Tugdow no Sulat ni Pablo diyà ki
Timoteo
1
Sulat likat kanak no si Pablo no tumutubus ni Jesu-Kristu. Diyus ta no Maglilipwasay ta to nigtubuy kanak no tumutubus aw gayod si Jesu-Kristu no Imananan ta.
Sulat ku diyà ikow Timoteo no naka-angod to tùtu-u ku no anak su ikow to lagboy ku pig-anad to tinu-uhan ta ki Jesu-Kristu.
Madumahan ka to ka-at aw kalinaw likat to kabo-ot to Diyus no Amoy aw ni Jesu-Kristu no Magbobo-ot ta.
Todu-on ililikaton ad du-on to Ipisu no banwa no og-andiyà to Masiduniya, tahan kud on ikow natugun. Konà nu ogkalingawan sikan tugun ku ikow no ogpakamonang ka ugpà du-on to Ipisu awos nu masapadan to mgo otow no ogpang-anad to bugtì no impang-anad. Og-udlinan nu kandan to ogpalingawan nu kandan sikan su kanunoy dan man og-anadan to mgo listahan to ka-aw-apu-an dan aw mgo tutuwanon no pigtukud no niglikat to atoman to otow. Sikan na-anadan dan on tahan, puli dan gayod insamok du-on to tùtu-u no impang-anad. Dì sikan on no impang-anad dan to nalikatan to pagdugang to pag-atom-atom to otow aw wadad on abutanan. Sikan no impang-anad dan, konà no igpapang-anad ita to Diyus bahin to pagtu-u to Diyus. Dì iyan igtugun ta to mgo tumutu-u diyà to Ipisu su awos oghogot kandan to paglinogonay dan. Konà ki pad ogkalitos to paglinogonay ta ko moydu-on pad nakaba-ot no mado-ot dini to ginhawa ta aw ko moydu-on ogkasukoniban ta no saà aw ko konà no tùtu-u to pagtu-u ta. Su moydu-on og-a-asuy-asuy to wadà puus su nasuwayan dan on man sikan matul-id no impang-anad. Puli dan naliyagan nasì to ogpang-anad podon kandan to kasugu-an no imbilin ni Moises. Dì wadà dan man sikan kadaagi to kalitukan to ing-anad dan podon lagboy to duma no mgo otow. Agad to tu-un dan no kagi, wadà dan gayod kasabuti to kalitukan.
Na to kasugu-an no imbilin ni Moises, nama-anan tad on to madoyow sikan su imbogoy on awos ki bali mama-an dow nokoy to madoyow aw mado-ot no pinabayà kan no kasugu-an. Konà ta gayod ogkalingawan so-idi. Kasugu-an ni Moises, konà no igkasapad du-on to matuwadong no mgo otow. Dì pigbogayan din to mgo otow no mado-ot awos ogkasapadan kandan no masupladuhon, aw mgo otow no wadà tu-u to Diyus, aw mgo dakoo to saà, mgo mangkado-ot, aw mgo wadà tahud to Diyus, aw mgo oghimatoy to amoy dan aw inoy, aw mamumunù no mgo otow, 10 mgo panlibug, aw mgo ogpalibug aw mgo bantut aw mgo dumadakop to udipon, aw mgo gau-on aw mgo ogmatu-ud to gaù, aw agad intawa pad no ogpakalapas to impang-anad no matuwadong 11 no niglikat to Madoyow no Tutuwanon no insalig kanak to Diyus no mabogbog no piglikatan to panalangin tibò.
12 Na, ogpasalamat a lagboy ki Jesu-Kristu no Magbobo-ot ta su kandin to piglikatan to kabogbogan ku no igkatuman to kanak katondanan no imbotang dini kanak su pighimu a din no ogkasaligan sikan no pagkatumutubus ku kandin. 13 Natodu-on agad kanunoy ku napa-inahan to ngadan ni Jesus aw na-ina-ina ku aw napahadatan ku pad to mgo kasakupan din, dì nasì pigka-atan a din dà man su puli a nakahimu sikan no mado-ot su wadà a pad tu-u kandin su wadà ku pad katagahi dow intawa lagboy kandin. 14 Dì pigbuligan a lagboy to Magbobo-ot ta likat to kabo-ot din su pigbogayan a din to pagtu-u aw paglogon to duma no pagpatampu kanak ni Jesu-Kristu.
15 Na, ogkasaligan ta so-idi no inikagi aw tùtu-u no ogdawaton no na-iling to “To ing-andini ni Jesu-Kristu dini so-idi kalibutan su awos dìn malipwasan to mgo makasasaà.” Aw kanak no lagboy on natodu-on no makasasaà. 16 Kaling man agad mado-ot on to nahimu ku, dì pigka-atan a dà nasì su awos makita-an to pagpasinsiya ni Jesu-Kristu su ogpagoadan a to agad intawa no otow, agad dakoo on to saà din no ogkahimù dà ogkabogayan to kinabuhì no konad ogkawadà ko tu-uhan din kandin no si Jesus. 17 Na to Diyus ta no sobu-ukon dà no konà ogkakita-an no wadà kamatayon no nigsakup tibò so-idi kalibutan likat to kalinikatan hantod to katapusanan, masayà kandin aw matahud kandin to wadà katapusanan. Amin.
18 Na ikow Timoteo, no angod to tùtu-u ku no anak su ikow to pig-anad ku lagboy, so-idi to ig-udlin ku ikow agad-agad to nakabunsud no kagi no inlikwad to mgo lagsoban to Diyus no maglilikwaday no napa-atubangan to ikow no katondanan. Ogpangimbubuut ka to pagkasundau nu to Diyus 19 no ogkatingub on to pagtu-u nu aw wadà ogpakahanig no saà nu. Su moydu-on dà otow no puli dan oglingawan to madoyow no domdom 20 angod ki Himeneo aw ki Alejandro, hantod to pig-oyowan dan on to pagtu-u dan. Dì impalogda kud kandan ki Satanas awos ma-anadan dan to konà dan ogpa-inahan to ngadan to Diyus.