrî ekaremekî'pîiya sîrîrî kaareta ya'.
1
Uurî Pauloya sîrîrî kaareta menuka sîrîrî aapia'nîkon, uyonpakon Sóstenes yarakkîrî si'ma. Uurî wanî Paapa nanno'pî pe itu'se tîwanî yawîrî, Jesus Cristo naipontî ton pe.
Aapia'nîkon sîrîrî kaareta menukauya innape Jesus ku'nenan Coríntio cidaderî ponkon pia. Amîrî'nîkon Paapa nanno'san tîpemonkono pe awanîkonpa, innape Jesus Cristo kupîya'nîkon wenai. Moropai sîrîrî kaareta wanî tamî'nawîron pata ponkon ton pe, manni'kan Uyepotorîkon Jesus Cristo pî' tîwe'pîika'tîto'kon esa'nenan ton pe. Maasa pra mîîkîrî Uyepotorîkon wanî to' yepotorî pe nîrî.
Epe'mîra tîntîrî tîrî Paapaya yu'se wai aapia'nîkon, uyonpayamî'. Moropai tîwanmîra awe'to'kon ton nîrî tîrîiya yu'se wai. Mîrîrî warantî itîrî Uyepotorîkon Jesus Cristoya yu'se wai aapia'nîkon.
Paapa Nîtîrî Uupia'nîkon Cristo Wenai
—‍Morî pe man —‍tauya tîwîrî Paapa pî', maasa pra epe'mîra morî tîrî'pîiya aapia'nîkon Jesus Cristo piawonkon pe awanîkon ye'nen. Maasa pra Cristo pia si'ma, mararî pra apîika'tî'pîiya'nîkon tamî'nawîron pî'. Jesus Cristo yekare epu'nenan pe awanîkon emapu'tî'pîiya, moropai mîrîrî ekareme'nenan pe awanîkon emapu'tî'pîiya. Maasa pra imaimu etaya'nîkon ya yai anna winîpai, innape ikupî'pîya'nîkon aawanmîra'nîkon awanî pra. Mîrîrî ye'nen tamî'nawîrî Morî Yekaton Wannî nîtîrî yapisî'pîya'nîkon, itu'se awe'to' yawîrî ikupîkonpa. Î' ton pra awanîkon pepîn, Uyepotorîkon Jesus Cristo ii'to' weiyu erepamî nîmîkî pî' awanîkon tanne. Paapaya amîrî'nîkon ko'mannîpî meruntî ke awanîkonpa, yairî ayeserukon e'to'pe. Mîrîrî ye'nen Uyepotorîkon Jesus Cristo iipî yai, tîweppe'se pra awanîkon imakui'pî ankupî'pîkon wenai. ˻—‍Imakui'pî amîrî —‍anî'ya taa pepîn apî'nîkon.˼ Maasa pra tîwîrî Paapaya ikupî î' taasa' tîuya yawîrî, manni' amîrî'nîkon yannotîpon Uyepotorîkon tînmu Jesus Cristo yarakkîrî aako'mamîkonpa imaimu yawîrî. Mîîkîrîya ikupî pe man maasa pra taasa' tîuya ye'nen.
Pîrai'pî Coríntio Ponkon Wanî
10 Uyonpayamî', kure'ne esatîuya sîrîrî Uyepotorîkon Jesus Cristo maimu pe. Morî pe ako'mantî tîîwo'ma'tai pra, eesiyu'pîtîkon namai. Morî pe, yairî tiwin eesenumenkato'kon e'to'pe esatîuya sîrîrî. 11 Maasa pra Cloé yonpayamî' winîpai ayekarekon eta'pîuya. Ekaremekî'pî to'ya î' kai'ma tîîwo'ma'tai aako'mamîkon yekare. 12 Ayekarekon eta'pîuya see warantî: Taapîtîya'nîkon aawo'ma'takon ye'nen: —‍Uurî Paulo yapurînen. Tiaronya taa: —‍Uurî Apolo yapurînen —‍taiya. Tiaronya taa: —‍Uurî Pedro yapurînen. Moropai tiaronya taa: —‍Uurî Cristo yapurînen —‍taiya.
13 Mîrîrî pî' tauya. Mîrîrî taakonpa tu'ke Cristo e'rataikapî'sa' nai? Moropai uurî, Paulo pokapîtî'pî to'ya pakî'nan pona amîrî'nîkon ton pe uyapurîkonpa? Innape Jesus kupîya'nîkon yai, Paulo ese' pî' eesenpatakona'pîkon upemonkono pe awanîkonpa? Kaane, uyese' yai anî' yenpatakonasau'ya pra wai. 14 Atausinpasa' kure'ne Paapa pî' maasa pra anî' yenpatakonasau'ya pra wai amîrî'nîkon kore'ta. Tîîse Crispo moropai Gaio neken yenpatakona'pîuya. 15 Mîrîrî ye'nen anî'ya taa eserîke pra awanî: —‍Paulo ese' pî' esenpatakona'san anna —‍taaya'nîkon eserîke pra awanî. 16 Kaane, enpenatan pî' wai tiaronkon unenpatakona'san pî', Estéfanas moropai ipemonkonoyamî'. Inkamoro neken, tiaronkon pî' enpenata pra wai. 17 Mîrîrî pî' atausinpasa', maasa pra Cristoya uyarimasa' pra man pemonkonyamî' yenpatakonai tîîse uyarima'pîiya itekare ekareme'to'peuya. Uyarima'pîiya morî pe umaimu pe eseurîmato'pe pra, epu'nen pe wanî pî' eseurîmato'pe pra. Tîîse Cristo sa'manta'pî pakî'nan po yekare ekareme'to'peuya aronne, umaimu pî', uyeseru pî' pemonkonyamî' esenumenka namai. Tîîse itekare pî' to' esenumenkato'pe, moropai innape iku'to'pe to'ya, tekare ekareme'se uyarima'pîiya. Mîrîrî warantî pakî'nan po Cristo sa'mantato' yekareya innape ikupî emapu'tî. Morî anna eseurîmato'ya emapu'tî pepîn.
Cristo Nîkupî'pî Wenai Epu'nen Pe Paapa E'to' Esera'ma Moropai Meruntî Ke Awanî Esepu'tî
18 Maasa pra pakî'nan po Cristo sa'manta'pî upîika'tîkonpa yekare wanî apo' ya' tuutîsanon pia, î' pe pra rî. Tîîse uurî'nîkon awe'pîika'tîtonkon pia mîrîrî yekare wanî upîika'tîto'kon pe Paapaya itîîsa'. Mîrîrî wenai kure'ne Paapa wanî meruntî ke epu'tî'nîkon. 19 Maasa pra Paapa maimu e'menukasa' man see warantî:
—‍Epu'nen pe tîwanîkon kai'ma epu'nenan esenumenka.
Tîîse epu'nen pe to' e'to' yaretî'kauya pe wai.
Moropai epu'nen pe pra to' kupîuya pe wai Is 29.14
—‍ta'pî Paapaya.
20 Mîrîrî warantî epu'nenan pe tîwe'sanon nepu'tî ku'sa' Paapaya mîrîrî î' pe pra rî. Mîrîrî ye'nen o'non pata mîîkîrî morî pe teeseurîma epu'nen nai sîrîrî non po? O'non pata Moisés nurî'tîya yenupanto' epu'nen pe tîwe'sen nai? O'non pata sîrîrî pata yeseru pî' teesenupasen nai? Inkamoro nepu'tî ku'sa' Paapaya mîrîrî î' pe pra rî, maasa pra inkamoro nepu'tîya anî' pîika'tî pepîn tiwin kin. 21 Sîrîrî warantî Paapaya ikupî'pî. Maasa pra epu'nen pe tîwe'to'kon wenai pemonkonyamî'ya tepu'tî tîrî Paapaya pepîn, epu'nen pe tîwanî ye'nen. Tîîse Paapaya ta'pî: —‍Pemonkonyamî' innape umaimu ku'nenan pîika'tîuya Cristo sa'manta'pî wenai —‍ta'pîiya. Mîrîrî yekare ekaremekî annaya. Î' pe pra rî awanî pî' tiaronkon esenumenka tanne, tîîse pîika'tîton pe awanî kinî. 22 Î' pe pra rî itekare wanî kai'ma Judeuyamî' esenumenka maasa pra inkamoro Judeuyamî'ya tînera'makon ton esatî ko'mannîpî yairî itekare wanî epu'tîkonpa. Mîrîrî warantî Judeuyamî' pepîn esenumenka, maasa pra epu'nen pe tîwe'to'kon yuwa ko'mannîpî to'ya, yairî itekare anepu'pai tîwanîkon ye'nen. Tîîse epu'tî to'ya pepîn mîrîrî wenai. 23 Tîîse anna nekaremekî pakî'nan po Cristo sa'manta'pî yekare. Mîrîrî wanî Judeuyamî' newanmîrî pe. Moropai Judeuyamî' pepîn pia mîrîrî yekare wanî î' pe pra rî. 24 Tîîse manni'kan Judeuyamî' moropai Judeuyamî' pepîn, Paapa nanno'san pia mîrîrî yekare wanî meruntî ke, moropai epu'nen pe. Maasa pra mîrîrî wenai epu'nen pe Paapa e'to' esera'ma moropai kure'ne imeruntîri esera'ma. 25 Mîrîrî Cristo sa'manta'pî wanî'pî tiaronkon pia, î' pe pra rî warantî, tîîse epu'nen pe kinî awanî'pî, kure'ne epu'nen pe pemonkonyamî' wanî yentai. A'tu'mîra awanî kai'ma e'nî tanne, tîîse meruntî ke awanî'pî, pemonkonyamî' meruntîri yentai, maasa pra upîika'tînenkon pe tîwanîpa kai'ma.
26 Uyonpayamî', enpenatatî maasa î' kai'ma Paapaya ayannosa'kon yai. Amîrî'nîkon wanî'pî pemonkonyamî' rawîrî pakko pe. Mararonkon pepîn epu'nenan pepîn wanî'pî akore'ta'nîkon. Moropai akore'ta'nîkon mararonkon pepîn meruntîkon pepîn wanî'pî. Moropai mararonkon pepîn ipîkkukon pepîn wanî'pî. Mîîwîni tîîse amenka'pîiya'nîkon. 27 Maasa pra Paapaya pakkokon menka'pî epu'nen pe tîwe'sanon yeppe'nîpîpa. Moropai meruntî ke tîwe'sanon yeppe'nîpîpa a'tu'mînan menka'pîiya. 28 Moropai manni'kan pemonkonyamî' yewanmîrîkon menka'pîiya. Moropai manni'kan ipîkkukon pepîn menka'pîiya. Moropai î' pe pra rî tîwe'sanon menka'pîiya. Insamoro menka'pîiya, maasa pra epu'nen pe tîwe'sanon e'to' epu'nen pe wanî ekaremekîpa kai'ma, î' pe pra rî. 29 Mîrîrî ye'nen anî'ya taa eserîke pra awanî: —‍Epu'nen pe wanî ye'nen umenkasa' Paapaya. Ipîkku pe wanî ye'nen umenkasa' Paapaya —‍taa eserîke pra awanî. Mîrîrî warantî anî' atapurî pepîn Paapa rawîrî. 30 Tîîse Paapaya ikupî wenai, uurî'nîkon wanî Jesus Cristo yarakkîrî tîwe'sanon pe. Mîîkîrî Cristoya uurî'nîkon ton pe î' kupî tîuya pî' Paapa esenumenka epu'tî'nîkon emapu'tî'pî. Maasa pra mîîkîrî wenai, uurî'nîkon enasa' man yairî Paapa pia. Mîîkîrî wenai morî pe Paapaya uurî'nîkon yapisî tîpemonkono pe. Moropai mîîkîrî nîkupî'pî wenai, uye'masai'ya'nîkon imakui'pî winîpai. Mîrîrî wanî epu'nen pe Paapa e'to'pe. 31 Mîrîrî ye'nen Paapa maimuya taasa' yawîrî iku'pai'nîkon. Taasai'ya see warantî:
—‍Anî' atapurî ya, mîîkîrî atapurî e'pai awanî,
tamî'nawîrî Uyepotorîkon nîkupî'pî pî' tarakkîrî Jr 9.24
—‍taasai'ya man.