Ikaduwa no Sulat ni
Pedro
1
So-idi no sulat likat kanak no si Simon Pedro no sugu-onon aw tumutubus ni Jesu-Kristu. Sulat ku diyà iyu no mgo tumutu-u ki Jesu-Kristu no Diyus ta aw Maglilipwasay ta. Pigbogayan kow din to pagtu-u no angod dà to kanami no pagtu-u su wadà pigpilì din su matuwadong si Jesu-Kristu no Diyus ta no Maglilipwasay ta.
Madumahan kow lagboy to kalinaw aw ka-at to Diyus no pinabayà to nama-anan now bahin to Diyus aw ki Jesus no Magbobo-ot ta.
Wadà pigboong ta no kabogbogan no imbogoy on ita to Diyus no igdoog ta to pag-ugpà ta agad-agad to pagbo-ot to Diyus no pinabayà to natagahan ta bahin ki Jesu-Kristu no nigpalabot ita to pagtuusa din aw kan kabogbogan din no niglikat sikan insahad din ita no dakoo aw mahal awos malimwasan ki to ka-iboganan no mado-ot dini to babow to pasak no ogpakado-ot ita, aw ogpakasupu ki to Diyus. Kaling man ogdowdoyow ki to paghimu ta awos mahogot to pagtu-u ta no ogpabaya-on to paghimu ta no madoyow. Aw paghimu ta no madoyow, oghogoton ta no ogpabaya-on to pagkasabut ta to katùtu-uhanan. Aw pagsabut ta to katùtu-uhanan, oghogoton ta no ogpabaya-on to pagtigkoo ta to katu-unan ta. Aw pagtigkoo ta, oghogoton ta no ogpabaya-on to ogtibuuson to ginhawa ta. Aw pagtibuus ta to ginhawa, oghogoton ta gayod no ogpabaya-on to pagtuman ta to kasugu-an to Diyus. Aw to pagkatinumanon ta, oghogoton ta no ogpabaya-on to paglinogonay ta aw pagdomdom ta no nigsusu-un. Oghogoton ta to pagdomdom ta no nigsusu-un no ogpabaya-on to paglogon ta to tibò no mgo otow. Su ko tagonan ta lagboy sikan tibò, ogkakita-an tonigpadiyù ki to pagminahukow aw padiyù ki to wadà puus to pagtu-u ta ki Jesu-Kristu no Magbobo-ot ta. Dì ko konà ta abinon sikan aw patugaha ta gayod, ogpaka-angod ki to pisok aw bongoo su nalingawan tad on man to napasaylu kid on to tahan ta no saà.
10 Kaling mgo kasu-unan ku, ogpakamatu-udon tad on to pag-abin ita to Diyus no ogpabaya-on to ogtumanon to igpahimu ita to Diyus. Ko mahimu ta sikan podon, konà kid ogpakasuwoy. 11 Dì ko du-on sikan ogpabaya-on, wadà ogpakababag ita no ogpasoodon to sinakupan to Magbobo-ot ta no si Jesu-Kristu no Maglilipwasay ta no wadà katapusan.
12 Kaling man agad nama-anan now on iyan sikan tibò aw natibuus on to ginhawa now to katùtu-uhanan, dì kadoog ku dà ogpadomdoman iyu sikan awos konà now malingawan sikan igkahogot to pagtu-u now. 13 No nigdodot a pad dini to pasak madoyow ko igpadinog ku iyu sikan no udlin. 14 Su nama-anan kud to madaas ad oghipanow su innangon kanak ni Jesu-Kristu no Magbobo-ot ta dow nokoy to ogdoogan ku. 15 Kaling man kadoog ku ogpakadomdoman iyu sikan igkahogot now to pagtu-u su dagow malingawan now ko mali-usan kud on iyu.
16 Na sikan impang-anad noy iyu bahin to pag-ulì dini ni Jesu-Kristu no Magbobo-ot no ogdumahan to kaboonganan no igpa-ahà, konà no puli no tutuwanon no pigtukud likat to atoman to otow su to kanami tu-un iyan no mata, nakakita koy to kabogbogan din no nakapiyong koy to pagsilawa noy. 17-18 Su aag koy nakaduma kandin du-on sikan untud no pighimuhan to kaboonganan no konà noy ogkalingawan no pigmatu-ud to Diyus to si Jesus no Anak din aw tahuda din su impadinog kanami to kagi no niglikat diyà to langit no kagi to Diyus no Amoy no kinalabawan no ampu-onon, no pig-iling to “So-idi to nalogonan ku lagboy no Anak no naliyagan ku lagboy.”
19 Kaling man namatu-udan koy lagboy to kagi no impalikwad to mgo maglilikwaday no pinabunsud to Diyus natodu-on du-on kandan bahin to Imananan to Ka-otawan. Madoyow ko indanan now sikan lagboy su sikan to igtang-ow ta no ilawan no malanyag no nandalipaak dini to nadigloman hantod to ogsilat no ogpandalipaak lagboy no bitu-on no Salimpagung dini to ginhawahan ta. 20 Dì konà now ogkalingawan to wadà otow ko kandin dà tu-un no pagpangindaag to intag-an to mgo maglilikwaday no nasulat on natodu-on ko konà no Ispiritu Santu to ogpapayag sikan. 21 Su to impalikwad to Diyus, konà no domdom to otow to piglikatan. Dì mgo otow no impaghiduma on lagboy to Diyus no nig-abin kandan, tigka-un dan nalituk to kagi to Diyus no impabunsud du-on kandan to Ispiritu Santu.