4
Pol i ri ve Timoti aro i engeng nge a God ile riong panongpolnga.
Tho ria wong a Timoti a God na Krais Jisas otheki na Jisas ake, ini toko ako aro i nongpol tokokoe areko o mimi na tokokoe areko o rin lale ole riong, naro i lo werer mo i velpol ini toko alavusnga ole nepes, make tho tor lom ve, aro panongpol nge riong sivenga, aro ve o nongal i, eve o nongal i avele, evelelnga aro ong engeng nge ipanongpolnga. Naro ong ri ole nge ole vothung kerenga, na pavengveng tokokoere, na paengeng olemi, na themosal or nge patoraling. Eneke panen tokokoere aro o nongal patoraling vengvenga avele, aveto aro o ta otelnga nge riong pelekpolnga, naro o wol velilo patoralingare a or nge ako o pamolomolo or nge riong ako o sis ve aro o nongpol i. Naro o lel okime nge riong nunganga nongpolnga. Naro olemio nge rurumong polpolngare. Aveto engom, aro evelelnga lomum i nine, naro ong el inga sisisong, na um inga nge panongpolong a omaing, na oma inga omaing alavusnga ako ranga ve ong ini a God ile umonga.
Eneke, i toth lale ako aro lek mimiong i velpol ranga ve ini sungong ako aro o sungu i a God nge, na i toth lale ako aro lek mimiong i penthal. Na lok vur rintet mun nge sertetong lale. Na sertetong aken i ranga ve ini lek omaing ako tho oma i. Na tho pavus sertetong aken lale, na tho panes inga lek riong ako tho kin tel i lale tomo nge a Krais. Na ponange God i theal sungong ako ranga ve tho voth ini toko vengvenga a itheki, na Toko Pomnga ako ini toko vengvenga ako aro i nongpol toko alavusnga ole riong, aro i sung sungong aken a tho nge, nge ile nang aken. Naro engek avele, aveto tomo mun nge toko alavusnga areko o men tetal na o sis ve aro o thepol ile velpoling.
Pol ile ritetong nge tokokoere na ile torong patopalalnga.
Na tho sis rintet ve aro ong es viri viri a tho nge me. 10 Eneke Demas ia sagu vothung ulue anga, mako i lo nge tho ma i es a Tesalonaika. Na Kresens i es a Galesia. Na Taitus i es a Dalmesia. 11 Na Luk inga ako i voth tomo nge tho. Wola mun a Mak mo i es tomo nge wong, eneke aro i opoal tho nge lek omaing. 12 Na tho pakepot a Tikikus a Epesus lale. 13 Na nge nang ako aro ong es nge me, aro ong ela lek tekruk seltunnga ako tho parong leu i a Karpus nge ako a rem a Troas, na ela mun lek erere pelie, na mothong tova lomum simikal lek erere ako o oma i nge mekerem peti.
14 Na Aleksander ako ini toko ako i sotunu ain na i viv i, i oma kerengaing aolonga nge tho, naro Toko Pomnga aro i olal werer i a i nge, nge ile omaing aken. 15 Naro ong naktet sivengom nge i, eneke i wathalal rintet ler panongpolong.
16 Ako nge lek lelong teltelnga, toko e avele i mit a kimek, aveto or alavusnga o lo vrau nge tho. Naro God i mothong tova aro i olal werer vothung aken a or nge! 17 Aveto Toko Pomnga i voth tomo nge tho, ma i sungu engenging a tho nge, mako tho panongpol vustetpot Panongpolong Sivenga aken a toko alavusnga nge ako or ini Judare avele, ma o nongpol i. Mako God i eltetpot tho a rinong lemi. 18 I nunganga, Toko Pomnga aro i eltetpot tho nge ur kerenga alavusnga naro i pamimi tho, naro i paeso tho a Pen a Urvet ako ini ile nepes a menong. Naro te paesa iion roro opisleonga ako aro ile vusonga avele. I nunganga.
19 Na pasungalu lek nang sivenga a Prisila ome a Akuila tomo mun nge a Onesiporus ile vel lemiare. 20 Erastus i voth a Korin. Na tho los lelpot a Tropimus a rem a Miletus, eneke ini multhang. 21 Na tho sis rintet ve aro wong velpol tel, lamo theu po aro i velpol ol. Na Iubulus na Pudens na Linus na Klodia tomo mun nge toko lemioonga alavusngare o pasungalu ole nang sivenga a wong nge wot.
22 Naro Toko Pomnga aro i voth tomo nge wong. Naro God ile themosaling aro i voth tomo nge thomu.
Na i re aken. I vus.