Tugdow no Sulat ni Pablo diyà to mgo
Taga-Tisalunika
1
Sulat likat kanami no si Pablo aw si Silas aw si Timoteo no diyà iyu no taga-Tisalunika no sinakupan to Diyus no Amoy ta aw ni Jesu-Kristu no Magbobo-ot ta.
Madumahan kow on to kalinaw aw ka-at to Diyus no niglikat to kabo-ot din.
Ko og-ampù koy to Diyus no Amoy, konà noy iyu okgalingawan dì nasì ogpasalamat koy aw wadà noy gayod kalingawi to paghogot to pagtu-u now ki Jesu-Kristu aw dakoo to paglinogonay now aw paglogon now du-on ki Jesus aw lagboy now pig-iman to Magbobo-ot ta no si Jesu-Kristu. Su to iyu no pagtu-u diyà kandin, ingkapatu-u on to paghimu now no madoyow. Iyu no paglinogonay aw du-on ki Jesus, ingkapatu-u gayod to pagpa-omot now. Iyu no pag-iman gayod kandin, ingkapatu-u to natibuus to ginhawa now, agad nalisodan kow.
Mgo su-un ku no nalogonan to Diyus, nama-anan noy to pig-abin kow din su iyan ingkapatu-u su to pagpasabut noy iyu to Madoyow no Tutuwanon to Diyus, konà no kagi no puli niglikat kanami to ingkadaa iyu. Dì to kagi noy no natapikan to kabogbogan to Ispiritu Santu, sikan to lagboy nakadaa iyu no nama-anan now dà gayod. Ton nig-ugpà koy pad diyà iyu, matuwadong to paghimu noy awos kow ogbuligan to Ispiritu Santu. Na iyu, piggoad koy now natodu-on to pagtukhow noy aw si Jesus no Magbobo-ot ta su to pagdawat now on to kagi to Diyus, natuwa-ay now on to kalisodan lagboy. Dì agad natuwa-ay now on to kalisodan, dì namantukhow kow on nasì no natibuus to ginhawa now su pigbuligan kow to Ispiritu Santu.
Kaling man iyu to nahimu on no goadonon to tibò to mgo sakup ni Jesus no mgo taga-Masiduniya no prubinsiya aw mgo taga-Akaya no prubinsiya su natibuus to ginhawa now, aw iyu to piglikatan to kagi to Diyus bahin to Magbobo-ot ta. Sikan no kagi aw gayod kan nawnangonon to pagtu-u now, nigtangkap on kunto-on dini to binogdokan to langit. Dì konà no mgo taga-Masiduniya dà aw mgo taga-Akaya dà no namakadinog on, su tibò, nakadinog. Kanami, konà koy ogpakama-an to mgo otow bahin iyu no namandawat kow on to kanami no impang-anad pagka-ugpà noy du-on iyu su agad maka-ando-i koy, kanunoy koy ogkanangonan to pig-oyowan now on to pag-ampù to tahan now no ampu-onon no konà no Diyus. Pig-oyowan now on kun su awos iyan on ampu-an now to Diyus no tùtu-u no ampu-onon no kandin dà to piglikatan to kinabuhì ta. 10 Su pig-iman now on kun to Anak din no oglikat diyà to langit no sikan pig-iman now no si Jesus no Anak to Diyus no pigbuhoy din. Si Jesus gayod to ogpakaluwas to langot to Diyus dini ita.