3
Solat diyà te simbahan kidoen te Sardis
Minikagi heman sikandin, “Solat ka te anghil egtonggò te menge sakop te simbahan kidoen te Sardis. Seini se kagi isolat nikaw. ‘Seini se kagi ko kenyo. Dini kanak se Espiritu Santo egpetaga-taga te metolos sikandin pineokit te pito keokit. Dini heman kanak se pito bitoen eg-ewidan ko. Netegahan ko se eg-inangen niyo. Pengkey nedengeg kaw te doen kaling pedowan niyo, meneng wedà niyo iyan pekitai pineokit te eg-inangen niyo. Keloka kaw amon meketagad kaw. Lobosi niyo se pegsalig niyo diyà kanak, so agpet den iyan megkewedad. Netegahan ko te doen pa kolang eg-inangen niyo kenà ibeg te Amay ko Timanem. Ikà niyo den egkelibel te kebenalan intoladà kenyo kedengan, sìyan pinemenalan niyo. Tolò kaw kenyan, aw pegselsel kaw. Aw eked kaw, domateng a te eked kaw peketagad, iling te pegdateng te menenakaw te wedad meketagad, so eked niyo ketegahi aw eden orasi se pegdateng ko. Pilabok olò se otaw doton kenyo tege Sardis wedà kelipai te medaet eg-inangen te doma. Yan se menge otaw menaol kwani te mepotì aw megdoma kanak, so ininang ko dan metòlid. Se kedita te otaw eked dàgi te kededàtan, yan se ipesaol ko te mepotì. Eked ko palos gibowi se ngadan dan diyà te libro sinolatan ko te ngadan te kedita te otaw binegayan ko te kaling pedowan wedad temanan. Mikagi a heman diyà te Amay ko aw menge anghil din te yan se menge otaw migpesakop diyà kanak. Se kedita niyo domineg te kagi ko, keilangan tomolò kaw te kagi te Espiritu Santo diyà te kedita niyo egpemenal.’ ”
Solat diyà te simbahan kidoen te Filadelfya
Minikagi heman sikandin, “Solat ka heman te anghil egtonggò te menge sakop te simbahan kidoen te Filadelfya. Seini se kagi isolat nikaw. ‘Seini se kagi ko kenyo. Siak se eg-inang te metòlid, aw egkeseligan a. Siak se lomowan iling te peglowan i David gebii. Aw owangen ko se okitanan amon mekeakop se otaw diyà te peglowan ko, wedad meketakep. Aw tekepen ko se okitan niyan, wedad mekeowang. Netegahan ko te mèpiya se eg-inangen niyo. Yan inowang ko den se lelebangan amon mokit kaw, aw wedad meketakep kenyan. Netegahan ko te pengkey pilabok kaw aw sagkep kaw, meneng gayed kaw pa egtolò te kagi ko. Wedà kaw pegbolon te sikiyo se menge sakop ko. Nayan, se menge otaw migpesakop diyà ki Satanas, eden dan aw ontò dan Judiyo, so migpelingo-lingo dan olò te egtaking dan kanak. Ipesagman ko dan diyà kenyo amon ketegahan dan te sikiyo se ontò ko egkedekelan te pedowan. 10 So ontò kaw timolò te impunù ko kenyo te keilangan tomayod kaw te kelimahan iling te kanak pegtayod te kelimahan, yan ontò a heman meg-ipat kenyo amon eked kaw detengi te ontò medaet kelimahan agpet domateng diyà te kedita te otaw te keneyonan. 11 Na, lomikò a te eked kenamay. Tiboki niyo se pegsalig niyo diyà kanak amon wedad mekeagaw te ontong intagò kenyo. 12 Se kedita te otaw eked dàgi te kededàtan, yan se inangen ko medengeg, so inangen ko dan iling te dimasel tollok kidoen te dakel simbahan te Timanem kidoen te langit. Gayed dan meg-ogpà kidoen, aw solatan ko dan te ngadan te Timanem Amay ko, aw ngadan heman te lonsod eg-ogpaan te Amay ko, sìyan iningedanan Kaling Jerusalem megpedanà lekat te langit aw lekat te Timanem. Solatan ko dan heman te kaling ngadan ko. 13 Se kedita niyo domineg te kagi ko, keilangan tomolò kaw te kagi te Espiritu Santo diyà te kedita niyo egpemenal.’ ”
Solat diyà te simbahan kidoen te Layodisiya
14 Minikagi heman sikandin, “Solat ka heman te anghil egtonggò te menge sakop te simbahan kidoen te Layodisiya. Seini se kagi isolat nikaw. ‘Seini se kagi ko kenyo. Siak se ontò egkeseligan. Ontò benal se ipegtoladà ko. Siak se pengolo te kedita te ininang te Timanem. 15 Eked ko sikiyo duyuni, so netegahan ko se eg-inangen niyo. Kenà melobos se pedowan niyo kanak, aw yan se doun te iling kaw te eg-inemen olò megebinallaw, kenà ontò megenaw aw kenà heman ontò meinit. Mèpiya peden aw iling kaw te eg-inemen ontò megenaw, aw mèpiya peden heman aw iling kaw te eg-inemen ontò meinit. 16 Meneng so iling kaw te eg-inemen megebinallaw, kenà megenaw aw kenà heman meinit, yan se doun te agpet ko sikiyo kebensihan iling te eg-inemen iemog, 17 so egduyun kaw te kenyo pegkeotawun te meyeyaman kaw, aw wedad den kolang te kedònan niyo. Meneng wedà niyo ketegahi te sikiyo se ontò nelimahan. Wedà niyo ketegahi te iling kaw te otaw sagkep, aw bota, aw wedad penenaktun. 18 Nayan, seini se punù ko kenyo. Keilangan ebaten niyo se doen ontò keelagà lekat kanak iling te bolawan kaling ininang, amon ontò kaw megkeyaman. Keilangan ebaten niyo lekat kanak se ontò isampeng te keyèyaan niyo iling te penenaktun wedad kelipà, amon meabat se keyèyaan niyo. Keilangan ebaten niyo heman lekat kanak se ontò meketabang kenyo iling te bebolong mekegolì te mata, amon komità kaw te kebenalan. 19 Se kedita te otaw nedekelan ko te pedowan, yan se gayed ko egsegdahen, aw egtoledaan ko dan heman. Yan keilangan measeb kaw aw megselsel kaw, amon eked ko sikiyo pelumuni. 20 Na, dini a den te kenyo lelebangan aw egtawal a diyà kenyo. Aw domineg kaw kanak aw meg-owang kaw kanak te tetakep, yan mawop a, aw komaen a doma kenyo, aw megpesigelakay kidon. 21 Se kedita te otaw eked dàgi te kededàtan, yan se ipeonsad ko kidoen te tangkil ko dalem te peglowan ko, iling te peg-onsad ko kidoen te tangkil te Amay ko penga te pegdaeg ko te kedita. 22 Se kedita niyo domineg te kagi ko, keilangan tomolò kaw te kagi te Espiritu Santo diyà te kedita niyo egpemenal.’ ”