Korosa
Jesus hã h'yy ka'eeh do Korosa häd näng do panang bä habong do hã Paw-Ro ma erih do hahỹỹh
1
Kedëng do ky n'aa hahỹỹh
Paw-Ro ỹ ti hỹỹh, P'op Hagä Do karẽn do hyb n'aa Kristo Jesus mejũũ do see hado däk doo. Ër hỹỹj hadoo do Tsimoot häd näng do daheeh ỹ edëng bëëh, wakãn haa hedoo doo, ãã nemuun Kristo hã h'yy kata padëëk doo, tsyt hẽ P'op Hagä Do wë kasëëw bong doo, ta hã h'yy kanerét doo, Korosa panang bä habong doo. Ỹ karẽn P'op Hagä Do ër Yb ky enyym bë hã. Ỹ karẽn baad ub bë tah'yyb en'yym.
P'op Hagä Doo, Jesus Kristo ër Wahë N'aa Yb hã ãã ky n'aa etsẽẽ bä bë hyb n'aa, ãã h'yy gadeja had'yyt hẽ ta wë bë hyb n'aa, Kristo Jesus hã bë h'yy kae däk ãã ky n'aa napäh do hyb n'aa, sahõnh hẽ ta hã h'yy ka'eeh do bë kamahä̃n ãã ky n'aa napäh do hyb n'aa na-ããj hẽ. Jesus hã bë wén h'yy ka'eeh, ta wób bë wén kamahä̃n, baad hadoo do ta jawén bë gadoo bë gada do hyb n'aa. Hỹ pong jé P'op Hagä Do enyyw hõm tii, bë hã tabanoo hyb n'aa. Bë ky n'aa napëë däk hỹ pong jé ji gadoo do ky n'aa, baad hadoo do ky n'aa, Jesus Kristo ky n'aa hanäm doo bë wë takajaa noo gó. Badäk hahỹ haw'ããts hẽ ta ky n'aa hanäm do kah'ũũm. Jé pad'yyt hẽ panyyg ky dah'eeh do baad hadoo do hã tah'yyb wareem hõm tii. Tii da né hẽ na-ããj hẽ tabad'oo bë mahang, pooj jé ta ky n'aa bë maa napäh noo gó naa, ji wë P'op Hagä Do ky enyym do ky n'aa hã baad bë h'yy kadaw'uuh noo gó naa. Epaparas, ãã sii Kristo wë moo wät doo, bë paa tama met'ëëg wät ta ti panyyg hanäm doo. Baad Epaparas moo wät. Dooh tah'yy gajëë bä bë hyb n'aa Kristo wë tamoo wät do hã. Ãã tamaher'oot nyy da ta wób bë kamahä̃n P'op Hagä Do Sahee an'oo bä.
Sa hyb n'aa Paw-Ro ky n'aa etsẽẽ do ky n'aa hahỹỹh
Ti hyb n'aa, bë ky n'aa ãã ky n'aa napäh bä, ãã du doo paa P'op Hagä Do hã ãã ky n'aa etsẽẽ bë hyb n'aa. Dooh ãã eréd bä bë hyb n'aa ãã ky n'aa etsẽẽ doo. Ãã etsẽẽ P'op Hagä Do hã ta Sahee hã hana do ji hapäh doo me, ta Sahee hã hana do ji h'yy ganäng doo me na-ããj hẽ bë tah'yy gan'yyh takarẽn do hã, baad bë bahapäh hyb n'aa. 10 Tii d' ãã wén ky n'aa etsẽẽ, Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do ta karapee hã takarẽn doo da né hẽ bë babok hyb n'aa, sahõnh hẽ bë moo bok do hã tah'yy gadajang hyb n'aa, sahõnh hẽ baad hadoo pé bë moo bok hyb n'aa had'yyt hẽ, baad P'op Hagä Do bë bahapäh hyb n'aa kä bë h'yyb gó. 11 Ãã ky n'aa etsẽẽ na-ããj hẽ, tak'ëp ta kabaj'aa do hejój me bë tah'yyb hej'oonh hyb n'aa, bë h'yy gejë hõm mahä̃nh ta hã, bë h'yyb jawyk hyb n'aa, tsebee gó sahõnh hẽ bë gadoo hyb n'aa, 12 ër Yb hỹ pong jé hawät do wë bë h'yy gadajang hyb n'aa. Ti né hẽ ti ta karapee sa sii bë gadoo tan'oo bä ji hã taky n'aa enooh doo, hỹ pong jé ta bag bawät bä ji gadoo do pan'aa. 13 Ër ted'ëëp Nesaa Do Yb moo gó naa, badagyp hadoo do bag'ããs doo. Ta T'aah takamahä̃n do ër hã tabagãã kän, P'op Hagä Do an'oo bä kä. 14 Ta T'aah hyb n'aa ër tabedëëb kän. Ta hyb n'aa kawug hõm nesaa do ër moo bok doo kä.
Kristo sahõnh hẽ sa bahä̃nh ky n'aa hahỹỹh
15 Ta T'aah gó kametä däk P'op Hagä Do ji nahapäh doo. P'op Hagä Do hadoo né hẽ tii. Sahõnh hẽ kapahuuj däk do pooj jé tawäd né hẽ. Sahõnh hẽ kapahuuj däk do bahä̃nh tanu gadäk. 16 Ti né hẽ tii, sahõnh hẽ hỹ pong jé hanäng doo, hỹ pong jé habok doo, badäk hahỹỹ bä hanäng doo, badäk hahỹỹ bä habok do na-ããj hẽ pahuuj wät doo. Ji hapäh doo, ji nahapäh do na-ããj hẽ tapehuuj bong, wë hã bag'ããs do ji nahapäh do rado bä, kabaj'aa do ji nahapäh do rado bä, mejũũ do ji nahapäh do rado bä, hyb n'aa jewyk do ji nahapäh do rado bä na-ããj hẽ. Ti né hẽ sahõnh hẽ pehuuj bong doo. Ta hyb n'aa né hẽ sahõnh hẽ tapahuuj wät doo. 17 Sahõnh hẽ pooj jé tawäd né hẽ. Ta hyb n'aa né hẽ sahõnh hẽ tapahuuj wät do baad tawén hadoo. 18 Ta hã h'yy ka'eeh doo, ta hub, ta mooh, ta tsyym hedoo doo, sa nu gabóg tii. Ti né hẽ sahõnh hẽ ta hã h'yy ka'eeh do du na doo. Ti né hẽ jããm hẽ pooj jé dejëp do mahang ganä wät doo,* Jesus ganä wät do pooj jé ta wób ragenä boo né paawä, p'aa hẽnh radejëp. Jããm pooj jé Kristo dejëp do mahang ganä wät doo, nadajëb wät doo. sahõnh hẽ sa bahä̃nh hyb n'aa jawyk tabahadoo hyb n'aa. 19 Tii d' tawén hadoo, ta da had'op ta T'aah bahadoo P'op Hagä Do karẽn do hyb n'aa. 20 P'op Hagä Do karẽn na-ããj hẽ, ta T'aah hyb n'aa, sahõnh hẽ badäk hahỹỹ bä hanäng doo, badäk hahỹỹ bä habong doo, hỹ pong jé hanäng do na-ããj hẽ baad tabahadoo p'aa hẽnh ta wë, baad ub p'aa hẽnh sahõnh hẽ rababok hyb n'aa ta wë kä. Ta najiis rabahado padëëk tan'oo bä Ta T'aah hã h'yy ka'eeh do tii. ta T'aah majyyw hyb n'aa, b'aa kajatsëk do hã tadajëp do hyb n'aa.
21 Bëë kä, dawëë bë babok paa P'op Hagä Do mahä̃nh Kristo hã bë h'yy kana'eeh nä noo gó. P'op Hagä Do majĩĩ paa bëëh, bë h'yyb gó, nesaa do bë moo bok do hyb n'aa paah. 22 Ti hadoo né hẽ, hỹỹ kä ta najiis bë bahado däk tan'oo bä Kristo, aj'yy gó ewäd hyng do bë hyb n'aa dajëp do hyb n'aa. Ta najiis bë bahado däk tan'oo bä. Tii d' tawén d'oo, tsyt hẽ ta wë bë babok hyb n'aa, baad had'op bë bahadoo hyb n'aa ta matym gó, dooh bë rap'ãã ky n'aa tapaa pé hyb n'aa ta matym gó. 23 Baad bë h'yy kae had'yyt bä tii. Baad bë gahëën bä had'yyt hẽ panyyg hanäm do hã bë hã P'op Hagä Do ky n'aa eno däk doo. Ti né ti ta panyyg, Jesus ky n'aa, bë maa napëë wät doo, badäk hahỹ haw'ããts rapanäg hõm doo. Ta ti panäg n'aa see hado däk ỹ ti hỹ Paw-Ro.
Kristo hã h'yy ka'eeh do sa hyb n'aa Paw-Ro ahoop do ky n'aa hahỹỹh
24 Ỹ tsebé da hẽ ỹ radawäts gëët doo bä, baad tabahadoo hyb n'aa bë hã ỹ ahoop doo. Ỹ karẽn ỹ bahajaa Kristo hã ỹ tan'oo däk doo, ta hã h'yy ka'eeh do sa hyb n'aa, ta hub, ta mooh, ta tsyym hedoo do sa hyb n'aa ỹ ahoop do pan'aa. 25 Kristo hã h'yy ka'eeh do sa masa n'aa ỹ bahado däk, hã ỹ P'op Hagä Do banoo do hyb n'aa baad ub sahõnh hẽ ta kyyh bë hã ỹ ma metëëk hyb n'aa. 26 Hã ỹ tabanoo tah'yyb däng doo, nyy d' tabad'oo ji hã, ỹ ma metëëk hyb n'aa. Kristo ewäd hyng do pooj jé dooh ji hapëë nä bä ta h'yyb däng doo. Dooh P'op Hagä Do h'yyb däng do kametä nä bä ti noo gó ër wahë makũũ hã. Ta karapee hã hỹỹ kä takametä wät. 27 P'op Hagä Do h'yyb däng ta karapee hã tametëëh tak'ëp baad hadoo do sahõnh hẽ Judah buuj nadoo do wë hỹỹ kä tamoo wät doo. Hahỹỹ da ta ti tak'ëp baad hadoo do ta h'yyb däng doo: Bë h'yyb gó, ta hã h'yy ka'eeh do h'yyb gó Kristo bawäd däk, Judah buuj nadoo do né paawä bëëh! Ti hyb n'aa bë né da gadoo tak'ëp baad hadoo do hỹ pong jé.
28 Kristo ky n'aa ãã panäk. Sahõnh hã ãã maher'oot tak'ëp péj baad raky daheeh hyb n'aa. Tak'ëp hajaa doo me sahõnh hẽ sa hã ãã ma metëëk. Tii d' ãã wén d'oo, Kristo hã h'yy kata däk do baad had'op rabahado padëëk P'op Hagä Do matym gó ãã karẽn do hyb n'aa. 29 Tii d' ãã karẽn do hyb n'aa, tak'ëp had'yyt hẽ ỹ hyb n'aa tam'aah, Kristo hejój me hëp ỹỹ gó baad hawät doo me.

*1:18 Jesus ganä wät do pooj jé ta wób ragenä boo né paawä, p'aa hẽnh radejëp. Jããm pooj jé Kristo dejëp do mahang ganä wät doo, nadajëb wät doo.

1:20 Ta T'aah hã h'yy ka'eeh do tii.