21
Kaling se kedita
Penga niyan, kinità ko se kaling langit aw kaling tanà, so neselilinan se monà langit aw monà tanà. Wedad den heman dagat. Kinità ko se lonsod eg-ogpaan te Timanem, sìyan iningedanan Kaling Jerusalem. Migpedanà iyan lekat te langit aw lekat te Timanem. Ontò mèpiya se bawa niyan, iling te bayi ontò mig-igmes te aldaw te peipid din. Doen dinineg ko timawal kidoen te onsedanan te peglowan, kagi din, “Na, meg-ogpà den se Timanem doma te otaw. Meg-ogpà doma kandan, aw meinang sakop din se kedita dan, aw sikandin se meg-ipat kandan, aw sikandin se gayed dan egseligan. Gelisen din se lohà kidoen te mata dan amon ontò dan meluba. Wedad den palos matay. Wedad den melano. Wedad heman megkelag. Wedad heman mesakit, so migkewedad den se monà keneyonan.”
Minikagi se nenenoo kidoen te onsedanan te peglowan, “Na, inangen ko den kaling se kedita.”
Minikagi heman sikandin, “Solati se kedita nini, so keseligan se kagi ko, aw metoman iyan.”
Minikagi heman sikandin, “Netoman den se kedita. Siaken se Alpa aw Omiga, so siaken se gayed doen lekat te keteboan lamig te temanan. Aw melao se otaw, ipeinem ko dan kidoen te selep doen wayeg egpemegay te pedowan wedad temanan, aw eked ko heman iyan pebeyadi. Doen ontong ibegay ko diyà te kedita te otaw eked dàgi te kededàtan, so siak se Timanem megtonggò kandan, aw meinang dan menge batà ko. Meneng se kedita te otaw dàgen te kededàtan, aw eked tayod te pegsalig kanak, aw otaw nelegeb te salà, aw metibonò, aw eglayok te kenà kandan esawa, aw egketoigan, aw egsimba te kenà benal timanem, aw egkebolalaw, doen ontong te kedita dan kidoen te lanaw apoy aw esopri, yan se ikedowa kemetayun.”
Kaling Jerusalem
Penga niyan, migpedapag kanak se sebad anghil tapay mig-olà te kededàtan lekat te lipong din. Minikagi sikandin, “Ayas ka, so ipekità ko kamno se bayi neinang den esawa te Karniro.”
10 Penga niyan, doen impekità te Espiritu Santo kanak, aw inibing a te anghil sìyan doton te bontod ontò melangkaw. Impekità din kanak se lonsod eg-ogpaan te Timanem, sìyan iningedanan Kaling Jerusalem. Migpedanà iyan lekat te langit aw lekat te Timanem. 11 Ontò iyan melowa so doen lowa te Timanem kidoen. Minanyag iyan iling te bato meelagà, iling te haspi, aw ontò metìngaw iling te ispiho. 12 Ontò melangkaw se alad te lonsod sìyan, aw sempolò teg dowa se lelebangan niyan. Sempolò teg dowa heman se anghil migtonggò te menge lelebangan. Sinolatan se lelebangan te ngadan te sempolò teg dowa pongan te bowad-bowad i Israel. 13 Doen epat kilid te alad te lonsod, aw telo se lelebangan kidoen te teg sebad-sebad kilid niyan. Telo se lelebangan lenged te eglibtakan te aldaw, aw doen telo lenged te norte, aw doen telo lenged te sur, aw doen telo lenged te egselepan te aldaw. 14 Doen sempolò teg dowa dakel bato pinetindegan te alad, aw sinolatan se bato te menge ngadan te sempolò teg dowa sogounun te Karniro.
15 Inibing te anghil minikagi kanak se sokoday iling te bangkà ininang te bolawan amon sokoden din se lonsod, aw lelebangan niyan, aw alad. 16 Se lonsod sìyan, onawa se kelayat niyan aw kebelad niyan. Pegsokod din te lonsod, dowa melalan epat gatos kilomitro se kelayat niyan. Onawa heman se sokod din te kebelad aw kelangkaw niyan. 17 Sinokod din heman se kelayat te alad, keneman mitros. Onawa se kelayat te mitro ginamit te anghil aw mitro eggemiten tadon. 18 Ininang se alad te bato meelagà iningedanan haspi, aw ininang se lonsod te ontò bolawan metìngaw iling te ispiho. 19 Se dakel bato pinetindegan te alad, yan se pinelasan heman te medita kemolò te bato meelagà. Se tagnà dakel bato, pinelasan iyan te haspi. Se ikedowa, pinelasan te sapiro. Agata se iketelo, esmeralda se ikeepat, 20 onisi se ikelima, kornalina se ikeenem, krisolito se ikepito, birilo se ikewalo, topasyo se ikesiyam, krisopraso se ikesempolò, hasinto se ikesempolò tegusà, aw amatista se ikesempolò teg dowa. 21 Se sempolò teg dowa lelebangan, yan se sempolò teg dowa pirlas, so ininang se teg sebad-sebad lelebangan te sebad olò dakel pirlas. Se kersada te lonsod sìyan, yan se ininang te ontò bolawan metìngaw iling te ispiho.
22 Wedad simbahan kinità ko kidoen te lonsod sìyan, so eg-ogpà kidoen se egsimbahen dan, yan se Timanem Pengolo eglowan diyà te kedita dan aw Karniro. 23 Wedad heman kekemowan te senang te aldaw aw bolan kidoen, so egsenangan dan te lowa te Timanem, aw Karniro se solò dan kidoen. 24 Senangan se kedita te otaw te keneyonan te anyag lekat te lonsod sìyan. Ibingen te kedita te selotan te keneyonan se keyemanan dan ibegay kidoen. 25 Meowang se lelebangan niyan tomayod te aldaw. Eked palos tekepi, so wedad den delem kidoen. 26 Mengibing se kedita te otaw te keneyonan te menge keyemanan dan aw ibegay dan kidoen. 27 Meneng wedad palos medaet mekeawop kidoen. Eked heman pekeawop se otaw eg-inang te medaet aw egkebolalaw. Meneng se otaw mekeawop te lonsod sìyan, yan olò se otaw insolat se ngadan dan kidoen te libro sinolatan te Karniro te ngadan te kedita te otaw binegayan te kaling pedowan.