2
P'op Hagä Do hã ji ky n'aa etsẽẽ do ky n'aa hahỹỹh
Pooj jé tak'ëp péj ỹ betsẽẽ a hã, P'op Hagä Do hã ji ky n'aa etsẽẽ, P'op Hagä Do sii ji ber'oot hyb n'aa sahõnh hẽ sa hyb n'aa. Taw'ããts hẽ na-ããj hẽ P'op Hagä Do ji j'aa etsë sahõnh hẽ sa hyb n'aa. Taw'ããts hẽ ji häj n'aa wahë n'aa ji ky n'aa etsẽẽ P'op Hagä Do hã. Ta wób wahë n'aa hedoo do ji ky n'aa etsẽẽ né tii d' ẽnh. Taw'ããts hẽ ji ky n'aa etsẽẽ né tii, baad ub, h'yyb nyyw gó, P'op Hagä Do karẽn doo da, tsyt hẽ ta wë ër bahajaa ër babok hyb n'aa. P'op Hagä Do ji h'yyb tym dëëb gen'aak ta hã ji ky n'aa etsẽẽ doo. Baad ti ta hã. Takarẽn sahõnh hẽ badäk hahỹỹ hã habong do tabed'ëëp nesaa do mahä̃nh. Takarẽn baad hadoo do ky n'aa rabahapäh hyb n'aa. Jããm né hẽ sét hẽ P'op Hagä Doo. Jããm né hẽ sét hẽ sahõnh hẽ badäk hahỹỹ hã habong do rod n'aa P'op Hagä Do wë, P'op Hagä Do wë ji mahũũm doo. Kristo Jesus, aj'yy gó kesok do né hẽ tii. Ta daaj hẽ ti takan'oo däk dajëb hã, sahõnh hẽ badäk hahỹỹ hã habong do tabed'ëëp hyb n'aa. Ta daaj hẽ takan'oo däk dajëb hã ër ted'ëëp do säm. Ti né hẽ ta T'aah ky n'aa, tah'yyb däng noo gó badäk hahỹỹ hã habong do sa hã P'op Hagä Do metëëh doo. Ta ti ky n'aa ỹ baher'oot hyb n'aa ỹ P'op Hagä Do wén sëëw hõm, ta ky n'aa rod, ta mejũũ do ỹ bahadoo hyb n'aa, Judah buuj nadoo do sa hã ỹ ma metëëk hyb n'aa Jesus hã rah'yy ka'eeh hyb n'aa kä. Ỹ tasëëw hõm panyyg baad hadoo do ỹ ma metëëk hyb n'aa sa hã. Dooh daap ỹ menä bä. Né hup ỹ né hẽ tii.
Ti hyb n'aa ỹ karẽn jé pad'yyt hẽ rakahet'aa bä P'op Hagä Do rahyb n'aa jew'yyk hyb n'aa, baad ub ajyy raky n'aa etsẽẽ. P'op Hagä Do wë sa moo ragadabëëh bä p'op raky n'aa etsẽẽ bä, taw'ããts hẽ baad ub sa h'yyb tym P'op Hagä Do matym gó. Taw'ããts hẽ ky n'aa ets'ẽẽ doo, dooh rakawaj'ããn bä ta wób sa wë, dooh raky kedag bä ta wób sa hã. Rakahet'aa bä P'op Hagä Do rahyb n'aa jew'yyk hyb n'aa, ỹ karẽn ỹỹj dooh rakametä bä sa saroor hyb n'aa. Taw'ããts hẽ dooh rapadedäg bä nu meby n'aa näng doo. Taw'ããts hẽ taw'ããts hadoo do rapadedëëk. Taw'ããts hẽ dooh rakametä bä ta see mo n'aa hado däk do sa sëën ramahetsooh doo me. Taw'ããts hẽ dooh rakametä bä k'ããts tëg gabarëëh do s'ëëb me, perora häd näng doo me, saroor tak'ëp ky n'aa gebah doo me na-ããj hẽ.* Tii da Paw-Ro wén mejũũ, ỹỹj wë ta wób raty gapanad'ëëk hyb n'aa, ta s'ee hẽnh sa h'yyb nawät hyb n'aa. 10 Taw'ããts hẽ ỹỹj P'op Hagä Do hã raky daheeh rahanäng do ta wób ramasa. Ti né sa hetsó sa hã. 11 Taw'ããts hẽ bag hẽnh, rakanasab'ee doo gó rama kametëëk P'op Hagä Do ky n'aa. 12 Dooh ỹ an'oo bä ỹỹj rama met'ëëg bä ajyy. Dooh ỹ an'oo bä ỹỹj ramejõ bä ajyy. Bag hẽnh ỹ karẽn ỹỹj rabab'ëëh, ramaa newëë, Jesus hã h'yy ka'eeh do rakahet'aa bä. 13 Tii d' ỹ wén edoo, pooj jé P'op Hagä Do pahuuj wät Adãw, ta jawén Ewa. 14 Dooh aj'yy tado bä Nesaa Do Yb wadii doo. Ewa né paa ti tawadii. Ewa né paa P'op Hagä Do mejũũ do ky nadaheeh doo. 15 Ti hadoo né hẽ rahet'aah do hyb n'aa P'op Hagä Do ed'ëëp da nesaa do mahä̃nh, Kristo hã rah'yy kae had'yyt bä, ta wób rakamahä̃n had'yyt bä, rakanasabé bä, P'op Hagä Do karẽn doo da rabok bä.

*2:9 Tii da Paw-Ro wén mejũũ, ỹỹj wë ta wób raty gapanad'ëëk hyb n'aa, ta s'ee hẽnh sa h'yyb nawät hyb n'aa.