SÎRÎRÎ KAARETA ITAKON ITE'KA PE
PEDRO NÎMENUKA'PÎ
Sîrîrî kaareta menuka'pî Pedroya Judeuyamî' pepîn innape Jesus ku'nenan pia. Inkamoro esatîiya innape Jesus kupî pî' to' ko'manto'pe moropai imaimu yawîrî to' ko'manto'pe imakui'pî tîku'se pra. Maasa pra tamî'nawîrî î' itu'se e'nîto' tîrî'pî Paapaya yairî ko'mannîto'pe. Mîrîrî warantî to' ko'mamî yu'se Paapa wanî taa Pedroya to' pî'.
Moropai Pedroya ekaremekî î' kai'ma tiaronkon seru'ye'konya inkamoro yenupa pî' yuwa ko'mannîpî, Paapa piapai to' atarimato'pe. Inkamoroya taa —‍Tamî'nawîrî eesenumenkato'kon yawîrî aako'mamîkon ya, î' wani' pra man. Imakui'pî pî' aatausinpapai awanîkon ya, î' wani pra man —‍taa to'ya. Tîîse Pedroya to' yenpenatanîpî î' kai'ma Jesus yarima Paapaya kupî sîrîrî tewanmîrînenan yenumîi. Inkamoro seru'ye'konya taa: —‍Aa Jesus iipî pepîn. Mîrîrî ye'nen imaimu tîpîinamai pra ko'mannî —‍taa to'ya. Tîîse innape Jesus ku'nenan ko'mamî Jesus iipî nîmîkî pî'. Maasa pra ta'pî tîuya yawîrî Paapaya ikupî, Jesus yarimaiya kupî sîrîrî.
1
Sîrîrî kaareta menukauya aapia'nîkon. Uurî wanî Simão Pedro pe, Jesus Cristo poitîrî pe moropai inaipontî'pî pe. Imenukauya aapia'nîkon, innape pu'kuru ikupî pî' tîîko'mansenon pia innape ikupî pî' anna ko'mamî warantî. Paapaya moropai Upîika'tînenkon Jesus Cristoya upîika'tî'pîkon anî' tîmenkai pra, yairî tîwanîkon ye'nen.
Apona'nîkon epîrema, aapia'nîkon morî pe tîwe'to' moropai tîîwanmîn tîîto'pe Paapaya epe'mîra, inî' panpî', kure'ne Paapa moropai Uyepotorîkon Jesus Cristo epu'tîya'nîkon ye'ka pe.
Paapaya Yannoto' Moropai Imenkantoi'ya
Uyonpayamî', Paapa pe tîwanî ye'nen, tamî'nawîrî itu'se e'nîto' tîîsai'ya man tîmeruntîri yai. Itîrî'pîiya ipatîkarî enen ko'mannîto'pe, moropai morî pe itu'se Paapa e'to' yawîrî ko'mannîto'pe. Inî' panpî' mîîkîrî epu'tî'nîkon wenai itîrî'pîiya. Uurî'nîkon yanno'pîiya morî pe tîwarantî e'nîto'pe maasa pra morî pe pu'kuru tîwanî ye'nen. Mîrîrî warantî mîîkîrîya itîrîuya ta'pî tîuya yawîrî itîrî'pî. Mîrîrî kure'nan pu'kuru inkupî'pî wenai, imakui'pî anku'pai e'nîto' kupî namai itîrî'pîiya, sîrîrî non po tîwe'sanon nîkupî ko'mannîpî kupî namai. Moropai itîrî'pîiya morî pe tîwarantî uurî'nîkon e'to'pe.
Mîrîrî ye'nen morî pe awanîkon yuwatî, innape iku'to'ya'nîkon ye'ka pe morî pe awanîkonpa. Moropai morî pe awanîkon ye'ka pe epu'nen pe awanîkon yuwatî. Moropai epu'nen pe awanîkon ye'ka pe aawarîrî'nîkon eetî'nînmakon yuwatî. Aawarîrî'nîkon eetî'nînmakon ye'ka pe innape ikupî pî' ako'mantî tîrumakai pra. Moropai innape tîrumakai pra aako'mamîkon ye'ka pe, itu'se Paapa wanî warantî aako'mamîkon yuwatî. Moropai itu'se Paapa wanî warantî aako'mamîkon ye'ka pe ayonpakon yarakkîrî ese yu'se aako'mamîkon yuwatî. Moropai ese yu'se ayonpakon yarakkîrî awanîkon ye'ka pe, to' sa'namaya'nîkon yuwatî. Sîrîrî kupîya'nîkon e'pai awanî mîrîrî. Tamî'nawîrî sîrîrî kupîya'nîkon ya, inî' panpî' morî kupîya'nîkon esepu'tî Uyepotorîkon Jesus Cristo wenai. Morî kupîya'nîkon wenai î' pe pra rî awanîkon pepîn. Tîîse inî' panpî' Uyepotorîkon Jesus Cristo epu'tîya'nîkon yairî. Tîîse manni' sîrîrîkon ton pîn wanî ya, mîîkîrî wanî mîrîrî enkaru'nan warantî. Mîîwîni pra awanî ya, manni' pemonkon mararî era'manen warantî awanî. Maasa pra mîîkîrî wanmîra imakui'pî inkupî'pî pena mîrîrî rona'pî Jesusya epu'tîiya pra eenasa' mîrîrî.
10 Mîrîrî ye'nen uyonpayamî', yairî awanîkon yuwatî inî' panpî'. Mîrîrîto'pe Paapaya amîrî'nîkon yanno'pî moropai amenka'pîiya'nîkon. Mîrîrî kupîya'nîkon ya, yairî, aatare'mokon pepîn ipatîkarî, innape iku'to'ya'nîkon rumakaya'nîkon pepîn. 11 Mîrîrî warantî aako'mamîkon ya, î' rî amanenpanenkon ton pra awanî ka' pona eewonto' pî'. Uyepotorîkon pîika'tîton Jesus Cristoya ayapisîkon yarakkîrî aako'mamîkonpa ipatîkarî.
12 Mîrîrî ye'nen amîrî'nîkon anenpenatanî'pai wai sîrîrîkon pî', teuren tamî'nawîrî epu'tîya'nîkon tanne, moropai meruntî ke aako'mamîkon tanne, maasa pra innape yairon itekare ku'sa'ya'nîkon ye'nen. 13 Esenumenka, yairî awanî amîrî'nîkon yenpenatanî'to'peuya enen uuko'mamî pîkîrî. 14 Maasa pra uusa'manta kupî epu'tî pî' wai. Jesus Uyepotorîkonya ta'pî upî': —‍Aasa'manta kupî pe nai. 15 Mîrîrî ye'nen uusa'manta rawîrî tamî'nawîron pî' amîrî'nîkon enpenatato'pe sîrîrî menukasau'ya moropai sîrîrîkon pî' awenpenatakon tîwîrî yu'se wai, uusa'mantasa' tîpo.
Inke' Pe Jesus Etinyaka'ma'pî Pî' Pedro Eseurîma
16 Uyonpayamî', anna nera'ma'pî ekaremekî annaya sîrîrî. Î' kai'ma meruntî ke Uyepotorîkon Jesus Cristo wanî, moropai î' kai'ma aaipî kupî ekaremekî annaya. Î' kai'ma anna nepoppîtî'pî ekaremekî annaya pepîn apî'nîkon. Maasa pra anna yenu ke era'ma'pî annaya, ipîkku pe awe'to' era'ma'pî annaya. 17 Wî' po anna wanî tanne, Paapaya Jesus yapurî era'ma'pî annaya. Manni' ipîkku, tamî'nawîronkon yentainon Paapa maimu eta'pî annaya, ka' winîpai eeseurîma'pî. Ta'pîiya:
—‍Mîserî unmu, uwakîri pu'kuru.
Kure'ne ipî' atausinpato' Mt 17.5; Mc 9.7; Lc 9.35
—‍ta'pî Paapaya. 18 Mîrîrî mai ka' poinon eta'pî annaya Uyepotorîkon Jesus Cristo pokonpe anna wanî tanne wî' po, o'non pata a'ka pe eetinyaka'ma'pî morî pe Paapa warantî.
19 Mîrîrî ye'nen epu'tî'nîkon sîrîrî itekare wanî yairî pu'kuru. Manni'kan Paapa maimu ekareme'nenan penaronkon profetayamî' nurî'tî nekaremekî'pî pe awanî mîrîrî. Mîrîrî inkamoro nekaremekî'pî pîinamaya'nîkon ya, morî pe yairon pe awanîkon. Maasa pra mîrîrî itekare wanî ewaron ta e'nî ya uweiyukon warantî, ewaron weiyu'manen pe. Maasa pra î' e'kupî epu'tî'nîkon emapu'tînen pe awanî. Ewaron ta asarî ya uweiyukon ton yuwa uye'marîkon era'mato'pe, pata erenmapî pîkîrî. Mîrîrî warantî uweiyukon pe itekare wanî, î' kai'ma ko'mannîto' ekaremekîiya Uyepotorîkon Jesus Cristo iipî pîkîrî. Mîrîrî yai tamî'nawîron epu'tî aronne, manni' kaiwano' pata erenmapîyakanya pata erenmapî ekaremekî warantî. 20 Anî'ya tiwin kin sîrîrî itekare Paapa maimu e'menukasa' profetayamî' nekaremekî'pî ekaremekî eserîke pra man tîîwarîrî. Mîrîrî epu'tîya'nîkon yu'se wai, î' epu'tî yu'se awanîkon yentai. 21 Maasa pra sîrîrî itekare profetayamî' eseurîma'pî wanî epu'nen pe tîwanîkon wenai pra, tîîse inkamoro yeurîma'pî Morî Yekaton Wannîya, sîrîrî itekare Paapa winîpainon pî' to' eseurîmato'pe.