Solat i
Santiago
1
Se solat seini lekat kanak si Santiago. Sineligan a te Timanem aw Pengolo tadon si Jesu Cristo. Seini se solat ko te kedita niyo Judiyo egpemenal ki Cristo, pengkey nekeogpà kaw doton te medita ogpeanan doton te kebelad te keneyonan. Ibeg ko, mèpiya se keogpà niyo.
Ketebangan se otaw doen kelimahan
Menge kedowa ko, aw detengan kaw te menge kelimahan, keilangan ontò kaw meluba, so aw meketayod kaw te kelimahan aw gayed kaw somalig diyà te Timanem, yan se mekebegay kenyo te kedalem te pedowan. Aw megkedalem se pedowan niyo, ontò megketesan se pegpemenal niyo pineokit kenyan.
Meneng aw doen otaw kidoen kenyo detengan te kelimahan, aw wedà ketaga-taga aw eden se inangen din, mèpiya aw memoyò sikandin diyà te Timanem amon ibegay din kandin se kebiyasa, so gayed egpemegay se Timanem diyà te kedita te otaw memoyò. Bowasag sikandin diyà kandan, aw eked din dan heman peyàyai. Aw memoyò se otaw diyà te Timanem, keilangan memenal te tebangan sikandin te Timanem. Keilangan eked sikandin pegdowa-dowa, so se otaw egdowa-dowa, yan se iling te balud egtaking te kelamag pengkey kenan kedog. 7-8 Egdowa-dowa sikandin, aw kenà egkeseligan te pengkey eden se eg-inangen din. Aw iling kenyan se otaw, eden din aw doen ibegay te Timanem kandin.
Keluba te otaw sagkep aw otaw meyaman
Se menge kedowa tadon sagkep, mèpiya aw meluba dan te meelagà dan diyà te Timanem. 10 Meneng se menge kedowa tadon meyaman aw melangkaw, mèpiya aw meluba dan te kenà keyemanan se seligan dan. Megkewedad se keyemanan te eked kenamay iling te bolak te kebenesan, 11 so aw megkelangkaw se aldaw aw meinit, melanes se bolak, aw matay, aw medaet iyan tengtengen. Iling heman kenyan se menge otaw meyaman, so pengkey mebuyung dan mengewarta, meneng ketenanan dan se kedita aw matay.
Mèpiya se ipegpemegay te Timanem
12 Aw meketayod se otaw te kelimahan, yan se otaw ontò meluba, so penga niyan, doen ontong kinewaen din, se kaling pedowan impakang te Timanem diyà te kedita te otaw doen dakel pedowan kandin. 13 Aw meboyo se otaw te medaet, eked kepakay aw mikagi sikandin te Timanem se migboyo kandin, so eked palos pegboyo se Timanem, aw wedad heman otaw boyowen din. 14 Meneng meboyo se otaw te medaet ibeg te pedowan din. 15 Aw tomolò se otaw te medaet ibeg te pedowan din, yan mekeinang te salà. Aw gayed meg-inang se otaw te salà, yan se detengan te pelumun aw kemetayun wedad temanan.
16 Menge kedowa egkedekelan ko te pedowan, peg-ahà kaw amon wedad keekalan kenyo. 17 Mèpiya se kedita te ipegbowang te Timanem, aw wedad kolang niyan. Yan se ipegpemegay te Timanem mig-inang te aldaw aw bolan aw menge bitoen. Pengkey egkealin-alin se bawa te aldaw aw bolan aw bitoen, meneng eked kealin-alin se Timanem, so gayed sikandin egpemegay te mèpiya. 18 Lekat te ibeg din ininang kidon din menge batà din pineokit te pegpemenal tadon te kebenalan ipegtoladà. Yan se ininang din amon sikitadon se ontò meelagà diyà te kedita te ininang din.
Keilangan tomolò se otaw te kagi te Timanem
19 Menge kedowa egkedekelan ko te pedowan, eneng-enengi niyo ini. Mèpiya aw megpekeaseb se kedita niyo menenalan. Mèpiya aw eked niyo sesawi se peg-ikagi. Mèpiya heman aw eked kaw tagmon keopal, 20 so aw meopal se otaw, kenà din eg-inangen se metòlid ibeg te Timanem. 21 Yan tanan kaw te medaet inang niyo aw kedita te medaet aneng-aneng niyo. Tolò kaw te Timanem, aw pemenali niyo se kagi din insawol diyà te pedowan niyo, so se kagi din, yan se mekepelowà kenyo lekat te salà.
22-23 Keilangan tomolò kaw te kagi te Timanem. Eked kepakay aw olò niyo penenelanen, aw penga niyan eked niyo iyan soli diyà te aneng-aneng. Aw doen otaw egpenenalan olò meneng kenà egtolò, eden din aw doen ontong din. Iling sikandin te otaw tomengteng te bawa din diyà te ispiho, 24 meneng aw mesayo sikandin lekat te ispiho, eked kenamay kelibelan din se kinità din. Iling kenyan se otaw menenalan te punù te Timanem meneng eked tolò. 25 Mèpiya se punù te Timanem, aw yan se mekepelowà te otaw lekat te salà. Se otaw menenalan kenyan aw eked kelibel kenyan meneng gayed egtolò, yan se otaw egbegayan te Timanem te keluba, pengkey eden se inangen din.
26 Aw eg-aneng-aneng se otaw te egtaking sikandin te Timanem, meneng kenà din eg-imendayan se eg-ikegiyen din, wedad ontong din, so eden din aw timaking sikandin te Timanem. 27 Meneng se otaw ontò egtaking te Timanem Amay, yan se otaw egpenabang te menge doma otaw nelimahan, pengkey menilo aw bayi balo. Kenà heman eg-iling te medaet ketanem te otaw dini te keneyonan.