6
Tebangan se doma otaw egpemenal
Menge kedowa ko te pegpemenal, aw doen kitaen niyo sebad otaw egpemenal meg-inang te medaet, mèpiya aw sikiyo menge otaw ontò egbeyà-beyaan te Espiritu Santo se megtabang kandin, amon ibingen niyo sikandin lomikò diyà te pegpenimanem, meneng keilangan mèpiya se pedowan niyo kandin. Ontò kaw pekeahà amon eked kaw heman keboyo i Satanas. Aw megpetebangay kaw, yan egtoloen niyo se punù i Cristo. Aw aneng-aneng te otaw eked sikandin keboyo te medaet, yan se lekatan te kedegdagan din pesalo te kededàtan, so neekalan sikandin. Meneng mèpiya aw eneng-enengen te teg sebad-sebad otaw se kandin eg-inangen, so aw megpekeaseb sikandin meg-inang te mèpiya, kenà lekat te eg-inangen te doma otaw se luba din, meneng lekat te kandin eg-inangen. Yan keilangan eneng-enengen te teg sebad-sebad otaw se kandin eg-inangen.
Se menge otaw pigtoledaan te kagi te Timanem, yan se keilangan memegay te menge mèpiya diyà te otaw migtoladà kandan.
Ontò niyo eneng-enengi se kebenalan seini. Eked keekali se Timanem. Pengkey eden se ipanggas te otaw, yan heman se geniyen din. Se kelebadan niyan, aw tomolò se otaw te medaet ibeg te pedowan din, domateng diyà kandin se kemetayun wedad temanan. Meneng se otaw egbeyà-beyaan te Espiritu Santo, yan se otaw begayan din te keentayan wedad temanan. Mèpiya aw eked kidon lengà meg-inang te mèpiya, so aw domateng se aldaw tapay pinemallì te Timanem, mekinawà tadon se ontong aw eked kidon lengà. 10 Yan seini se mèpiya inangen tadon. Gayed tadon inangen se mèpiya diyà te kedita te otaw, aw labi pa diyà te menge kedowa tadon egpemenal.
Temanan te solat
11 Siak si Pablo se simolat te temanan te kagi ko seini diyà kenyo. Ehai niyo se kededakel te pegsolat ko kani. 12 Se menge otaw egtoladà te keilangan tomolò kaw te punù ingkeliwat i Moises aw tolien kaw, yan se otaw meibeg te meluba se menge doma dan Judiyo pineokit te pegtolò niyo te ketanem dan sìyan. Eden dan aw pineokit kenyan, eked dan pemilangi te menge doma dan Judiyo, pengkey egpemenal dan ki Jesus nematay doton te kros. 13 Sìyan menge otaw egtoladà te keilangan tomolò kaw te punù ingkeliwat i Moises aw tolien kaw, wedà dan man ketolò se kedita te punù sìyan. Meneng ibeg dan tolien kaw amon iduyun se kandan pegkeotawun pineokit te pegtolò niyo kandan. 14 Meneng se kanak, eked a keibeg domuyun te kanak pegkeotawun. Sebad olò se iduyun ko, yan se Pengolo tadon si Jesu Cristo. Nematay sikandin doton te kros amon megpelowà kenitadon lekat te salà. Pineokit te pegkematay din, kenà a den egkeallang te medaet ibeg te keneyonan, aw eked a den heman keibeg taking te mekeboyo. 15 Pengkey tolien se otaw aw eked, kenà niyan se eglekatan te mèpiya, meneng se mèpiya, yan se kaling pedowan wedad temanan mekinawà tadon. 16 Timanem se egpemegay te kelinaw te pedowan aw keido. Ibeg ko, ibegay din iyan diyà te kedita te otaw egpemenal aw tomaking te kebenalan insolat ko seini, pengkey diyà te menge Judiyo aw menge otaw kenà Judiyo.
17 Lekat seini, mèpiya aw wedad otaw mengela te siak se sebad sogounun i Jesus, so doen den menge laas diyà te lawa ko lekat te pegpemilang te doma otaw kanak tandà te pegtaking ko ki Jesus.
18 Menge kedowa ko, ibeg ko tebangan kaw te Pengolo tadon si Jesu Cristo. Metoman iyan.