Atos
Jesus mejũũ do ramoo bok do paa panyyg n'aa hahỹỹh
1
P'op Hagä Do Sahee Jesus ky n'aa enooh do panyyg n'aa hahỹỹh
1-2 Teopiro, õm ti ỹ ma erih. Pooj jé ỹ erii wät doo gó, ỹ erii wät sahõnh hẽ Jesus mo haj'aa paah, tama metëëk do paa na-ããj hẽ, hỹ pong jé Jesus bas'ëëg kän P'op Hagä Do an'oo bä. Hỹ pong jé tabasëëk do pooj jé, P'op Hagä Do Sahee kyy gó, tamejũũ do sa hã, tasëëw hõm do sa hã, Jesus maher'ood hõm nyy d' rabad'oo da. Sahõnh hẽ ti ỹ erii wät, pooj jé ỹ erih do hã.* Rukas ti mo haj'aa hahỹ kerih doo. Jesus ky n'aa hanäm do tii, pooj jé terii wät doo.
Ti m' Jesus dajëp jawén paa bä kä m', Jesus kas'ee wät sa hã. Baad takas'ee wät sa hã. Baad tametëëh sa hã rah'yy kadaw'uuh hyb n'aa, edëb wät né hẽ rabahapäh hyb n'aa. Hajõõ nuu me takametëëh sa hã. 40 m' ta ä̃h takas'ee wät sa hã. Taher'oot mä sa hã ji P'op Hagä Do bag'ããs do ky n'aa, ji tah'yyb mahũũm do ky n'aa. Ti m', ta see pé noo gó m', sa sii tabawëh noo gó m', hahỹỹ d' mä tamejũũ sa hã:
—Panang Jerusarẽnh bä bë ayyw dó. T'ĩĩ hẽnh da bë gada Ee ky n'aa enooh doo, ta Sahee, bë hã ỹ her'oot do paah. Hahỹ né hẽ ti ỹ her'oot do paah: “Jowãw nu gahem'uun do nu gemuun wät naëng me. Dooh ta ä̃h hajõõ bä, bë hã P'op Hagä Do banoo ta Sahee bë h'yyb tym gó, bë tah'yyb mahũũm hyb n'aa” —näng mä Jesus ta mejũũ do sa hã.
Ti m' ta see pé noo gó, rakata padëëk bä séd hã, tamehej'ũũ do reaanh Jesus hã. Hahỹỹ d' mä sa kyyh:
—Hahỹỹ hã mabanoo ãã hã, Isaraéw buuj hã, ãã wahë n'aa, ãã tabahag'ããs hyb n'aa? —näk mä sa kyyh ta hã.
Ti m' Jesus ky hadoo sa hã:
—Dooh bë panyyg enäh do jawén tado bä, Ee ky däng do heen n'aa ta hejój hã. Dooh ti hyb n'aa tado bä. P'op Hagä Do Sahee bajëë suun bä bë h'yyb tym gó, tii bä da bë h'yyb tym hejoonh, këh ỹ n'aa bë baher'oot hyb n'aa. Këh ỹ n'aa bë her'ood da panang Jerusarẽnh bä, Judah häj n'aa bä, Samarija häj n'aa bä na-ããj da. Badäk hahỹ haw'ããts hẽ da bë baher'oot këh ỹ n'aa —näng mä Jesus kyyh sa hã.
Ti m' ta ti taher'oot do jawén paa bä kä m', P'op Hagä Do masäg kän hỹ pong jé. Sa matym gó né hẽ tabasëëk. Wë puh ejën wät mä rawén nahapëë wäd kän. 10 Rabahag'ããs bä Jesus hasëëk doo, nayyw hẽ m' rakasee pawóp hẽ ajyy sa pa. Hewak mä sa saroor. Ããs mä tii. 11 Ti m' ããs raky hadoo sa hã:
—Hëd n'aa babä bë bab'ëëh, wë hã bë baheg'ããs, Garirej buuj? —näk mäh. —Ti né hẽ Jesus bë mahang hawät doo, hỹ pong jé hasëëk doo, ti né hẽ da paa me hahyng. Bë hapäh do hadoo tabasëëk, ti hadoo né da tabahyng p'aa hẽnh —näk mä ããs sa kyyh sa hã.
Judas Ikarijot jawén buuj resoos do panyyg n'aa hahỹỹh
12 Ti m', tii b' naa, waëë joom oriib banäng doo bä naa, rababaaj nä Jerusarẽnh panang hẽnh. Dawëë nado m' tii. Judah buuj sa hã Mosees ky n'aa jaw'yyk do tanoo do rabeheb'ooh do Saab hã, ti pénh mä tii. 13 Ti m' rakajaa bä m', rabajëë p'ëë mä ta gawakõ p'op gadäk doo gó, rabahej'eenh doo hẽnh. Hahỹỹ d' paa m' kata j'eenh do sa häd: Peed, Jowãw, Tsijaag, Ãn-Deréh, Pirip, Toméh, Batoroméw, Matew, Tsijaag Aw-Pew t'aah, Simaw Serot, Judas Tsijaag t'aah. 14 Sahõnh hẽ ta ti rakahet'aa, Jesus wakããn, Marija (Jesus ỹỹn), ỹỹj wób sa sii, séd hã raky n'aa etsẽẽ hyb n'aa.
15-16 Ti m', ta see pé noo gó Jesus hã h'yy ka'eeh do rakataa séd hã. (120 hyb n'aa hadoo mä ti kata pad'ëëk doo.) Ti m' Peed bas'ëëg gëët sa mahang, ti m' taky hadoo sa hã:
—Bë maa newë këh ỹỹ, wakãn haa —näng mäh. —P'ooj ub ër wahë makũ Dawi häd näng doo, P'op Hagä Do Sahee kyy gó taher'oot Judas Ikarijot makũ ky n'aa, P'op Hagä Do kyy kerih do paa gó. Dawi erih do paah, P'op Hagä Do kyy kerih doo gó, ti d' né paa Judas ky n'aa. Jesus maso däk do metëë n'aa ti Judas Ikarijot. 17 Ãã see paa né tii, ãã kanatëë paah. 18 (Jesus majĩĩ sa moo gó tan'oo däk do säm n'aa me tamets'ẽẽ hõm tób hood pan'aa. Ti m' ta jawén tabadëë hyng p'op naa ta nuu paa me. Sahõnh mä taganabäh hõm. Ta j'aa tyd mä gatsëk. 19 Ti m' sahõnh hẽ Jerusarẽnh buuj raky n'aa napäh bä m', ta häd ramaneëënh “ta majyyw hood” ta tób hood paah. Sa kyy me ramaneëënh Akaredãm) —näng mä Peed kyyh.
20 Ti m' taky hadoo ẽnh:
—P'op Hagä Do kyy kerih do paa hã, Saaw-Mo hã, takerii däk Judas Ikarijot ky n'aa. Hahỹỹ da takerii däk:
 
“Ta tób paah, dooh ta yt hagëë wät pé.” Saaw-Mo 69.25
 
Saaw-Mo see hã takerii däk hahỹỹ da:
 
“Taw'ããts hẽ ta see ta jawén buuj”, Saaw-Mo 109.8 näng mä Peed kyyh, P'op Hagä Do kyyh taher'oot do Saaw-Mo hã.
 
21-22 Ti m' Peed ky hadoo:
—Ti hyb n'aa, taw'ããts hẽ ër esoos hapäh do seeh, Jesus Jowãw nu gahem'uun do nu gemuun noo gó, Jesus hawät noo gó ãã mahang, tabasëëk jawén paa bä hapäh doo. Ti né hẽ da ãã ky hata. Ãã sii her'oot do pan'aa, Jesus ganä wät do tadajëp jawén paa bä ky n'aa —näng mä Peed kyyh sa hã.
23 Ti m' rah'yy kajäk pawóp hẽ ajyy. Hahỹỹ d' paa m' sa häd: Joséh, Bar-Saba ramaneëënh doo (ta häd see ramaneëënh Jus-To). Ta see häd mä Matsijas. 24-25 Ti m' hahỹỹ da Jesus hã h'yy ka'eeh do raky n'aa etsẽẽ:
—Jesus, baad mah'yyb hapäh ãã sahõnh hẽ —näk mäh. —Mametä jaa ta ti masëëw däk do Judas jawén buuj, mamejũũ do see tabadoo hyb n'aa ta jawén buuj. Dooh Judas makũũ mamejũũ do see tado wäd bä. Ahõm nesaa do tamoo wät do säm tagadoo hẽnh —näk mä sa kyyh Jesus hã.
26 Ti m' pä taah hã raberii padëëk sa häd. Ti m' ramekuuj bong pä taah, ti m' pä t'aah adëë hyng tũũ. Ti m' rabaheg'ããs. Matsijas häd mä ta hã. Ti hyb n'aa 12 rabado däg kän p'aa hẽnh Jesus mejũũ doo.

*1:1-2 Rukas ti mo haj'aa hahỹ kerih doo. Jesus ky n'aa hanäm do tii, pooj jé terii wät doo.

1:20 Saaw-Mo 69.25

1:20 Saaw-Mo 109.8