PERERO ITSIRINKAIGAKENERIRA IRAPIGEMATSAEGINE TIVAROKAIGANANKICHARIRA
1
Ikogakotagantaigakerira kametikyarika inaigake
¿Aiñoegivi viroegi napigematsaegine kametikyarika pinaigake? Narori aiñona aka kametikya nonake. Naro nanti iritigankane Jesokirishito. Maika nokogake nontsirinkaigakempira maganiro viroegi napigematsaegine tivarokaiganankicharira ageigankitsirira Pontoku, Garashiaku, Kaparoshiaku, Ashiaku ontiri aikiro Vitiniaku. Yogari Apa Tasorintsi igantaga pairani yogotakera pinkematsaigakerira, irorotari ikogakagantaigakempirira intomintaigakempira. Impogini yogari Isure iniasurentaigakempi kameti pinkematsaigakeriniri Jesokirishito irisaankantaigakempirora iriraa pampakuaiganakerora magatiro ogantagarira povetsikagisevageigake irorokya pimpiriniventaigake ikogagetirira Tasorintsi. Maika noniaventaigakempi inkavintsaavageigakempira intimakagaigakempira kameti ganiri tatoita povankinaventumaigaa.
Agotasanoigake aniaiganaera impogini
Maika tsame ashineventaigakemparira Tasorintsi ankantaigakerira: “Pairo pikametivageti.” Irirori intitari Iriri Atinkami Jesokirishito. Itsarogakagavageigakai itomintaigakai kañomataka akyaenkanirika mechoigaatsi kameti aniaiganaeniri impogini. Iketyotari yoganiai Jesokirishito, irorotari agotantasanoigakarira aniaiganaera aroegi aikiro aigaera anta enoku. Yogavisaakoigakaitari Tasorintsi irorotari atantaigakemparira anta enoku ankantakanira antimimoigakeri. Antari iriroku gara akaragiteakovagetumaigi, aikiro onkantakanityo onkametigitevagetake. Yogari Tasorintsi ineaigakempi pikematsatasanoigakerira, irorotari maika impampogiakotasanoigakempi ganiri papakuimaigi pikematsaigakerira kigonkero irogavisaakotasanoigakempira piaigakera anta enoku pineaigapaakerora magatiro yovetsikageigakempirira. Irirori pairo yagaveavageti, irorotari yagaveantakarira inkañotakerora maika.
Irorotari nonkantantaigakempirira maika pishineigakempara, gatanika okantakani okañota maika patsipereavageigakera posante. Antari patsipereaigira onti oneinkanira arisanorika pikematsatasanoigake ontirika tera. Kañomataka kori itagaganira kameti ontagakenkaniniri konogakaririra intivanira gotaachane korisanorira. Ipunavagevetatyo kori kantankicha impogini intsonkatanaempa. Viroegi pairo pavisaigakeri kori, irorotari maika pantsipereakotasanoigakemparorika magatiro atanatsira pinkematsatasanoiganakeri Jesokirishito irishineventasanoigakempi impogini impigaatera inkantaigakempi: “Pikematsatasanoigakenatari, maika tsame nontentaiganakempira enoku pinkantakanira pintimaigake naroku, noshineventaigakempitari.” Teratyo pineaigavetempari kantankicha pitaigakari, aikiro pikematsaigakeri, nerotyo pishinevageigakatyo kara pogotasanoigaketari irogavisaakotasanoigakempira impogini ineaigakempitari pikematsaigakerira.
10-11 Pairani yogaegi kamantantaigatsirira ikamantakoigakeri Tasorintsi tyara inkantaigakempi impogini inkavintsajaigakempira irogavisaakoigakempira, iniasurentaigakeritari Isure Kirishito timasurentaigakeririra yogotagaigakerira iratsipereaventaigakaera Kirishito inkamaventaigakaera, impo iranianaera inkoveenkavagetaera. Kantankicha iriroegi tera irogoige tyara onkantanakempa impogini magatiro ikamantakogeigakerira, nerotyo ipiriniventasanoigakero isuretasanoigakarora ikogasanoigaketari irogoigakemera tyatirikatyo agantakempa ontsatagagetakenkanira, aikiro tyarika onkantagetakempa. 12 Kantankicha yogari Tasorintsi ikantaigakeri gara ineaigiro iriroegi ontsatagakenkanira magatiro ikamantakogeigakerira, intiegitari neaigakerone impogiiganankitsinerira. Irorotari maika ikenkitsatakoigakerira kenkitsatimoigakempirira ikamantaigakempira tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira, irirotari gaveakagaigakeri Isure Tasorintsi poniankicharira enoku. Yogari isaankariite Tasorintsi ikogaigavetaka irogotasanoigakeromera magatiro oka ikenkitsatakoigakerira.
Tasorintsi ikogake inegintetasanovageigakempara maganiro kematsaigiririra
13 Irorotari nonkantantaigakempirira maika pisuretasanoigakemparora tyara pinkantaigakempa pinegintetasanoigakempara pishintsitashiigakerora magatiro terira onkametite, aikiro pisuretakotasanoigakemparora tyara inkantaigakempi Tasorintsi inkavintsajaigakempira impogini impigaatera Jesokirishito. 14 Kematsatasanoigeri Tasorintsi, vintiegitari itomiegi. Intaga pikañoigaa pairani tekyara pogotumaige tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira. 15 Gara pikañovagetumaigaa onti pinegintevageigakempa pinkañoigakemparira kogakagaigakempirira intomintaigakempira. Irirori teranika inkañovagetumatempa. 16 Ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira okanti: “Maika viroegi pinkañoigakenara naro gara pikañovagetumaigaa, teranika nonkañovagetumatempa naro.”* Ire 11.45
17 Piniaigirira Tasorintsi pikantaigiri: “Apa.” Irorotari maika pinkantakanira pimpinkatsatasanoigakeri kigonkero pinkamaiganaera. Irirori katinka yogagetakero magatiro, nerotyo omirinka ishineventaigakari vetsikaigirorira kametiripage, irirokya vetsikaigirorira terira onkametite onti ikanomajaigakeri. Gara itimumati paniro pairorira iravisake intasanovagetakemparira gara ikanomairi. Ario onkañotakempa aikiro garatyo tyani ikisashitumata kogapage, imirinkatyo ineaigakeri ario ikañovakagaigaka maganiro. 18 Pairani onti pipampiaigavetaka yogameigakempirira yashikiiganakempirira, kantankicha onti pipampiaigavetakaro kogapage, teranika ogavisaakoigempi. Kantankicha impogini yogavisaakoigakempi Tasorintsi ganigeniri pikañoigaa maika. Tera iriro irogavisaakotantaigakempi koriki tsonkatanankichanerira, 19 onti yogavisaakotantaigakempi iriraa Kirishito voatanankitsirira ikamaventaigakempira ikañotakarira ovisha kametitasanotatsirira terira tyara inkantumatempa. 20 Pairani tekyara ontimumagete igantaga ikantakera Tasorintsi intigankakerira Itomi aka kipatsiku irogavisaakoigakerira maganiro kematsaigakerineririra. Maikari maika panikyara ontsonkagetanaempa magatiro ipokuti ikamaventaigakitimpira, 21 impo yogari Tasorintsi yoganiairi yamanairi enoku ikoveenkatagasanotairi, nerotyo pikematsatantaigakaririra. Aikiro irorotari pogotasanotantaigakarira ario inkañotagaigakempi viroegi aikiro intsatagagetakerora magatiro ikantaigakempirira.
22 Maika mataka negintetasanovageigakavi, pikematsaigakerotari Niagantsisanorira ovashi iroro okenantanaka pitavakagasanoiganakara. Ariompatyo pinkañoiganakempari maika pintavakagasanoiganakempara, 23 kañoigamatakavitari vikyaenkarira mechoigankitsi. Tera iriro tomintaigaempine matsigenka kamaiganaatsinerira, inti tomintaigaimpi Tasorintsi, pikematsaigakerotari Iriniane. Ogari Iriniane irorotari ganiantatsirira, aikiro okantakani otimi, 24 ariotari okantakeri irorori okanti:
“Maganiro matsigenkaegi onti ikañoigakaro shimpenashi okagamanetira,
ariotari ikañoigakari iriroegi tera inkusogamaneige.
Ario okañotaka aikiro magatiro yaventakotakarira
onti okañotakaro otegapage teranika onkusotegate,
ariotari onkañotakempari magatiro yaventakotakarira iriroegi garatyo okantakani otimai.
25 Kantankicha ogari Iriniane Atinkami garatyo otsonkatumata onti onkantakani ontimake.”
Irorotari ikenkitsatimoitakempirira ikamantaitakempira tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira.

*1:16 Ire 11.45