5
Ipîkkukon
Moropai eseurîma sîrîrî ipîkkukon pî'. Eseurîma etapai'nîkon. Awe'taruma'tîkon kupî sîrîrî. Mîrîrî ye'nen akaruntî, entaimepî'tî teesewankono'mai. Maasa pra ayemannekon e'tî'ka pe man. Aponkon yaku o'ma'konya pe man. Ayemannekon ouro pe, prata pe tîwe'sen karawa pe man. Mîrîrî ayemannekon karawasa' era'maya'nîkon ya, awe'tî'kakon kupî epu'tîya'nîkon. Akaraukon kupî sîrîrî tîwe'taruma'tîi. Ayemannekon e'tî'ka kupî sîrîrî moropai amîrî'nîkon nîrî e'tî'ka kupî sîrîrî. Tu'ke ayemannekon konekaya'nîkon, Cristo ii'to' weiyu aminke pra tîîse. A'kî, apoitîrîtonon teesenyaka'masanon anmîrikon pî' ye'maya'nîkon pra awanîkon, inkamoro yenku'tîi'ma. To' karau eta'pî Paapaya. Mîîkîrî Uyepotorîkon meruntî tamî'nawîronkon yentainon. Amîrî'nîkon ko'manpîtî'pî tarî sîrîrî non po tu'ke ayemannekon pî', aya're'kon pî' taatausinpai. Î' itu'se awe'to'kon eporî'pîya'nîkon. Aakaiwantanî'sa'kon Paapaya awîkon kupî tanne. Moropai morîkon pemonkonyamî' wîî me'po'pîya'nîkon, awinîkîi'nîkon î' ku'sa' to'ya pra tîîse. Inkamoroya î' kupî eserîke pra awanî'pî maasa pra to' yentai awanîkon.
Uyepotorîkon Ii'to' Nîmîkî Pî' Ko'mannî
Mîrîrî ye'nen, uyonpayamî', e'taruma'tînto' pî' teesewankono'mai pra e'tî. Moropai Cristo iipî nîmî'tî teesemi'tapai pra, mîî esa'ya tînpîmî'pî yeperu nîmîkî warantî. Inîmîkî pî' aako'mamî kono' renato'pe, moropai inî'rî inîmîkîiya tînpîmî'pî epetato'pe. Mîrîrî warantî teesemi'tapai pra e'tî. Ayewankon meruntîtannî'tî. Maasa pra Uyepotorîkon iipî kupî sîrîrî.
Uyonpayamî', tîwo'ma'tai pra e'tî. Maasa pra imakui'pî pe eeseurîmakon ya, ayonpa winîkîi ataruma'tîkon Paapaya. Aka, mîîkîrî ayesa'kon moro man mana'ta po. Aaipî kupî sîrîrî.
10 Uyonpayamî', penaronkon tîmaimu ekareme'nen pe Paapa nîmenka'san pî' esenumenkanpai'nîkon. Kure'ne to' e'taruma'tî'pî Paapa maimu ekaremekî tîuya'nîkon wenai. Mîîwîni tîîse mîrîrî pî' to' ko'mamî'pî tîwî tîku'se pra. 11 A'kî, tamî'nawîronkon anî'kan meruntî ke tîîko'mansenon, taatausinpasanon. Mîrîrî epu'tî pî' naatîi. Enpenatanpai'nîkon Jó nurî'tî yekare pî'. Tîwe'taruma'tîi'ma innape Paapa kupî pî' aako'mamî'pî tîwî tîku'se pra. Mîrîrî tîpo tî'noko'pî pe era'ma'pî Paapaya, moropai morî tîrî'pîiya Jó pia. Maasa pra Paapa wanî morî pe, pemonkonyamî' sa'namanen pe.
12 Uyonpayamî', tamî'nawîrî ayeurîma'pîuya'nîkon yentai ekaremekîuya sîrîrî. ˻Paapa pemonkono pe awanîkon ye'nen yairî teeseurîmasanon amîrî'nîkon.˼ Mîrîrî ye'nen inna taapai awanîkon ya, inna neken ka'tî. Moropai kaane taapai awanîkon ya, kaane neken ka'tî. Inî' panpî', —‍Useruku pepîn, useruku pepîn —‍kai'ma kîkatî. Innape eeseurîmakon epu'tî tiaronkonya yu'se awanîkon ya, inna, kaane, neken ka'tî, juro tîkai pra. Mîrîrî warantî eseurîmatî Paapaya ataruma'tîkon namai.
Epîrematî
13 Anî' tîwe'taruma'tîsen moro nai akore'ta'nîkon? Paapa yarakkîrî eeseurîma e'pai man. Anî' taatausinpasen moro nai akore'ta'nîkon? Paapa yapurîiya e'pai man teeserenka pe. 14 Anî' pri'yawon pepîn moro nai akore'ta'nîkon? Soosi esanon yannoiya e'pai man. Inkamoro epîrema ipona e'pai man moropai ikarapaima to'ya kara' ke. Mîrîrî warantî ikupî to'ya Uyepotorîkon ese' yai, mîîkîrî Uyepotorîkonya yepi'tîto'pe. 15 Mîrîrî warantî to' epîrema innape Paapa kupîi'ma moropai mîîkîrî pri'yawon pepîn esepi'tî eserîke awanî. Mîîkîrî yepi'tî Uyepotorîkonya. Moropai imakui'pî ku'sai'ya ya, tîîwanmîra ikupî Paapaya. 16 Mîrîrî ye'nen imakui'pî ankupî'pîkon ekareme'tî ayonpakon pî'. Moropai epîrematî ayonpakon pona eesepi'tîkonpa. Maasa pra morî ku'nen epîrema ya, imaimu yawîrî ikupî Paapaya.
17 Mîrîrî warantî Elias nurî'tî wanî'pî pena. Uurî'nîkon warantî awanî'pî pemonkon pe. Moropai mîîkîrî epîrema'pî kono' rena namai. Kure'ne eepîrema'pî. Moropai kono' rena pra awanî'pî eseurîwî'ne kono' arakkita pairî kaisarî. 18 Mîrîrî tîpo eepîrema'pî inî'rî kono' ii'to'pe. Moropai kono' yarima'pî Paapaya. Moropai inî'rî yei ena'pî teperu ke tamî'nawîrî.
19-20 Uyonpayamî', anî' amîrî'nîkon kore'tawon atarima ya Paapa piapai, moropai inî'rî awenna'po emapu'tî tiaronya ya, mîîkîrî imakui'pî ku'nen pîika'tî mîîkîrîya aasa'manta namai. Moropai imakui'pî inkupî'pî mo'ka Paapaya. Mîrîrî pî' enpenatanpai'nîkon.