Ikaduwa no Sulat ni
Juan
1
So-idi no sulat, likat kanak no imbotang no manigo-on to kasinakupan to Diyus. Sulat ku diyà iyu no sinakupan to Diyus no tibu-uk no nalogonan din aw diyà to kada sobu-uk no sakup din du-on. Nalogonan ku iyu tibò. Konà no kanak dà, dì nalogonan kow to tibò no nakadaag on to tùtu-u no impang-anad su namantagon kinow on to tùtu-u no impang-anad aw konà ki ogkagawangan sikan impang-anad hantod to wadà katapusan.
Madumahan ki to ka-at aw kalinaw likat to kabo-ot dan no Diyus no Amoy aw Anak din no si Jesu-Kristu no Magbobo-ot ta no igpabayà to paglogon dan ita aw sikan impang-anad no tùtu-u no impasabut ita.
Naliyag a su moydu-on nakanangon kanak to moydu-on sakup now du-on no nigtagon lagboy to katùtu-uhanan su sikan to insugù ita to Diyus no Amoy ta.
Na igtugun ku iyu no tibu-uk to oglinogonay kinow on. Konà no bayà no sugù sikan su imbogoy ita to kapinunu-an pad to pagtu-u ta. Ko oglinogonay kinow, ogtumanon ta to sugù to Diyus. Tibò ki oglinogonay. Sikan to ing-anad iyu to kapinunu-an pad to pagtu-u now.
Na mahan-ing to namanlogwà no nigpang-anad to gaù dini to babow to kalibutan no wadà tu-u to si Jesus to Imananan to Ka-otawan no nigpaka-otow on. Gau-on kandan no otow. Kablang kandan ni Jesu-Kristu aw ogpalabow-labow podon du-on kandin. Dowdoyow kow awos konà kow magawangan to napa-omotan ta awos konà mabawasan to mahudi no adow to igbaos din ita.
Ko moydu-on ogpasiyak-siyak to impang-anad ni Jesus no katùtu-uhanan, wadà du-on kandin to Diyus. Dì to otow no ogtagon lagboy to impang-anad ni Jesu-Kristu, du-on kandin to Diyus no Amoy aw Anak din gayod. 10 Ko umabut to otow no ogpang-anad dì oghibugtì du-on to impang-anad ni Jesus, konà now ogpaponhikon. Agad pagkamusta, konà kow. 11 Su ko bogayan now to pagkamusta, ogpakaduma kow to kandin paghimu no mado-ot.
12 Na mahan-ing pad no ogsulaton kud podon. Dì konà ku pad kunto-on su madoyow pad to igpagbaaw ku iyu to atubang nasì ko umabut ad du-on iyu su oglo-uy a podon iyu awos wadà podon maboong to pagkaliyag ta.
13 Na to mgo kasing-tumutu-u now dini no pig-abin gayod to Diyus, igpadaa dan du-on iyu to mgo kamusta dan.