2
Jesus Cristo Surarari Pe E'nî
Moropai amîrî unmu, meruntî ke e'kî umeruntîrikon Jesus Cristo nîtîrî'pî ke. Sîrîrî itekare ayenupa'pîuya tu'kankon pemonkonyamî'ya era'ma tanne, mîrîrî aneta'pî uwinîpainon mîrîrî ke tiaronkon yenupakî. Manni'kan warayo'kon innape ikupîtonkon tîrumakai pra yenupakî, tiaronkon yenupato'pe to'ya mîrîrî ke nîrî.
Awe'taruma'tîto' yapîtanî'kî uurî yarakkîrî si'ma, Jesus Cristo poitîrî pe awanî wenai. Suraraya tîwe'taruma'tîto' yapîtanîpî manni' warantî yapîtanî'kî. Manni' suraraya, taipontînen maimu yawîrî ikupî, tîîwarîron tînkoneka pî' teesenumenkai pra. Taipontînen wakîri pe tîwanîpa ikupîiya. Manni' pemonkon teeka'tunsen eka'tumî e'painon teeka'tunto'pe ta'pî yawîrî î' rî yapisîpa kai'ma. Tîîse yawîrî pra eeka'tunsa' ya, mîîkîrîya tînapisî yapisî pepîn e'painon. Mîrîrî warantî nîrî amîrîya iku'kî ta'pî yawîrî ikupî e'pai awanî, Jesus Cristo winîpainon yapisîpa. Moropai warayo' umî ya' teesenyaka'masen esenyaka'ma mararî pra tîmoron tepu'se. Moropai mîîkîrîya teesenyaka'ma'pî epetasa' mo'ka tekkari ton e'mai' pe, mîrîrî ton pe teesenyaka'masa' ye'nen. ˻Mîrîrî warantî amîrî esenyaka'masa' ya, amoron tepu'se, Jesus Cristo winîpainon nîrî yapisîya˼. Mîrîrî apî' tauya manni' pî' esenumenkakî. Maasa pra mîrîrî pî' eesenumenka ya, Uyepotorîkonya tamî'nawîron epu'tîya emapu'tî.
Enpenatakî Jesus Cristo pî', manni' awe'mî'sa'ka'pî pî', manni' Davi paarî'pî pî'. Mîrîrî ekareme'nen itekare ekaremekîuya sîrîrî. Sîrîrî ekaremekîuya wenai e'taruma'tî sîrîrî. Tarî wanî sîrîrî ewa'tîsa' pe sa'man ferro ke, manni' pemonkon wîîtîpon yewa'tî to'ya warantî. Tîîse Paapa maimu man yewa'tîsa' pe pra ekareme'to'pe ekareme'nenanya. 10 Mîrîrî ye'nen tamî'nawîrî yapîtanîpîuya tîpemonkono pe Paapa nîmenka'san ton pe. Mîrîrî yapîtanîpîuya maasa pra Jesus Cristoya to' pîika'tîto'pe moropai to' ko'manto'pe ipatîkarî tîîpia morî pe.
11 Sîrîrî esenupanto' wanî yairon pe pu'kuru:
Jesus Cristo sa'mantasa' wenai,
uurî'nîkon sa'mantasa' yarakkîrî.
Mîrîrî ye'nen ko'mannî pe man yarakkîrî.
12 Moropai mîrîrî wenai e'taruma'tînto' yapîtanîpî ya,
tamî'nawîronkon esa' pe enan pe man
Cristo yarakkîrî nîrî.
Tîîse “Unepu'tî pepîn mîîkîrî”, ta'nîkon ya,
mîîkîrîya taa nîrî: “Unepu'tîkon pepîn mîîkîrî”,
taiya kupî sîrîrî upî'nîkon.
13 Moropai yairî e'nî'nîkon pra awanî ya,
mîîwîni tîîse Cristo ko'mamî yairî.
Maasa pra seru'ye' pe tîwe'sen pepîn mîîkîrî.
Î' taasa' tîuya ya, ikupîiya.
Teesenyaka'masen Wanî Paapa Wakîri Pe
14 Tiaronkon yenupanenan pe ankupî'san pî' ka'kî sîrîrî unekaremekî'pî. Moropai to' panamakî Paapa rawîrî si'ma, teesiyu'pî'se to' wanî namai tîmaimukon ke. Maasa pra mîrîrî warantî to' wanî ya, morî pe awanî pepîn tiaronkon esenumenkato' taruma'tî to'ya. 15 Mîrîrî kupîya yuwakî, tamî'nawîrî Paapa wakîri pe awanîpa. Manni' warayo' teesenyaka'mato' pî' mîîkîrî eppepî pepîn maasa pra teesenyaka'ma epu'tî tîuya ye'nen. Mîrîrî warantî epu'kî morî pe, tamî'nawîronkon panamato'pe yairon Paapa maimu ke, teweppe'se Paapa winîkîi awanî namai.
16 Tîîse î' pe pra rî itu'se Paapa e'to' pepîn pî' teeseurîmasanon maimu kîsetai. Maasa pra mîrîrî ye'ka wanî pemonkonoyamî' taruma'tînen pe. To' ataka'ma emapu'tîiya. 17 Maasa pra inkamoro ye'kakonya yenupanto' wanî erekî' pe tîwe'sen warantî, ne'ne' pe awanî. Mîrîrî ere'ya itesa' yanî warantî awanî. Asakî'ne to' man, warayo'kon mîrîrî ye'ka pî' yenupatonkon, Himeneu moropai Fileto to' ese'. 18 Inkamoroya yairî tîwe'to'kon rumakasa' man. Yairon pepîn pî' tiaronkon yenupasa' man. Aasîrî Paapaya isa'manta'san pîmî'sa'ka'pî kai'ma to' yenupasa' to'ya. Mîrîrî ye'nen to' yaka'masa' to'ya man, innape yairon kupî to'ya pra awanî temapu'tîi. 19 Tîîse Paapa maimu wanî yairon pe pu'kuru tîîko'mansen pe. Wîttî yanraki' nîrî yu'na'tîsa' itu'na meruntî ke aako'manto'pe. Mîrîrî warantî Paapa maimu wanî meruntî ke aako'mamî. See warantî awe'menukasa' mîrîrî:
—‍Uyepotorîkonya tîmîrî ton pe tîwe'sanon epu'tî. Nm 16.5
Moropai awe'menukasa' nîrî: —‍Manni'kan Jesus pî' Uyepotorî kon taawonanya yairî pra tîwe'to'kon rumaka e'pai awanî, inî'rî ikupî tîuya'nîkon namai. Mîrîrî warantî ko'mannî yairî, mo'tan pepîn.
20 Ipîkku pe tîwe'sen yewî' kure'nan ta awanî pisakon Teken pra ouro pe moropai prata pe awanî pepîn, tîîse awanî yei konekasa' moropai non ka'sa' nîrî. Tîîse mîrîrî kore'ta wanî tiaron pensa tînapurî pe imenka'pî. Ipîkku pe tîwe'sen erepansa' yai mîrîrî ourokon, pratokon yapurîiya. Tîîse yei konekasa' moropai non ka'sa' yapurîiya wei kaisarî. 21 Mîrîrî ye'nen Paapa ton pe anî' esenyaka'mato'pe, nura pe tîwe'to' rumaka e'pai awanî, morî kupî pî' aako'mamîpa. Mîrîrî pisakon, ouro ka'sa' yapurî to'ya warantî, Paapaya mîîkîrî yapurî ipîkku pe.
22 Mîrîrî ye'nen itu'se maasaronkon e'to' imakui'pî tîpîinamai pra ako'mankî. Tîîse yairon kupî pî' ako'mankî, innape ikupî pî' ako'mankî. Tiaronkon sa'nama pî' ako'mankî, moropai Paapa yapurî pî' ako'mankî. Moropai tîîwanmîra ako'mankî morî pe tîîko'mansenon pokonpe. Uyepotorîkon winîpai tîwe'pîika'tîto'kon ton esa'nenan pokonpe ako'mankî. 23 Pakkokon se' tapairî teeseurîmasanon yarakkîrî kîseurîmai. Eseurîma ya, esiyu'pî'nîto' eseporî. Maasa pra î' taa tîuya'nîkon epu'tî to'ya pepîn. Mîrîrî ye'nen kîseurîmai to' yarakkîrî. 24 Maasa pra Uyepotorîkon poitîrî pe tîwe'sen esiyu'pîtî e'pai pra man. Tîîse mîîkîrî e'pai awanî morî pe teekore'masen pe pra. Morî pe pemonkonyamî' yenupanen pe e'pai awanî. Taatasi'sirunpasen pe pra e'pai awanî î' etasa' tîuya pî'. 25 Tîîse mîîkîrîya itekare anetapai'nîkon pepîn yeurîma e'pai awanî tînîn pî'. Maasa pra mîrîrî wenai Paapaya to' enpenatato' ton tîrî yai pra. Mîrîrî tîpo innape ikupî to'ya. 26 Moropai esenku'tî'san pe pra to' ena. Maasa pra Makuiya to' yenku'tî'pî. Uurî'nîkonya kamo ye'marî ta iwîto' ton tîrî yai, aronne itîrî pepîn tîîse tenonse tîtîsen, kamoya era'ma namai. Mîrîrî warantî Makuiya teseru ku'to'pe uyenku'tîkon. Mîrîrî ye'nen inkamoro mo'kato'pe itenya yapai itekare ekaremekî e'pai awanî to' pî'.