2
Se' Kaisarî Morî Pe Tiaronkon Yapi'pai'nîkon
Uyonpayamî', tamî'nawîronkon pemonkonyamî' yapi'tî morî pe e'sentai pra. Maasa pra amîrî'nîkonya Uyepotorîkon Jesus Cristo kupî innape. Mîîkîrî Jesus morî pu'kuru, tamî'nawîronkon yentainon. Mîîkîrî wenai morî pe tiaronkon yapi'tî. A'kî, eepere'sa'kon kore'ta ipîkku warayo' ewomî morî pe teepontîi moropai epe'ke ouro itenya yeperu pokon. Moropai ite'ma'pî pî' tiaron warayo' ewomî ipoi'pî tîpon ya' teepontîi. Moropai mîîkîrî morî pe epontî'pî pî' taaya'nîkon: —‍Seeni' pata ereutakî morî ya' —‍taaya'nîkon moropai itaponse' ton yenpoya'nîkon. Tîîse ipoi'pî sa'ne ipon pî' taaya'nîkon: —‍Satippe e'kî, mîrîrî ye'ka pe pra non pona ereutakî uyaponse' pia —‍taaya'nîkon. Mîrîrî warantî taaya'nîkon ya, se' kaisarî to' kupîya'nîkon pepîn. E'sentai to' kupîya'nîkon. Pemonkonyamî' aako'menkanen pe awe'ku'sa'kon imakui'pî pe. Amîrî'nîkon imakui'pî pe teesenumenkasanon.
Etatî uyonpayamî', inkamoro î' ton pînon tîwe'taruma'tîsanon menka'pî Paapaya tîmîrî pe. Mîrîrî ye'kakon menka'pîiya kure'ne innape tîku'to'pe to'ya. To' menka'pîiya tîpata ponaron pe to' e'to'pe. Mîrîrî epu'tî pî' naatîi maasa pra pena ta'pîiya: —‍Uyapurînenan pia upata tîrîuya, ipatîkarî to' ko'manto'pe uupia —‍ta'pîiya. Tîîse amîrî'nîkonya inkamoro tîwe'taruma'tîsanon yewankono'ma. To' yeppe'nîpîya'nîkon. Tîîse anî'kanya kin ataruma'tîkon, moropai ayarîkon surarayamî' esa' pia? Ipîkkukon, temanne kenankonya ataruma'tîkon. Î' ton pînonya aataruma'tîkon pepîn. Moropai Jesus morî winîkîi to' eseurîma imakui'pî pe. Mîîkîrî aponaronkon Jesus pî' to' eseurîma îri pe.
Tîîse Paapa nekaremekî'pî yawîrî, morî pe tamî'nawîronkon yapisîya'nîkon ya se' kaisarî, morî pe awanîkon. Maasa pra Paapa maimu e'menukasa'ya taa:
—‍Tiaronkon sa'namatî aawarîrî'nîkon awe'sa'namakon manni' warantî Lv 19.18
—‍ta'pîiya. Tîîse morî ipîkku pe tîwe'sen wanî rî'pî pî' tiaron yentai ikupîya'nîkon ya, imakui'pî kupîya'nîkon mîrîrî. Unkupîkon ton, Paapa nekaremekî'pî pureme'nenan amîrî'nîkon tarîpai. 10 Maasa pra anî' wanî ya, tamî'nawîron Paapa nekaremekî'pî yawîrî, tîîse tiwin inekaremekî'pî yonpa pureme'sai'ya ya, inekaremekî'pî pureme'sai'ya mîrîrî. 11 Maasa pra Paapa nekaremekî'pî:
—‍Tiaron no'pî, tiaron niyo yarakkîrî kîsi Êx 20.14; Dt 5.18
—‍ta'pîiya. Moropai inî'rî mîîkîrî rîya ta'pî:
—‍Tiaron kî'wîi. Êx 20.13; Dt 5.17
Mîrîrî ye'nen tiaron no'pî yarakkîrî pra tîîse tiaron wîî anî'ya ya, mîrîrî wenai Paapa nekaremekî'pî pureme'sai'ya mîrîrî.
12 Moropai tiwinano'pî wei yai, uurî'nîkon ekaranmapo Cristoya: —‍Î' ton pe see umaimu yawîrî pra aako'mamî'pîkon? —‍taiya upî'nîkon. Mîrîrî namai ako'mantî Cristo maimu yawîrî. Moropai morî pe eseurîmatî itu'se Cristo e'to' yawîrî. Maasa pra Cristo maimu imakui'pî yentai e'nî emapu'tînen. 13 Maasa pra o'noko'pî pe tiaronkon era'masa' pra e'nî ya, uurî'nîkon nîrî era'ma Paapaya pepîn tî'noko'pî pe. Tîîse o'noko'pî pe uyonpakon era'masa' ya, mîrîrî wenai e'taruma'tînto' yuwa'ka'nîkon.
Inna Taatîponkon
14 Uyonpayamî', î' pe pra rî awanî pemonkonya taa: —‍Uurî inna taawon —‍taiya morî kupîi'ma pra. Morî iteseru ton pra si'ma mîrîrî inna taatoi'ya ya neken awe'pîika'tî pepîn. 15-16 See warantî awanî. Ayonpa warayo', wîri' wanî ya ipon ton pra, itekkari ton pra, moropai ipî' taaya'nîkon: —‍Morî pe ako'mankî. Tîîwanmîra e'kî. Emi'ne pra ako'mankî. Komi' pe pra ako'mankî. Mîrîrî taaya'nîkon tanne, itu'se mîîkîrî e'to' tîîsa'ya'nîkon pra awanîkon ya, mîîkîrî pîika'tîya'nîkon pepîn. 17 Mîrîrî warantî inna taatîponya anî' pîika'tî pepîn. Inna taiya se' tapairî Paapa pemonkono pe pra si'ma. Mîrîrî warantî inna taato' neken wanî isa'manta'pî warantî.
18 Yai pra anî'ya taa: —‍Inna taatîpon mîîkîrî, tîîse tiaron pî' taiya: —‍Morî teseru kenan mîîkîrî —‍taiya. Mîrîrî pî' tauya apî'nîkon. O'non ye'ka pe epu'to'peuya innape iku'nen pe awanî iteseru morî pe pra si'ma? Epu'tîuya eserîke pra. Tîîse aronne epu'tîuya innape ikupîiya morî iteseru wenai. 19 Innape tiwin Paapa wanî ku'nen amîrî? Morî pe man. Tîîse o'ma'kon, Makui poitîrîtonon nîrî innape Paapa ku'nenan. Moropai mararî pra to' esi'nîpî ipî'.
20 Inna taawon neken morî kupîi'ma pra e'pîika'tî pepîn. Pakko amîrî. Inna taato' neken wanî î' pe pra rî. Mîrîrî epu'tîya pra nan? 21 Î' wenai Paapaya Abraão nurî'tî utamokon era'ma'pî yairon pe? Mîîkîrî Abraãoya tînmu, Isaque, tîrî'pî Paapa pia tînpo'tî pata'se' pona. Mîrîrî kupî'pîiya Paapa maimu yawîrî, innape ikupî tîuya ye'nen. Mîrîrî kupîiya wenai, morî pe, yairon pe era'ma'pî Paapaya. 22 Innape imaimu kupî'pî Abraãoya epu'tî pî' naatîi inkupî'pî wenai. Moropai inkupî'pî wenai yairî innape tîku'toi'ya epu'tî'pî Paapaya. 23 Mîrîrî warantî eesera'ma pena î' ta'pî Paapa kaaretarîya yawîrî. Ta'pîiya:
—‍Innape Paapa kupî'pî Abraãoya.
Mîrîrî ye'nen yairon pe era'ma'pî Paapaya Gn 15.6
—‍ta'pîiya. Taato' mîrîrî Paapa kaaretarî. Moropai tîwanîyakon pe Abraão esatî'pîiya. 24 Mîrîrî ye'nen pemonkon era'ma Paapaya yairon pe, tîmaimu yawîrî aako'mamî wenai. Tîîse inna taawon morî kupîi'ma pra, mîîkîrî era'maiya pepîn yairon pe.
25 Mîrîrî warantî Raabe nurî'tî e'pîika'tîsa' wanî'pî. Pena mîîkîrî Raabe wanî'pî eseporo rî tîwe'sen wîri'. Tîîse Paapa pemonkonoyamî' pata era'manenan yapisî'pîiya tewî' ta morî pe. To' pîika'tî'pîiya tiaron e'ma ta pî' to' wîtîto'pe ta'pîiya. Mîrîrî ku'sai'ya wenai Raabe era'ma'pî Paapaya yairon pe. 26 Isa'manta'pî wanî itekaton ton pra. Mîrîrî warantî awanî inna taatîpon Paapa maimu yawîrî pra si'ma. Tîwe'pîika'tîto' eporîiya pepîn.