Tiit
Tiit hã Paw-Ro ma erih do hahỹỹh
1
Ỹ Paw-Ro, P'op Hagä Do karom seeh, Jesus Kristo mejũũ do see ỹ ti hỹỹh. Ỹ Jesus mejũũ ỹ masa P'op Hagä Do asëëw bong doo, baad ta hã rah'yy ka'eeh hyb n'aa, baad hadoo do ky n'aa P'op Hagä Do karẽn doo da ji bawät hanoo doo, rabahapäh hyb n'aa. Ta hã rah'yy ka'eeh do hyb n'aa, baad hadoo do ky n'aa rabahapäh do hyb n'aa, P'op Hagä Do wë sa h'yyb tym nadajëp do ragada. Sahõnh hẽ tadu dahäng do pooj jé P'op Hagä Doo, wanadii doo, taky n'aa eno däk paa ji h'yyb tym hawäd had'yyt do ta wë. Hỹỹ kä, tah'yyb däng do noo gó, ỹ ber'oot do hã P'op Hagä Do metëëh nanäng taky däng do paah. P'op Hagä Doo, ër h'yyb tym dëëb h'yyb däng hã ỹỹ, ỹ tamejũũ, ta ky däng do ỹ baher'oot hyb n'aa, ỹ wén metëëk ta wób sa hã.
Ỹ ky n'aa edëng õm Tiit, nemon ỹỹ Jesus hã mah'yy ka'eeh do hyb n'aa tah ỹ hado däk doo. Ỹ karẽn P'op Hagä Do ër Yb, Kristo Jesus ër h'yyb tym dëëb na-ããj hẽ ky en'yym a hã. Ỹ karẽn baad õm rah'yyb n'yym.
Jesus hã h'yy ka'eeh do sa wahë n'aa ji asëëw hõm do ky n'aa hahỹỹh
Õm ỹ eréd gëët tsyt dëëg hã Keret häd näng doo bä, baad nadoo do Jesus hã h'yy ka'eeh do mahang hanäng do mabenäm hyb n'aa, tsyt dëëg bä hanäng do panang bä Jesus hã h'yy ka'eeh do sa wahë n'aa mabasëëw hõm hyb n'aa õm ỹ mejũũ do paa hadoo da. Jããm hẽ masëëw baad tawäd bä. Taw'ããts hẽ dooh rahapäh pé ta hã baad nadoo doo. Taw'ããts hẽ sét ub ta ỹỹm Jesus hã h'yy ka'eeh do wahë n'aa hã. Taw'ããts hẽ dooh ta ỹỹm tawad'ii bä ỹỹnh see sii. Ta taah kä, taw'ããts hẽ Jesus hã rah'yy ka'eeh. Taw'ããts hẽ dooh ta taah raky n'aa etsä bä nu meby n'aa näng do hã. Taw'ããts hẽ Jesus hã h'yy ka'eeh do wahë n'aa taah ky dah'eeh do sa yb hã. P'op Hagä Do wë Jesus hã h'yy ka'eeh do sa hagã n'aa moo wät do hyb n'aa, taw'ããts hẽ baad ub had'yyt hẽ tabawät, dooh rahapäh pé ta hã baad nadoo doo. Taw'ããts hẽ dooh h'yy kasab'ee do tado bä tii. Taw'ããts hẽ dooh kawaj'ããn yb tado bä. Taw'ããts hẽ dooh jarakë hedoo do heëëk do tado bä. Taw'ããts hẽ dooh kahep'uuk do tado bä. Taw'ããts hẽ dooh dajẽẽr jawén hawät do tado bä. Taw'ããts hẽ baad tagadoo ta wób ta tób bä. Taw'ããts hẽ baad hadoo do kamahä̃n do tii. Taw'ããts hẽ kaja hẽ denaa hẽ ta h'yyb tamahũũm tabawät do hã. Taw'ããts hẽ baad hawät do ti ta wób sa wë. Taw'ããts hẽ tsyt hẽ P'op Hagä Do wë tabawäd had'yyt hẽ. Taw'ããts hẽ tah'yy keb'aah nesaa do hã. Taw'ããts hẽ Jesus ky n'aa ër ma metëëk do baad taky daheeh, tabahajaa hyb n'aa baad hadoo do ky n'aa tama metëëk ta wób sa hã, tabahajaa hyb n'aa tah'yyb en'yym sa hã, raky daheeh hyb n'aa ky n'aa heh'äät ub do ky n'aa, tabahajaa hyb n'aa ky n'aa heh'äät do majĩĩ hã tametëëh res'õõs doo.
10 Tii da ỹ wén erih, hajõk rah'yy kawereem däk do hyb n'aa heh'äät ub do ky n'aa hã. Daap hadoo do rama met'ëëg kän, ta wób rawedii. Ta ti hedoo do sa mahang hajõk ji hã ramejũũ Judah buuj ky n'aa jaw'yyk do mejũũ doo da ji bawät. 11 Taw'ããts hẽ ji ky meduuk ta ti hedoo doo. Ji wén meduuk, Jesus hã h'yy ka'eeh do wób, sa panaa hẽ, raky dahé kän do hyb n'aa nanäng ma matëg oow panyyg, baad rawén ky nadahé wät baad hadoo do ky n'aa hã. Dajẽẽr ragahëën do hyb n'aa né hẽ ta ti rama metëëk, nu meby n'aa nyy né paawä dajẽẽr ji gahëën bä ta hyb n'aa. 12 Hahỹỹ da tsyt dëëg hã Keret häd näng do buuj seeh, noo ese do her'oot paa Keret buuj sa ky n'aa: “Noo kanesa had'yyt hẽ Keret buuj”, näng mäh. “Tabanes'aa hedoo. Moo nehõj, tsyym nehõj, h'yyb nehõj. Ta bahä̃nh haw'aa doo”, näng mä ta kyyh. 13 Te hub né hẽ Keret buuj sa ky n'aa taher'oot do paah. Ti hyb n'aa manabuuj gedo Keret buuj Jesus hã h'yy ka'eeh do daap hadoo do ky dah'eeh doo, baad raky daheeh hyb n'aa baad hadoo do ky n'aa, 14 raberéd hõm hyb n'aa Judah buuj panyyg ub hadoo doo, noo kanesa doo. Mamejõ reréd hõm hyb n'aa ajyy baad hadoo do ky n'aa ty n'aa ges'yyk do sa hã mejũũ doo. 15 Baad tado bä ji h'yyb tym P'op Hagä Do matym gó, baad däg sahõnh hẽ ji hã. H'yyb tym nasaa do hanäng do hã, Kristo Jesus hã h'yy kana'eeh do hã, sahõnh hẽ nesaa däg ta hã. Baad nado wäd ti sa h'yyb. Nesaa do rahyb n'aa newë had'yyt hẽ. Dooh rah'yy kamedug wäd bä nesaa do hã, baad nado wäd do hyb n'aa sa h'yyb tym. 16 P'op Hagä Do rahapëë né paawä m', sa nooh, ramoo bok do hã daap ramenyyh ji bahapäh. Tak'ëp nesaa do ta ti P'op Hagä Do matym gó. Ti hyb n'aa P'op Hagä Do ganen'aak. Dooh raky dahé bä P'op Hagä Do kyyh. Tabad'op hẽ baad hadoo do rahajaa pé ramoo boo bä.