Tsijaag
Jesus hã h'yy ka'eeh do hã Tsijaag, Jesus wak'ããn ma erih do hahỹỹh
1
Tsijaag ỹ ti hỹỹh, P'op Hagä Doo, Jesus Kristo Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do sa karom. 12 hedoo do Isaraéw taah panaa mahang Jesus hã h'yy ka'eeh do jé pad'yyt hẽ ketyn hõm do ỹ edëng.
Ji hã kametyy do ky n'aa hahỹỹh
Wakãn haa,* Wakãn haa Tsijaag wén erii wät, ta nemuun Jesus hã rah'yy ka'eeh do hyb n'aa. taw'ããts hẽ baad bë tsebee hajõng hedoo pé ji hã kametyy do bë wë tana bä. Baad P'op Hagä Do hã ji h'yy ka'eeh do kametyy doo, ji h'yy kahejój had'yyt hẽ tan'oo bä. Ta ti bë bahapäh do hyb n'aa “taw'ããts hẽ baad bë tsebee kametyy do hã” ỹ wén näng. Taw'ããts hẽ bë h'yy kahejój had'yyt hẽ baad tabahado däk hyb n'aa bë h'yyb tym, sahõnh hẽ ji hã P'op Hagä Do karẽn do tabanäng hyb n'aa bë h'yyb tym gó, bë wë tabadoo mahä̃nh. Ti hadoo né hẽ, P'op Hagä Do karẽn do bë see nahapëë bä, taw'ããts hẽ tabetsẽẽ P'op Hagä Do hã. Tii bä P'op Hagä Do banoo ta hã tah'yy ganäng hyb n'aa. Baad P'op Hagä Do banoo ji hã kä. Tak'ëp P'op Hagä Do betsëëh sahõnh hẽ sa hã. Dooh ji tahajẽẽw bä ji ky n'aa ets'ẽẽ bä. Taw'ããts hẽ hetsẽẽ doo, h'yy ka'eeh doo me taky n'aa etsẽẽ. Taw'ããts hẽ dooh taky sëëw bä P'op Hagä Doo. Maadaka bah'ood ty gahëm hẽnh tamahũũm do hadoo jé ky sëm doo. Ta ti hadoo do dooh tagadoo pé Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do hanaa. Pawóp hẽ hadoo ta ti hedoo pé sa h'yyb. H'yy kehỹỹd had'yyt hẽ ragabok.
Taw'ããts hẽ Jesus hã h'yy ka'eeh do kes'uut doo, ky n'aa nets'ëëh doo, rah'yy kasab'ee, P'op Hagä Do matym gó raky n'aa etsä däk tanoo do hyb n'aa. 10 Taw'ããts hẽ tak'ëp ma enäh do rah'yy kasab'ee rakadad'uu P'op Hagä Do an'oo wät do hyb n'aa sa hã. Jawii ts'ooh ahëëj jëng do hadoo da. Rakadad'uu P'op Hagä Do an'oo bä, sa ma hã rah'yyb naeh hyb n'aa, P'op Hagä Do hã naa sahõnh hẽ sa wë hanäng do rabahapäh hyb n'aa. 11 Papỹỹj nu ganä däk bä, tak'ëp tabajuu bä, tsawyy jëng jawii. Tũũ ta ts'ooh kajäg jëng. Ahëëj jëng tii bä hanäm do ta hã. Ti hadoo né hẽ tak'ëp ma enäh do sa hã. Sa ma hã ramoo boo nuuj jé né hẽ ragawatsig jëng.
12 Ky n'aa kedëng ji, ji h'yy kaneréd bä kametyy do ji wë tana bä. Kametyy do hã ji j'aa ketsëë däk bä kä ji gadoo ji hedëb heh'äät do ta säm hadoo, ta hã kamahä̃n do hã P'op Hagä Do ky n'aa enooh do paah.
13 Kametyy do ji wë tana bä, ji tah'yyb tatug bä nesaa do ji moo wät hyb n'aa, taw'ããts hẽ dooh “P'op Hagä Do ỹ tah'yyb tatuk” ji noo bä. Dooh hajaa pé P'op Hagä Do tah'yyb tatug bä nesaa do hã. P'op Hagä Do na-ããj hẽ dooh ji tah'yyb tatug bä nesaa do hã. 14 Nesaa do ër h'yyb karẽn do ti ër tah'yyb tatuk nesaa do wë. Ër tawedii, tii bä ër tah'yyb maso däk nesaa do hã. 15 Nesaa do ji moo wät do ganyyh tii bä, nesaa do ër h'yy karẽn do haj'aa. Nesaa do aee däg bä, nesaa do kah'ũũm bä kä, tamana kän ji h'yyb tym dajëp doo.
16 Bë daaj hẽ bë kawad'ii manä wakãn haa ỹ kamahä̃n doo. 17 Sahõnh hẽ taw'ããts hẽ hadoo doo, baad had'op do na-ããj hẽ, p'op naa né hẽ tabana. P'op Hagä Doo, wë hã hanäng do bag pahuunh do hanaa né hẽ. Badäk hahỹ bag kawereem né hẽ paawä, P'op Hagä Do dooh tah'yy kahỹỹd bä, dooh ta hã hewaat pé na-ããj hẽ. 18 P'op Hagä Do h'yyb däng ër h'yyb tym tabed'ëëp hyb n'aa baad hadoo do ky n'aa me, ta karapee tsyt hẽ tasëëw däk do ër bahadoo hyb n'aa ta wë, sahõnh hẽ tapehuunh do mahang, pooj jé joom ag P'op Hagä Do wë kasëëw hõm do hadoo ër bahadoo hyb n'aa.
Ji maa new'ëp do nado P'op Hagä Do kyyh ky n'aa hahỹỹh
19 Wakãn haa ỹ kamahä̃n doo, bë hyb n'aa matakä hahỹỹ hã: Taw'ããts hẽ sahõnh hẽ ji, ji nayyw hẽ ji maa newëë. Taw'ããts hẽ dooh nayyw hẽ ji er'ood. Taw'ããts hẽ dooh nayyw hẽ ji kawaj'ããn bä. 20 Kawajããn doo, dooh baad ji hawät do P'op Hagä Do ji hã gahëën do an'oo bä. 21 Ti hyb n'aa taw'ããts hẽ bë eréd hõm hesus hadoo do bë h'yyb tym gó hanäng doo. Bë eréd hõm na-ããj hẽ nesaa do hedoo do jé pad'yyt hẽ hanäng doo. H'yy kadaduu doo me bë gado P'op Hagä Do kyyh bë h'yyb gó kan'oo däk doo. Ta ti né hẽ hajaa bë h'yyb tym tabed'ëëp, P'op Hagä Do wë bë nu kajäk hyb n'aa.
22 Ji maa new'ëp do nado P'op Hagä Do kyyh. Taw'ããts hẽ ji moo wät né hẽ taher'oot doo. Ta ti maa new'ëp doo, panyyg ky nadaheeh doo, ta daaj hẽ takawadii. 23 Hahỹ hadoo P'op Hagä Do kyyh maa new'ëp doo, tamejũũ do moo nawät doo: Aj'yy japow me kameg'ããs do hadoo tii. 24 Kameg'ããs, ti tabahõm, ti nayyw hẽ tamabaan hõm takamegãã wät doo. 25 Ta tii d' nado baad matakëë do P'op Hagä Do ky n'aa jaw'yyk do baad had'op doo, nesaa do mahä̃nh ji ted'ëëp doo. Baad tamatakä had'yyt bä, tamanabaan bä, taky dahé bä, sahõnh hẽ tamoo wät do hã P'op Hagä Do ky n'aa edëng ta hã.
26 P'op Hagä Do karẽn doo da hawät do ted'oo doo, ta kyy tamanedug bä, ta hã hẽ takawadii tii. Daap ti ta ti P'op Hagä Do wë tamoo wät do ted'oo doo. 27 Hahỹ ti baad hadoo do heh'äät do P'op Hagä Do ër Yb gadoo do ër hã: Kabarii, ỹỹnh patug tamaa wäd is do na-ããj hẽ ji t'yyd mehĩĩn doo, baad tanado bä sa hã. Hahỹ na-ããj hẽ P'op Hagä Do gadoo do ër hã: Ji matakëë ji hã badäk hahỹỹ hã habong do P'op Hagä Do hã h'yy kana'eeh do h'yyb karẽn do mahä̃nh.

*1:2 Wakãn haa Tsijaag wén erii wät, ta nemuun Jesus hã rah'yy ka'eeh do hyb n'aa.

1:10 Rakadad'uu P'op Hagä Do an'oo bä, sa ma hã rah'yyb naeh hyb n'aa, P'op Hagä Do hã naa sahõnh hẽ sa wë hanäng do rabahapäh hyb n'aa.