Madoyow no Tutuwanon Bahin ki Jesu-Kristu Agad-agad ki
Mateo
1
Na kani so-idi to ogkama-anan to mgo ngadan to ka-aw-apu-an no piglikatan ni Jesu-Kristu no sugpù ni David no sugpù gayod ni Abraham.
Na si Abraham, amoy ni Isaac. Na gayod si Isaac, amoy ni Jacob. Aw si Jacob, amoy ni Huda aw mgo kasu-unan din. Na si Huda, amoy ni Paris aw ni Sara. Si Tamar to inoy dan. Na si Paris, amoy ni Isrum. Na si Isrum, amoy ni Aram. Na si Aram, amoy ni Aminadab. Na si Aminadab, amoy ni Nason. Aw si Nason, amoy ni Salmun. Na si Salmun, amoy ni Bus, si Rahab to inoy din. Na si Bus, amoy ni Ubid, si Rut to inoy din. Na si Ubid, amoy ni Jesse. Na si Jesse, amoy to harì no si David.
Na si David, amoy ni Solomon. Na to inoy din, asawa tugdow ni Urias. Na si Solomon, amoy ni Rubuwam. Na si Rubuwam, amoy ni Abias. Na si Abias, amoy ni Asa. Na si Asa, amoy ni Husapat. Na si Husapat, amoy ni Huram. Na si Huram, amoy ni Usias. Na si Usias, amoy ni Hutam. Na si Hutam, amoy ni Akas. Na si Akas, amoy ni Isikiyas. 10 Na si Isikiyas, amoy ni Manasis. Na si Manasis, amoy ni Amun. Na si Amun, amoy ni Josias. 11 Na si Josias, amoy ni Hikuniyas aw amoy dà to mgo su-un din todu-on no timpu pad to pagpagawang to mgo Isrili no mgo otow to kandan banwa aw kadaa on kandan katibò diyà to Babiluniya no madiyù on no banwa.
12 Na pagkadaa to mgo Isrili diyà to Babiluniya, si Hikuniyas nakapanganak ki Salatiyil. Na si Salatiyil, amoy ni Surubabil. 13 Na si Surubabil, amoy ni Abiyud. Na si Abiyud, amoy ni Iliyakim. Na si Iliyakim, amoy ni Asur. 14 Na si Asur, amoy ni Saduk. Na si Saduk, amoy ni Akim. Na si Akim, amoy ni Iliyud. 15 Na si Iliyud, amoy ni Eleasar. Na si Eleasar, amoy ni Matan. Na si Matan, amoy ni Jacob. 16 Na si Jacob, amoy ni Jose no bana ni Maria no inoy ni Jesu-Kristu no nahingadanan to Imananan to Ka-otawan.
17 Na-aboy on nasinumpow to kasinugpu-an ni Abraham hantod to sampuù tag upat no ka-sumpow to pigbukladan no pagka-otow ni David. Na-aboy on mandà nasinumpow to kasinugpu-an ni David hantod to sampuù tag upat no ka-sumpow to pigbukladan no pagkadaa to mgo Isrili diyà to Babiluniya aw kalobon. Likat mandà to pagkadaa to mgo Isrili diyà to Babiluniya, na-aboy on nasinumpow to kasinugpu-an dan mandà to sampuù tag upat no ka-sumpow to pigbukladan no pagka-otow ni Jesus no pighingadanan to Kristu su kandin to ogkahimu no Imananan to Ka-otawan.
18 Na diyà ta pad mandà to tutuwanon to pagka-otow on ni Jesus. Si Maria no inoy ni Jesus no asawahon ni Jose, wadà pad katu-un to bana din no si Jose, dì tahan on natagahan to si Maria, nigkabodos on to pigpamulingan no likat to Ispiritu Santu. 19 No pagkama-an ni Jose to kabodos on kandin, konad kandin podon ogpadayong to pagtu-un to asawahon din su ma-unug-unugon kandin no otow to kasugu-an likat ki Moises bahin to pag-a-asawa. Pigdomdom ni Jose to og-oyow on podon kandin kan no pangasawahanan din ki Maria. Dì si Jose, konà no ogkaliyag to mahan-ing no otow to ogpakadinog to ogkasukunan su dagow si Maria, mapasikawan to kahan-ingan. 20 No pagkatibuus on to domdom din to og-oyow on iyan podon kandin to pangasawahanan din ki Maria, nalipodong kandin. Paglipodong din moydu-on diwata no impakita kandin to Diyus pinabayà to taga-inop din aw pagbaawi kandin no nig-iling to “Jose no sugpù ni David, konà nu ogduwa-duwahon to ginhawa nu bahin to pagponga nu to pangasawahanan nu su sikan no buyag, wadà aang-aang nakaluming pad, su sikan ingkabodos din, impamuling sikan no niglikat to Ispiritu Santu. 21 Iyan ig-anak din to lukos, aw ikow no amoy-amoy, oghingadanan nu kandin ki Jesus su ogkatùtu-u to kalitukan to ngadan din to iyu no inikagihan no ogpakalipwas kandin to mgo saà to sakup din.”
22 Na sikan tibò nadoog-doogan ni Jose aw ni Maria no awos matuman to intag-an natodu-on to maglilikwaday to Diyus no lagsoban. 23 Na so-idi to intag-an no pig-iling to “Indanan now su og-anak to songo daga no wadà pad kalumingi aw ig-anak din to lukos no oghingadanan ki Imanuel” (no iyan kalitukan to “Nakasood ita to Diyus”).
24 Dayun nakagimata si Jose aw tumana din to kagi to diwata. Na nigpadayong kandin to pagpudut to asawahon din 25 dì monang nighidani kandan no ing-anak pad to batà no pigpamulingan no panganoy ni Maria no pighingadanan ni Jose ki Jesus.