Epeso
Jesus hã h'yy ka'eeh do Epeso häd näng do panang bä habong do hã Paw-Ro ma erih do hahỹỹh
1
Kedëng do ky n'aa hahỹỹh
Paw-Ro ỹ ti hỹỹh, P'op Hagä Do karẽn do hyb n'aa Kristo Jesus mejũũ do see ỹ hado däk doo. Ỹ edëng bëëh, Epeso panang bä habong do tsyt hẽ P'op Hagä Do wë kasëëw hõm doo, Kristo Jesus hã h'yy kata däk doo, ta hã h'yy kanerét doo.
Ãã karẽn P'op Hagä Do ër Yb, Jesus Kristo Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do na-ããj hẽ ky en'yym bë hã. Ãã karẽn baad bë rah'yyb en'yym.
Kristo hyb n'aa ji P'op Hagä Do ky n'aa edëng do ky n'aa hahỹỹh
Taw'ããts hẽ ji j'aa etsë P'op Hagä Doo, ër Wahë N'aa Jesus Kristo h'yy kaha'eeh doo, ta Yb. Ti né ta ti tabag'ããs doo bä ër taky n'aa edëng do sahõnh hẽ baad hadoo doo me, hỹ pong jé hana doo me, badäk hahỹỹ bä naa nadoo doo me. Ër taky n'aa edëng, Kristo hã ër h'yy kata däk tabanoo do hyb n'aa. Hahỹỹ da tabad'oo ër hã: Sahõnh hẽ badäk hahỹ tapahuunh do pooj jé, Kristo hyb n'aa ër tabasëëw hõm ta wë. Ër tabasëëw hõm tsyt hẽ, nesaa do mahä̃nh, baad had'op doo da ër babok hyb n'aa ta matym gó. Ër takamahä̃n do hyb n'aa, sahõnh hẽ tapahuunh do pooj jé, Jesus Kristo hyb n'aa ër hã tah'yyb däng, ta taah ër bahadoo hyb n'aa kä. Tii d' tawén d'oo, tii da tah'yyb däng do hyb n'aa, tii da takarẽn do hyb n'aa. Ta wë ër tabasëëw hõm, ta taah ër bahado däk tabanoo na-ããj hẽ, tak'ëp taky enyym do hyb n'aa ji j'aa etsë hyb n'aa ta hã. Baad ër wë taky enyyw hõm ta T'aah hyb n'aa, takamahä̃n doo. Ta T'aah hyb n'aa, ta T'aah majyyw me ër tabed'ëëp nesaa do mahä̃nh. Ta T'aah ër hyb n'aa tadajëp do hyb n'aa, tabawug hõm nesaa do ër h'yyb tym gó hanäng doo. Tii d' tawén d'oo, tak'ëp taky enyym do hyb n'aa. Tak'ëp né hẽ ër wë taky enyyw hõm. Sahõnh hã ër tah'yy gan'yyh, sahõnh hã ër h'yy kadaw'uuh tan'oo bä. P'op Hagä Do karẽn do hyb n'aa tametä wät ër hã nyy da tah'yyb däng tabad'oo Kristo hyb n'aa. Pooj jé, dooh hapäh pé tah'yyb däng doo. 10 Hahỹ ti P'op Hagä Do h'yyb däng tabad'oo: Tah'yyb däng do noo gó kajaa bä kä, sahõnh hẽ, hỹ pong jé habong doo, badäk hahỹỹ hã habong do na-ããj hẽ, séd hã da tabata däk, sahõnh hẽ sa nu gabóg Kristo bahado däk hyb n'aa kä.
11 Kristo hyb n'aa, ãã P'op Hagä Do asëëw hõm ta karapee ãã bahadoo hyb n'aa. Tii d' tawén d'oo, p'ooj ub tah'yyb däng do hyb n'aa tii da ãã hã tabad'oo. Takarẽn doo da né hẽ P'op Hagä Do moo wät sahõnh hẽ. 12 Ãã tabasëëw hõm ta wë, P'op Hagä Do kabaj'aa do ãã j'aa etsë hyb n'aa, ãã pooj jé Kristo hã h'yy kae däk doo. 13 Kristo hyb n'aa, bë hã na-ããj hẽ taban'oo däg kän ta karapee bë bahadoo hyb n'aa hỹỹ kä. Baad hadoo do ky n'aa, ji tabed'ëëp do panyyg n'aa hanäm do bë maa napäh bä, Kristo hã bë h'yy kae däk bä kä, bë hã taban'oo däg kän ta Sahee taky n'aa enooh do paah. 14 Ta jawén, ta karapee P'op Hagä Do baad tabed'ëëp noo gó kajaa bä kä, ër gadoo da sahõnh hẽ ër hã taky n'aa enooh doo. Pooj jé dó ër hã tabanoo ta Sahee, ta jawén ër gadoo do metëë n'aa. Sahõnh hẽ ta ti tawén d'oo, ta kabaj'aa do ji j'aa etsë hyb n'aa.
Jesus hã h'yy ka'eeh do sa hyb n'aa Paw-Ro ky n'aa etsẽẽ do ky n'aa hahỹỹh
15 Ti hyb n'aa, ỹ ky n'aa napäh bä Jesus, Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do hã bë h'yy kae däk doo, sahõnh hẽ ta hã h'yy ka'eeh do bë kamahä̃n ỹ ky n'aa napäh bä na-ããj hẽ, 16 ỹ paa du doo P'op Hagä Do hã ỹ j'aa etsë bë hyb n'aa. Dooh ỹ eréd bä bë hyb n'aa P'op Hagä Do ỹ j'aa etsë doo. P'op Hagä Do hã ỹ ky n'aa etsẽẽ bä, bë ỹ ky n'aa ets'ẽẽ had'yyt hẽ. 17 P'op Hagä Do ër Wahë N'aa Jesus Kristo h'yy kaha'eeh doo, ër Yb tak'ëp kabaj'aa doo, tak'ëp baad hadoo do hã ỹ ky n'aa etsẽẽ, ta Sahee me bë tah'yy gan'yyh hyb n'aa, bë hã tagahoot hyb n'aa na-ããj hẽ, baad P'op Hagä Do bë bahapäh hyb n'aa kä. 18 Bë hyb n'aa ỹ ky n'aa etsẽẽ, bë h'yy kadaw'uuh P'op Hagä Do an'oo bä, bë hapäh hyb n'aa ny hadoo do baad hadoo do ta jawén bë gadoo do pan'aa bë P'op Hagä Do wén naëëj wät.* Badagyp do hadoo doo gó ji bawät nä noo gó, ji P'op Hagä Do naëënh Jesus hã ji h'yy ka'eeh hyb n'aa, edëb had'yyt do takarẽn tabanoo do hyb n'aa ji hã. Hajõng baad hadoo do na-ããj hẽ takarẽn tabanoo ji hã. Ãã karẽn bë bahapäh tak'ëp hajõng doo, tak'ëp hetsooh do ta karapee tsyt hẽ ta wë kasëëw bong do sa hã taky n'aa enooh doo, ta jawén ragadoo hyb n'aa. 19 Ãã ky n'aa etsẽẽ na-ããj hẽ bë bahapäh hyb n'aa, tak'ëp sahõnh hẽ bahä̃nh hadoo do ta hejój ëër, ta hã h'yy ka'eeh do hã tanoo doo. Ti né hẽ ta ti ta hejój tak'ëp ta kabaj'aa doo me tametëëh doo, 20 dejëp do mahang Kristo ganä wät tan'oo bä. Ta ti hejój me né hẽ, hỹ pong jé, ta hub hadäk hẽnh, takaweh'ëëh doo bä, Kristo basooh P'op Hagä Do an'oo bä, 21 sahõnh hẽ kabaj'aa do ji nahapäh do sa bahä̃nh, sahõnh hẽ bag'ããs do ji nahapäh do sa bahä̃nh, sahõnh hẽ hejój enäh do ji nahapäh do sa bahä̃nh, sahõnh hẽ mejũũ do ji nahapäh do sa bahä̃nh Kristo bahado däk hyb n'aa kä. Sahõnh hẽ hyb n'aa jewyk doo, da hẽ habong doo, ta jawén habong do na-ããj hẽ, sa bahä̃nh hyb n'aa jawyk Kristo bahadoo P'op Hagä Do an'oo bä na-ããj hẽ. 22 Sahõnh hã Kristo mejũũ P'op Hagä Do an'oo bä, sa hã taj'aa ketsëë däk do hyb n'aa. Sahõnh hẽ ta hã h'yy ka'eeh do sa nu gabóg Kristo, P'op Hagä Do an'oo bä. 23 Kristo hã h'yy ka'eeh doo, Kristo hub hadoo, ta tsyym hadoo, ta moo hadoo. Sa hyb n'aa baad sahõnh hẽ takaja däk Kristo wë, ta hã rakata däk hyb n'aa. Kristo né hẽ ti sahõnh hẽ baad takaja däk hanoo doo.

*1:18 Badagyp do hadoo doo gó ji bawät nä noo gó, ji P'op Hagä Do naëënh Jesus hã ji h'yy ka'eeh hyb n'aa, edëb had'yyt do takarẽn tabanoo do hyb n'aa ji hã. Hajõng baad hadoo do na-ããj hẽ takarẽn tabanoo ji hã.