2
Si Cristo se Telekagon tadon
Menge batà ko te pegpemenal, seini se insolat ko kenyo amon eked kaw peg-inang te salà. Meneng aw doen otaw mekesalà, doen telekagon tadon kidoen te Timanem Amay, aw yan si Jesu Cristo wedad palos salà. Sikandin se simelilin kenitadon inimetayan amon pegwedaden te Timanem se menge salà tadon. Kenà olò kenitadon salà se pegwedaden din, meneng salà te kedita te otaw te keneyonan se pegwedaden din.
Seini se pengilala amon ketegahan tadon te ontò Timanem se egtekingan tadon. Aw egtolò kidon te menge punù din, yan ketegahan tadon te egtaking kidon kandin. Aw doen otaw eg-ikagi te egtaking sikandin te Timanem, meneng kenà egtolò te punù te Timanem, yan se otaw bolelawun aw wedad heman kebenalan diyà kandin. Meneng se otaw egtolò te kagi te Timanem, yan se otaw ontò nelobos se kedakel te pedowan din diyà te Timanem. Yan se pengilala te ontò kidon den diyà te Timanem. Aw eg-ikagi se otaw te diyà sikandin te Timanem, keilangan inangen din se kandin pegkeotawun iling te pegkeotawun i Jesu Cristo.
Tapay punù
Menge kedowa ko egkedekelan ko te pedowan, kenà kaling se punù insolat ko kenyo seini, meneng tapay iyan impunù day diyà kenyo, so netegahan niyo iyan lekat te keteboan te pegpemenal niyo ki Cristo kedengan, so dinineg niyo kedengan se punù intoladà day kenyo. Pengkey tapay iyan punù, meneng iling heman te kaling punù. Impetaga-taga se kebenalan te punù sìyan pineokit te ininang i Cristo aw pineokit heman te eg-inangen niyo, so migkewedad se kengitngitan dini kenitadon, aw doen den ontò benal kelowahan dini te pedowan tadon.
Se otaw eg-ikagi te eg-ogpà sikandin diyà te kelowahan, meneng egkebensi te menge doma otaw, yan se otaw gayed pa eg-ogpà diyà te kengitngitan. 10 Meneng se otaw doen dakel pedowan din diyà te menge doma otaw, yan se otaw eg-ogpà diyà te kelowahan, aw wedad mekepedogsò kandin. 11 Meneng se otaw egkebensi te menge doma otaw, yan se otaw eg-ogpà pa aw eglegeb diyà te kengitngitan. Eked sikandin ketaga-taga aw kenan sikandin pesalo, so eked sikandin kità tandà te kengitngit.
12 Menge batà ko te pegpemenal, simolat a den kenyo so ibeg ko megpeaneng-aneng a kenyo te pigwedad den te Timanem se salà niyo pineokit ki Jesu Cristo. 13 Menge obanen, simolat a den kenyo so ibeg ko megpeaneng-aneng a kenyo te egtaking kaw den ki Cristo tapay doen gebii te wedad pa keneyonan. Menge kaling otaw, simolat a den kenyo so ibeg ko megpeaneng-aneng a kenyo te dimaeg kaw den ki Satanas.
Menge batà ko te pegpemenal, simolat a kenyo so ibeg ko megpeaneng-aneng a kenyo te egtaking kaw den diyà te Timanem Amay. 14 Menge obanen, simolat a kenyo so ibeg ko megpeaneng-aneng a kenyo te egtaking kaw den te Timanem tapay doen gebii te wedad pa keneyonan. Menge kaling otaw, simolat a kenyo so ibeg ko megpeaneng-aneng a kenyo te measeb kaw den egtaking te Timanem, aw insawol niyo se kagi te Timanem diyà te pedowan niyo, aw dimaeg kaw den ki Satanas.
15 Ikà niyo egtaking te medaet ketanem dini te keneyonan. Ikà niyo heman egkeibeg te medaet inang dini te keneyonan, so aw egkeibeg se otaw tomaking te medaet ketanem dini te keneyonan, yan eked sikandin keibeg tomaking te Timanem Amay. 16 Doen medaet ibeg te pedowan, aw doen heman kitaen te otaw aw keibegan dan, aw doen heman pegpelangkaw-langkaw dan tandà te kedònan dan, meneng se kedita niyan kenà lekat te Timanem Amay, so lekat iyan te keneyonan. 17 Meneng megkewedad se medaet ketanem dini te keneyonan te eked kenamay sipat medaet ibeg te otaw te keneyonan. Meneng se otaw egtoman te ibeg te Timanem, yan se otaw tomayod te wedad temanan.
Se otaw mato ki Cristo
18 Menge batà ko te pegpemenal, agpet den se temanan te keneyonan. Tapay niyo dinineg te doen pa sebad otaw domateng mato ki Cristo aw megpelangkaw-langkaw peden diyà kandin. Doen medita eg-ato ki Cristo dimateng den, aw yan netegahan tadon te agpet den se temanan te keneyonan. 19 Se menge eg-ato sìyan, kenà dan benal kedowa tadon te pegpemenal, aw yan nesayo den dan lekat kenitadon. Simpana benal dan kedowa tadon te pegpemenal, eked dan peden kesayo lekat kenitadon. Meneng nesayo den dan lekat kenitadon aw yan se pengilala te kenà dan benal kedowa tadon te pegpemenal.
20 Meneng se kedita niyo, binegayan kaw den i Cristo te Espiritu Santo, aw netaga-taga kaw den te kebenalan. 21 Simolat a kenyo kenà so wedà kaw ketaga-taga te kebenalan, meneng simolat a kenyo amon megpeaneng-aneng a kenyo te kebenalan tapay niyo netegahan. Netegahan niyo den heman te wedad kebolalaw eglekat te kebenalan.
22 Se otaw ontò bolelawun, yan se otaw eg-ikagi te kenà si Jesus se Misiyas. Yan se otaw eg-ato ki Cristo. Eked heman sikandin pemenal te Timanem Amay aw Batà din. 23 Aw eked pemenal se otaw te Batà te Timanem, eked heman sikandin pegpesakop diyà te Timanem Amay. Meneng aw mikagi se otaw te ontò sikandin nemenal te Batà te Timanem, migpesakop den heman sikandin diyà te Timanem Amay.
24 Nayan, keilangan sikopen niyo se pegpemenal niyo diyà te kagi te Timanem intoladà kenyo lekat te pegpemenal niyo ki Jesu Cristo lamig seini, so aw ontò niyo lobosen se pegpemenal niyo diyà te kagi te Timanem, diyà kaw te Timanem Amay aw Batà din. 25 Doen impakang i Jesus kenitadon, aw yan se kaling pedowan wedad temanan imbegay din.
26 Seini se insolat ko kenyo amon eked kaw keekali te menge menenoladà meibeg peden meg-akal kenyo. 27 Meneng ikà niyo egketetana, so eg-ogpaan kaw pa te Espiritu Santo imbegay i Jesu Cristo diyà kenyo. Yan wedad den keilangan te doma megtoladà kenyo aw eden se kebenalan aw eden se kebolalaw, so Espiritu Santo se megtoladà kenyo te kedita. Ontò benal se ipegtoladà din, aw kenà iyan kebolalaw. Yan keilangan meg-ogpà kaw diyà ki Cristo iling te intoladà te Espiritu Santo kenyo.
28 Nayan menge batà ko te pegpemenal, peg-ogpà kaw diyà ki Cristo amon eked kaw kelemitan aw eked kaw keyàyà te peglikò din. 29 So netegahan niyo den te metòlid se Batà te Timanem si Cristo, yan se doun te keilangan ketegahan niyo heman ini. Aw metòlid se eg-inangen te otaw, yan se pengilala te ininang dan te Timanem menge batà din.