6
Tîkaraiwarîkon yentai to' poitîrîtonon wanî e'pai pra awanî. Tîîse tamî'nawîrî to' maimu yawîrî to' wanî e'pai awanî. Maasa pra inkamoro wanî to' namanenan pe. Mîrîrî warantî ikupî e'pai man, inkamoro yeseru wenai anî' eseurîma namai imakui'pî pe Paapa winîkîi, moropai imaimu esenupanto' winîkîi. Moropai manni'kan Paapa yapurînen pe tîwe'sanon to' karaiwarîyamî', inkamoro poitîrîyamî'ya taa e'pai pra awanî: —‍Uurî Paapa yapurînen moropai ukaraiwarî nîrî Paapa yapurînen nîrî, mîrîrî ye'nen anna wanî e'warantî, e'kaisarî. Mîrîrî ye'nen inamauya pepîn —‍taiya e'pai pra awanî. Tîîse eesenyaka'ma e'pai awanî morî pe panpî' mîîkîrî ton pe. Maasa pra mîîkîrî ikaraiwarî wanî innape Jesus ku'nen pe, mîîkîrî tîpoitîrî pîika'tînen pe. Mîrîrî wenai morî pe panpî' eesenyaka'ma e'pai awanî, mîîkîrî ton pe, manni' insa'nama'pî. Timóteo, mîrîrî warantî ikupî pî' to' ko'manto'pe, makai to' pî'.
Yairon Pepîn Pî' Paulo Eseurîma
Moropai Ipîkku Pe E'nîto' Pî' Eeseurîma
Tîîse tiaronkonya tiaron pe to' yenupa ya, inkamoroya yairî Uyepotorîkon Jesus Cristo maimu wanî kupî pepîn. Maasa pra yairî pra teserukon wanî ye'nen. Inkamoro pemonkonyamî' wanî mîrîrî warantî, to' anenupapai mîî pe tîwanîkon ye'nen. Tîîse î' epu'nenan pepîn inkamoro. Tonpakon yu'pî'pai to' wanî. Tîmaimukon wenai inkamoro esiyu'pîtî, moropai to' ekore'ma tu'ka mîrîrî wenai. Mîrîrî warantî to' e'to'ya to' kinmuwato' enepî, to' e'mu'tunpato' enepî. Mîrîrî ye'nen tonpakon maimu kupî to'ya pepîn innape. Mîrîrî ye'nen inkamoro ye'ka wanî pepîn morî pe, tonpakon yarakkîrî teesiyu'pî'to'kon wenai. To' esenumenkato' ya' morî ton pra awanî. Inkamoro esenumenka mîrîrî: —‍Paapa esenyaka'mato' pî' e'nî ye'nen ipîkku pe enanto' —‍kai'ma.
Tîîse Paapa yeseru ku'to'ya ipîkku pe pemonkon kupî. Imaimu yawîrî ko'mannî ya, ipîkku pe e'nî, î' rî see Paapa winîpainon yapisî pî' —‍Morî pe man —‍taa ya, moropai —‍Inî' panpî' yu'se wai —‍tîkai pra yapisî ya. Î' kin enepî'pî uurî'nîkonya esenpon yai sîrîrî non pona? Î' ene'sa' pra man. Tarîpai î' yarî uurî'nîkonya kupî sîrîrî non poi? Î' rî yarî pepîn. Mîrîrî ye'nen tauya, uyekkarikon wanî ya, moropai uponkon wanî ya, mîrîrî pî' taatausinpai e'nîpai'nîkon, itesa' pe e'nî ye'nen. Maasa pra ipîkku pe e'pai tîwe'sanonkon wanî ya, inkamoro ye'kakon enan pî' man imakui'pî ya'. Tîîse mîrîrî itu'se tîwe'to'kon eporî to'ya yai, mîrîrîya to' taruma'tî. 10 Maasa pra sîrîrî non po kure'ne temannekon pî' teesenumenkasanonya kure'ne mîrîrî yapurî. Tîîse mîrîrî wanî mîrîrî tamî'nawîron imakui'pî parakon pe. Mîrîrî yu'se tîwanîkon wenai tiaronkon esenumî innape Paapa ku'to' tîuya'nîkon winîpai. Mîrîrî ye'nen to' e'taruma'tî kure'ne.
Timóteo Panama Pauloya
11 Tîîse amîrî, Timóteo, Paapa pemonkono pe tîwe'sen. Mîrîrî ye'nen tu'kan mîrîrî ye'kakon yu'se tîwe'sanon kaisarî kasi. Tîîse yairî iku'kî itu'se Paapa e'to' yawîrî. Innape ikupîi'ma, tiaronkon i'noko'makî. Moropai apona teerepansen yapîtanî'kî, imakui'pî tîku'se pra. Morî pe tiaronkon yarakkîrî e'kî, teekore'masen pe pra. 12 Meruntî kupî pî' ako'mankî innape ikupîi'ma. Mîrîrî wenai innape eporîya ipatîkarî enen aako'manto' ton. Mîrîrî ton pe Paapaya amîrî menka'pî, manni' yai, innape ikupîya ekaremekî'pîya yai, tu'kankonya ayera'ma tanne. 13 Tamî'nawîron ko'manto' ton tîînen Paapaya eta tanne, moropai manni' Jesus Cristo eseurîma'pî Pôncio Pilatos nurî'tî rawîrî si'ma, mîîkîrîya eta tanne, sîrîrîpe tauya apî'. 14 —‍Iku'kî —‍ta'pîuya kupîya yu'se wanî sîrîrî. Mîrîrî kupî pî' ako'mankî tîwî tîku'se pra, imakui'pî pe awinîkîi tiaronkon eseurîma namai. Ikupî pî' ako'mankî Uyepotorîkon Jesus Cristo enna'poto' weiyu erepamî pîkîrî. 15 Paapaya ikupî kupî sîrîrî maasa pra iweiyu ku'ne'tîsa' tîuya ye'nen.
Manni' Paapa morî moropai tiwinsaron ipîkku,
ipîkkukon reiyamî' yentainon
moropai uyesa'kon pe tîwe'sanon yentainon mîîkîrî.
16 Mîîkîrî neken wanî ipatîkarî tîîko'mansen pe
aasa'manta ton pe pra aako'mamî.
Mîîkîrî ko'manto' wanî morî pe,
a'ka pe pu'kuru, imakui'pî ton pra.
Mîrîrî ye'nen imakui'pî pe si'ma
iipia erepannî eserîke pra awanî.
Anî'ya Paapa era'masa' pra man.
Mîrîrî ye'nen sîrîrî warantî si'ma era'ma pepîn.
Mîîkîrî neken yapurî e'pai awanî, taapai'nîkon.
Meruntî ke aako'mamî ipatîkarî!
Mîrîrî warantî awanî!
17 Sîrîrî pata po ipîkku pe yemanne ke tîwe'sanon pî' mîkai, Timóteo. Mîî pe tîwanîkon kai'ma to' wanî namai. Moropai temannekon ataretî'ka pepîn kai'ma to' wanî namai, maasa pra mîrîrî wanî taataretî'kasen pe. Tîîse mîkai to' pî' Paapa neken yapurîto'pe to'ya. Maasa pra mîîkîrî wanî taataretî'kasen pe pra. Tîîse mîîkîrî wanî tamî'nawîron esa' pe. Mîîkîrîya itîrî uurî'nîkon pia, tu'ke itu'se e'nî pîkîrî, atausinpanto'pe. 18 Morî kupî pî' to' ko'manto'pe, mîkai to' pî', mararî pra tiaronkon pîika'tîto'pe to'ya. Moropai tîwakîrikon pe, î' rî temannekon yonpa tîîto'pe to'ya mîkai. 19 Mîrîrî warantî ikupî to'ya ya, maasa mîrîrî yentai yapisî to'ya, taataretî'kasen pepîn. Moropai enen tîîko'manto'kon ton eporî to'ya ipatîkarî.
20 Timóteo, iku'kî ta'pî yawîrî, ikupî pî' ako'mankî tinyaka'mapî'se pra. Tiaronkon eseurîmato' itu'se Paapa e'to' yawîrî pra teeseurîmasen maimu kîsetai. Maasa pra epu'nen pe to' e'ku'sa'kon eseyu'pîtî ya, to' eseurîmato' wanî î' pe pra rî, mîî pe neken to' wanî. 21 Inkamoro esenku'tî'pî kure'ne morî pe teesenumenkakon kai'ma, mîrîrî ye'nen innape Paapa yapurî to'ya pepîn. Mîrîrî warantî inkamoro atarima'pî Paapa piapai aminke, innape ikupî tîuya'nîkon warantî pra.
Apona'nîkon epîrema sîrîrî. Tauya Paapa pî'. —‍Tamî'nawîron morî pe awe'to' ke to' repakî —‍tauya Paapa pî'.