2 Peed
Ta jawén Jesus hã h'yy ka'eeh do hã Peed ma erih do hahỹỹh
1
Simaw Peed, Jesus Kristo karom, ta mejũũ do see ỹ ti hỹỹh. Ỹ edëng bëëh, ãã nemuun Jesus Kristo hyb n'aa P'op Hagä Do hã h'yy ka'eeh doo. Baad had'op ti Jesus Kristo P'op Hagä Do ër h'yy kaha'eeh doo, ër h'yyb tym dëëb. Baad had'op tabahadoo do hyb n'aa ër hã tabanoo P'op Hagä Do hã ër h'yy ka'eeh hyb n'aa. Tak'ëp baad ub ta ti ër h'yy ka'eeh do ër hã tanoo doo. P'op Hagä Doo, Jesus ër Wahë N'aa na-ããj hẽ bë bahapäh do hyb n'aa bë h'yyb gó, ỹ karẽn tak'ëp P'op Hagä Do ky enyym bë wë, ỹ karẽn baad had'yyt hẽ bë tah'yyb en'yym.
Tak'ëp ji hyb n'aa tam'aah baad had'yyt hẽ ji bawät hyb n'aa ky n'aa hahỹỹh
Ta hejój me P'op Hagä Do an'oo däk ër hã sahõnh hẽ baad hadoo doo, ji bahajaa hyb n'aa papuuj gó, takarẽn doo da ji bawät hyb n'aa. Ta ti tawén n'oo däk ër hã, Kristo, ër tanaëëj wät do ër hapëë däg kän do hyb n'aa ër h'yyb gó. Ta kabaj'aa doo me, tak'ëp taky enyym doo me ër tanaëëj wät ta karapee ër bahadoo hyb n'aa. Ta kabaj'aa do hyb n'aa, tak'ëp taky enyym do hyb n'aa na-ããj hẽ, tak'ëp baad hadoo doo, tak'ëp ji kamahä̃n do taky däng paa ër hã. Ta ti ër hã taky däng do an'oo bä, baad P'op Hagä Do bawät doo da ër babok hyb n'aa. Ër hã taky däng do tan'oo bä na-ããj hẽ ër bedëp hyb n'aa, Jesus hã h'yy kana'eeh do sa h'yyb karejãã do mahä̃nh. Nesaa do ji h'yyb säg karẽn do jawén rababok do hyb n'aa sa h'yyb karejãã tii.
Ta ti hyb n'aa né hẽ, taw'ããts hẽ tak'ëp bë hyb n'aa tam'aah takah'ũũm hyb n'aa bë h'yy ka'eeh doo. Taw'ããts hẽ baad had'yyt hẽ bë babok. Taw'ããts hẽ bë hyb n'aa tam'aah bë h'yy ganäng hyb n'aa P'op Hagä Do karẽn do hã. Taw'ããts hẽ bë h'yyb bë mesoo, bë h'yyb karẽn do jawén bë nabok hyb n'aa. Taw'ããts hẽ h'yy ganajëng doo me bë baboo had'yyt hẽ. Taw'ããts hẽ P'op Hagä Do karẽn doo da bë babok. Taw'ããts hẽ bë kamahä̃n bë wakããn hedoo doo, bë nemuun Jesus hã h'yy ka'eeh doo. Taw'ããts hẽ bë kamahä̃n sahõnh hẽ ta wób. Sahõnh hẽ ta ti takahũũm bä had'yyt hẽ bë h'yyb gó, dooh daap hẽ tado da tii bä Jesus Kristo, ër Wahë N'aa bë hapäh doo. Baad hadoo ta hanaa tii. Tii d' nado ỹ etsén wät doo da nabok do hã. Baad rabanahapäh do hadoo tii. Ty temah do hadoo.* Dooh rah'yy gah'ood bä P'op Hagä Do karẽn do hã, tahanäng pé tii. Ramabaan nesaa do sa hã hanäng do paa kawug hõm doo. 10 Ti hyb n'aa, wakãn haa hedoo doo, taw'ããts hẽ ta bahä̃nh bë hyb n'aa tam'aah, P'op Hagä Do naëëj wät do wób né bëëh, bë metëëh hyb n'aa, P'op Hagä Do asëëw hõm do wób né bëëh, bë metëëh hyb n'aa. Sahõnh hẽ ta ti bë hã ỹ ets'ẽẽ wät do bë moo boo bä, dooh né da bë h'yy keréd hõm bä P'op Hagä Do hã. 11 Tii bä, baad bë P'op Hagä Do gadoo da Jesus Kristo, ër Wahë N'aa, ër h'yyb tym dëëb tabagãã had'yyt doo bä.
Te hub né hẽ Jesus mejũũ do rama metëëk do ky n'aa hahỹỹh
12 Bë hapëë däg né paawä bë ỹ ma erii wät do ky n'aa, baad bë gado däg né paawä bë h'yyb gó baad hadoo do ky n'aa bë rama met'ëëg wät doo, ỹ karẽn bë hyb n'aa es'ee had'yyt hẽ ta tii. Dooh ỹ h'yy gajëë hõm bä bë ỹ maher'oot doo, bë manabaan hyb n'aa. 13 Hã ỹỹ, taw'ããts hẽ tii da bë ỹ maher'ood had'yyt hẽ badäk hahỹỹ bä ỹ bawät nä bä, 14 edaa däk ỹ bahapäh do hyb n'aa badäk hahỹỹ bä ỹ bawät do gawatsik. Ër Wahë N'aa, Jesus Kristo metä wät ta ti hã ỹỹ. 15 Edaa däk ỹ dajëp doo. Ti hyb n'aa ỹ karẽn sahõnh hẽ ỹ moo wät ỹ hajaa doo, badäk hahỹỹ bä ỹ bawät nä bä, ỹ dajëp jawén paa bä na-ããj hẽ bë hyb n'aa es'ee had'yyt hẽ hyb n'aa ta ti bë ỹ maher'ood wät doo.
16 Ër Wahë N'aa Jesus Kristo hejój ky n'aa bë ãã maher'oot noo gó, p'aa hẽnh da tamatëëh bë ãã maher'oot bä, dooh sa panyyg ub h'yy ganyy gó sa daaj hẽ rahyb n'aa newëë do ãã ky s'ũũd bä. Ãã daaj hẽ né hẽ ãã matym me ãã bahapäh tak'ëp ta kabaj'aa doo, 17-18 waëë P'op Hagä Do wë kasëëw hõm do jó. Ta tii bä P'op Hagä Doo, ta Yb, weh'ëëh ta hã, ta bag tak'ëp gabarëëh doo gó tabawät tabanoo na-ããj hẽ. Hahỹỹ da P'op Hagä Do kyyh ta hã: “Hahỹ tah ỹỹ, tak'ëp ỹ kamahä̃n up doo. Baad ỹ h'yy gadajang ta wë”, Matew 17.5, Maah-Ko 9.7, Rukas 9.35 näng mäh. Ãã daaj hẽ ãã maa napäh ta kyyh, Jesus sii ta tii bä ãã bab'ëëh bä.
19 Ta ti ãã bahapäh, ta ti ãã maa napäh do hyb n'aa na-ããj hẽ, ta bahä̃nh baad ãã bahapäh te hub né hẽ Kristo matëëh do ky n'aa hã P'op Hagä Do ky n'aa rod rerih do paah. Ti hyb n'aa ỹ karẽn paawä baad bë hyb n'aa matakä Kristo ky n'aa rerih do paa hã. Ta bag atsëm ta tyw n'aa ji hã tametëëh do hadoo rerih do paah. P'op Hagä Do ky n'aa rod rerih do hã bë hyb n'aa matakä bä bë da hapäh ny hadoo do ji ky daheeh, ny hadoo do noo kanesa doo. Taw'ããts hẽ rerih do bë ky dahé had'yyt hẽ Kristo matëëh bä kä. Tii bä kä, baad Kristo bë da tah'yy gan'yyh P'op Hagä Do hã. Watom tapaj'ëë bä hana do hadoo bë hã Kristo. 20 Hahỹ ti baad ỹ karẽn bë hyb n'aa newëë: Dooh sa hanaa tado bä P'op Hagä Do kyy kerih doo gó ta ky n'aa rod rerii bong do paah. 21 Dooh sa hanaa tado bä ta jawén hawät do ky n'aa raher'oot do paah. P'op Hagä Do Sahee h'yyb mahũũm paa tii, P'op Hagä Do kyyh ramaher'oot hyb n'aa.

*1:9 Dooh rah'yy gah'ood bä P'op Hagä Do karẽn do hã, tahanäng pé tii.

1:17-18 Matew 17.5, Maah-Ko 9.7, Rukas 9.35