2
Yewanmîrîsa' Tî' Wanî
Ipatîkarî Ko'mannîto' Tîînen Pe
Mîrîrî imakui'pî ayeserukon winîpai amo'kasai'ya'nîkon ye'nen, tamî'nawîronkon imakui'pî piapai epa'katî. Tamî'nawîron tiaronkon pî' imakui'pî esenumenkato' pia pai epa'katî, yenku'tîton piapai, seru'ye' pe e'nîto' yapai, uyewanmakon pe tiaron era'mato' piapai, moropai tiaronkon winîkîi imakui'pî eseurîmanto'. Mîrîrîkon piapai epa'katî. Moropai Paapa maimu yu'se e'tî kure'ne. Manni' more esenposen wanî tîsan manatî yu'se warantî e'tî. Mîrîrî warantî awanîkon ya, inî' panpî' Paapa epu'tîya'nîkon. Moropai mîrîrî wenai amîrî'nîkon pîika'tîiya tu'se tîwanî pîkîrî. Maasa pra Paapa maimu e'menukasa'ya taa:
Amîrî'nîkonya morî pe Paapa e'to' epu'tî tarîpai Sl 34.8
taiya. Mîrîrî ye'nen imaimu anetapainon pe e'tî.
Erepantî Uyepotorîkon pia, mîîkîrî to' newanma'pî, itu'se pra to' wanî'pî tîîse Paapa pia imenkasa' pe awanî'pî, ipîkku pe awanî'pî. Erepantî iipia, Paapaya amîrî'nîkon yenyaka'mato'pe, tîîko'manto'pe akore'ta'nîkon. Manni' tî' ke wîttî konekanen esenyaka'ma warantî eesenyaka'ma uurî'nîkon ke. Tîîse Paapa nîkoneka esera'ma pepîn. Moropai tîmîrî ton pe teepîremasen pe akupîiya'nîkon, antîrîkon enepîkonpa Paapa pia. Mîrîrî antîrîkon wanî Paapa wakîri pe pu'kuru, maasa pra amîrî'nîkon ton pe Cristo nîkupî'pî kupî'pîya'nîkon innape. Maasa pra Paapa maimu e'menukasa'ya taa:
Uurî nîmenka'pî, tiwinan tî' wanî
ipîkku pe pu'kuru, tiaronkon tî' yentai.
Mîrîrî tîrîuya Sião cidaderî po,
unkoneka yapîtanî'nen pe.
Anî'ya mîîkîrî kupî ya innape,
mîîkîrî eppepî pepîn tiwin kin,
ipî' yairî ma're eena pepîn, Is 28.16
taasai'ya mîrîrî. Sîrîrî tî', innape ikupîya'nîkon manni' wanî morî pe pu'kuru, amîrî'nîkon pia. Tîîse manni'kan innape iku'nenan pepîn pia, nari' pe awanî mîrîrî. Paapa maimu e'menukasa'ya taa:
Manni' tî' wîttî konekanenan newanmîrî'pî,
mîrîrî enasa' man ipîkku pe pu'kuru tiaronkon yentai. Sl 118.22
taasai'ya. Moropai tiaron pata Paapa maimu e'menukasa'ya taasa':
Sîrîrî tî' wanî ipona pemonkonyamî' e'pu'mato'pe
moropai ipona atare'moto'pe, Is 8.14
taasai'ya man. Inkamoro e'pu'ma maasa pra innape ikupî to'ya pra awanî ye'nen. Mîrîrî wenai to' newanmîrî'pî Cristoya to' taruma'tî'pî.
Tîîse amîrî'nîkon wanî pepîn mîrîrî warantî. Amîrî'nîkon wanî imenka'san pe tiaronkon kore'tapai. Moropai tamî'nawîronkon esa' Paapa ton pe teepîremasen pe awanîkon. Mîîkîrî pemonkono pe awanîkon, Paapa epu'nen pe. Tîmîrî ton pe inmo'ka'san pe awanîkon. Amîrî'nîkon menka'pîiya tînkupî morîkon ekareme'nen pe. Mîîkîrîya amîrî'nîkon pakkokon mo'ka'pî, ewaron ta awanîkon tanne, Paapa epu'tîya'nîkon pra awanîkon tanne. Moropai amîrî'nîkon tîrî'pîiya morî ta, a'ka ta aako'mamîkonpa, morî pe Paapa wanî tepu'se. 10 Maasa pra pena amîrî'nîkon e'sa' pra man Paapa pemonkono pe. Tîîse tarîpai amîrî'nîkon wanî ipemonkono pe pu'kuru. Pena Paapaya aai'noko'makon epu'tîya'nîkon pîn. Tîîse aai'noko'mato'kon Paapaya epu'tîya'nîkon tarîpai.
Paapa Poitîrî Pe E'nî
11 Uyonpayamî', Paapa epu'nenan pepîn kore'ta aako'mamîkon, to' yonpa pe pra. Mîrîrî ye'nen apî'nîkon esatîuya sîrîrî, inî'rî î' itu'se awe'to'kon yawîrî ikupîya'nîkon namai, maasa pra mîrîrîya ayekatonkon taruma'tî, aminke Paapa piapai aatarimakon emapu'tîiya. 12 Tîîse morî pe ako'mantî inkamoro Paapa epu'nenan pepîn kore'ta awanîkon ye'nen. Morî pe ayeserukon e'pai awanî era'mato'pe to'ya. Teuren apî'nîkon to' eseurîma imakui'pî pe amu'tunpakon to'ya. Tîîse yairî ayeserukon era'ma tîuya'nîkon wenai to' esenumenka, moropai Paapa yapurî to'ya î' pensa aai'to' weiyu erepamî yai.
Ipîkkukon Maimu Yawîrî Ako'mantî
13 Uyonpayamî', Uyepotorîkon nîkupî'pî wenai tamî'nawîronkon ipîkku tîwe'sanon sîrîrî non ponkon maimu yawîrî e'tî. Manni' rei, tamî'nawîronkon esa', mîîkîrî maimu yawîrî e'tî. 14 Moropai manni'kan mîîkîrî nîmenka'san tiaronkon esa' pe to' e'to'pe, inkamoro maimu yawîrî e'tî. Maasa pra inkamoro wanî manni'kan imakui'pî kupîtîponkon taruma'tînen pe, moropai morî kupîtîponkon yapurînen pe inkamoro wanî. 15 Mîrîrî warantî morî kupîya'nîkon yu'se Paapa man. Maasa pra morî ayeserukon era'ma to'ya wenai, manni'kan Paapa epu'nenan pepîn, apî'nîkon imakui'pî pe teeseurîmakon atî'napamî. 16 Tarîpai imakui'pî unkupî'pîkon wenai tîwe'taruma'tîsanon pe e'nî pepîn maasa pra Cristoya umo'ka'pîkon iwinîpai. Mîîwîni tîîse —‍Paapaya utaruma'tî pepîn tarîpai —‍kai'ma, itu'se e'nîto' yawîrî ko'mannî e'pai pra man. Tîîse Paapa poitîrî pe, imaimu yawîrî ako'mantî. 17 Tamî'nawîronkon pemonkonyamî' yapurîya'nîkon yuwatî. Moropai ayonpakon, innape Jesus ku'nenan sa'namatî. Moropai Paapa nama pî' ako'mantî. Moropai tamî'nawîronkon esa' pe tîwe'sen namatî. Mîrîrî warantî ikupî pî' ako'mantî.
Cristo E'taruma'tî'pî Warantî
E'taruma'tîn E'pai Awanî
18 Tarîpai amîrî'nîkon to' poitîrîtonon apanamauya'nîkon sîrîrî. Inkamoro akaraiwarîkon maimu yawîrî e'tî moropai to' namatî. Manni' amîrî'nîkon konekanen morî pe, mîîkîrî maimu yawîrî e'tî. Tîîse mîîkîrî neken pepîn tîîse manni' tiaron imakui'pî pe amîrî'nîkon taruma'tînen mîîkîrî maimu yawîrî nîrî e'tî. 19 Î' ku'sa'ya'nîkon wenai pra awe'taruma'tîto'kon yapîtanîpîya'nîkon ya morî pe awanî. Maasa pra mîrîrî warantî itu'se Paapa e'to'pe awanî epu'tîya'nîkon. Mîrîrî wenai mîîkîrîya amîrî'nîkon koneka morî pe. 20 Tîîse tiaron pensa imakui'pî ku'sa'ya'nîkon ya, mîrîrî wenai awe'taruma'tîkon e'pai awanî. Moropai yapîtanîpîya'nîkon e'pai awanî teesewankono'mai pra, maasa pra iku'sa'ya'nîkon ye'nen. Moropai mîrîrî wenai anî'ya ayapurîkon pepîn. Tîîse anî' e'taruma'tî ya, î' rî imakui'pî ku'sai'ya wenai pra, moropai mîrîrî yapîtanîpîiya morî pe, teesewankono'mai pra, mîrîrî yapîtanî'sai'ya tîpo, Paapaya mîîkîrî koneka morî pe. 21 Maasa pra mîrîrîto'pe, î' rî tîku'se wenai pra amoronkon epu'tîkonpa Paapaya amenka'pîkon. Maasa esenumenkatî uurî'nîkon e'pîika'tîto'pe Cristo e'taruma'tî'pî yeseru pî'. Imakui'pî tînkupî'pî wenai pra yapîtanîpî'pîiya amîrî'nîkonya tîwarantî yapîtanîpîkonpa. 22 Mîîkîrî yeseru wanî'pî see warantî:
Î' pensa mîîkîrîya imakui'pî ku'sa' pra man tiwin kin.
Moropai î' pensa seru'ye' pe
mîîkîrî eseurîmasa' pra man tiwin kin, Is 53.9
taasa' Paapa maimu e'menukasa'ya. 23 Pena iwinîkîi imakui'pî pe to' eseurîma yai î' kai'ma imakui'pî pe to' maimu yu'sai'ya pra man. Pena tîpa'tîpîtî to'ya yai taasai'ya pra man to' pî': —‍Tarîpai ese'ma —‍kai'ma eesenumenkasa' pra man. Tîîse Paapa yenya' eeturumaka'pî tamî'nawîrî to' nîkupî'pî ye'ma Paapaya epu'tî'pîiya. Yairî ikupîiya epu'tî'pîiya. 24 Moropai mîîkîrî Cristoya imakui'pî unkupî'pîkon mo'ka'pî tîpona, pakî'nan pona tîîsa'manta yai. Tamî'nawîrî imo'ka'pîiya inî'rî ikupî'nîkon namai, isa'manta'pîya î' kupî pepîn warantî e'nîto'pe imakui'pî winîkîi. Moropai mîrîrî pata'pî ya', morî kupî pî' ko'mannîto'pe umo'ka'pîiya'nîkon. Mîîkîrî ya'so'kato' wenai amîrî'nîkon e'pîika'tî'pî. 25 Maasa pra pena amîrî'nîkon wanî'pî ataka'ma'san pe Paapa piapai, tîko'mannî'nen piapai carneiro ataka'masa' warantî. Tîîse tarîpai awenna'posa'kon sîrîrî, ayesa'kon pe tîwe'sen pia, manni' ayekatonkon ko'mannî'nen pia.