7
Simalig se kapitan ki Jesus
Luc. 7:1-10; Mat. 8:5-13
Penga te peg-ikagi i Jesus diyà te otaw netipon kidoen, dimoton sikandin te Kapirnaom. Doen kidoen kapitan te sondalo te gobirno te Roma. Nesekitan aw ontò netigdaan se sebad sineligan din ontò din egkeidowan. Pegdineg te kapitan tepad ki Jesus, doen menge obanen te Judiyo insogò din mangay ki Jesus amon megpegolì te sineligan din. Pegdateng dan doton ki Jesus, ontò dan nemoyò kandin, kagi dan, “Ontò mèpiya otaw se kapitan migsogò kenami. Pegtabang ka bag kandin, so egkedekelan kidon din te pedowan sikitadon menge Judiyo. Sikandin se migpeinang te simbahan day dini.”
Yan timaking si Jesus kandan. Pegkedapag din kidoen te balay, doen menge sigalak te kapitan insogò din doton ki Jesus amon ikeliwat dan se kagi din seini, “Sir, pebeyai se pegdini no te balay ko, so medanà a diyà kamno, aw meyàyà a aw ipeawop ta diyà te balay ko. Yan se doun te wedà a songon kamno, so medanà a diyà kamno. Pengkey mediyò ka pa lekat te balay ko, meneng botong aw olò ka mikagi te kegolian se sineligan ko, so metoman iyan. Gayed a egtolò te otaw simogò kanak, aw doen heman menge sondalo nesakop diyà kanak. Aw doen sondalo isogò ko, tomolò sikandin. Aw doen doma ipeangay ko, tomolò heman. Aw doen ipeinang ko te sineligan, yan se inangen din.” Yan se kagi te kapitan ingkeliwat dan diyà ki Jesus.
Pegdineg i Jesus kenyan, ontò nepela. Penga niyan, miniling sikandin aw minikagi diyà te medita otaw timaking kandin, “Eneng-enengi niyo se kagi ko kenyo. Pengkey kidoen te menge bowad-bowad i Israel, wedad palos otaw netelaan ko simalig kanak iling te pegsalig din.”
10 Nayan, peg-olì te otaw insogò te kapitan, kinità dan se sineligan negolian den.
Inantay i Jesus se batà meama lekat te nematay
11 Penga niyan te wedà kenamay, dimoton si Jesus te lonsod te Nain. Timaking se tinoledaan din kandin, aw ontò heman medita se doma otaw timaking kandin. 12 Pegkedapag dan te lonsod, kinità dan se medita otaw lekat te lonsod nengibing te lawa te otaw nematay amon ilebeng. Temisa batà se nematay, aw balo se inay din. Ontò medita se otaw timaking pesalo doton te lebengan kandin. 13 Pegkità te Pengolo te inay te nematay, ontò sikandin neido aw minikagi, “Ikà egkelag.”
14 Penga niyan, migpedapag si Jesus aw nemaed te inibatan te nematay, aw yan simagked se otaw nengibing kenyan. Minikagi si Jesus diyà te nematay, “Atò, enaw ka.”
15 Yan neantay se otaw lekat te nematay, aw minenaw, aw minikagi diyà kandan. Penga niyan, inibing sikandin i Jesus doton te inay din. 16 Nelemitan se kedita te otaw kimità kenyan, aw induyun dan se Timanem, kagi dan, “Migtabang den se Timanem kenitadon menge sakop din, so insogò din dini kenitadon se metolos telekeliwat te kagi din seini.”
17 Nedengeg se sìyan ininang i Jesus kidoen te kedita te menge lonsod kidoen te probinsya te Judiya aw kedepagan niyan.
Menge otaw insogò lekat ki Juan Memonyagay
Luc. 7:18-23; Mat. 11:2-6
18 Nayan, se menge tinoledaan i Juan Memonyagay, mig-indan dan diyà ki Juan tepad te kedita te ininang i Jesus. 19 Impeangay i Juan se dowa tinoledaan din, aw insogò din dan doton te Pengolo amon meg-insà dan aw sikandin se ontò insogò te Timanem pinelimanan dan, aw doen pa doma domateng. 20 Pegdoton dan ki Jesus, minikagi dan, “Insogò kay i Juan amon meg-insà kay kamno aw sikona se ontò insogò te Timanem pinelimanan day, aw doen pa doma domateng.”
21 Dalem te aldaw sìyan, migpegolì si Jesus te medita otaw doen mesakit aw otaw netigdaan aw otaw pigbosawan. Migpegolì heman sikandin te otaw bota amon todà dan komità. 22 Yan se doun te timaba si Jesus, “Likò kaw den doton ki Juan aw indani niyo sikandin te kedita te kinità niyo aw dinineg niyo dini. Doen menge bota kimità den. Doen heman kapig minipanaw den. Doen tompigun negolian den. Doen bingelen dimineg den. Doen heman nematay neantay den. Doen menge otaw sagkep tinoledaan te Mèpiya Indan. 23 Indani niyo heman sikandin te doen keluba te otaw eked pegdowa-dowa te pegsalig din kanak.”
Minikagi si Jesus tepad ki Juan Memonyagay
Luc. 7:24-35; Mat. 11:7-19
24 Pegkesayo te otaw insogò i Juan, minikagi si Jesus tepad ki Juan diyà te otaw netipon, kagi din, “Pegdoton niyo te kebigtilan, kenà tigbaw egkedogen te kelamag se pinengemahà niyo. 25 Wedà kaw heman doton amon tomengteng te otaw nenaol te ontò meelagà, so se menge otaw egpenaol te mèpiya aw egpengabat te pengkey eden se ibeg dan, yan se eg-ogpà doton te balay te selotan. 26 Meneng seini indà se tod niyo. Dimoton kaw te kebigtilan amon kitaen niyo se telekeliwat te kagi te Timanem. Pengkey melangkaw se kedita te telekeliwat te kagi te Timanem, meneng labi pa melangkaw si Juan. 27 Sikandin se migtoladà tepad kanak, aw tinoman din se pakang seini tapay insolat kidoen te kagi te Timanem,
‘Na, doen otaw isogò ko megpetaga-taga te agpet ka den domateng, amon megpeketagad se kedita te otaw te pegdateng nikaw.’ ”
28 Minikagi heman si Jesus, “Eneng-enengi niyo se kagi ko seini. Wedad palos otaw dini lanto te tanà labi pa melangkaw diyà ki Juan. Meneng labi pa melangkaw diyà ki Juan se kedita te otaw megpesakop diyà te peglowan te Timanem.”
29 Pegdineg dan te intoladà i Juan, minikagi se kedita te otaw pengkey menge iskribinti te metòlid se impunù te Timanem aw migpebonyag dan ki Juan. 30 Meneng se menge Parisiyo aw menenoladà te punù ingkeliwat i Moises, mig-eked dan te ibeg te Timanem kandan, so wedà dan pegpebonyag ki Juan.
31 Minikagi si Jesus, “Nayan, seini se tegdeyanan iindan ko kenyo amon ketegahan niyo aw eden se pig-ilingan te menge otaw te aldaw seini. 32 Iling dan te mengisù egdanga doton te pedyanan aw egpetewalay dan, ‘Pengkey mig-edop kay te seluli amon somayaw kaw, meneng wedà kaw sayaw. Pengkey migdelangan kay tepad te pegkematay, meneng wedà kaw heman kelano.’ 33 Iling kaw heman kandan, so pegdini i Juan Memonyagay, kinità niyo se ketanem din te melikit egpowasa aw kenà palos heman eg-inem. Meneng wedà kaw penenalan kandin, aw minikagi kaw te dinetengan sikandin te bosaw. 34 Pegdini ko Timanem Migpekeotaw, kinità niyo se ketanem ko te gayed a egpengaen aw eg-inem. Meneng kunù wedà kaw penenalan kanak, aw minikagi kaw te legoken a aw metiinem a, aw egsigelaken ko se menge iskribinti aw doma otaw nelegeb te salà. 35 Meneng wedad beloyan, so netegahan te kedita te otaw migpesakop diyà te Timanem te ontò sikandin biyasa.”
Pegtoyong te bayi te benis i Jesus
36 Doen sebad Parisiyo nemekaen ki Jesus, aw dimoton si Jesus te balay din aw kimaen. 37 Nayan, doen bayi eg-ogpà kidoen te lonsod sìyan, aw nedengeg sikandin mig-inang te salà. Pegketaga-taga din te kimaen si Jesus kidoen te balay te Parisiyo, dimoton sikandin. Inibing din se lana metinadeg insawol kidoen te deitek botilya. 38 Peg-awop din kidoen te balay, timikelong diyà te benis i Jesus aw migkelag. Impetedak din se lohà diyà te benis din, aw logay din se inggalis kenyan. Gayed egpengadek te benis i Jesus, aw nenoyong heman te lana diyà te benis din. 39 Nayan, sìyan Parisiyo migpekaen ki Jesus, pegkità din te ininang te bayi, mig-aneng-aneng sikandin te kenà ontò telekeliwat insogò te Timanem si Jesus. Aneng-aneng din, simpana si Jesus se benal telekeliwat insogò te Timanem, ketegahan din aw eden se eg-inangen te bayi sìyan, so ontò sikandin mig-inang te salà.
40 Minikagi si Jesus diyà te Parisiyo, “Simon, doen ikegiyen ko diyà kamno.”
Timaba si Simon, “Ee, Sir. Ikegihi a.”
41 Minikagi si Jesus, “Doen dowa otaw mineles te kwarta diyà te otaw egpebeles. Se sebad, doen salà din lima gatos. Se doma otaw, doen salà din keliman olò. 42 Pengkey wedà dan eleg pekebayad te salà dan, meneng pigwedad din se salà te didowa. Na, sinu lay diyà te didowa otaw sìyan se doen ontò dakel pedowan diyà te otaw migpebeles?”
43 Timaba si Simon, “Sikandin besi mineles te lima gatos, so labi pa dakel se salà din pigwedad.”
Minikagi si Jesus, “Benal se pegtaba nikaw.”
44 Penga niyan, timengteng si Jesus diyà te bayi aw minikagi pa diyà ki Simon, “Eneng-enengi se bayi seini. Pegdateng ko dini te balay no, wedad wayeg imbegay no kanak ionaw te benis ko tepad te ketanem tadon. Meneng se bayi seini, lohà din se in-onaw din te benis ko, aw logay din se inggalis din kenyan. 45 Peg-awop ko diyà te balay no, wedà ka adek kanak. Meneng se bayi seini, gayed egpengadek te benis ko lekat te pegdateng ko lamig seini. 46 Wedà ka pegsawol te lana diyà te olo ko amon segmanen a nikaw. Meneng se bayi seini, meelagà se metinadeg intoyong din diyà te benis ko. 47 Penenalan ka kanak. Pengkey ontò medita se salà te bayi seini, meneng pigwedad den te Timanem se kedita te salà din, aw yan se doun te impetaga-taga den te bayi te ontò dakel se pedowan din kanak. Meneng simpana kenà medita se salà te otaw pigwedad te Timanem, eked din ontò petega-tegahi te dakel se pedowan din diyà te Timanem.”
48 Penga niyan, minikagi si Jesus diyà te bayi, “Pigwedad den se salà nikaw.”
49 Nepela se menge otaw kimaen doma din, so aneng-aneng dan eked kepakay aw sikandin se megwedad te salà te otaw. 50 Meneng minikagi heman si Jesus diyà te bayi, “Simalig ka diyà kanak, aw yan se doun te impelowà ka den te Timanem lekat te salà nikaw. Olì ka den. Ibeg ko doen kelinaw te pedowan nikaw.”