PAVORO ITSIRINKAIGAKENERIRA KORINTOKUNIRIRA
1
Ikogakotagantaigakerira kametikyarika inaigake
1-2 ¿Aiñoegivi viroegi kametikya pinaigake? Narori aiñona aka kametikya nonake. Maika inti notentaka apigematsatene Soseteneshi nontsirinkaigakempira viroegi kematsaigiririra Tasorintsi timaigatsirira Korintoku, ikogakagakenatari Tasorintsi nompegakempara iritigankane Jesokirishito. Ario pikañoigaka viroegi ikogakagaigakempi pinkematsaigakerira Jesokirishito kameti iriashintasanoigakempira. Aikiro ikogakagaigakempi pampakuaiganakerora magatiro terira onkametite irorokya pimpiriniventaigake magatiro ikogagetirira irirori pintentagaigakemparira maganiro timageigatsirira parikotipageku niaigiririra Atinkami Jesokirishito ishineventaigarira. Irirori inti irashiegi Itinkamiegi, aikiro inti ashiegi Atinkamiegi maganiro aroegi. Noniaventaigakempi inkavintsaavageigakempira Apa Tasorintsi intiri Atinkami Jesokirishito intimakagaigakempira kameti ganiri tatoita povankinaventumaigaa.
Pavoro ishineventakarira Tasorintsi ineakera ikavintsajaigakerira Korintokunirira
Omirinka noniirira Tasorintsi nokantakeri noshineventakari noneakera ikavintsajaigakempira viroegi pikematsaigakeritari Jesokirishito. Irorotari yagaveakagantaigakempirira pinkenkitsavageigakera, aikiro pogovageigakera. Nerotyo pogotantaigakarira arisano nokantasanotake nokamantakotakerira Kirishito nokenkitsatimoigutimpira okyara. Ikavintsaavageigakempi Tasorintsi yagaveakagantaigakempirira magatiro pogiaigavakerira Atinkami Jesokirishito impigaatera. Irirori inkantakani ishintsitagaigakempi ganiri papakuaiganai pikematsaigakera kameti ganiri otimi tatarika oita inkisaviigakempirira impogini impigaatera. Yogari Tasorintsi omirinka itsatagiro ikantagetirira, irirotari kogakagaigakempi pinkematsaigakerira Atinkami Jesokirishito kameti pintentasanoigakemparira. Irirori inti Itomi Tasorintsi.
Ikantaigakerira inkemavakagaigakempara
10 Maika, napigematsaegine, nonkantaigakempi kañomataka irironirika kantankitsi Atinkami Jesokirishito, pagavakagaigakempara pintentavakagasanoigakempara gara pikisavakagaiga, onti pinkemavakagasanoigakempa. 11 Onti nokantaigakempi maika nokemakoigakempitari pikisavakagaigakara, ikamantaigakenatari onampiriaegi Koroe. 12 Paniropage pikantaiganake: “Naro inti nokematsaigi Pavoro.” Pashini onti ikantaigake: “Inti nokematsaigi Aporoshi.” Pashini onti ikantaigake: “Inti nokematsaigi Perero.” Pashinikya kantaigankitsi: “Naroegi inti nokematsaigi Kirishito.” 13 ¿Matsi ario itovaigake Kirishito nerotyo pikañoigakerora maika? ¿Matsi naro ikentakoitake nokamaventaigakempira? ¿Matsi iroro yogiviatashiigakempi pikematsaigakenara naro? 14 Matsi ariokonatyo tera tyani nogiviatumate pashini, intagani nogiviatake Kirishipo intiri Gayo. 15 Nerotyo gara tyani kantatsi onti yogiviatashitunkani ikematsatakenara naro. 16 Aikiro nogiviatakeri Esetepanashi intiegiri iitaneegi magimoigiririra. Tera nosuretaemparo tyani nogiviatake pashini. 17 Teranika iroro intigankavitena Kirishito nogiviatantavagetakera, ontityo itigankavitakena nonkenkitsavagetakera nonkamantaigakerira maganiro tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira, kantankicha antari nokenkitsatira tera ario nonkañoigempari ikenkitsaigira govageigatsirira ikenkitsavageigira, onti nogikoneatasanotakero magatiro kameti inkemaigavakenaniri irogoigakera ikamaventaigakerira Kirishito koroshiku. Antari garira nokañotiro maika garorokari ikemaigana ario tyara inkantaigakempara irogoigakera kameti irogavisaakoigakenkanira.
Tasorintsi pairotyo yogovageti yavisavageigakerityo maganiro govageigatsirira
18 Antari ikenkitsatakotaganira Kirishito ikamakera koroshiku irogavisaakoigakaera yogaegiri terira irogavisaakoigenkani ineaigakero tera tatoita onkametitantumatempa tyampa inkantaigakero. Kantankicha aroegi yogavisaakoigakerira Tasorintsi agoigake irorotari yogavisaakotantaigakai. 19 Ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira okanti:
“Impogini oneakenkani tera irogotumaige yogaegi govageigatsirira.
Ario onkañotakempa magatiro isuregeigarira govageigatsirira oneakenkani tera tatoita onkametitantumatempa.
Narotari kañotagagetakerone maika.”
20 ¿Matsi tatoita okametitanta yogovageigirira govageigatsirira intiegiri gotagantaigatsirira intiegiri aikiro niaventaigirorira posantepage kipatsipagekutirira? Ineakagantakerotari Tasorintsi magatiropage oka tera tatoita onkametitantumatempa. 21 Yogari Tasorintsi pairotyo yogovageti, irorotari ikantantakarira: “Gara tyani gaveatsi tsikyata irogotakenara kameti nogavisaakotakeriniri.” Nerotyo intagani yogavisaakoigake kematsaigakerorira Niagantsi nokenkitsatakoigirira, ineaigavetakarotyo pashini tera tatoita onkametitantumatempa. 22 Yogari jorioegi ikogaigake ineakagaigakenkanira terira oneimagetenkani. Yogari guriegoegi onti ikogaigake irogovageigakera. 23 Kantankicha naroegi inti nokenkitsatakoigake Kirishito nokamantantaigakerora ikamaventaigakaira ikentakotunkanira koroshiku kameti irogavisaakoigakaeniri. Yogari jorioegi onti otsimajaiganakeri. Yogari terira iriroegi jorioegi onti ineaigakero tera tatoita onkametitantumatempa. 24 Kantankicha maganiro jorioegi intiegiri terira iriroegi jorioegi ikogakagaigakerira Tasorintsi inkematsaigakerira yogoigake onti yogavisaakoviigakeri ikematsaigakerira Kirishito. Gamera inti ario tyara inkantaigakempa irogavisaakoigakempara tsikyata, igantagatari ikantakera Tasorintsi pairani onkañotakempara maika pairotari yogovageti. 25 Ogari irogotane Tasorintsi ineaigavetakarira matsigenkaegi tera tatoita onkametitantumatempa, pairotyo avisavagetakero irogotaneegi iriroegi. Ario okañotaka tyatirika ineaigake iriroegi tera iragavee Tasorintsi, pairotyo avisavagetakero yagaveavageigirira iriroegi.
26 Kañotari viroegi maika pikonogagarantaigaka tera pogovageigavetempa, aikiro tera pagaveavageigavetempa. Ario okañotaka aikiro pikonogagarantaigaka yonampiitakempi, kantankicha ikogakagaigakempityo Tasorintsi pinkematsaigakerira. 27 Ikogakagaigakeritari inkematsaigakerira terira irogoigavetempa kameti irogipashiventaigakeriniri pairorira yogovageigi. Ario ikañoigakeri aikiro ikogakagaigakerira terira iragaveaigavetempa kameti irogipashiventaigakeriniri gaveavageigatsirira. 28 Ikogakagaigakeritari inkematsaigakerira yonampiigunkanirira intiegiri terira irishineventaigavetenkani kameti ganigeniri yagaveavageigai ineaigavetunkanirira yagaveavageigi. 29 Ario ikañotagakero Tasorintsi maika ganiri tyani gaveatsi iraventakovagetakempara inkantakera: “Narori tsikyata nagaveake.” 30 Kantankicha viroegi yoganiaigakempi, aikiro yagaveakagaigakempi, pikematsaigakeritari Jesokirishito pitentasanoigakari. Irirotari itigankake Tasorintsi inkamaventaigakaera kameti ankematsaigakeririka agotasanoigakera. Irirori inti saankakerorira akañovageigara kameti ineaigakaeniri Tasorintsi kañomataka tenirikatyo ankañovagetumaigempa, aikiro iriro gaveakagaigakai anegintevageigakempara ampiriniventaigakerora ikogagetirira Tasorintsi, ikamaventaigakaitari yogavisaakoigakaira ganigeniri yashintaigajai kamagarini, irirokya shintaigajaene Tasorintsi. 31 Ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: “Garatyo tyani ventakovagetumatacha, intityo irishineventakempa Atinkami.”