8
Pinegolì i Jesus se tompigun
Mat. 8:1-4; Mar. 1:40-45; Luc. 5:12-16
Nayan, timopang si Jesus lekat te bontod, aw medita se otaw timaking kandin. Doen otaw pigtompig dimoton ki Jesus. Limongken sikandin aw minikagi, “Sir, aw doen ibeg nikaw, netegahan ko te mekebatog ka megpegolì kanak.”
Nemaed si Jesus kandin, aw minikagi, “Meibeg a. Kegolian ka.”
Pegketà, negolian sikandin. Minikagi si Jesus, “Keilangan wedad palos otaw indanan no tepad te ininang ko kamno. Meneng doton ka te pengolo te simbahan aw pekitai se lawa no diyà kandin. Penga niyan, begayi se ibowang no iling te impunù i Moises amon metaga-taga se kedita te otaw te negolian ka den.”
Simalig se kapitan ki Jesus
Mat. 8:5-13; Luc. 7:1-10
Nayan, pegdateng i Jesus doton te Kapirnaom, doen kapitan te sondalo te gobirno te Roma simongon kandin aw nemoyò te tabang, kagi din, “Sir, nesekitan se sineligan ko doton te balay ko. Kenà den egpekeiwal, aw ontò netigdaan.”
Minikagi si Jesus, “Tomaking a kamno aw megpegolì a kandin.”
Meneng minikagi se kapitan, “Sir, meyàyà a aw ipeawop ta diyà te balay ko, so ontò a medanà diyà kamno. Meneng botong aw olò ka mikagi te kegolian se sineligan ko, so metoman iyan. Gayed a egtolò te otaw egsogò kanak, aw doen heman menge sondalo nesakop diyà kanak. Aw doen sondalo isogò ko, tomolò sikandin. Aw doen doma ipeangay ko, tomolò heman. Aw doen ipeinang ko te sineligan, yan se inangen din.”
10 Pegdineg i Jesus te kagi din, ontò nepela. Penga niyan, minikagi sikandin diyà te menge otaw timaking kandin, “Eneng-enengi niyo se kagi ko kenyo seini. Pengkey kidoen te menge bowad-bowad i Israel, wedad palos otaw netelaan ko simalig diyà kanak iling te pegsalig din. 11 Metoman se kagi ko seini. Aw domateng se aldaw te peglowan te Timanem, medita se otaw domateng lekat te kedita te ogpeanan te keneyonan, pengkey kenà dan Judiyo. Ipeakop dan diyà te peglowan te Timanem sipat kemonaan niyo si Abraham, aw si Isaac, aw si Jacob. 12 Meneng doen menge Judiyo egpeliman te ipeakop dan heman, meneng ipeibing dan doton te kengitngitan amon ipelumun dan. Ontò dan megkelag doton, aw megyangget-yangget se ngipen dan tandà te kegemakan dan.”
13 Minikagi si Jesus diyà te kapitan, “Olì ka den, so netoman den se pinemoyò no tandà te pegsalig no kanak.”
Peg-ikagi i Jesus kenyan, ayas negolian se sineligan te kapitan.
Pinegolì i Jesus se medita otaw
Mat. 8:14-17; Mar. 1:29-34; Luc. 4:38-41
14 Nayan, dimoton si Jesus te balay i Pedro, aw kinità din se ogangan i Pedro bayi minibat so piglegenaw. 15 Penga niyan, pinemàdan i Jesus se belad din, aw pegketà migkèpiya sikandin. Minenaw sikandin aw mig-inang te kànen i Jesus.
16 Pegsallep te aldaw, inibing dan doton ki Jesus se medita otaw dinetengan te bosaw, aw impelowà din se bosaw lekat kandan pineokit te kagi din. Pinegolian din heman se kedita te otaw doen mesakit. 17 Pegpegolì din kandan, tinoman din se inikagi te telekeliwat te kagi te Timanem gebii si Isaias,
“Pegolien din se kedita te mesakit tadon.”
Menge otaw meibeg peden tomaking ki Jesus
Mat. 8:18-22; Luc. 9:57-62
18 Nayan, pegkità i Jesus te medita se otaw timaking kandin, minikagi sikandin diyà te menge tinoledaan din te ipesakay dan sikandin te belangay matas doton dipag te lanaw. 19 Meneng doen menenoladà te punù ingkeliwat i Moises migpedapag diyà ki Jesus. Minikagi sikandin, “Sir, pengkey kenan ka pesalo, gayed a tomaking kamno.”
20 Meneng minikagi si Jesus, “Mèpiya pa se menge menenanap te kebenesan, so doen ogpeanan dan. Mèpiya pa heman se menge manok, so doen heman embonganan dan. Meneng melima aw tomaking ka kanak Timanem Migpekeotaw, so wedad palos ibatan ko te delem.”
21 Doen heman doma otaw timaking ki Jesus minikagi, “Pengolo, eked a taking kamno singed aw onà matay se amay ko aw ilebeng ko.”
22 Meneng minikagi si Jesus, “Keilangan tomaking ka den kanak, so mèpiya aw otaw wedad kaling pedowan se meglebeng te menge doma dan nematay.”
Impetunung i Jesus se kelamag
Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41; Luc. 8:22-25
23 Nayan, pegsakay i Jesus te belangay, simakay heman se menge tinoledaan din. 24 Wedà kenamay, dinetengan dan te kelamag ontò mebandes, aw agpet neteled se belangay, so dakel se wayeg nekeawop. Meneng timedogi si Jesus. 25 Penga niyan, linoka dan sikandin, kagi dan, “Pengolo, tebangi kay, so melemes kidon den.”
26 Minikagi si Jesus, “Wedà pa kedì kelobos se pegsalig niyo kanak. Ikà niyo egkelemitan.”
Penga niyan, timindeg si Jesus aw sinagda din se kelamag aw balud, aw migkelinaw se lanaw. 27 Nepela dan aw minikagi dan, “Ontò sikandin metolos, so pengkey kelamag aw balud timolò kandin.”
Pinegolì i Jesus se dowa otaw dinetengan te bosaw
Mat. 8:28-34; 5:1-20; Luc. 8:26-39
28 Nayan, dimeleg dan doton dipag te lanaw medapag te Gadara. Doen dowa otaw dinetengan te bosaw simongon kandin lekat te menge lebenganan. Ontò dan mebolot, aw yan wedad otaw eg-okit kidoen. 29 Mig-olangag dan, kagi dan, “Batà te Timanem, ikà pa egpeeleg kenami, so wedà pa dateng se aldaw te pegpelumun no kenami.”
30 Ontò medita se osa nenowal kidoen te kedepagan niyan. 31 Nemoyò se menge bosaw, kagi dan, “Aw ipelowà kay nikaw, peopi kay bag diyà te menge osa sida.”
32 Minikagi si Jesus, “Doton kaw den.”
Penga niyan, limowà se bosaw lekat te otaw aw minawop dan diyà te osa. Penga niyan, kimagnan se kedita te osa pesalo te keba, aw kimahang dan doton te lanaw, aw nelemes dan.
33 Penga niyan, kimadas se menge telediyaga te osa, aw dimoton dan te lonsod. Mig-indan dan te kedita te kinità dan aw eden se neinang diyà te didowa otaw pinelowaan i Jesus te bosaw. 34 Penga niyan, dimoton se kedita te otaw ki Jesus. Pegkità dan kandin, nemoyò dan te mesayo si Jesus lekat te ogpeanan dan.