Ikaduwa no Sulat ni Pablo diyà to mgo
Taga-Tisalunika
1
Sulat likat kanami no si Pablo aw si Silas aw si Timoteo no diyà iyu no taga-Tisalunika no sinakupan to Diyus no Amoy aw ni Jesu-Kristu no Magbobo-ot ta.
Madumahan kow to ka-at aw kalinaw likat to Diyus no Amoy aw to Magbobo-ot no si Jesu-Kristu.
Na mgo su-un ku, kanunoy koy ogpasalamat to Diyus bahin iyu su nigdakoo on to pagtu-u now to Diyus aw paglinogonay now gayod. Kaling agad ando-i koy dumoog no oglo-uy to kasinakupan to Diyus, ogsayà-sayà koy iyu bahin to pagtu-u now aw pagkatibuus to ginhawa now agad nalisodan kow on aw na-uwang-uwangan kow gayod.
Agaw man natibuus dà to ginhawa now to pagkalisodi now su nahina-at on to madoyow no igbaos to Diyus iyu no ogkahimu kow din no ogkalabot du-on to ogsakupan din to mahudi no adow, agad kunto-on nalisodan kow on iyan likat to pagpasakup now kandin. Ogkakita-an gayod to matuwadong to igbaos to Diyus su ogkastiguhon to Diyus kan nigsinamuk iyu su to Diyus, ogsinamukon din gayod kandan. Dì iyu aw kanami no pigsinamuk dan, ogpahungawon ki to Diyus ko ogpa-ahà si Jesu-Kristu no Magbobo-ot ta no oglugsad dini no oglikat diyà to langit no ogdumahan to mgo diwata din. Ogdaa gayod kandin to logdog no ogliyab-liyab. Kayan ogbo-ot kandin kan nigsupak to Diyus aw nigsupak to Madoyow no Tutuwanon bahin ki Jesus no Magbobo-ot ta. Sikan pagkastigu din kandan, wadà katapusan su ogpagawangon kandan to atubangan to Magbobo-ot aw kabogbogan din aw katuusan din no ogpakasilow. 10 Ogkatuman sikan to adow to pagdatong din dini. Iyan ig-andini din su ogkasayà kandin to mgo otow no nigpasakup kandin aw katahudi kandin to tibò no namantu-u kandin aw iyu gayod su iyu, nigtu-u kow gayod to impang-anad noy iyu.
11 Kaling man kanunoy koy og-ampù to Diyus tanow bahin iyu awos matul-id to oghimuhon now bahin to pagtu-u now, su pig-abin kow to Diyus. Agad nokoy no tu-ud now no madoyow, ogpangamuyu-an noy to Diyus to igpatuman to kabogbogan din. 12 Sikan to igpatahud now to duma to ngadan ni Jesus no Magbobo-ot ta aw igtahud kow din gayod no niglikat to kabo-ot to Diyus aw ni Jesu-Kristu no Magbobo-ot ta.