JESUS CRISTO YEKARE
MATEUS NÎMENUKA'PÎ
Sîrîrî kaareta ese' wanî Mateus pe maasa pra mîîkîrî Mateusya imenuka'pî. Mîîkîrî Mateus wanî'pî Jesus nenupa'pî pe. Mîîkîrî asarî'pî Jesus yarakkîrî moropai imaimu eta'pîiya. Moropai mîîkîrîya Jesus Yekare menuka'pî.
Sîrîrî kaareta wanî e'mai'non pia'pî, manni' amenan Paapa kaaretarî pî', maasa pra moro awanî, asakî'ne Paapa kaaretarî, penaro' moropai amenan. Moropai sîrîrî kaareta wanî, e'mai'non pia'pî amenan Paapa kaaretarî po. Mîîkîrî Mateus pî' teeseurîmasen tiaron kaaretarî ya', itese' wanî Levi pe, maasa pra asakî'ne itese' wanî.
Sîrîrî kaareta menuka'pîiya 75 kono' Jesus Cristo esenpo'pî tîpo. Erenka ya, epu'tî Judeuyamî' ton pe imenuka'pîiya. Jesus Cristo wanî Judeuyamî' esa' pe, rei pe manni' yarima tîuya Paapaya taasa' epu'to'pe to'ya imenuka'pîiya. Tu'ke ite'ka sîrîrî kaareta ya' penaronkon Paapa maimu ekareme'nenan nurî'san nîmenuka'pî pî' eeseurîma era'maya'nîkon. Moropai î' kai'ma Jesus Cristo iipî'pî rei pe, inkamoroya ekareme'sa' yawîrî.
Moropai Judeuyamî' pî' Mateus eseurîma'pî Jesus Cristo iipî'pî inkamoro pîika'tînen pe neken pra tîîse tamî'nawîronkon pemonkonyamî' ton pe aaipî'pî. Moropai amenan pe tîpemonkonoyamî', Judeuyamî', Judeuyamî' pepîn ko'mannî'nen pe aaipî'pî. Î' kai'ma inkamoro ko'mannîpîiya ekaremekîiya. Moropai î' kai'ma tînenupa'san yarima'pî Jesusya tamî'nawîrî pata pona tekare ekareme'se ekaremekîiya. Tamî'nawîrî mîrîrî pî' teeseurîmasen mîrîrî, Mateus kaaretarî.
1
Jesus Cristo Tamorî'san
(Lc 3.23-38)
Sîrîrî wanî penaronkon Jesus Cristo rawîronkon pî' teeseurîmasen pe. Jesus Cristo wanî Abraão nurî'tî pa'rî pe moropai Davi nurî'tî pa'rî pe ekareme'nen pe awanî.
Pena Abraão wanî'pî.
Mîîkîrî wanî'pî Isaque yun pe.
Moropai Isaque wanî'pî Jacó yun pe.
Moropai Jacó wanî'pî Judá yun pe moropai itonpayamî' yun pe.
Moropai Judá wanî'pî monoi' pe esenpo'san yun pe, to' ese' wanî'pî Perez moropai Zerá. Inkamoro yankon wanî'pî itese' Tamar.
Moropai Perez wanî'pî Esrom yun pe.
Moropai Esrom wanî'pî Arão yun pe.
Moropai Arão wanî'pî Aminadabe yun pe.
Moropai Aminadabe wanî'pî Naassom yun pe.
Moropai Naassom wanî'pî Salmom yun pe.
Moropai Salmom wanî'pî Boaz yun pe. Mîîkîrî yan wanî'pî Raabe.
Moropai Boaz wanî'pî Obede yun pe. Mîîkîrî yan wanî'pî itese' Rute.
Moropai Obede wanî'pî Jessé yun pe.
Moropai Jessé wanî'pî Davi yun pe, pata esa' pe tîwe'sen.
Moropai Davi wanî'pî Salomão yun pe. Mîîkîrî yan wanî'pî Urias no'pî rî'pî pe.
Moropai Salomão wanî'pî Roboão yun pe.
Moropai Roboão wanî'pî Abias yun pe.
Moropai Abias wanî'pî Asa yun pe.
Moropai Asa wanî'pî Josafá yun pe.
Moropai Josafá wanî'pî Jorão yun pe.
Moropai Jorão wanî'pî Uzias yun pe.
Moropai Uzia wanî'pî Jotão yun pe.
Moropai Jotão wanî'pî Acaz yun pe.
Moropai Acaz wanî'pî Ezequias yun pe.
10 Moropai Ezequias wanî'pî Manassés yun pe.
Moropai Manassés wanî'pî Amom yun pe.
Moropai Amom wanî'pî Josias yun pe.
11 Moropai Josias wanî'pî Jeconias yun pe moropai itonpayamî' yun pe. Mîrîrî yai Babilônia pata pona Israelponkon yaapîtî'pî Babilônia ponkonya tîpoitîrîkon pe to' e'to'pe itarumai'pî pe.
12 Babilônia pona to' yarî'pî to'ya tanne Jeconias wanî'pî. Mîîkîrî Jeconias wanî'pî Salatiel yun pe.
Moropai Salatiel wanî'pî Zorobabel yun pe.
13 Moropai Zorobabel wanî'pî Abiúde yun pe.
Moropai Abiúde wanî'pî Eliaquim yun pe.
Moropai Eliaquim wanî'pî Azor yun pe.
14 Moropai Azor wanî'pî Sadoque yun pe.
Moropai Sadoque wanî'pî Aquim yun pe.
Moropai Aquim wanî'pî Eliúde yun pe.
15 Moropai Eliúde wanî'pî Eleazar yun pe.
Moropai Eleazar wanî'pî Matã yun pe.
Moropai Matã wanî'pî Jacó yun pe.
16 Moropai Jacó wanî'pî José yun pe. Mîîkîrî José wanî'pî Jesus Cristo yan Maria niyo pe. Mîîkîrî Jesus wanî Paapa nîmenka'pî pe, Cristo pe tesa'sen pe.
17 Sîrîrî warantî Abraão nurî'tî payanî'san wanî'pî. Inkamoro wanî'pî asakîrîrî pu' pona tîîmo'tai (14) kaisarî. Moropai Davi nurî'tî payanî'san wanî'pî Babilônia pata pona Israelyamî' yarî to'ya pîkîrî to' wanî'pî asakîrîrî pu' pona tîîmo'tai (14) kaisarî nîrî. Moropai mîrîrî tîpo Cristo esenpoto' weiyu pîkîrî asakîrîrî pu' pona tîîmo'tai (14) kaisarî nîrî to' wanî'pî.
Jesus Cristo Esenpo'pî
(Lc 2.1-7)
18 Jesus Cristo esenpoto' wanî'pî sîrîrî warantî. Maria tîîse maasa tîniyotapa tînyo ton José yarakkîrî. Tîîse irawîrî more yan pe eenasa' wanî'pî Morî Yekaton Wannî winîpai. 19 Mîîkîrî José yarakkîrî Maria e'to' warayo' wanî'pî Paapa maimu yawîrî tîîko'mansen pe. Mîrîrî ye'nen yarakkîrî tîwanî namai José esenumenka'pî teesepanto'kon yaretî'ka pî', tîîse anî'ya epu'tî pra yu'se awanî'pî. Maasa pra tewasirî Maria winîkîi imakui'pî pe anî' eseurîma namai. 20 Mîrîrî pî' José esenumenka ko'mannîpî tanne Uyepotorîkon narima'pî inserî esenpo'pî José pia iwe'ne'. Moropai ta'pîiya ipî': —‍José, Davi nurî'tî paarî'pî, eranne' pe pra e'kî. Ano'pî pe Maria yapi'kî. Maasa pra mîîkîrî more yan pe Maria wanî manni', mîîkîrî man Morî Yekaton Wannî winîpainon pe. 21 Moropai mîîkîrîya more warayo' yenpo pe man. Moropai mîîkîrî ese'tîya pe nai Jesus pe itese'. Maasa pra mîîkîrîya tîpemonkonoyamî' pîika'tî pe man, to' nîkupî'pî imakui'pî winîpai —‍ta'pîiya ipî'.
22 Tamî'nawîrî mîrîrî e'kupî'pî maasa pra awe'kupî kupî sîrîrî ta'pî Uyepotorîkonya tîmaimu ekareme'nen profeta nurî'tî pî'. 23 Ta'pîiya see warantî:
Aurîno'pî, warayo' yarakkîrî si'pî pepîn ena pe man more yan pe.
Moropai tînre ton yenpoiya warayo' pe.
Mîîkîrî ese'tî to'ya pe man Emanuel kai'ma Is 7.14
ta'pîiya. Uurî'nîkon yarakkîrî Paapa wanî taato' mîrîrî Emanuel.
24 Moropai José paka'pî tîwetun ye'ka pe. Moropai î' kai'ma ta'pî Uyepotorîkon narima'pî inserîya yawîrî ikupî'pîiya. Moropai Maria yarî'pîiya tewî' ta tîno'pî pe. 25 Tîîse yarakkîrî awanî pra José wanî'pî. Tînre yenpoiya tîpose aako'mamî'pî yarakkîrî tîwe'se pra. Moropai Joséya mîîkîrî inre ese'tî'pî Jesus kai'ma.