2 Tsimoot
Ta jawén Tsimoot hã Paw-Ro ma erih do hahỹỹh
1
Paw-Ro ỹ ti hỹỹh, P'op Hagä Do karẽn do hyb n'aa Kristo Jesus mejũũ do see ỹ bahado däk doo. Ỹ tamejũũ ỹ baher'oot hyb n'aa ta wób sa hã, Kristo Jesus hã ji h'yy kae bä, hỹ pong jé ta pa had'yyt hẽ ji bawät da. Ti né hẽ ti ji hã taky n'aa enooh doo. Õm ỹ edëng Tsimoot, tah ỹ hadoo doo, ỹ kamahä̃n doo.
Ỹ karẽn P'op Hagä Do ër Yb, Jesus Kristo ër Wahë N'aa na-ããj hẽ ky en'yym a hã. Ỹ karẽn õm rat'yyd mehĩĩn, baad õm rah'yyb n'yym.
Taw'ããts hẽ h'yy ganajëng doo me ji gadoo ji ahoop do ky n'aa hahỹỹh
P'op Hagä Do wë ỹ h'yy gadajang a hyb n'aa. P'op Hagä Do wë ỹ moo wät hëp ỹ hanäm doo me, wahëh ỹ makũ rabahed'oo do paa da. Ỹ hyb n'aa es'ee had'yyt hẽ õm ỹ ky n'aa etsẽẽ bä, adëb bä ỹ ky n'aa etsẽẽ bä, atsëm ỹ ky n'aa etsẽẽ bä. Tak'ëp ỹ karẽn õm ỹ bahegãã paawä, tak'ëp ỹ tsebé hyb n'aa paawä. Hyb n'aa manabaan hã ỹỹ mabaoot do ër ketyn hõm bä. Baad ỹ hyb n'aa esee nyy da t'õp madäk doo me mah'yy ka'eeh Jesus hã. Ỹ hapäh, a hoonh Roots häd näng do hadoo, a ỹỹn Ew-Nis häd näng do hadoo né hẽ mah'yy kae däk. Ti hyb n'aa, taw'ããts hẽ p'aa hẽnh mah'yy kadaw'uuh, baad mamoo wät hyb n'aa P'op Hagä Do Sahee anoo do paa a hã, a nuu gó moh ỹỹ ỹ dasooh noo gó. Ta ti ỹ wén näng, P'op Hagä Do Sahee dooh ji eỹỹm bä tan'oo bä. Ji h'yyb tym tahej'oonh, ta karẽn do ji bahajaa hyb n'aa. Tanoo ji kamahä̃n doo. Tanoo ji hã ji bahajaa hyb n'aa ji h'yy keb'aah nesaa do hã. Ky hebyy manä Jesus ër Wahë N'aa ky n'aa maher'oot do hã. Nu mebyy manä hëp ỹ n'aa, Kristo hyb n'aa ỹ radawäts gëët do hyb n'aa. Taw'ããts hẽ P'op Hagä Do hejój me mabahoop nemon ỹỹ ër rarejã bä panyyg hanäm do hyb n'aa. P'op Hagä Do né hẽ ti ër hed'ëëp do paa banesaa do mahä̃nh. Ër tasëëw hõm tsyt hẽ ta wë, takarẽn doo da ër babok hyb n'aa. Ji mo haj'aa jawén nado ji tabasëëw hõm. Ji tawén sëëw hõm, sahõnh hẽ tadu dahäng do pooj jé tii da takarẽn do hyb n'aa. Kristo Jesus hyb n'aa taky enyym ër hã, ër takamahä̃n, nes'aa né paawä ëër. 10 Hỹỹ kä, Kristo Jesus, ji h'yyb tym dëëb bahyng do hã ër hã taky enyym, ër takamahä̃n, ër hã tametëëh. Kristo ahäj jëng dajëb hejój paah. Ër da genyyh. Ta ky n'aa hanäm do hã tametëëh ër hã ji edëb had'yyt hẽ do tyw n'aa. 11 P'op Hagä Do ỹ tasëëw hõm, ta ti ky n'aa rod, Jesus mejũũ do na-ããj hẽ ỹ bahadoo hyb n'aa, ỹ ma metëëk hyb n'aa ta ky n'aa. 12 Ti hyb n'aa ỹ bahoop ỹ radawäts gëët doo. Ti hado né paawä ỹỹh, dooh ỹ hebyy bä ta ti hyb n'aa. Ỹ hapäh ta ti ta hã ỹ h'yy ka'eeh doo, Kristo. Baad ỹ bahapäh ta ti tahajaa baad tabahag'ããs ta ky n'aa hã ỹ tanoo doo, tamatëëh bä kä.
13 Menyyw had'yyt hẽ a h'yyb gó a hã ỹ ma met'ëëg wät doo. Taw'ããts hẽ hadoo do ky n'aa né tii. Taw'ããts hẽ Jesus hã mah'yy kae had'yyt hẽ. Taw'ããts hẽ sahõnh hẽ makamahä̃n had'yyt hẽ. Ër hajaa Jesus hã ër h'yy ka'eeh, ta wób ër kamahä̃n, séd ër h'yyb hedoo do hyb n'aa Kristo Jesus hã. 14 P'op Hagä Do Sahee ër h'yyb gó hawät do hejój me baad manä a hã P'op Hagä Do anoo do paah, ta ky n'aa, ta see hadoo tanadoo hyb n'aa da.
15 Mahapäh né hẽ, sahõnh hẽ Jesus hã h'yy ka'eeh do Asija häd näng do häj n'aa bä hena do ỹ raberéd wät. Pigeer, Emok häd enäh doo, ti na-ããj né hẽ ỹ reréd wät.
16 Ỹ karẽn Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do t'yyd mehĩĩn Onesip, ta tób yt haj'eenh do na-ããj né hẽ, hajõõ nuu me ỹ h'yy gadajang tan'oo bä do hyb n'aa. Dooh tanu mebyy bä hëp ỹ n'aa, ỹ radawäts gëët do hã. 17 Roma bä takajaa noo gó, baad ỹ tabesoos jé pad'yyt hẽ, ỹ tawyyd kän. 18 Ỹ karẽn Jesus Kristo, ër wahë n'aa, t'yyd mehĩĩn Onesip hã, sahõnh hẽ P'op Hagä Do ky n'aa etyy noo gó. Baad mabahapäh né hẽ tak'ëp ỹ Onesip masa paa Epeso häd näng do panang bä.