12
Paapa Uyunkon Mîîkîrî
Mîrîrî ye'nen uurî'nîkonya inkamoro mararonkon pepîn nîkupî'pî yekare eta'pî. Mîrîrî warantî uurî'nîkonya iku'to'pe ekareme'nen pe awanî. Mîrîrî ye'nen tî tamî'nawîrî innape ikupî manenpanen rumakapai'nîkon man. Moropai imakui'pî unkupîkon kupî e'pai pra man atare'mon namai. Inî' ipî' enpenatanpai pra man. Tîîse meruntî ke e'nîpai'nîkon man manni'kan teeka'tunsenon eka'tumî warantî. To'sarî uye'marîkon ta ko'mannîpai'nîkon yairî ma're teenai pra. Innape ikupî pî' ko'mannîpai'nîkon Jesus era'mai'ma. Maasa pra innape Paapa kupî wenai, mîîkîrîya uurî'nîkon pîika'tî'pî. Moropai upîika'tîkon pî' aako'mamî tîîpia erepannî pîkîrî. Mîîkîrî yeseru pî' esenumenkanpai'nîkon. Î' pensa mîîkîrîya pakî'nan pona tîîsa'mantato' yewanmîrîsa' pra man. Tîîse aatausinpa'pî maasa pra î' kai'ma tîîpia itîrîuya ta'pî Paapaya yapisî tîuya kupî ye'nen. Mîrîrî ye'nen î' kai'ma eesenumenka pra awanî'pî kure'nan tîweppe'to' pî', tîîsa'mantato' pî'. Tarîpai mîîkîrî ereutasa' sîrîrî, ipîkku pata'se' ya', Paapa, tamî'nawîronkon esa' pe tîwe'sen, yaponse' po imeruntîri winî. Maasa esenumenkatî î' kai'ma awe'taruma'tî'pî pî'. Î' kai'ma imakui'san kore'ta tîwanî yai tîpî' to' wo'ma'tato' yapîtanîpî'pîiya. Mîrîrî warantî nîrî amîrî'nîkonya yapîtanîpî e'pai awanî, yairî ma're teenai pra, moropai tîrumakai pra.
Epu'tî pî' wai seru' pepîn. Imakui'sanya ataruma'tî'pîto'kon pî' yapîtanîpî pî' aako'mamîkon. Tîîse ipîra amîrî'nîkon tîwîi amînîkon ti'kanse ataruma'tîsa'kon to'ya pra man sîrîrî tîpose. Î' ta'pî Paapaya ku'sa'ya'nîkon aawanmîra'nîkon. Meruntî ke awanîkonpa Paapaya tîmaimu ke ta'pî yairî ma're eenakon namai, tînmukuyamî' pe amîrî'nîkon tîku'se. Ta'pîiya see warantî:
Maasa etakî unmu,
î' pensa Paapaya ataruma'tî wenai
î' kai'ma ayenupaiya etatî.
Ipîinamaya'nîkon pra kenantî.
Moropai î' pensa apî' taiya ya:
—‍Yairî pra nai —‍taiya ya apî',
kîsewankono'mai.
Maasa pra Paapa wanî
tîsa'namanenan yako'menkanen pe,
morî pe to' enato'pe.
Moropai tamî'nawîronkon tînmu pe
tînapisî'san panamaiya,
yairî pra to' yeseru wanî namai Pv 3.11,12
ta'pîiya.
Mîrîrî ye'nen e'taruma'tînto' yapîtanî'tî, Paapaya apanamato'kon eta ye'ka pe. Maasa pra î' kai'ma apî'nîkon Paapa esenyaka'ma tînmukuyamî' pe awanîkon ye'nen. Moro awanî sîrîrî more itun nako'menka'pî pepîn iteseru? Kaane, iteseru yako'menkasai'ya mîrîrî, itun pe tîwanî ye'nen. Mîrîrî warantî tamî'nawîronkon tînmukuyamî' yako'menka Paapaya. Mîrîrî ye'nen yako'menkasa' pe pra awanîkon ya, inmuku pe pu'kuru awanîkon pepîn. Tîîse tiaron munkî pe awanîkon. Uyunkon tarîronya uurî'nîkon yako'menka'pî. Moropai mîîkîrî nama'pî. Mîrîrî yentai Paapa nama'nîkon e'pai man, manni' uyunkon ka' pon uyako'menkanenkon. Mîrîrî warantî ikupîya'nîkon ya, moriya iipia ko'mannîto' pu'kuru eporî. 10 Uyunkon tarîronya uurî'nîkon yako'menkapîtî'pî more pe e'nî'nîkon tanne teesenumenkato' yawîrî. Morî pe uyeserukon yu'se tîwanî ye'nen yako'menkapîtî'pî to'ya epu'tî tîuya'nîkon pîkîrî. Tîîse Paapaya uurî'nîkon yako'menkato' wanî tîwîrî yairon pe. Morî pe tarakkîrî ko'mannîto'pe, tîwarantî ukupîiya'nîkon. 11 Î' pensa uurî'nîkon yako'menkanenya ya, uyako'menkato'kon wanî uurî'nîkon yewankono'manen pe. Yai pra yairî ma're enan, atausinpanto' ton pra. Tîîse maasa panpî' uurî'nîkon yako'menkasa'kon yeseru ena morî pe. Moropai tîwanmîra e'nîto' esera'ma, maasa pra Paapaya uyako'menkasa'kon wenai.
Panamanto'
12 Mîrîrî ye'nen tauya amîrî'nîkon wanî itenya ike'nepamî'san warantî ayenyakon pîmî'sa'katî taatausinpai. Moropai e'mî'sa'katî apîtatî ike'ne tîwe'sen warantî pra. Tîîse meruntî ke enatî ayewankon ya'.
13 To'sarî aye'marîkon konekaya'nîkon warantî ayeserukon konekatî morî pe yawîrî aako'mamîkonpa yairî ma're teenai pra. Pv 4.26
Aako'mamîkon yai ayeserukon era'manenan a'tu'mînan esenomî namai, tîîse morî pe taatausinpai to' ko'manto'pe.
14 Tîîwanmîra awanîkon yuwatî tamî'nawîronkon pokonpe. Moropai morî pe pu'kuru, itu'se Paapa e'to' yawîrî aako'mamîkon yuwatî. Maasa pra mîrîrî ku'sa' anî'ya pra awanî ya, Uyepotorîkon era'maiya pepîn tiwin kin. 15 Aka tîwarî e'tî, anî'ya tîîpîika'tîto' Paapaya yewanmîrî namai, iipiapai aatarimakî namai. Aka mîîkîrî ke'nen manni' mî'nî ye' aro'tasa' manni' warantî maasa pra mîrîrî mî'nî ye' arentasa' ya morî pe tîwe'sen kore'ta mîrîrîya to' taruma'tî. Mîrîrî warantî pra e'tî teekore'mai pra tiaronkon winîkîi. 16 Moropai tauya aka se' tapairî wîri'sanyamî' yarakkîrî awanî tonpe anî' ke'nen. Moropai wîri'sanyamî' ke'nen se' tapairî warayo'kon yarakkîrî. Moropai Paapa nîtîrî yewanmîrî anî'ya ke'nen. Maasa pra mîrîrî warantî Esaú nurî'tîya ikupî'pî. Tîîpia Paapa nîtîrî'pî yewanmîrî'pîiya. Eesenumenka pra awanî'pî e'mai'non pe tîwanî pî' e'mai'non pia î' tîrî tîuya ta'pî Paapaya pî'. Maasa pra tiwinan prato awentamo'kanto' miakanma'pîiya mîrîrî ke takon Jacó nurî'tî pia. 17 Mîrîrî tîpo î' kupî'pîiya epu'nenan amîrî'nîkon. Mîrîrî entamo'kanto' miakanma'pî tîuya mana'poka yu'se awanî'pî. Mîrîrî esatî'pîiya tun nurî'tî pî': “Inî'rî morî pe uuko'manto'pe ka'kî Paapa pî'”, ta'pîiya tun pî'. Tîîse yewanmîrî tîpo, î' kai'ma inna'pokaiya eserîke pra awanî'pî. Teuren tu'ke iteserukon yuwa'pîiya tîkauware esatî'pîiya. Tîîse yapisîiya pîn.
18 Î' pensa amîrî'nîkon erepansa' pra man Paapa pia manni'kan penaronkon Judeuyamî' erepamî'pî warantî. Aminke pra inkamoro erepamî'pî mîrîrî wî' pia. Tîîse mîrîrî yai eranne' pe to' wanî'pî. Mîrîrî apo' era'ma'pî to'ya moropai katupuru îrikkutun wanî'pî nari' pe. Moropai miarî ewaron pe awanî'pî mararî pra a'situn wanî'pî. 19 Mîrîrîya eta'pî to'ya trombeta e'nato'. Mîrîrî kore'ta teeseurîmasen mai eta'pî to'ya. Mîrîrî eta tîuya'nîkon pe ta'pî to'ya eranne' pe tîwanîkon wenai inî'rî eeseurîma namai. 20 Maasa pra yapîtanîpî to'ya eserîke pra to' wanî'pî î' kai'ma eeseurîmato'.
Ta'pî Paapaya tiwin kin anî'ya manni' wî' yapî namai
maasa pra wî' yapîsa' anî'ya ya,
iwî e'pai awanî tîpa'tîpî'se tî' ke,
pemonkonyamî' neken pepîn tîîse to' yekînnon nîrî ta'pîiya. Êx 19.12,13
21 Mîrîrî to' nera'ma'pî wanî'pî nari' pe. Mîrîrî pî' ta'pî Moisés nurî'tîya:
—‍Mararî pra e'kîkî'ma sîrîrî eranne' pe wanî pî' Dt 9.19
—‍ta'pîiya.
22 Tîîse mîrîrî ye'ka pata amîrî'nîkon ii'sa' pra man. Tîîse aaipî'pîkon morî pu'kuru Paapa pata ya' tiaron wî' itese' Sião pona pena awe'kupî'pî warantî pra. Tîîse morî Paapa cidaderî pona, amenan Jerusalém ka' pon pia aaipî'pîkon manni'kan mararonkon pepîn iku'ne'tî yentainokon inserîyamî' kore'ta. 23 Amîrî'nîkon iipî'pî manni'kan e'mai'nokon Paapa munkîyamî' epere'sa' kore'ta taatausinpai pu'kuru manni'kan itese' e'menuka'san ka' po. Aaipî'pîkon Paapa pia manni' Paapa ipîkku tamî'nawîronkon yenunnen. Moropai o'non pata Paapa nîkupî'san yairî ipemonkonoyamî' yekaton ko'mamî morî pe awe'to' yawîrî. Mîrîrî pata pona aaipî'pîkon. 24 Amîrî'nîkon iipî'pî Jesus pia manni' amîrî'nîkon yarakkîrî moropai Paapa arappana' tîwe'sen. Manni' Jesus nîkupî'pî amenan pe eseponîto'pe Paapa yarakkîrî. Moropai manni' tîmînî ke uurî'nîkon kuyu kuyu ma'tîpon pia aaipî'pîkon. Manni' imînî wanî morî pe manni' Abel nurî'tî mînî ti'kamo'pî yentai. Maasa pra Abel mînî rî'pî era'ma tîuya yai Paapaya iwîtîpon taruma'tî'pî. ˻Tîîse Jesus mînî rî'pî era'ma tîuya yai imakui'pî unkupî'pîkon kupîiya tîîwanmîra.˼
25 Mîrîrî ye'nen aka moropai anetapai pra ke'tî teeseurîmasen eseurîmato'. Maasa pra manni'kan anetapai pra esi'san wî' poi teeseurîmasenya taasa' tanne, inkamoro e'pîika'tî pîn tîîse to' e'tî'ka'pî. Mîrîrî ye'nen uurî'nîkon kanan, yewanmîrîsa' ya ka' pon eseurîmato' o'non ye'ka pe e'pîika'tîn e'painon? E'pîika'tîn pepîn. 26 Manni' yai wî' pia to' wanî yai mîîkîrî teeseurîmasen maimuya non eserentîkî'ma emapu'tî'pî. Tîîse tarîpai ta'pîiya:
—‍Inî'rî tiwinkano'pî pe eeserentîkî'ma emapu'tîuya kupî sîrîrî tîîse non neken pepîn tîîse ka' nîrî Ag 2.6
—‍ta'pîiya. 27 Sîrîrî wanî Paapa maimu pe inî'rî eeseurîma'pî tamî'nawîron inkoneka'pî eserentîkî'ma yai aataretî'ka kupî sîrîrî. Tîîse mîrîrî kore'ta ipatîkarî tîîko'mansen ko'mamî kupî sîrîrî aataretî'ka pepîn.
28 Mîrîrî ye'nen —‍Morî pe man, Paapa, anna pata'se' ton tîrî pî' nai anna pia —‍taa pî' ko'mannîpai'nîkon. Maasa pra uyesa'kon taataretî'kasen pepîn yapi'sa' ye'nen, ipatîkarî ko'mannî yarakkîrî. —‍Morî pe man, Paapa —‍taa pî' ko'mannî wenai, yapurîpai'nîkon man. Î' kai'ma tîwakîri pe epu'to'pe Paapaya inamai'ma yapurîpai'nîkon man.
29 Maasa pra Paapa wanî nari' pe,
manni' apo' warantî.
Manni'kan innape tapurînenan pepîn po'tîiya. Dt 4.24
˻Mîrîrî ye'nen inamai'ma Paapa yapurîpai'nîkon man.˼