SÎRÎRÎ KAARETA PAULO NÎMENUKA'PÎ
GALÁCIA PONKON PIA
Sîrîrî kaareta menuka'pî Pauloya moropai innape Jesus ku'nenan Galácia poronkon pia yarima'pîiya. Mîîkîrî Paulo wanî'pî Jesus naipontî'san yonpa pe. Inkamoro pia Paulo wîtîsa' wanî'pî itekare ekareme'se. Morî pe yapisî'pî to'ya moropai innape ikupî'pî to'ya. Mîrîrî tîpo Paulo wîtî'pî to' piapai. Moropai tîîko'mamî tîpo, to' yekare eta'pîiya, î' kai'ma tiaronkon erepamî'pî inkamoro pia amenan yekare ekareme'se. Taapîtî'pî to'ya, e'mai'pe to' neta'pî Paulo winîpai wanî'pî morî pe teuren tîîse mîî pîkîrî neken. Inî' panpî' itu'se awanî. Judeuyamî' yeseru kupî to'ya e'pai awanî, ta'pî to'ya. Circumcisado pe e'pai to' wanî Paapaya inkamoro yapi'to'pe tînmuku pe, ta'pî to'ya.
Moropai inî' ta'pî to'ya, Pauloya to' yenupato' wanî pepîn Paapa maimu pe maasa pra Paapa winîpainon pepîn mîrîrî. Pemonkonyamî' winîpainon mîrîrî Paulo nekaremekî'pî, ta'pî to'ya. Mîrîrî warantî inkamoro yenupa'pî to'ya. Mîrîrî ye'nen sîrîrî kaareta yarima'pî Pauloya inkamoro esenku'tî namai. Moropai to' yenupa'pîiya î' kai'ma yairî to' ko'manto'pe.
1
Umaimu Man Aapia'nîkon
Uurî Pauloya sîrîrî kaareta menuka aapia'nîkon. Uurî wanî imenkasa' pe, yaipontîsa' pe, anî'rî pemonkon nîmenka'pî pe pra, tîîse Jesus Cristo nîmenka'pî pe wanî. Moropai Paapa, itun nîmenka'pî pe wanî, manni' Paapa, isa'manta'san kore'tapai Jesus pîmî'sa'ka'tîpon. Tauya tamî'nawîronkon uyonpakon, tarî uupia to' wanî manni'kanya tîmaimukon yarima pî' man amîrî'nîkon Galácia soosirîkon tawonkon pia.
Morî epe'mîra tîntîrî tîrî Paapaya yu'se wai aapia'nîkon. Moropai tîwanmîra tîwe'to' tîrî Uyunkonya moropai Uyepotorîkon Jesus Cristoya itîrî yu'se wai aapia'nîkon. Mîîkîrî Cristo eturumaka'pî tîîsa'mantapa kai'ma, uurî'nîkon pîika'tîpa umakuyikon winîpai. Mannankan sîrîrî pata po tîîko'mansenon pemonkonyamî' imakui'san warantî e'nî namai, uurî'nîkon mo'kapa kai'ma aasa'manta'pî. Î' kai'ma itu'se Paapa, uyunkon e'to' yawîrî ikupî'pîiya. Jesus nîkupî'pî wenai, —‍Morî pe pu'kuru man, Paapa —‍taapai'nîkon man tîwîrî rî. Mîrîrî warantî taapai'nîkon.
Tiwinan Itekare Yairon
Mararî pra esenumenkan pî' wai teesewankono'mai uyewan ya'. Maasa pra manni' amîrî'nîkon yannotîpon morî pe, epe'mîn ke, mîîkîrî rumakasa'ya'nîkon tiwinarî. Moropai mîîkîrî tîrumakai tiaronkon nekaremekî yapi'sa'ya'nîkon. Tîîse tiaron Cristo yekare ye'ka ton pra man. Mîrîrî pî' eseurîma, maasa pra mîrîrî kai'ma amîrî'nîkon yaka'manenan moro to' man. Inkamoro eseurîma ko'mannîpî akore'ta'nîkon. Yairon Cristo yekare miakanma yu'se to' ko'mamî. Tîîse anî'ya mîrîrî ye'ka miakanma ya, annaya, mîîwîni pra awanî ya, inserî ka' poinonya ekaremekî ya tiaron pe, anna nekaremekî'pî warantî pra, mîîkîrî e'taruma'tî apo' ya' yu'se wai. Sîrîrî pî' pena anna eseurîma'pî. Inî'rî tauya sîrîrî. Anî'ya tiaron pe itekare ekaremekî ya, î' yapi'sa'ya'nîkon warantî pra, ipatîkarî mîîkîrî e'taruma'tî apo' ya' yu'se wai.
10 Sîrîrî warantî eseurîma ya, pemonkonyamî' yapurîuya sîrîrî? Kaane, tiwin kin mîrîrî pî' pra! Tîîse Paapa yapurîuya pe eseurîmato' yu'se wanî sîrîrî. Pemonkonyamî' yapurîuya pe eseurîma ya, morî pe upî' to' eseurîmato'pe, moriya Cristo poitîrî pe wanî pepîn e'painon.
Î' Kai'ma Yaipontîsa' Pe Tîwanî Pî' Paulo Eseurîma
11 Uyonpayamî', tauya sîrîrî apî'nîkon. Sîrîrî Cristo yekare ekaremekîuya manni', mîrîrî wanî pepîn tiwin kin pemonkon esenumenkato'. 12 Tiwin kin anî' winîpai moropai anî'ya uyenupasa' pra man. Tîîse Jesus Cristo winîpai neken eta'pîuya. Moropai mîîkîrîya yenpo'pî uupia, mîrîrî ekareme'to'peuya kai'ma.
13 Pena î' kai'ma uuko'manpîtî'pî yekare epu'tî'pîya'nîkon, anna Judeuyamî' yeseru ya' uuko'manpîtî yai. Moropai î' kai'ma Cristo yapurînenan taruma'tîpîtî'pîuya mararî pra îri pe to' winîkîi. Moropai tamî'nawîron anku'pai e'to' ku'pîtî'pîuya to' winîkîi, to' tî'kato'peuya. 14 Uurî e'pîtî'pî tamî'nawîron Judeuyamî' yeseru yawîron pe, tiaronkon uyonpayamî' yentai. Moropai î' kai'ma tamî'nawîrî yawîrî ikupîuya yuwapîtî'pîuya, î' kai'ma utamorî'san yeserurî'pî.
15 Tîîse morî pe tîwe'to' wenai Paapaya umenka'pî pena, maasa esenpo pra tîîse usan ro'ta yapai. Moropai uyanno'pîiya î' kai'ma tîmîrî ton pe e'to'pe. 16 Moropai î' pensa sîrîrî anekareme'pai Paapa wanî yai upî' tînmu yenpo'pîiya. Ta'pîiya tekare ekaremekîuya yu'se tîwanî mannankan Judeuyamî' pepîn pî'. Mîrîrî etasau'ya pata pai, anî' winîpai upanamanen ton yuwasau'ya pra wai. 17 Moropai Jerusalém pona uutîsa' pra wai mannankan taipontîsanon pe, inmenkasa'kon pia, manni'kan urawîrî tîwe'sanon. Inkamoro pia uutîsa' pra wai upanamato'pe to'ya. Tîîse uutî'pî Arábia pata ya' keren pona. Miarî uuko'mamî'pî. Moropai mîrîrî tîpo, enna'po'pî Damasco cidaderî pona. 18 Miarî uuko'mamî'pî eseurîwî'ne kono' kaisarî. Mîrîrî tîpo, uutî tu'ka'pî Jerusalém pona, Pedro anepu'pai wanî ye'nen. Moropai miarî uuko'mamî'pî asakî'ne domingo kaisarî. 19 Moropai mîrîrî yai, tiaronkon Jesus naipontî'san era'masau'ya pra wai, tîîse Tiago neken, manni' Uyepotorî yakon era'ma'pîuya.
20 Mîrîrî warantî awanî'pî, useruku pepîn. Sîrîrî menukauya sîrîrî, Paapaya epu'tî tanne, î' kai'ma yairî eseurîma sîrîrî. 21 Moropai mîrîrî tîpo, uutî'pî Síria pata poro moropai Cilícia pata poro. 22 Mîrîrî yai, uurî asarî tanne, Judéia soosirî tawonkonya uyepu'tî pra awanî'pî. 23 Eta pe neken uyekare eta'pî to'ya, tiaronkon eseurîma pî'. Taapîtî'pî to'ya: —‍Tarîpai manni' uurî'nîkon taruma'tîpîtîtîponya innape iku'sa' tîuya ekareme'pîtî'pî man, manni' uurî'nîkonya innape iku'to' anaretî'kapai e'pîtî'pî ya —‍taapîtî'pî to'ya. 24 Moropai uwenai inkamoroya taa pî' man Paapa pî': —‍Morî pe nai, Paapa. Kure'nan amîrî, mîîkîrî anna taruma'tîtîpon pîika'tîsa'ya nai —‍kai'ma Paapa yapurî'pî to'ya.