Solat i Pablo ki
Tito
1
Siak si Pablo se simolat kani. Sineligan a te Timanem aw sogounun a i Jesu Cristo.
Insogò a din megtabang te menge otaw pinemallì te Timanem amon metibok se pegsalig dan kandin aw pegketaga-taga dan te kebenalan pinemenalan tadon. Insogò a amon ipetaga-taga ko kandan te doen egpelimanan tadon, sìyan kaling pedowan wedad temanan impakang te Timanem gebii. Kenà egkebolalaw se Timanem, aw yan pegdateng te aldaw pinemallì din, impetaga-taga din iyan pineokit te kagi din. Yan se kebenalan insalig din kanak aw ipegtoladà ko, so insogò a te Timanem egpelowà kenitadon lekat te salà.
Seini se solat ko kamno, Tito. Iling ka te ontò batà ko, so nemenal ka te Pengolo tadon iling te pegpemenal ko kandin.
Ibeg ko, tebangan ka aw begayan ka te kelinaw te pedowan lekat te Timanem Amay aw lekat ki Jesu Cristo egpelowà kenitadon.
Tepad te pegpemallì te otaw inangen egpengibing te simbahan
Kedengan, tinenanan ta doton te polò te Kreta amon ipengahen no se sìyan wedà ta kepenga doton, aw amon pemellien no se menge otaw inangen egpengibing te simbahan doton te teg sebad-sebad lonsod kidoen. Ikà egkelibel te impunù ko kamno, te keilangan pemellien no olò se otaw wedad palos isila kandin. Keilangan sebad olò se esawa din aw kenà eglakad. Keilangan egpemenal heman se menge batà din aw wedad dengeg dan te egtaking dan te keluba te keneyonan. Keilangan egtolò dan te ipegpunù kandan. So egseligan sikandin te Timanem mengibing te menge otaw egpemenal, keilangan wedad palos isila kandin. Eked kepakay se otaw egpelangkaw-langkaw, aw mebabaw se pedowan din, aw metiinem, aw egbolaw, aw egpengewarta. Keilangan egsagman sikandin te menge doma otaw, aw egkeibeg megtabang kandan. Keilangan mèpiya se but din, aw metòlid se eg-inangen din egkelubahan te Timanem. Keilangan egpeketameng sikandin te ibeg te pedowan din. Aw megtoladà sikandin, eked kepakay aw somoway lekat te kebenalan ipegtoladà tadon. Aw keseligan se pegtoladà din te ontò kebenalan, ketebangan se menge otaw menenalan te itoladà din, aw ipetaga-taga din heman se kemalì te menge otaw egpoon te kebenalan.
Otaw egtoladà te kebolalaw
10 Yan se kagi ko kamno so medita se otaw kenà egpenenalan te kebenalan. Eg-akal dan te menge doma otaw pineokit te ipegtoladà dan wedad ontong. Judiyo se keditaan dan egtoladà te keilangan tomolò se kedita te otaw nemenal ki Cristo te menge punù ingkeliwat i Moises. 11 Meneng keilangan segdahen no se pegtoladà dan, so medita se pamilya egsemoken dan pineokit te pegtoladà dan te eked kepakay itoladà. Meneng yan se ipegtoladà dan amon mengewarta dan. 12 Doen sebad doma dan nedengeg lekat te Kreta minikagi kani, “Gayed egkebolalaw aw medaet se menge otaw dini te Kreta. Tekahen dan aw legoken.” 13 Ontò benal se inikagi din sìyan, aw yan se doun te keilangan ontò ka megsagda kandan amon megketòlid se pegpemenal dan te kebenalan. 14 Keilangan tomanan dan te pegpenenalan dan diyà te kenà benal indan-indan te Judiyo gebii. Keilangan tomanan dan heman te pegtaking dan te menge punù te otaw timanan te kebenalan. 15 Aw lininisan te Timanem se otaw lekat te salà, wedad melipà diyà kandin. Meneng wedad palos melinis diyà te otaw doen pa salà aw wedà pemenal, so medaet se aneng-aneng dan, aw kenà dan egketaga-taga aw eden se mèpiya aw eden se medaet. 16 Pengkey eg-ikagi dan te egtaking dan te Timanem, meneng pineokit te eg-inangen dan, ipegpetaga-taga dan te kenà benal se kagi dan. Eked keibeg se Timanem kandan. Kenà dan egtolò te ipegpunù kandan. Eked dan palos pekebatog se meg-inang te mèpiya.