SÎRÎRÎ KAARETA WANÎ
INNAPE JESUS KU'NENAN JUDEUYAMÎ' TON PE
Anî'ya sîrîrî kaareta menuka'pî esepu'tî pepîn. Tîîse imenuka'tîponya yarima'pî Judeuyamî' pia, innape Jesus ku'nenan, maasa pra to' yonpayamî' ko'mamî'pî teserukon ta, tîtamokonya tenupato'kon yawîrî. Mîrîrî ye'nen innape Jesus ku'nenanya epu'tî pra awanî'pî, î' kai'ma Paapa yapurî to'ya. To' nenepî tekîn yu'se pra Paapa wanî naka? Teepîremasen wenai Paapa pî' esatî to'ya ka'rî? Mîrîrî warantî to' esenumenka maasa pra e'mai'nokon, innape Jesus ku'nenan munkîyamî' tîwanîkon ye'nen. Jesus era'masa' pra to' wanî'pî, eesenpoto', aasa'mantato', awe'mî'sa'kato' era'manenan pepîn, insanan tîyuntononya era'ma warantî pra. Mîrîrî ye'nen mîrîrî pî' teeseurîmasen pe sîrîrî kaareta wanî. Imenukatîponya to' maimu yuuku see warantî.
Jesus Cristo eturumaka'pî tîîsa'mantapa tamî'nawîronkon ton pe. Morî pe pu'kuru mîrîrî wanî, penaronkon nenepî teepîremasenya iwîto'pe yentai. Moropai tamî'nawîronkon teepîremasanon yentai Cristo wanî. To' tamokon Moisés nurî'tî yentai awanî. Maasa pra Cristo nenepî'pî wanî tekîn mînî pepîn, tîîse tîmînî ti'kansa', tîîsa'manta yai. Moropai ka' pona Paapa pia pu'kuru yarî'pîiya uurî'nîkon ton pe. Morî pe Paapaya yapisî'pî tîwakîri pe. Mîrîrî ye'nen Jesus ko'mamî Paapa meruntîri winî ipîkku pe.
Uurî'nîkon ton pe tamî'nawîrî Cristo inkupî'pî wenai, innape Jesus ku'nenan ko'mamî e'pai man innape ikupî pî'. Mîrîrî innape Jesus ku'to' wanî yairon pe, tiaron yairon ton pra man.
1
Tînmu Wenai Paapa Eseurîma Sîrîrî
Pena Paapa eseurîmapîtî yai penaronkon utamokon nurî'tî yarakkîrî tu'ke teeseurîmato' yeseru ton eporî'pîiya inkamoro yarakkîrî teeseurîmapa kai'ma. Tu'ke ite'ka eeseurîmapîtî'pî penaronkon tîmaimu ekareme'nenan nurî'tî yarakkîrî mîrîrî ekareme'to'pe to'ya. Tîîse sîrîrî, ˻Cristo, tînmu erepansa' yai˼, uyarakkîrî'nîkon eeseurîma'pî mîîkîrî tînmu wenai. Moropai tînmu wenai Paapaya pata koneka'pî. Mîîkîrî menka'pîiya tamî'nawîrî itesa' pe awe'to'pe kai'ma. Mîîkîrî inmu wenai, kure'ne ipîkku pe tîyun Paapa wanî epu'tî. Iwarantî tîwanî wenai, î' kai'ma tîyun wanî ekaremekîiya upî'nîkon. Mîîkîrîya tamî'nawîron sîrîrî pata yapîtanîpî ko'mannîpî meruntî pu'kuru tîmaimu ke. Moropai mîîkîrîya pemonkonyamî' nîkupî'pî imakui'pî mo'ka'pî. Mîrîrî mo'kasa' tîuya tîpo ka' po eereuta'pî ipîkku pata'se' ya'. Tamî'nawîronkon esa' tîwe'sen, Paapa meruntîri winî eereuta'pî.
Ipîkku Pe Paapa Munmu Wanî Inserîyamî' Yentai
Epu'tî'nîkon, tîyun pia eereutasa' ye'nen, eena'pî ipîkku pe, inserîyamî' yentai. Moropai Paapaya mîîkîrî ese' ton tîrî'pî tînmu pe, inserîyamî', tîpoitîrîtonon ese' yentai. Maasa pra Paapaya taasa' pra man tiwin kin inkamoro inserîyamî' pî' tîîse tînmu pî' neken ta'pîiya:
Unmu pu'kuru amîrî.
Sîrîrîpe tamî'nawîronkon pî'
ekaremekîuya sîrîrî,
ayun pe pu'kuru wanî Sl 2.7
ta'pîiya. Moropai taasai'ya pra man tiwin kin inserîyamî' pî':
Ayun pe wanî ekaremekîuya sîrîrî
Mîîkîrî wanî unmu pe pu'kuru 2 Sm 7.14; 1 Cr 17.13
taasai'ya pra man to' pî'.
Î' pensa Paapaya e'mai'non tînmu yarima yai sîrîrî non pona, mîîkîrîya ta'pî:
Tamî'nawîronkon inserîyamî'ya
mîîkîrî yapurîto'pe kai'ma Dt 32.43
ta'pîiya. Moropai Paapa maimu e'menukasa'ya taasa':
Paapaya inserîyamî' yaipontî
tîpoitîrîtonon pe to' wîtîto'pe, to' ii'to'pe kai'ma.
Imaimu pe inkamoro wanî.
A'situnya ya'se'ma imaimu pe warantî
moropai apo' awittasa' imaimu pe warantî,
Paapa maimu yawîron pe to' wanî. Sl 104.4
taasai'ya man. Tîîse tînmu pî' taasai'ya, imaimu e'menukasa'ya:
Amîrî wanî Paapa pe pu'kuru.
Tamî'nawîronkon esa' pe aako'mamî
ipatîkarî tîwe'tî'kasen pe pra.
Mîrîrî yai tamî'nawîronkon ko'mannîpîya yairî.
Morî ku'nen pe awe'to'pe awe'kupî'pî.
Moropai imakui'pî,
Paapa maimu yawîrî tîwe'sen pepîn piapai
aatarima'pî,
ayewanma pe ikupî'pîya.
Mîrîrî kupî'pîya ye'nen, Paapa,
ayepotorîya amîrî menka'pî
tamî'nawîronkon esa' pe awanîpa.
Ipîkku pe pu'kuru
inkamoro ayonpayamî' yentai
akupî'pîiya taatausinpai. Sl 45.6,7
Mîrîrî warantî Paapaya ta'pî tînmu pî'. 10 Moropai inî'rî mîîkîrî pî' ta'pîiya:
Yepotorî Wannî, tamî'nawîron
konekatîpon amîrî.
Esippia'tî yai, pata moropai ka'
koneka'pîya ayenya ke pu'kuru.
11 Mîrîrî ankoneka'pî tamî'nawîron
esonomî kupî sîrîrî
tîîse amîrî ko'mamî ipatîkarî.
Tamî'nawîrî teesera'masen ena ipoi'pî pe
pon ena manni' warantî.
12 Mîrîrî yanmako'maya kupî sîrîrî,
mîrîrî mo'kapa moropai inyakanmapa pon miakanma warantî.
Tîîse amîrî ko'mamî ipatîkarî,
î' pensa ipoi'pî pe eena pepîn Sl 102.25-27
ta'pîiya. 13 Moropai Paapaya taasa' pra man inserîyamî' pî':
Ereutakî umeruntîri winîkîi
ayeyatonon kupîuya pîkîrî ama're Sl 110.1
taasai'ya pra man inserîyamî' pî' tîîse tînmu pî' neken ta'pîiya. 14 Mîrîrî ye'nen anî'kan pe inkamoro inserîyamî' wanî? Inkamoro inserîyamî' wanî tamî'nawîrî, pemonkon esa' warantî pra tîîse yekaton pe. Paapa poitîrîtonon pe to' wanî. Moropai inkamoro wanî yarimasa'kon pe. Paapa nîpîika'tîkon, ipemonkonoyamî' pîika'tîi yarimasa'kon pe to' wanî. ˻Tîîse inkamoro yentai Paapa munmu wanî.˼